DE WERKGROEP ARCHIEF/DOCUMENTATIE

overleg tussen Jan de Ruijter en Albert Vrugt

overleg tussen Jan de Ruijter en Albert Vrugt

Deze afdeling maakt deel uit van de werkgroep Inventarisatie en is gehuisvest in kamer 3 van het Historisch Huis. De beheerders zijn de heren Jan de Ruyter en Albert Vrugt. Zij zijn elke dinsdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur aanwezig om het aangeboden materiaal te verwerken. Er wordt gebruik gemaakt van mappen welke worden opgeborgen in 4-ladige dossierkasten of in dossierdozen die in rekken worden geplaatst. De complete verzameling neemt ongeveer 10 strekkende meter in beslag. Onderdeel van de collectie is het archief van de overleden, plaatselijk bekende historicus Gerard van Wijk en een krantenknipselverzameling van de eveneens in Heemskerk bekende Pierre Janssens.

Archiefkasten en rekken

Archiefkasten en rekke

Een ander belangrijk onderdeel van de documentatie bestaat uit door derden aangeleverde krantenknipsels. De ordening van dit alles is geënt op de code UDC die ook bij overheidsorganen en bibliotheken gebruikt wordt. Het is de bedoeling om de verzameling te zijner tijd door middel van trefwoorden voor een ieder toegankelijk te maken.
Ook het secretariaatsarchief maakt deel uit van de afdeling. UDC = Universele Decimale Classificatie. Een internationaal indelings-en classificatiesysteem met de mogelijkheid om objecten in te delen vanuit meerdere gezichtspunten.


DE WERKGROEP BIBLIOTHEEK

een gedeelte van de verzameling

een gedeelte van de verzameling

Een van de activiteiten van de Historische Kring Heemskerk is het hebben en bijhouden van een goed geoutilleerde bibliotheek waarin kennis van de historie het hoofddoel is, maar ook het heden komt aan bod, terwijl ook het oog gericht is op toekomstige ontwikkelingen. In principe willen wij zoveel mogelijk weten wat er in Heemskerk en omgeving gebeurt en gebeuren gaat. De ontwikkeling van de bibliotheek is volop aan de gang, regelmatig doen wij daarvoor nieuwe aanschaffingen. De collectie bestaat uit een verzameling boeken, welke betrekking hebben op de geschiedenis van hoofdzakelijk Heemskerk, maar ook de omliggende plaatsen, Kennemerland, Noord Holland en Nederlandse algemene geschiedenis. Zij geeft informatie over: geschiedenis, bodemstructuur, archeologie, bevolkingsontwikkeling, gemeentelijke activiteiten, genealogie/stamboomkunde, bedrijfsleven, water, dijken en polders, enzovoort.
De bibliotheek kan ook over andere media beschikken zoals scripties, CD, DVD etc. Bovendien kan de bibliothecaris belangstellenden helpen met zoeken op Internet naar de noodzakelijke informatie.

Gerrit van der Klok digitaliseert de bibliotheekcatalogus

Gerrit van de Klok digitaliseert de bibliotheekcatalogus

Wij hebben altijd belangstelling voor boeken welke enigszins aan de bovengemelde doelen voldoen. Heeft u boeken die in de bovengenoemde categorie vallen en u wilt ze kwijt? Wij komen eventueel bij U thuis om te kijken of de boeken geschikt zijn om te worden opgenomen in de bibliotheek. In de nieuwsbrief van de HKH doen wij regelmatig verslag van de aanschaf van nieuwe maar ook van oudere boeken. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de digitalisering van onze catalogus binnen het collectie-beheer-systeem. Ruim 800 titels zijn door Gerrit van de Klok inmiddels al beschreven in de digitale catalogus.

Daarnaast bestaan er ideeën om die catalogus te koppelen aan die van de Openbare Bibliotheek zoals inmiddels door onze zustervereniging in Beverwijk is geschied. Belanghebbenden kunnen dan in voorkomende gevallen voor gezochte boeken worden doorverwezen naar de historische vereniging die een gezochte titel in haar bezit heeft.

Redactie, 2014-2016


(ZIJPER) COLLECTIE BEHEER SYSTEEM

Een apart facet van de activiteiten van onze vereniging vormt het tonen van onze collectie aan het brede publiek. Evenals vele andere museale instellingen maken we daartoe gebruik van het Zijper Collectie Beheer Systeem, een databaseprogramma dat is samengesteld door Gerard van Nes en oorspronkelijk was bedoeld om te worden gebruikt door het Zijper Museum. Het succes dat daar werd behaald was mede oorzaak dat het pakket aan vele andere verenigingen gratis beschikbaar werd gesteld en in onderling overleg kan worden aangepast en uitgebreid. Loek van Roon zag destijds de kracht van dit medium en gaf de aanzet tot gebruik binnen de Historische Kring Heemskerk. Hij schiep binnen het systeem drie afgebakende databases.

Hiervoor werd al genoemd de Bibliotheek HKH, waarin Gerrit van de Klok de catalogus van onze boekenverzameling invoert.

Voor de verwerking van de Objecten HKH wordt naarstig gezocht naar een vrijwilliger die deze interessante taak op zich wil nemen. De bedoeling is dat hij/zij die voorwerpen fotografeert en te zijner tijd ook in het systeem zal invoeren.

De meest omvangrijke verzameling wordt gevormd door de foto’s in de Beeldbank HKH. Voor deze discipline wordt gezocht naar een nieuwe voorman/-vrouw die het werk van Willem van Rixel die ons eind 2015 kwam te ontvallen, overneemt. Samen met ondergetekende zijn nog enkele  vrijwilligers regelmatig actief in het toevoegen van beschrijvingen en het rubriceren van de inmiddels ingevoerde beelden. Zodra gegevens zijn ingevoerd, wordt de betreffende foto via internet voor publieke vertoning vrijgegeven. De mannen die daarvoor zorgen zijn  Jan Steggink,  Nico Sinnige, Tinus Wentink en Peter Welp.

In 2017 werd het aantal beeldbanken uitgebreid met een vierde database waarin onze verzameling Bidprentjes wordt getoond. Het voortouw wordt hier genomen door Jan Versluis en een extra  medewerker is nog hartelijk welkom.

De jongste loot aan de stam van de HKH beeldbanken is de Artikelenbeeldbank die sinds 2018 actief is.
Sinds de oprichting van onze HKH zijn 59 edities van de Heemskring gedrukt en uitgebracht,met in totaal 323 artikelen waarnaar nog regelmatig wordt gevraagd of verwezen.
Het groeiende probleem daarbij werd het achterhalen in welke Heemskring een bepaald artikel staat. Diverse leden hebben gepoogd een index op te stellen om de zoektocht te vereenvoudigen. Daarbij moet worden uitgegaan van trefwoorden
die aan de gezochte artikelen worden gekoppeld, maar soms zijn ook titels of trefwoorden moeilijk te achterhalen.
Sinds kort is er een andere oplossing! Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de al bestaande beeldbanken van het Zijper Collectie- en Beheer Systeem, is een beeldbank ontwikkeld waarin binnen teksten op elk gewenst zoekwoord kan worden nagegaan of dat in de artikelen voorkomt. Zo ontstond een nieuw type beeldbank waarvan wij nu dankbaar gebruik maken. Overigens beperken wij ons daarbij tot artikelen die langer dan 5 jaar geleden werden gepubliceerd, maar nemen in die beeldbank ook artikelen op uit andere publicaties dan de Heemskring. Denk bv. aan alle stukken die ons bestuurslid Aart Andeweg in de jaren 2013-2018 plaatste in de Heemskerkse Courant (53 maal!!) Zo staan er inmiddels totaal een kleine 400 artikelen in de beeldbank die allemaal zijn terug te vinden door een zoekwoord in te typen dat waarschijnlijk in dat artikel of de naam daarvan voorkomt. Ook is het mogelijk alles van een bepaalde auteur of uit een bepaald jaar door te zoeken.

Alle genoemde beeldbanken zijn openbaar en bereikbaar via de knopCollectie boven in het menu van deze website.

Wilt u meer weten over het Zijper Collectie Beheer Systeem, volg dan de link onder “Contact en Links“.

Hes Niesten, beheerder website en beeldbanken.


DE WERKGROEP EDUCATIE

Deze werkgroep richt zich vooral op de basisscholen met als doel de historie van Heemskerk onder de aandacht te brengen. De werkgroep heeft onder andere een speurtocht door het centrum van Heemskerk, een fietstocht langs een groot aantal monumenten ontworpen en er is een wandeling in ontwikkeling die samen met de Cultuurbrigade (het vroeger Platform) wordt gerealiseerd.

leskoffer WO II

leskoffer WO II

Er is bijvoorbeeld een leskoffer Tweede Wereldoorlog gemaakt voor groep 8 die bij de HKH, gratis, geleend kan worden. De leskoffer is gevuld met allerlei informatie over de Tweede Wereldoorlog. Er zitten originele kranten in, een DVD serie, vraag en antwoordsheets, rekenopdrachten, discussiestellingen etc. Hiermee kunnen leraren en leerlingen zelfstandig mee aan de slag.

excursie Historisch Huis

excursie Historisch Huis

Ook kan er op verzoek een rondleiding in het Historisch Huis verzorgd worden. Een foto- tentoonstelling en/ of presentaties over specifieke onderwerpen in de school behoort ook tot de mogelijkheden. Wij hopen hierdoor de leerlingen kennis te laten maken met de historie in hun dorp en ze zo enig historisch besef bij te brengen.

Joke Kranendonk, 2014


DE WERKGROEP EXPOSITIE

De werkgroep Exposities is ruim 10 jaar geleden ontstaan uit de maandagmiddaggroep. We zijn tegenwoordig met vijf man bezig aan de verzorging van tentoonstellingen voor de Historische Kring Heemskerk.

expositie Man en paard benoemen in de Evelaer 2008

expositie Man en paard benoemen in de Evelaer 2008

Voor elke tentoonstelling beginnen altijd met het bedenken van een thema dat aansluit bij de belangstelling van het verwachte publiek en past binnen de doelstellingen van de vereniging. Als het nieuwe thema bekend is, gaan we in overleg met het bestuur om dit onderwerp verder te bespreken en vragen bij hen om een budget. Jaap Schoen, Pierre Janssens, en Ton Putter buigen zich daarna over de thematische albums die de werkgroep foto heeft aangelegd om een keuze te maken uit het beschikbare materiaal. Voor de exposities die worden gemaakt voor Kom in de Kas wordt steeds een keuze gemaakt van ongeveer 500 foto’s. Vaak komt nog nieuw materiaal boven water als we met vragen op bezoek gaan bij betrokken personen in de omgeving. De foto’s worden daarna voorzien van passende teksten en aangeleverd aan de drukker die alles geschikt maakt voor de tentoonstelling. Gemiddeld zijn we een jaar bezig met de realisatie.

de boerderijententoonstelling tijdens Kom in de Kas 2013

de boerderijententoonstelling tijdens Kom in de Kas 2013

Zelf verzorgen we daarna het vervoer, de op- en afbouw en ook treden wij op als suppoost, tijdens de duur van de expo. De “Kom in de Kas-exposities” slaan altijd zo goed aan bij het publiek dat hervertoningen regelmatig plaatsvinden. Zo trekken onze exposities / films / themamiddagen veel publiek en ook de opstelling in diverse scholen en buurthuizen / bejaarden- en verpleeghuizen kunnen wij steeds op waardering en veel publiek (jong en ouder) rekenen. Het is vaak boeiend om de geschreven stukjes in het logboek te lezen. Inmiddels zijn zo al bijna 20 maal exposities opgezet.

Alle fotovellen van de gehouden expo’s in de laatste 10 jaar zijn door Cor Teeling en Pierre Janssens gecontroleerd/bijgewerkt en zorgvuldig opgeslagen in ons magazijn.

Hier noemen we “De Oosterweg”, “Man en paard noemen”, “Hoe agrarisch Heemskerk veranderde”, “Boerderijen van Heemskerk” . De laatste volledige Kom-in-de-Kas-expositie (april 2015) toonde een groot aantal schoolfoto’s en luchtopnamen van ons dorp. Ook deze tentoonstelling is inmiddels al weer op reis geweest voor herhaling. In 2017 werd in de kassen van Kwekerij Sap een beperkte expositie georganiseerd, gebruikmakend van veelal eerder getoonde beelden en voorwerpen.

Voor een hervertoning wordt maar een kleine vergoeding gevraagd te betalen voor de materialen en het vervoer. Onze exposities worden tijdig op de website aangekondigd maar ook in de plaatselijke dag en weekbladen en in het contactblad voor ouderen. Ook met Radio Heemskerk FM en tv-251 zijn wij steeds in contact en houden wij U op de hoogte van de actualiteit.

De commissie (gewijzigd 2018)


DE WERKGROEP FILM / VIDEO / AUDIO

aten en buurten met behulp van bewoners, oude foto’s enz. 5 .Het digitaliseren van oude films , zodat ze ook in de toekomst vertoond kunnen worden met moderne apparatuur 6. Het catalogiseren van alle films in een computersysteem n.l. ZCBS ,zodat alle relevante gegevens gemakkelijk te vinden zijn. 7. Het catalogiseren en beheren van gesprekken en interviews met Heemskerkers. Deze zijn ter beschikking gesteld door de Heemskerkse radiozender Heemskerk FM. De gesproken stukken geschiedenis worden bewaard op DVD en opgenomen in ons ZCBS systeem, zodat ze toegankelijk zijn voor onderzoek en gebruik .

De werkgroep wordt voorgezeten door Jan Zweeris. Hij organiseert het maken van filmopnames en films van Heemskerkse evenementen en bouwactiviteiten. Deze films worden vertoond aan leden en belangstellenden. Sinds enige tijd is ook Tjeerd Poort betrokken bij de montage van films. Het werkgebied omvat :

1. Het maken van opnames van belangrijke gebeurtenissen , bouw- en sloopwerkzaamheden in Heemskerk. 2. Het samenstellen van films voor vertoning 3. Het organiseren van filmvertoningen. 4. Het maken van films over de geschiedenis van str

 

Jan Zweeris, 2014/2018


DE WERKGROEP FOTOGRAFIE 

Deze werkgroep werd geleid door Willem van Rixel die ons eind 2015 ontviel. Samen met Jaap Schoen beheerde hij de collectie van ca 16.000 foto’s over Heemskerk. Meestal foto’s van tussen de jaren 1900 en heden. Er wordt nauw samengewerkt met de werkgroep Film/video en geluid.

De werkgroep vervult vaak een spilfunctie bij allerhande activiteiten binnen de HKH omdat bijna elke activiteit ons fotomateriaal nodig heeft om te laten zien waarmee men bezig is. Niet alleen binnen de HKH, maar ook veel andere Heemskerkse verenigingen, bedrijven en particulieren komen vaak naar de HKH om een kopie van een foto die zich in ons bezit bevindt. Zelfs “oud-inwoners” (geëmigreerd naar bv. Canada of Nieuw Zeeland) komen tijdens een familiebezoek langs en genieten dan met volle teugen van hetgeen wij kunnen tonen. Zo kwamen onlangs kleinkinderen van de fam. Van Tunen uit Canada om te zien waar hun Oma en Opa hadden geleefd. Na zulk soort bezoekjes gaat men dan met enkele kopieën en boekjes dankbaar en met enkele herinneringen weer huiswaarts. Maar ook aan in de Heemskring gepubliceerde foto’s wordt in het buitenland aandacht besteed. Een oud Heemskerker in Australië schreef mij onlangs: “als de envelop komt, scheur ik die snel open en het boekje vreet ik op”!!  Ook de redactie van de Heemskring vraagt vaak foto’s voor bij te plaatsen artikelen en ook daaraan kunnen we meestal snel voldoen. Om goed aan de vele aanvragen te kunnen voldoen zijn vele foto’s al gedigitaliseerd en gegroepeerd naar bv. personen, scholen, luchtfoto’s , belangrijke gebouwen en huizen, straten en ook bv. aardbeienfoto’s, tuinbouw, veeteelt en bloembollenteelt. Een enorme klus was, en is nog steeds het achterhalen van namen op de foto’s. Medewerkers van de groep zijn dan ook vaak binnen Heemskerk op pad naar foto’s en bijbehorende teksten. Wekelijks worden er foto’s bij ons afgegeven ter aanvulling van onze collectie. Geweldig !

Als de werkgroep Exposities een thema heeft vastgesteld voor een nieuwe tentoonstelling, begint men al snel te kijken of er voldoende fotomateriaal beschikbaar is. Vaak beginnen ze dan in de albums met afdrukken bv per straat. Zo konden ook snel de aanvragen worden gehonoreerd toen er tentoonstellingen moesten worden samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Kapper Bekker en Bakker Meijer. In beide gevallen zijn 25 foto’s op linnen afgedrukt en in de etalages in de betreffende straten tentoongesteld. De foto’s voor de exposities tijdens “Kom in de Kas” (meestal ongeveer 500 stuks) worden uitgezocht, voorzien van onderschrift en ook begeleid tot aan de drukker. Waar het werk van de fotogroep eindigt en dat van de werkgroep “Exposities”  dan begint, is in deze gevallen vaak moeilijk vast te stellen.

Redactie, 2014


DE WERKGROEP GENEALOGIE

Henk Boot bij het "papieren" archief

Henk Boot op zoek in het “papieren” archief

De groep bestaat uit drie personen en is al een aantal jaren bezig met het digitaliseren en het in kaart brengen van personen die komen en gewoond hebben in en uit Heemskerk.
Digitaliseren wil zeggen dat alles wat aanwezig is aan gegevens van geboorte, doop, huwelijk, overlijden en begraven, getuigen enz. in de computer wordt vastgelegd. Dit geld ook van personen ver in de jaartelling terug.
De personen die deze werkgroep beheren zijn Peter Neve, Gerard Nijman en Henk Boot.
De namen met gegevens worden ingevoerd in het programma HAZA 21 door Peter bijgestaan door Henk.
Gerard houdt zich bezig met het programma Aldfaer dat hier als tweede lijn gebruikt wordt.
Met het programma Haza zijn we destijds gestart alle namen en gegevens die er waren in te voeren; dit zijn er heel veel. Deze moeten ook bij gehouden worden en we helpen hierdoor ook mensen die op zoek zijn naar hun voorouders of de plaats waar hun roots lagen.
Henk is de contact persoon van de werkgroep en is meestal aanwezig op maandagmiddag en dinsdagavond. Behalve dat hij daar bezig is om binnengekomen gegevens in te voeren in de computer, is hij er ook om ieder te helpen die langs komt met vragen over zijn of haar stamboom.

Peter en Henk zijn ook betrokken bij de werkgroep Oud Kadaster Heemskerk. Dit hangt samen met de nauwe verwevenheid met de werkgroep Genealogie. Peter is bezig met kadastertekeningen in Haza in samenwerking met werkgroep Kadaster.
Werkgroep Kadaster werkt ook met namen van personen en alles wat Kadaster aanbrengt moet ook gedigitaliseerd worden bij Genealogie door Henk.

Henk Boot, februari 2016


DE WERKGROEP KAARTEN-COLLECTIE

In de loop van de jaren heeft de HKH veel kaarten verworven. Douwe Jansonius heeft destijds de collectie

De Heerlykheyt Heemskerck (ca 1760)

De Heerlykheyt Heemskerck (ca 1760)

gecatalogiseerd en kaart 1(waar nodig) kaarten gerestaureerd. Natuurlijk veel kaarten van Heemskerk, kadaster, bestemmingsplannen, rioleringsaanleg etc. maar ook van Nederland en dan voornamelijk historische kaarten. Handig om dingen na te kijken en bovendien zijn sommige kaarten zijn alleen al door hun kleurgebruik en versieringen de moeite waard om goed te bekijken. Kom gerust eens langs tijdens de openingstijden van de HKH.


DE WERKGROEP OPEN MONUMENTENDAG

De Open Monumentendag vinden altijd plaats in het tweede weekend van september. Zoals het woord al zegt “Open Monumentendag” zijn er een groot aantal monumenten geopend die normaal gesloten zijn, een voorbeeld is Chateau Marquette waar alleen tijdens de Open Monumentendag op zondag rondleidingen worden gegeven. Ook landelijk zijn er veel monumenten gratis toegankelijk. Bijvoorbeeld de Kwekerswoning aan de kleine Houtweg 6, welke alleen tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag is te bezichtigen. Elk jaar is er een landelijk vastgesteld thema. Voort 2019 is aansluiting gezocht met het Europese thema Arts and Entertainment. Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 tijdens de Open Monumenten Dagen 2019 wordt aandacht besteed aan het thema “Plekken van plezier”. Dit thema is uitgewerkt in vijf subthema’s, te weten: Podiumkunsten, Museale kunsten, Sport en spel, Horeca en Recreatie.

Zie ook de pagina ‘Open monumentendag’ op deze website.


DE WERKGROEP OUD-KADASTER HEEMSKERK (OKH)

Indien we de geschiedenis van een perceel willen weten, kunnen we deze vrij gemakkelijk achterhalen met behulp van een kadasternummer. Maar het kadaster werd pas in 1832 in Nederland ingevoerd en werkt sinds die datum met unieke perceelnummers per kadastrale gemeente die opgedeeld is in secties. De secties worden aangegeven met een letter. Een kadastraal perceel heeft als kenmerken: de naam van de gemeente gevolgd door de sectieletter en het unieke nummer. In Heemskerk kennen we op dit moment de secties A, B, C, D, E, F en G.

Wijzigt de grens van een perceel, dan wijzigt ook het perceelnummer. In de kadastrale boekhouding zijn deze wijzigingen allemaal opgeschreven.
Willen we ook de vroege geschiedenis kennen, moeten we o.a. gebruik maken van de aktes die voor schout en schepenen passeerden.

fragment uit kadastrale leggers

fragment uit kadastrale leggers

In deze oude akten wordt het perceel genoemd met de naam van de eigenaar, c.q. gebruiker en de nieuwe eigenaar. Ondanks dat de belendingen zijn aangegeven, is het niet altijd duidelijk waar het betreffende perceel gelegen is. Daarvoor is enige kennis van oude kaarten nodig. Een positieve bijkomstigheid is, dat vaak de erfgenamen en hun relatie met de vorige eigenaar vermeld worden. Voor genealogen zijn deze gegevens zeer waardevol.

fragment van de kaart van Cornelis Groenlandt waarnaar ook zal worden gelinkt

fragment van de kaart van Cornelis Groenlandt waarnaar ook zal worden gelinkt

Naast deze namen, wordt ook het gebruik van de grond vermeld en de eventuele last die op het perceel rust. Ondanks dat deze archiefstukken veel informatie kunnen geven, blijft de inhoud bij de meeste onderzoekers onbekend. Dat komt, omdat deze bronnen niet toegankelijk zijn omdat ze geschreven zijn in oud schrift. Om deze pre-kadastrale bronnen toegankelijk te maken, is de werkgroep Oud-kadaster Heemskerk, (OKH) gevormd. De werkgroep bestaat uit Gerard Castricum, Go Stavenuiter, Peter Neve, Henk Boot, Jan van der Linden. Enkele leden kunnen het oude schrift transcriberen (herschrijven) zodat er meer mensen de inhoud van de documenten kunnen gaan raadplegen. We proberen 4 keer per jaar bijeen te komen om de stand van zaken door te nemen.
Via de kadastrale minuutkaart (1832) wordt een verwijzing gemaakt naar de kaart van Cornelis Groenlandt (1735) en naar de indeling van Heemskerk in 12 streken zoals Simon Meeusz. deze heeft opgesteld (1550). Met behulp van het computerprogramma HAZA-21 zullen deze bronnen toegankelijk worden gemaakt voor een iedereen, die het oud schrift niet machtig is. Het meeste werk gaat zitten in het transcriberen van de oude archiefstukken, in het vinden van de juiste locatie van het betreffend perceel uit zo’n document en tenslotte het goed rubriceren van de brongegevens.

Een veldnaam uit 1550 is in de loop der eeuwen vaak gewijzigd omdat de bevolking de naam van een opvolgende eigenaar gaf aan een perceel. Gelukkig zijn er ook nog historische namen te vinden die houvast bieden. Dat voorkomt dat we bij het opzetten van een oud-kadaster in Heemskerk zullen verdwalen.

We zijn voorlopig nog wel even bezig.
Jan van der Linden, 2014 , aangevuld Gerard Castricum, 2015


OPENSTELLINGEN

Ons Historisch Huis  is voor alle belangstellenden geopend op de maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur en op de dinsdagavond 19.00-21.00 uur. Verder zijn wij ook open ‘s-middags op de eerste en derde vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur. Op de vrijdagmiddagen zullen we ook regelmatig een activiteit aanbieden. Dat leest u in de agenda van onze website.
Tijdens de openstelling kunt u terecht voor vragen over ons werk, afgifte van materialen etc.
U wordt dan ontvangen door een van onze gastheren of gastvrouwen die u zo mogelijk zal begeleiden naar een lid van de werkgroep die u het best te woord kan staan aangaande het onderwerp van uw bezoek. Op elk gebied is iemand aanwezig. Van genealogie tot archeologie. Van het fotoarchief of over beeld en geluid. Wij geven antwoord op vragen over de buurt waarin u woont, of over familie waarover u meer wilt te weten komen.

Ook hebben wij jonge mensen geholpen met het maken  van hun scriptie/werkstuk/voordracht die zij moesten maken t.b.v. hun opleiding in lager onderwijs, maar ook  van Kennemercollege en van de VU.

Leuk is het ook om te ondervinden hoe mensen echt versteld staan van de vele onderwerpen die hier te zien of te leen zijn over onze prachtige gemeente Heemskerk.

Tenslotte kunt u tijdens de inloopuren Heemskringen en boeken kopen die door de HKH zijn uitgegeven. U op uw beurt, kunt ons weer helpen met het schenken van bidprentjes, oude familiefoto’s of een foto van het huis waar u vroeger heeft gewoond of soms alleen maar door uw verhaal te vertellen. Met al uw vragen helpen wij u met veel plezier.

Kom gerust eens langs ook al heeft u geen vragen, een kopje koffie of thee staat altijd klaar.

 


DE REDACTIE VAN DE HEEMSKRING.

Een belangrijke activiteit binnen de Historische Kring Heemskerk is de publicatie van de “Heemskring”. Per jaar verschijnen twee nummers van dit blad. In het jubileumjaar 2013 is het 50ste nummer verschenen.

Een zelfstandige redactie streeft naar het opnemen van gevarieerde artikelen die licht werpen op verschillende aspecten van de Heemskerkse historie, zowel uit een ver verleden (bijv. archeologie) als ook uit jonger jaren (bijv. een familiegeschiedenis). Daardoor ontstaat een Heemskring, die voor een breed lezerspubliek aantrekkelijk is. De redactie bestaat uit Marjo Hoogewerf, Margriet Veken-Hoogewerf, en Ineke Broekhuizen. Met enige regelmaat zijn zij betrokken bij het schrijven van artikelen. Zoveel mogelijk wordt echter geprobeerd “gastschrijvers” aan te trekken die zich over Heemskerkse onderwerpen buigen.

Redactie, 2014


DE WERKGROEP RONDLEIDINGEN

Rondleidingen Slot Assumburg en Chateau Marquette. In de twee prachtige kastelen van Heemskerk verzorgen leden van de Historische Kring Heemskerk rondleidingen. In Marquette gebeurt dit tijdens de Open Monumentendagen, voor honderden bezoekers. Ook tijdens andere festiviteiten vertellen rondleiders van de HKH over de geschiedenis, de ligging en de bewoners van het kasteel. Daarbij kunnen de bezoekers genieten van de pracht en praal in het gebouw, waaronder het unieke knipselbehang in de bloemenzaal.

bij de deur naar het cachot wordt vol aandacht geluisterd naar het verhaal dat door Marjo wordt verteld.

bij de deur naar het cachot wordt vol aandacht geluisterd naar het verhaal dat door Marjo wordt verteld.

Slot Assumburg wordt regelmatig bezocht door schoolklassen Voor de jongste groepen wordt dit vaak gekoppeld aan een project over ridders en jonkvrouwen. Voor de oudere groepen past een bezoek heel goed in de geschiedenislessen over de Middeleeuwen. Natuurlijk wordt er iets over de geschiedenis van het kasteel verteld, over de bewoners en hun leefwijze en waarvoor het kasteel zoal gebruikt werd. De kinderen genieten van een spannende rondleiding. De ridderzaal, de gevangenis, de vierschaar en de schandpaal zijn vanzelfsprekend trekpleisters. In Slot Assumburg worden ook veel rondleidingen gegeven voor groepen die er een feest vieren of een gezellige dag organiseren en bij andere evenementen. Rondleidingen door de HKH worden verzorgd door Marjo Hoogewerf, Gerda van der Meij,  Ferry Kwee, Ad van Roermund, Marjan Zoon, Sophia Verbaan en Piet van Zwieten. De rondleidingen kunnen tegen een geringe vergoeding worden aangevraagd bij Piet van Zwieten, tel. 0251-235827, e-mail pwvanzwieten@ziggo.nl . Sinds een paar jaar is ook de prachtige kasteeltuin te bezichtigen. Dit kan op eigen gelegenheid, maar nog beter onder begeleiding van de gidsen van de Stg. Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg (kasteeltuinassumburg.nl/vrijwilligers of tel. 0251-310229).

Aart Andeweg, 2014


DE WERKGROEP VITRINES

de vitrine in het Gemeentehuis tijdens de grote jubileumtentoonstelling in 2013

de vitrine in het Gemeentehuis tijdens de grote jubileumtentoonstelling in 2013

De werkgroep is eigenlijk voortgekomen uit de behoefte van het Comité open monumentendag om jaarlijks tijdens de open monumentendagen een kleine tentoonstelling over het thema van dat jaar te houden. Daarbij kwam de komst van de vitrine in het gemeentehuis die halfjaarlijks opnieuw ingericht moest worden. Ook door de herinrichting van het Historisch huis was er behoefte aan het opnieuw inrichten van de drie grote en drie kleine vitrines.

vitrines in de gang van het Historisch Huis

vitrines in de gang van het Historisch Huis

De gang van het Historisch Huis vertelt verder nog de geschiedenis van Heemskerk in foto en kaartmateriaal in schilderijlijsten.  En niet te vergeten de expositieruimte die drie aspecten van Heemskerk laat zien die belangrijk zijn geweest voor het Heemskerk zoals wij dat nu kennen. Het dorp en de uitbreiding daarvan, de historie van Heemskerk en de groente-, fruit- en veeteelt. Komt dat zien !!

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken