Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gebouwen en Terreinen   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden publicaties : 51   (uit: 154)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Documentnummer: 10048  
Den inhoud van het Land volgens de afdeeling
            
Overzicht landindeling volgens de afdeling. Getypt (doorslag) document met maataanduidingen in morgen, roedes, voeten en dujmen.
Onbekend;  1; 
 

2. Documentnummer: 10059  
Veldnamen voor flatgebouwen
Krantenartikel           (8-1-1987)   
Veldnamen voor de beide terrasflats van de woningbouwvereniging Ons Huis in Breedweer.
Nieuwsblad de Kennemer;  1; 
 

3. Documentnummer: 10094  
Tolhek-complex komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (7-5-1974)   
Begin van de realisering van bestemmingsplan "Tolhek". In januari 1968 al vastgesteld, maar door gebrek aan financiële middelen nu pas van de grond gekomen.
De 1e fase wordt voornamelijk als opslagterrein benut.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

4. Documentnummer: 10095  
Plan Tolhek komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (14-6-1973)   
In eerstvolgende raadvergadering zal de raad om een krediet worden gevraagd inzake realisering 1e fase Tolhek.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

5. Documentnummer: 10096  
Plan Tolhek vergt drie miljoen gulden
Krantenartikel           (29-6-1973)   
Het (hoge) bedrag waarvoor toestemming wordt gevraagd noopt de oppositiefracties tegen te stemmen. Mogelijke samenwerking met Beverwijk op dit gebied wordt niet wenselijk geacht.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

6. Documentnummer: 10097  
Gemeente moet totaalkosten Tolhek-complex gaan berekenen
Krantenartikel           (28-6-1974)   
Felle kritiek over het functioneren van de gemeenteraad naar aanleiding van het simpel goedkeuren van een begroting die de oorspronkelijke kosten ver overstijgt. Er wordt toegezegd binnen afzienbare termijn een verder uitgewerkte begroting aan te leveren.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

7. Documentnummer: 10098  
Gemeentelijke werkplaats en garage in plan "Tolhek"
Krantenartikel           (13-11-1967)   
Een strook weiland, ingeklemd tussen Tolweg, Zaanlandse Communicatieweg en zuidelijke grens van Heemskerk is uitgezocht om o.a. een centrale gemeentelijke werkplaats, - garage en opslagterrein voor wegenbouwmachines in te richten. de voornemens zijn uitgewerkt in het ontwerp-bestemmingsplan "Tolhek".
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

8. Documentnummer: 10099  
Vaststelling plan "Tolhek"
Krantenartikel           (19-1-1968)   
Het college van B&W stelt de raad voor om over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

9. Documentnummer: 10100  
Baandert sluit aan op Communicatieweg
Krantenartikel           (15-3-1976)   
Provinciale Waterstaat heeft zowel Tolweg als Communicatieweg in beheer. Nu komt er ook een fietspad bij. Dit is ook officieel opgenomen in het bestemmingsplan. Ook sportpark Assumburg en Oud-Haerlem komen hier op uit. Verkeerslichten zullen hier ook deel van uitmaken. In april doet de raad vermoedelijk een uitspraak.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

10. Documentnummer: 10103  
Opslagterrein gemeente aan Tolweg blijft nog ontsierend
Krantenartikel           (19-7-1978)   
Het groen rondom het nieuwe complex schiet flink omhoog. Een geheel andere aanblik biedt het oude terrein; de oude loodsen zijn nog volop in gebruik. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 1979 is flink geschrapt in het meerjarenplan. Als het nieuwe complex gereed is, wordt het terrein aan de Tolweg definitief ontruimd.
IJmuider Courant;  1; 
 

11. Documentnummer: 10104  
Dure hoek aan Tolweg voor openbare werken
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Verzoek aan de raad verhoging krediet van meer dan 200.000 gulden ter verdere voltooiing. De investering bedraagt straks bijna 2 miljoen gulden. Deel hiervan is ook benut ter uitkoop en onteigening van de firma Van Der Wel.
IJmuider Courant;  1; 
 

12. Documentnummer: 10105  
Tolhek krijgt 'inwoning'van transportbedrijf
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Het complex wordt uitgebreid met woonhuis en bedrijfshal van particulier bedrijf. In het kader van onteigening is transportbedrijf Van der Wel BV naar hier verplaatst.
Tevens is een kredietverzoek gedaan voor 66 duizend gulden ten behoeve van aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel, inclusief rioolgemaal.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

13. Documentnummer: 10106  
Gemeentewerken krijgt nieuwe werkplaatsen
Krantenartikel           (28-11-1979)   
Gelijk met de goedkeuring van het raadhuisplein is ook gebeurd voor de bouw van de civieltechnische werkplaats. Vooralsnog komt er nog géén kantine.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

14. Documentnummer: 10107  
Tolwegcomplex vordert
Krantenartikel             
Aannemersbedrijf Nelis werkt met voortvarendheid aan de bouw van 15 garages ten behoeve van het gemeentelijk wagenpark. Men hoopt dat eind oktober/begin november een en ander gereed zal zijn. Het oude complex blijft nog even actief, zodat een overgangsfase kan worden benut.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

15. Documentnummer: 10108  
Bouw begonnen van gemeente-werkplaats Tolhek
Krantenartikel           (20-3-1980)   
Bouwbedrijf Min is gestart met de bouw van het nieuwe complex, bestaande uit: onderhoudsgarage, werkplaatsen voor de elektrotechnische dienst en openbare werken. Tevens wordt er een noodkantine geplaatst.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

16. Documentnummer: 10109  
Gemeente-werkplaats Tolhek schiet uit de grond
Krantenartikel           (4-7-1980)   
Hier wordt minsten zo hard gewerkt aan nieuwbouw als aan die van het nieuwe gemeentehuis. De firma Min heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

17. Documentnummer: 10110  
Nieuwe complex van gemeentewerken in Heemskerk geopend
Krantenartikel           (20-12-1980)   
Wethouder Dudink heeft de openingshandeling verricht. Al in 1966 werd het terrein aangewezen voor huisvesting van gemeentewerken. Een kantine moet nog worden gebouwd; de verwachting is dat deze in 1981 gereed zal zijn.
IJmuider Courant;  1; 
 

18. Documentnummer: 10138  
KVP-ers Bruin en Beentjes tegen samenwerkings-U.T.S ; Plaats regionale woonwagenkamp minder gelukkig
Krantenartikel           (11-05-1962)   
Accoordverklaring Raad van Heemskerk met het voorstel van college B en W mbt besluit om tezamen met de gemeenten Velsen en Beverwijk een regionaal woonwagenkamp te stichten, De heren Beentjes en de Bruin wilden in de notulen de aantekening geplaatst zien, dat zij tegen deelneming zijn van de gemeente Heemskerk in de op te richten U.T.S.
1; 
 

19. Documentnummer: 10142  
Katholiek Woonwagenwerk niet gekend in plannen regionaal kamp
Krantenartikel           (16-7-1962)   
Ondanks een stijgende lijn van activiteiten, merkt het KW op dat zij in de afgelopen periode niet is betrokken bij de plannen voor een regionaal kamp in Heemskerk.
De voorgestelde locatie (Communicatieweg) ligt wel in een ´geografisch isolement´ hetgeen niet bijdraagt tot integratie. Veel woonwagenbewoners hebben inmiddels ook werkzaamheden in de gevestigde samenleving. Tevens wil men contacten leggen in verband met een nog te bouwen kleuterschool.

IJmuider Courant;  1; 
 

20. Documentnummer: 10152  
32 woonwagens mogen in woonwagenkamp
Krantenartikel           (8-10-1962)   
Het bestaande kamp aan de Oude Pontweg biedt plaats aan maximaal 32 wagens. Echter, de laatste tijd staan er méér. Dit zorgt voor problemen.
IJmuider Courant;  1; 
 

21. Documentnummer: 10405  
Woonwagencentrum
Krantenartikel           (21-08-1970)   
Er is geen duidelijkheid voor opnamebeleid voor een woonwagencentrum in Heemskerk; er zijn veel meer kandidaten dan plaatsen.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

22. Documentnummer: 10406  
Woonwagencentrum
Krantenartikel           (24-07-1970)   
Wel inspraak voor woonwagenbewoners van het in aanbouw zijnde regionale kamp in Heemskerk
Nieuwsblad de Kennemer;  1; 
 

23. Documentnummer: 10408  
Woonwagencentrum
Krantenartikel           (28-11-1970)   
Motie ter kennis van buurgemeenten , Raad van Heemskerk wil tweede regionaal woonwagencentrum in Heemskerk
Nieuwsblad de Kennemer;  1; 
 

24. Documentnummer: 10409  
Woonwagenkamp IJmond medio 1970 voltooid
Krantenartikel           (06-10-1969)   
In de schaduw van Fort Veldhuis wordt gebied bouwrijp gemaak (begrensd door St. Aagtendijk en Communicatieweg).Grondbedrijf Beentjes zal 1e fase naar verwacht binnen 2 maanden kunnen afronden.Hoe het surplus aan wagens moet worden opgevangen, is nog niet duidelijk.
Dagblad Kennemerland;  
 

25. Documentnummer: 10410  
Woonwagencetrum
Krantenartikel           (04-05-1971)   
Bestuur woonwagencentrum; handhaving kamp Velsen lijkt enige oplossing, overleg met het gemeentebestuur noodzakelijk
2; 
 

26. Documentnummer: 10411  
Woonwagencentrum
Krantenartikel           (02-01-1971)   
Beverwijk moet kamp ontruimen, Woonwagenkamp IJmond bij Fort Veldhuis in Heemskerk gaat in het voorjaar open.
Nieuwsblad de Kennemer;  2; 
 

27. Documentnummer: 10412  
Spoedig liquidatie van 3 woonwagenkampen
Krantenartikel           (31-07-1971)   
Kamp Velsen krimpt in tot 32 wagens. In oktober nieuwe centrum naar verwachting bevolkt. Voor 'Velsen' dienen de nodige verbeteringen te worden aangebracht.
Dagblad Kennemerland;  
 

28. Documentnummer: 10413  
Regionaal woonwagenkamp is een half jaar later klaar
Krantenartikel           (23-04-1970)   
Door slecht weer en wateroverlast is oplevering vertraagd. Tevens behoefte aan extra zaken zoals de aansluiting op telefoonnet
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

29. Documentnummer: 10414  
Kampbewoners zien met vrees uit naar toekomst
Krantenartikel           (27-03-1970)   
Voor 50 wagens geen plaats op regionaal kamp. Afmetingen wagenplaatsen zijn niet groot genoeg. Plannen voor eigen 'bedrijfsbrandweer'. Locatie wordt als te afgelegen van centrum gezien.
Dagblad Kennemerland;  
 

30. Documentnummer: 10415  
Regionaal kamp zit eerste tijd zonder kampschool
Krantenartikel           (17-06-1970)   
Omdat financiering nog niet helemaal rond is. Ook spelen de slechte weersomstandigheden in deze tijd mee. De bouw van bijgebouwtjes bij de woonwagens verloopt wel voorspoedig.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 januari 2023