Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1666051401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1666051401
 
Titel : een stucke lants gelegen opt hooghdorp
Koper(s) of geldnemer(s) : Sr. Jacob Schout filius Petri woonende binnen der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jannitje Jansdochter naegelaeten weduwe van zaliger Willem Maertsz geassisteert met Dirck Jacobsz buijrman aen heemskerckerduijn haere gecooren voocht in dese saecke mitsgaders Seger Segersz Smit ende Dirck Gijsbertsz beijde woonende tot heemskerck inden naem,n ende vanwegen de drie onmondighe kinderen vande voors Willem Maertsz aende voors Jannitje Janse verweckt voor welcke sij luijden haer in hun prive naeme starck- maeckten ende ten allen tijden belooffden te caveeren bij desen ende bekende bij desen indier qualiteijt
Gegevens ligging of lening : is belent aent noorden Adrjaen Cornelisz Blom aent oost de Vrouwe van Assendelft aent suijden de vercooperse selfs ende aent west de kinderen van Riewert Cornelisz ende Lourens Engelsz
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-05-1666
Jaartal (tbv sortering) : 1666
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : negen hondert tsestich gulden
Perceelsgrootte : ses hondert roeden hontsboscher maet
 
 

 

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 december 2019