Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1654   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1654011301  
een stucke geestlandt gemeen met dat kerckelandt tot eemskerck
(Ver-)koopakte -- 13-01-1654           (Maerten Jacobsz outscheepen ende buierman tot eemskerck)    [Lijsbet Bouwens weduwe wijlen Laurens Cornelis Laurensz in sijn leven buijr ende autscheepen tot eemskerck]
belent ten oosten de coopersse selver ten suijden Joncker Jacob van Poelenburgh, west de schouwbeeck, ende ten noorden dat kerckelandt tot eemskerck
 

2. Transcriptie nr.: 1654011601  
alsulcke perceelen van landen ende huijsen
Volmacht (procuratie) -- 16-01-1654           (Wouter Woutersz woonende op saendam man ende voogt van Neel Willems, Lambert Willemsz, voor hem selven, Trijn Willems bij absentie van haer man geassisteert met den voorn Lambert Willemsz, Knier Willems geassisteert metten voorn Wouter Woutersz haer voogt in dese, Maertie Willems geassisteert met Lambert Willemsz haer gecoren vooght voogt)    [Cornelis Willem haere comperants broeder ende jegenwoordich regeerende scheepen vanden banne voors alle kinderen ender ouder erfgenamen van za. Jannitien Everts omme]
 

3. Transcriptie nr.: 1654021001  
een stucke paerdelandts
(Ver-)koopakte -- 10-02-1654           (Cornelis Willemsz mede jegenwoordich regeerende scheepen vanden banne voors soon ende erfgenaem van Jannitien Everts, in haer leven buijrweduwe tot eemskerck aen duijn)    [Jan Arensz harbargier tot nordorp]
belent ten suijden ende westen de Graeflicheijts landen noort sr Hosiepie (?) ende ten oosten de stat haerlem
 

4. Transcriptie nr.: 1654022601  
een huijs met een erf
(Ver-)koopakte -- 26-02-1654           (Gerrit Sijmonsz van Tettero brouwer inden Engel tot haerlem)    [Jan Evertsz schoemaecker tot eemskerck]
ende alle tgeene daer aen dependeert Aert, spijcker ende nagelvast sijnde, staende ende gelegen inde kerckbuijrt tot eemskerck, belent ten oosten Claes Jacobsz ten suijden Cornelis Dircksz Decker, west de achterwegh ende ten noorden Egbert Jansz vrij huijs
 

5. Transcriptie nr.: 1654042901  
een crofte landts genaemt tuschen cien
(Ver-)koopakte -- 29-04-1654           (Cornelis Willemsz sijnde soon ende erfgenaem van Jannitien Everts, in haer leven buijrweduwe tot eemskerck aen duijn)    [Jan van Schooterbos residerende tot haerlem]
belent ten westen de groote cie, noort Jan Gerritsz Schooterbos ten oosten de luttick ciebeeck ende ten suijden den oudendijck
 

6. Transcriptie nr.: 1654060201  
een weijde landts genaemt langhcamp
(Ver-)koopakte -- 02-06-1654           (Jan Gerritsz jegenwoordich woonachtich inde purmer voor desen geweest buijrman tot eemskerck)    [heer van Meresteijn]
belent ten oosten de tochtsloot tensuijden den E. heer vander Nat, west Arent Gerritsz Wildeman, ende ten noorden den Ed. heer van Assendelft
 

7. Transcriptie nr.: 1654060202  
een dardepaert in een stucke landts genaemt de campiens
(Ver-)koopakte -- 02-06-1654           (Cornelis Cornelisz Leenman buijrman opt hoflandt inden banne van Wijck aen duijn)    [Arent Gerritsz Wildeman poorter binnen der stede beverwijck]
belent ten suijden de stat haerlem west de erfgenamen van Gerrit Ootgersz Quack noort de banscheijdingh van uijtgeest ende ten oosten beninngh ende schouten campiens
 

8. Transcriptie nr.: 1654072501  
Een nog niet beschreven record 1654
            
 

9. Transcriptie nr.: 1654101301  
een huijs met een erve, staende gelegen tot eemskerck aen duijn
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cornelis Willemsz outschepen alhier, en erfgenaem van Jannitien Evertsdr sijne comperants overleden moeder en jeneraele procuratie hebbende van alle meerder erfgenamen vande voorn Jannitien Everts staende geregistreert)    [Cornelis Jansz buijrman tot eemskerck aen duijn]
velent ten suijden Lot Schouten tot haerlem ten westen Paulis Jaspersz, noort den oudendijck en ten oosten Paulis Jaspersz voors
 

10. Transcriptie nr.: 1654101302  
twee ackers landt genaemt de noorder ackers
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cornelis Willemsz outschepen alhier, procuratie hebbende van Lambert Willemsz sijn comperants broeder ende Wouter Woutersz sijn swaeger)    [Jacob Reijersz buijrman tot eemskerck aen duijn]
belent ten suijden Engel Cornelisz ten westen de luttick ciebeeck noort Reijer Claesz, ende ten oosten het bruijcklandt van Pieter ende Cornelis Dircksz
 

11. Transcriptie nr.: 1654101303  
een crofte geestlandts
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Tames Claesz onsen buijrman)    [Jan Dircksz outscheepen vanden banne]
belent ten oosten Sijmon Baertsz bruijcklandt ten suijden ende westen Dirck Cornelisz ende ten noorden en
kuijckerswegh

 

12. Transcriptie nr.: 1654101304  
1) perceel geestlandts genaemt de hoeken 2) een perceel landts sijnde de gerechte vierde paert van een stucke landts genaemt croeselaers block
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cleijbroeck poorter binnen der stede beverwijck en de eersamen Willem Laurensz jegenwoordiche scheepen alhier procuratie hebbende van Meijns Dircksz woonende tot alcmaer)    [Jan Jansz anders genaemt Jonge Jan, buijrman tot eemskerck aen duijn]
belent ten oosten de luttickcie, ten suijden Jacob Willemsz, west de groote cie ende tennoorden Jacob Willemsz

belent ten oosten Jannities mat ten suijden den noortmatwegh west ende ten noorden Sijmon Laurensz

 

13. Transcriptie nr.: 1654101305  
crofge landts gelegen besuijen de kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Claes Jacobsz Qurijnen buijrman)    [Cornelis Jacobsz kleermaecker mede buijrman]
belent ten oosten Lijsbet Dircks ten suijden de erfgenamen van za. schout Jan, west dat kerckepat ende ten noorden de kerckebeec
 

14. Transcriptie nr.: 1654101306  
een perceeltie landts gelegen op den hem gemeen ende onverdeelt met den cooper
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Anne Jacobsdr geassisteert met Reijn Pietersz haer starckmaeckende voor Baefgen Jacobs (beide gebuijeren))    [Egbert Jansz jegenwoordich regeerende scheepen]
belent met den cooper
 

15. Transcriptie nr.: 1654101307  
een weijde landts genaemt schouts campiens gelegen bij kost verlooren
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Aris Cornelisz Sinjeur buijrman)    [Laurens Dircksz jegenwoordich scheepen alhier]
belent ten oosten den St Aegtendijc ten suijden den Wel Ed heer van Assendelft west Cornelis Cornelisz Leenman, ende ten noorden de banscheijdinge van uijtgeest
 

16. Transcriptie nr.: 1654101308  
een crofte landts gelegen tusschen cien
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Heijnderic Laurensz Schouten, buijrman)    [Lot Schouten binnen der stat haerlem]
belent ten suijden Jan Cornelisz ten westen de groote ciebeeck noort Jacob Sije ende ten oosten de luttick zien wegh
 

17. Transcriptie nr.: 1654101309  
een huijs met een erve
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cornelis Albertsz Lagger jegenwoordich buijrman tot egmondt)    [Cornelis Ariaensz buijrman tot eemskerck]
belent ten oosten den wijckerwegh ten suijden den Ed heer van Assendelft west Laurens Jansz ende ten noorden de kerckbeeck
 

18. Transcriptie nr.: 1654101310  
een perceel landts ge- naemt de cleijne sevenhoeven
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Jan Dircksz outscheepen)    [Jacob Sije residerende tot Amsterdam]
belent ten oosten de wederhelft vant voors landt ten suijden garscamp west de groote sevenhoeven ende ten noorden de sevenhoeven van Lambert Fredricksz
 

19. Transcriptie nr.: 1654101311  
campien paerdelandts genaemt rauwers
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Bauwen Laurensz buijrman op het hoflandt inden banne van Wijck aen duijn)    [Jan Claesz tot castricum]
belent ten oosten de erfgenamen van Nel Gerrits ten suijden den noort mad wegh west t Leproos huijs tot haerlem ende ten noorden de maerdijck
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 31 december 2020