Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1655   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1655020401  
een crofte landts genaemt de suijder croft
(Ver-)koopakte -- 04-02-1655           (Jasper Paulsz Willebort Paulsz mitsgaders Gerrit Dircksz man ende vooght van Maertie Pauls Heijnderick Laurensz vader ende voogt vande onmondige kinderen bij hem geproccureert bij Anne Paulsdr ende Laurens Jan Lambertsz van Grietie Pauls alle respective erfgenamen van za. Pauls Jaspersz de gebuijren)    [Dirck Nancksz burger der stede beverwijck]
belent ten oosten de voorwegh ten suijden Lambert Jacobsz comsocius west de wildernisse ende ten noorden de weduwe van Sijmon Cornelisz Hoogeduijn
 

2. Transcriptie nr.: 1655021601  
een weijde landts gelegen in breetweer
(Ver-)koopakte -- 16-02-1655           (Cornelis Ariaensz buijrman tot eemskerck)    [Dirck Nanningsz burger binnen der stede beverwijck]
belent ten oosten de Die, ten suijden de weduwe van Cornelis van Tooren, west de schouw wateringh ende ten noorden Jan de Wael
 

3. Transcriptie nr.: 1655030201  
een crofte landts genaemt splinterscroft
(Ver-)koopakte -- 02-03-1655           (Hillegont Jans dr. geassisteert met Jan Cornelisz al haer gecoren voogt in desen Jan Jansz anders genaemt Jonge Jan, voogt voor Neeltie ende Aeltie Jans, Cornelis Jansz voor hem selven)    [Lambert Jacobsz mede buijrman]
belent ten oosten Teetie Floris, ten suijden de stat haerlem, west den grooten houtwegh ende ten noorden Tomes Claesz met een vrije waeterloosinge ten oosten door het landt van Teetie Flooris
 

4. Transcriptie nr.: 1655041101  
een acker geestlant genaemt de beslooten acker
(Ver-)koopakte -- 11-04-1655           (cornelis Laurensz Hoogeduijn ende Jan Laurens Hoogeduijn gebroeders, ende buijrluijden)    [Trijntie Cornelis Stiencoopster inde beverwijck]
een acker geestlant genaemt de beslooten acker belent ten oosten de kuijkerswegh ten suijden Cornelis Laurensz Stuijfsant west dat holle beeckie ende ten noorden de
hollebeecks croft

 

5. Transcriptie nr.: 1655050201  
seeckere halve huijs ende erf gelegen tot eemskerck aen duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-05-1655           (Aegte Gerrits weduwe van za. Ariaen Cornelisz Knechten geassisteert met Jan Cornelisz haer voogt in desen, ten overstaen van haer comperant ende haer overleden mans kinderen, met namen Laurens Gerritsz. man ende voogt van Maertie Pauls, Jacob Lau Doeven man ende voogt van Guijrt Willems, Maerten Albertsz man ende voogt van Griet Willems, Jacob Laurensz ende Laurens Gerritsz haer starckmaeckende voorde onmondige kinderen van Pauls Willemsz Cornelis Ariaensz voor hem selven. Claes Cornelisz man ende voogt van Maertien Ariaens)    [Otgeer Sijmonsz haer comperants swager ende onsen mede buijrman]
belent ten suijden, ende bewesten, de wildernisse te noorden
Anne Jans ende ten oosten nu Dirck Willemsz

 

6. Transcriptie nr.: 1655050801  
dartich hondert twintich roeden landts
Volmacht (procuratie) -- 08-05-1655           (Sr. Jeronimus Kooijmans)    [burgermesteren ende regeerders der stede beverwijck]
dartich hondert twintich roeden landts, gelegen in eemkerck besuijden den noort-madwegh als de stat haerlem met de stede beverwijck aldaer gemeen leggende heeft
 

7. Transcriptie nr.: 1655051101  
een weijde landts gelegen buijten den St. Aegtendijck
(Ver-)koopakte -- 11-05-1655           (Jacob Jacobsz Slommer out burgermr. binnen der stede beverwijck)    [Arent Gerritsz Wildeman poorter binnen der stede beverwijck]
een weijde landts gelegen buijten den St. Aegtendijck in onsen banne voors groot omtrent vier madt doch sonder begrip van maet ende voor soo groot ende cleijn als tselve binnen sijn lendens bekent wordt mette voet te stooten belent ten suijden den coper selver, ten westen hobweer noort Cornelia vander Horst ende ten oosten den banscheijdinge van uijtgeest
 

8. Transcriptie nr.: 1655051102  
een weijde landts genaemt de beeckeven gelegen int noorderpolder
(Ver-)koopakte -- 11-05-1655           (Jasper Paulsz en Wille- bort Paulsz mitsgader Gerrit Dircksz man ende voogt van Maertie Pauls, Cornelis Jaspersz ende Jacob Jaspersz omen ende bloetvoogden vande onmondige kinderen van za. Anne Pauls, Laurens Jan Lambertsz voogt van Griete Pauls alle kinderen ende erfgenamen van za. Pauls Jaspersz)    [Jacob Schouten Filius Petrij wonende binnen haerlem]
een weijde landts genaemt de beeckeven gelegen int noorderpolder inden banne voors belent ten oosten Laurens Jansz Pieten ten suijden de Goodtsboschen, west Cornelis Laurensz Stuijfsant ende ten noorden Dirck Willems campen
 

9. Transcriptie nr.: 1655051103  
een crofte geestlandts genaemt kees saijen croft
(Ver-)koopakte -- 11-05-1655           (Jasper Paulsz en Willebort Paulsz mitsgaders Gerrit Dircksz man ende voogt van Maertie Pauls, Cornelis Jaspersz ende Jacob Jaspersz omen ende bloetvogden vande onmondige kinderen van za. Anne Pauls, Laurens Jan Lambertsz voogt van Griete Pauls, alle kinderen ende erfgenamen van za. Pauls Jaspersz)    [Jacob Schouten Filius Petrij wonende binnen haerlem]
een crofte geestlandts genaemt kees saijen croft groot 883 roeden belent ten oosten den cleijnen outwegh
ten suijden Pieter Sijmonsz west Cornelis Lambertsz ende ten noorden Ariaen Lauw Doeven

 

10. Transcriptie nr.: 1655053101  
in seeckere stucke lants gelegen tot Heemskerck
Volmacht (procuratie) -- 31-05-1655           (ijcolaes van Dijck burger binnen deser stadt executeur vande testamente ende uijterste wille vande voorn Annetge Daenniels za.)    [Mr Willem van Groenhoudt als administrerende de goederen vande Oudemannen ende vrouwen Gasthuijs tot sant- voort in welcke voors Gasthuijs is woonnende Willem Gerritsz buierman tot santvoort voornt dewelcke mede was erfgenaem ab intestate van wijlen Annetge Daniels]
 

11. Transcriptie nr.: 1655060101  
mat hoijlandt gelegen in breetweer
(Ver-)koopakte -- 01-06-1655           (Ariaen Huijgen meerderjaeriche ende ongehuwde dochter Cornelis Willemsz outschepen ende Laurens Dircksz haer wettelijcke gecoren voogden)    [de jegenwoordige Armenvoogden ten behoeve vanden Armen tot eemskerck]
mat hoijlandt gelegen in breetweer inden banne voors belent ten oosten de Die ten suijden Claes Jansz, west de schouw wateringe ende ten noorden Jacob Sijen
 

12. Transcriptie nr.: 1655060102  
een perceel landts gelegen in smalweer
(Ver-)koopakte -- 01-06-1655           (Hillegont Cornelis weduwe van za. Gijsbert Maertsz woonende tot eemskerck voors geassisteert met Gerrit Gijsbertsz haer gecoren vooght)    [Aremen]
een perceel landts gelegen in smalweer groot 650 roeden belent ten oosten Pieter Jan Lambertsz ten suijden den E.heer van Assendelft, west de paepecamp ende ten noorden de stadt Haerlem
 

13. Transcriptie nr.: 1655060103  
een crofte landts gelegen achter 't hoogdorp
(Ver-)koopakte -- 01-06-1655           (Griet Heijndericks buijrweduwe aldaer geassisteert met Jan Claesz haer comperante soon ende voocht)    [Cornelis Willemsz woonende inde heere huijge weert]
een crofte landts gelegen inden banne voors achter 't hoogdorp, belent ten oosten Cornelis Geritsz Schoorl ende den coper selver ten suijden ende westen d'erfgenamen van za. Dirck Cornelisz ende ten noorden Cornelis Maertsz comsocius
 

14. Transcriptie nr.: 1655060501  
een crofte landts genaemt Piet Voogten
(Ver-)koopakte -- 05-06-1655           (Nicolaes van Dijck burger binnen haerlem uijt cracht van sijne procuratie d'welcke alhier geregistreert staet folio 31 voor een gerechte helf van ses sevende parten, mitsgaders Jacob Willemsz van alcmaer, Sijmon Arende van heijloo, Dirck Willemsz van heijloo Leendert Jansz van overveen voor hem selve ende hem starckmaeckende voor sijn suster N. Aecht Jans alle respective voor de andere helft vande voors ses sevende paerten)    [Sijmon Baertsz outschepen tot eemskeck]
een crofte landts genaemt Piet Voogten croft
groot ses hondert ses roeden belent ten westen den grooten
houtwegh ten noorden ende oosten de stat alcmaer ten suijden
Cornelis Engelsz bruijcklandt

 

15. Transcriptie nr.: 1655062201  
crofte landts gelegen aenden noort- madde wegh
(Ver-)koopakte -- 22-06-1655           (burgermesteren der stat haerlem ende beverwijck)    [heer van Meresteijn]
crofte landts gelegen aenden noortmadde wegh inden banne voors groot 1370 roeden doch sonder begrip van maet, belent ten suijden Adriaen Boelesz ende ten noorden den noort madde wegh, aent oost de stat
haerlem

 

16. Transcriptie nr.: 1655062202  
een erf met alle het boomgewas daer op staende gelegen alhier inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 22-06-1655           (Cornelis Lourensz Stuijf- sant ende Joannes Croesen onsen secretaris beijde wettelijcke gestelde curateurs vanden desolaten boedel van za. Maertie Baerts in haer leven weduwe ende boelhouster van za. Laurens Heijndericksz van Veen)    [Laurens Dircksz van Rossen buijrman]
een erf met alle het boomgewas daer op staende gelegen alhier inde kerckbuijrt, belent ten oosten de tuijn van Pieter Florense de voorwerf van Laurens Heijndericksz voorn ten suijden Armen ten westen de kerckwegh ende ten noorden Garbrant Laurensz
 

17. Transcriptie nr.: 1655062203  
een huijs met een erf inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 22-06-1655           (Cornelis Lourensz Stuijf ende Joannes Croesen onsen secretaris ende beijde wettelijcke gestelde curateurs vanden desolaten boedel van za. Laurens Heijndericksz ende Maertie Baerts)    [Sijbrant Jansz Wagemaecker ende onsen mede buijrman]
een huijs met een erf met alle t'geene aert spijcker ende nagelvast sijnde staen ende gelegen tot eemskerck inde kerckbuijrt, belent ten oosten den heerewegh ten suijden Pieter Flooren west ende ten noorden dat achter bogaertie ende Garbrant Laurensz Backer
 

18. Transcriptie nr.: 1655081701  
een een weijde landts genaemt het corte Weijtie
(Ver-)koopakte -- 17-08-1655           (Arent Sijmonsz als man ende voogt van Neel Maertens Pauls Pietersz alsmede man ende voogt van Aecht Maertens)    [Laurens Laurensz de Jonge outschepen alhier]
een een weijde landts genaemt het corte Weijtie gelegen inde banne voors groot 617 roeden belent
ten oosten den Ed. heer van Assendelft ten suijden Laurens Jansz Hoogewerf, west ende ten noorden den coper selver

 

19. Transcriptie nr.: 1655081702  
een weijde landts genaemt Janckenhem
(Ver-)koopakte -- 17-08-1655           (Gerrit Cornelisz Cuijper buijrman op Assum inden banne van uijt- geest voor hem selven, oock mede procuratie hebbende de selve bij ons schout ende schepenen ge- exhibeert vanden E. heer Dr. Jan Blauw raet ende outschepen tot amsterdam, Item van Sr. Jacob Blauw, Philps vander Gijsen als vader ende voogt over sijn kinderen gepro- cureert bij za. Christijna Blauw, Daniel van Broeckhuijsen getrouwt met Cathrijna Blauw tesamen in dier qualite kinderen van wijlen Maertie Cornelis hen moeder, Item Dirck Laurensz als man ende voogt van Trijn IJsbrants ende Cornelis Leenartsz Flack als te echte hebbende Lijsbet IJsbrantsdr beijde kinderen van za. Teetie Cornelis ende alle in qualite voors neffens de kinderen van za. Claes IJsbrantsz ende den voorn Gerrit Cornelisz Cuijper, compareerde mede de eersame Nan Corsen oock buijrman inde banne van uijtgeest voors als voogt van Neeltie Cornelis, weduwe wijlen Pieter Jansz, ende hem starckmaeckende voor Duijf Claes weduwe van za. Dirck Cornelisz, oock mede voor Heijnderick Cornelisz van Crommenij, broeder vanden voorn Dirck Cornelisz ende voor Jan Woutersz op Assum, alle erfgenamen respective van Wouter Dircksz ende Anna Cornelis in haer leven gebuijren tot uijtgeest inde koogh)    [Arent Paulsz buijrman inden banne van Uijtgeest]
een weijde landts genaemt Janckenhem groot Vc XXXIII roeden doch sonder begrip van maet belent ten oosten de Die sloot ten suijden Mijs Tamisz ende Jan Tamisz, west Hessel Pietersz ende ten
noorden den coper selver, met de servituijt dat het landt bewesten mede genaemt Janckenhem, toebehoorende Hessel Pietersz, daer ten suijden eenen vrijen notsloot

 

20. Transcriptie nr.: 1655091401  
een huijs ende erve met een tuijntie of boomgaertie bijzuijden de beeck, in onsen banne tot nordorp
(Ver-)koopakte -- 14-09-1655           (Willem Willemsz waert tot nordorp)    [Pieter Bal brouwer int Fortuijn tot alcmaer]
een huijs ende erve met een tuijntie of boomgaertie bijzuijden de beeck, leggende ende staende in onsen banne tot nordorp voors, belent ten oosten de heerewegh ten suijden Maerten Laurensz, west de hartenheijning ende ten noorden de weduwe ende kinderen van za. Gerrit Laurensz Foppen
 

21. Transcriptie nr.: 1655111601  
een crofte landts gelegen inden banne voors buijten de kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 16-11-1655           (Sr.Jacob Tijssen residerende binnen der stede beverwijck)    [Adriaen Jacobsz Pieter vander Wijck Fabrijcq tot alcmaer]
een crofte landts gelegen inden banne voors buijten de kerckbuijrt, aldaer groot vierhondert LXXV roeden volgens 't margenboeck vanden banne voors, doch sonder begrip van maet mette voett te stoten, belent ten oosten den wijckwegh, ten suijden dat kercke ackertien west de erfgenamen van Guijrt Laurens ende ten
noorden Joncker Jacob van Poelenburgh

 

22. Transcriptie nr.: 1655120201  
een perceel hoijlandts gelegen an hartmaet
(Ver-)koopakte -- 02-12-1655           (Laurens Gerritsz Neelen buijrman)    [Adriaen Jacobsz vander Wijck Fabricq tot alcmaer]
een perceel hoijlandts gelegen an hartmaet, belent ten oosten hartmaet ten suijden den noort madt wegh, west Dirck Woutersz ten noorden Wouter Woutersz tot castrichum
 

23. Transcriptie nr.: 1655121401  
een perceel landts gelegen inde groote maet
(Ver-)koopakte -- 14-12-1655           (Lijsbet Jans weduwe van wijlen Pieter Jacobsz geassisteert met den eersamen Cornelis Jansz haer comperante broeder ende Maerten Jacobsz haer swager beijde haer ge- coren bloetvoogden)    [Jan Claesz buijrman tot castrichum]
een perceel landts gelegen inde groote maet waelende alle jaeren uijt de groote maet inde cleijne maet vande cleijmaet wederom inde groote maet tegen Claes Willem Ponssen bruijcklant inde groote maet,belent ten oosten Jacob Laurens ten suijden laech landt, west Immetie mat ende ten noorden de schouwateringe
 

24. Transcriptie nr.: 1655121402  
een perceel landts genaemt Willemtie Heijndericks weijt
(Ver-)koopakte -- 14-12-1655           (Willemtie Heijndericksdr, Cornelis Laurensz Stuijfsant haer voogt)    [Jan Claesz buijrman tot castrichum]
een perceel landts genaemt Willemtie Heijndericks weijt, belent ten oosten de heer van Assendelft
ten suijden Maerten Jacobsz west Laurens Cornelisz ende ten noorden Cornelis Willems

 

25. Transcriptie nr.: 1655122101  
een huijsgen met een erfgen, staende ende gelegen tot eemskerck inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 21-12-1655           (Ariaen Pietersz Cuijper waert inden banne van wijck aen duijn)    [Pieter Bauwesz buijrman tot eemskerck]
een huijsgen met een erfgen, staende ende gelegen tot eemskerck inde kerckbuijrt, belent ten oosten Michiel Croissijn ten suijden 't Armen huijsgen van Dirck Cornelisz, west de gemeene wegh ende ten
noorden Cornelis Willemsz

 

26. Transcriptie nr.: 1655122801  
een perceel landts genaemt de peperstuijnen
(Ver-)koopakte -- 28-12-1655           (Jasper Paulsz ende Wille- bort Paulsz voor haer selven, Gerrit Dircksz man ende voogt van Maertie Pauls Cornelis Jaspersz ende Jacob Jaspersz oude omen ende ge- coren voogden over de onmondige kinderen van za Anne Pauls mitsgaders Laurens Jan Lambertsz gecoren voogt van Grietie Pauls alle kinderen, alle kinderen ende erfgenamen van Pauls Jaspersz respective)    [Dirck Woutersz mede buijrman]
een perceel landts genaemt de peperstuijnen, belent ten suijden Cornelis Reijersz aent west
de wildernisse ten noorden Pieter Dircksz Duijnmaijer ende ten oosten de schouwbeeck met de vrijheijt van eene vrijen notwegh tot inde wildernisse toe ende met de cervetut van een schouwpat gelegen
buijten de conijnsloot

 

27. Transcriptie nr.: 1655122802  
een perceel landts gelegen bij schepelenbergh
(Ver-)koopakte -- 28-12-1655           (Jasper Paulsz ende Willebort Paulsz voor haer selven Gerrit Dircksz man ende voogt van Maertie Pauls, Cornelis Jasper ende Jacob Jaspersz oude Oomen ende gecoren voogden over de onmondige kinderen van Anne Paulisz mitsgaders Laurens Jan Lambertsz gecoren voogt van Grietie Pauls alle kinderen, alle kinderen ende erfgenamen van Pauls Jaspersz)    [Corn. Cornelisz buijrman tot eemskerck aen duijn]
een perceel landts gelegen bij schepelenbergh, belent ten suijden Jacob Huijgens aent west de Luttick Ciebeeck ten noorden ende oosten de tollenaers acker
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 november 2020