Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1656   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1656011801  
een huijs met een erfgen bijden hoop gelegen opt noorteijnde van eemskerckerduijn
(Ver-)koopakte -- 18-01-1656           (Corn. Dircksz Decker man ende voogt van Aegte Willems Cornelis Gerritsz Schoorl man ende voogt van Anna Willems JacobLaurensz als gecoren voogt van Maertie Huijge ende Claes Willemsz alle kinderen ende erfgenamen van za. Willem Pietersz)    [de kinderen ende erfgenamen van Ariaen Woutersz]
een huijs met een erfgen bijden hoop gelegen opt noorteijnde van eemskerckerduijn, belent ten oosten Cornelis Reijersz ten suijden de erfgenamen van Jan Bicker west ende ten noorden de wildernisse
 

2. Transcriptie nr.: 1656020901  
een perceel landts beplant met wilch ende elst gelegen buijten nordorp
(Ver-)koopakte -- 09-02-1656           (Adriaen Boelesz residerende binnen der stede beverwijck)    [Willem Bauwesz harbargier in beverwijck]
perceel landts beplant met wilch ende wassende elst ende meer andere stalbomen, gelegen buijten nordorp
inden banne voors belent ten oosten de Heer van Meeresteijn aent suijden Adriaen Cornelisz Duijnmaijer west de wildernisse ende ten noorden den noort madwegh

 

3. Transcriptie nr.: 1656022201  
soo weij als hoijlandt gelegen inde banne van wijck aen duijn opt hoflant buijten de wijck / ses achtendeel roggensadinge gelegen inde voors banne tot heemskerck geheeten beelsbeek
Volmacht (procuratie) -- 22-02-1656           (gerechte van beverwijck ende heemskerck)    [erfgenamen van wijlen de heer Philips Doubleth in sijn leven ontfanger generael der Verenichde Nederlanden]
1) soo weij als hoijlandt gelegen inde banne van wijck aen duijn opt hoflant buijten de wijck,

2) ses achtendeel roggensadinge gelegen inde voors banne tot heemskerck geheeten beelsbeek, belent aende oostzijde de stadt haerlem, ten zuijde de abdije tot alckmaer, ten weste den grooten houtwech, ende ten noorde Jacob Slommer

 

4. Transcriptie nr.: 1656040601  
ses achtendeel roggensadinge gelegen in onsen voors banne van heemskerck geheten beelsbeeck
(Ver-)koopakte -- 06-04-1656           (ohannes Croesen onsen secretaris van heemskerck als procuratie hebbende vande E. Pieter Doublet commissaris ter griffie van haren hoogmogende mt)    [erffgenamen van wijlen de heer Philips Doublet in sijn leven Ontfanger generael der vereenichde nederlanden]
ses achtendeel roggensadinge gelegen in onsen voors banne van heemskerck geheten beelsbeeck, belent aende oostzijde de stadt haerlem, ten zuijden dAbdije tot alcmaer, ten westen de grote hautwech, ende ten noorden Jacob Slommer
 

5. Transcriptie nr.: 1656041201  
seecker stucke lants leggende in onsen voors banne namentlick twest ent
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-04-1656           (Heeren Regenten vande kamer (?) genaemt Trijn Janse staende inde lange veerstraat tot haerlem)    [Thomas Claesz onsen inwonende (?) buijrman]
seecker stucke lants leggende in onsen voors banne namentlick twest ent van lange ackers groot, belent Dirckje Evers ten noorden, de grote hautwegh ten westen Lambert Jacob ende Aefge Floris ten zuijden, ende ten oosten, toost endt vande lange ackers
 

6. Transcriptie nr.: 1656041901  
een stucke lants leggende in onsen banne van heemskerck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 19-04-1656           (Claes van Campen als rentmr. ende speciale lasthebber van Joncheer Dirck vander Nath Heere van Gestel etc)    [Willem Jansz Schauten aut schepen der selver dorpe namens(?) sijnen broeder ende bekende voor hem ende sijnen]
een stucke lants leggende in onsen banne van heemskerck, belent Cornelis Stuijfsant ten oosten, ...
ten zuijden, Jaep Sije ten westen. Corn. Lauris ten noorden

 

7. Transcriptie nr.: 1656041902  
een stucke lants leggende in onsen voors banne van heemskerck
(Ver-)koopakte -- 19-04-1656           (Claes van Campen als rentmr. ende speciale lasthebber van Jonckheer Dirck vander Nath Heere van Gestel etc)    [Willem Jansz Schauten aut schepen van heemskerck]
een stucke lants leggende in onsen voors banne van heemskerck, belent Cornelis Stuijfsant ten oosten Cornelis Lourisz ten zuijden Jacob Sije ten westen bij den voors Claes van Campen
 

8. Transcriptie nr.: 1656041903  
een stucke lants leggende in onsen voors banne
(Ver-)koopakte -- 19-04-1656           (Claes van Campen als rentmr. ende speciale lasthebber van Jonckheer Dirck van der Nath Heere van Gestel etc)    [Heronimus Kooijmans, heer van Meresteijn]
een stucke lants leggende in onsen voors banne, belent ten zuijdt oosten de weduwe van Jan Bruins (?) ende de stadt haerlem, ten suijdt westen ten delen, de Maetwech ten noortwesten, de Heer Jeronimus Kooijmans ende Sr Aerent Gerritsz Wildeman ten noortoosten de hecksloot
 

9. Transcriptie nr.: 1656051501  
een stucke hoijlant leggende inde banne van heemskerck inde noortbroeck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 15-05-1656           (Ariaen Jansz Visscher poorter ter stede haerlem)    [Dirck Woutersz aut schepen des voors dorpe]
een stucke hoijlant leggende inde banne van heemskerck inde noortbroeck, belent de maetwech ten zuijden, broerscamp ten westen Jan Claesz van castricum aen tnoort, die hardtcamp aent oost
 

10. Transcriptie nr.: 1656051601  
Twee hypotheken
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1656           (Jelis van Cruijgenbuirch sijne swaeger)    [Cornelis Pietersz buijrman aen eemskerckerduijn / Jacob Pietersz meede buijrman aen eemskerckerduijn]
1)losrente ter somme van vijff entwintich gulden jaerlijcx, losbaer met vier hondert guldens capitael

2) losrente van achtien gulden vijftien stuijvers jaerlijcx losbaer met drie hondert gulen capitael

 

11. Transcriptie nr.: 1656052001  
seeckere stuckelants genaemt Hase ackers
Volmacht (procuratie) -- 20-05-1656           (Sijmon Cornelisz Duijnmeijer tot egmont, ende Thomas Stevensz woonende tot baccum beijde haer swagers)    [J acob Gerritsz Appeldoorn ende Gerrit Cornelisz schepenen der heerlijckheijt van baccum Trijn Jans weduwe wijlen van Dirck Corne;isz Monde in sijn leven gewoont tot noordorp inden banne van heemskerck, ende d'selve Trijn Jans nu woonachtich tot baccum voors, geassisteert mette selve Gerrit Cornelisz haer voocht in deesen]
seeckere stuckelants genaemt Hase ackers,
 

12. Transcriptie nr.: 1656052002  
huijs erf boomgaert ende meer andere plantagien, ghelegen binnen onse dorpe aende oostersijde
(Ver-)koopakte -- 20-05-1656           (Joannis Croesen secretaris tot heemskerck als wettelijke gestelde cueratuer over de desolaeten boedel van za. Louris Cornelis Jacopsz)    [Crijn Jacopsz buierman binnen onse dorpe]
huijs erf boomgaert ende meer andere plantagien omt voors erf staende met een crofte lants annecx vant voors huijs ende erf gelegen, ghelegen binnen onse dorpe aende oostersijde
 

13. Transcriptie nr.: 1656052003  
parseel lants beplant met willich ende elst ende meer andere stalbomen
(Ver-)koopakte -- 20-05-1656           (Adriaen Boelisz resijderende binnen der stede beverwijck)    [Willem Bouwesz schout van kastrichum harbergier in beverwijck]
parseel lants beplant met willich ende elst ende meer andere stalbomen, gelegen buijten noordorp inde
banne vpprs belent ten oosten de Heer van Meresteijn aent suijden Aerjen Cornelisz Duijnmeijer, west die wildernisse ende ten noorden de noort maet wech

 

14. Transcriptie nr.: 1656052401  
drie vierde paerten van een beplant boomgaertje gelegen binnen onsen banne tot noordorp inde wildernisse
(Ver-)koopakte -- 24-05-1656           (Pieter Dircxsz Duijnmeijer out schepen binnen deese dorpe ende Marijtge Aelbertsdr weduwe van Jacob Cornelisz buijrvrouw alhier geassisteert sijnde mette voors Pieter Dircxs haer gecoren voocht in deesen)    [Aeltgen Cornelisdr weduwe van Aelbert de Vogel woonende tot amsterdam]
drie vierde paerten van een beplant boomgaertje gelegen binnen onsen banne tot noordorp inde wildernisse, , belent ten westen ende noorden
Aerjan Cornelisz Noll ten suijden Pieter Dircxz ten oosten
de wildernisse

 

15. Transcriptie nr.: 1656052402  
een stucke lants genaemt de cleijne hoeven
(Ver-)koopakte -- 24-05-1656           (Jan Lourensz Weijntjes out schepenen binnen onsen dorpe)    [Heeren Regenten vande kamers van Trijn Jans genaemt de groene tuijn, staende ende leggende tot haerlem inde lange veerstraat]
een stucke lants genaemt de cleijne hoeven, belent de notsloot van Sr Jacob Chije vant lant bij hem gecocht van Jan Dircxz ten suijden, de Diesloot ten oosten, de erffgenamen van Lambert Fredericxz ten noorden, de voorn Sr Jacob Chije ten westen
 

16. Transcriptie nr.: 1656052403  
een stuckelants gelegen binnen onsen banne genaemt de haesen ackers
(Ver-)koopakte -- 24-05-1656           (Sijmon Cornelisz Duijnmeijer tot egmont, ende Thomas Stevensz woonende tot baccum, als last ende proccuratie hebbende van Trijn Jansdr weduwe van za. Dirck Cornelisz)    [Sr. Jacob Schout notaris binnen haerlem]
een stuckelants gelegen binnen onsen banne genaemt de haesen ackers, belent ten suijden Cornelis Lambertsz ten oosten de cleijne houtwech, ten noorden Laurens Jansz Pieten
 

17. Transcriptie nr.: 1656060201  
een campje paerdelant
(Ver-)koopakte -- 02-06-1656           (Marijtgen Cornelis weduwe van za. Cornelis Dircxsz Ghijsen, woonende inde beverwijck, geassisteert sijnde met Zeeger Zegersz Smit kerckmeester binnen deesen dorpe haere gecoren voocht in deesen)    [Eedele Jonckheer Cornelis van Teijlingen woonende tot haerlem]
een campje paerdelant, belent ten zuijden ende westen de Memorij tot haerlem ten noorden Dirck Cornelisz ten oosten de vogelmeer
 

18. Transcriptie nr.: 1656062001  
een huijs met zijn erff staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijert
(Ver-)koopakte -- 20-06-1656           (Aer- jaen Pietersz Kuijper woonende inden banne van wijck aen duijn)    [Pieter Bouwisz onse buierman]
een huijs met zijn erff staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijert belent aent oost de schout aent zuijden Maerjen Timus aent west die wech aent noorden Cornelis Willemsz
 

19. Transcriptie nr.: 1656082001  
1) helft van crofte landts genaemt die halve croft 2) die gerechte helft van een stucke weijt landts genaemt die halve weijt (aen malcanderen)
(Ver-)koopakte -- 20-08-1656           (Cornelis Willemsz jegenwoordich schepen binnen onsen dorpe)    [Aefgen Willems bedachden dochter binnen haerlem]
belent ten suijden de edele Heer van Maerqette ten westen den oosterwech ten noorden die erfgenamen van van Pieter Riviere inden haegh ten noorden en ten oosten Pieter Jacopsz Bruijn consocij
 

20. Transcriptie nr.: 1656100301  
een werff gelegen aenden sint aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 03-10-1656           (Baerent Claesz onsen buijerman aenden sint aechtendijck)    [Hendrick de Renesse vrij heer van Assendelft baeron van haerlem heer vander Aa, heemskerck en castricum denmeraks]
een werff gelegen aenden sint aechtendijck belent ten oosten sijn Wel Edele selffs ten suijden den sint aechtendijck ende ten westen Louris Dircxz
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 november 2020