Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1657   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 24   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1657010601  
een stucke vreijtlants gelegen benoorden de noort maetwech, genaemt de giercamp
(Ver-)koopakte -- 06-01-1657           (Willem Lourensz onse buierman binnen onsen voors banne van duijn)    [Jacop Schoudt filius Petri wonende binnen der stadt haerlem]
een stucke vreijtlants gelegen benoorden de noort maetwech, genaemt de giercamp, belent ten oosten de stadt haerlem met de erfgenamen van Jan Pieter Heerten van castrichum ten noorden Jan Cnechten weduwe tot castricom ten westen ende ten suijden menheer de Goojerr
 

2. Transcriptie nr.: 1657010801  
seecker stuck weij landts genaemt de cleijne camp
(Ver-)koopakte -- 08-01-1657           (Cornelis Jansz wonende inde huijgewaert)    [Gerijt van Hellemont wonende tot amsterdam]
seecker stuck weij landts genaemt de cleijne camp.

In deze akte staat dat Cornelis Jansz niet eerder zal verkopen, dan dat er sprake is van een betaling, die in het protocol zal blijken, gedaan te zijn.

De verkoop gaat pas door als blijkt dat er is betaald.

 

3. Transcriptie nr.: 1657021601  
een hoekje van een crofte lants gelegen bijde berckbuijrt genaemt Gorstmans croft
(Ver-)koopakte -- 16-02-1657           (Anna Jansdr weduwe van zaliger Claes Jacopsz Crijnen woonende binnen onse banne voors aende ostersijde geassisteert sijnde met haer soon Cornelis Claesz ende Crijn Jacopsz Crijnen mede buierman voors haeren gecoren voochden)    [Jan Everhart ende Leendert Popta ende Boris Alberts Sevogel woonende tot amsterdam]
een hoekje van een crofte lants gelegen bijde berckbuijrt genaemt Gorstmans croft, belent ten suijden die kopers selver ten westen Cornelis Willemsz ten noorden ende ten oosten Anna Jansdr wedue van zaliger Claes Jacopsz Crijnen
 

4. Transcriptie nr.: 1657021602  
Geen goederen vermeld
Erfenis -- 16-02-1657           (haere enige ende universele erfgenamen haere ses kinderen met naeme Pieter, Cornelis, Wijbrugh, Jan, Mieus, ende Maertjen Sijmens, mitsgaeders de kinderen van Griet Sijmes haer testatrice overleden dochter in haere moeders plaetse)    [Aefje Cornelis weduwe van Sjmon Pietersz wonende tot eemskerck]
Geen goederen vermeld
 

5. Transcriptie nr.: 1657022001  
stucke hooijlants gelegen buijten den Sinte Aechten dijck
(Ver-)koopakte -- 20-02-1657           (Jacop Pietersz woonende op assom inde banne ende jurisdictie van uijtgeest ende gelijde voor hem ende sijnen erven wel ende wettelijcke vermangelt ofte verruijlt)    [Jan Dircksz outschepen buierman op hooghdorp]
stucke hooijlants gelegen buijten den Sinte Aechten dijck, belent ten noorden den Wel Eedele Heer van Assendelft ten oosten Dirck Cornelis Stuijfsant ten suijden Lourens Claesz ten westen Risje Jaspers
weduwe van zaliger Louris Jansz Schouten

 

6. Transcriptie nr.: 1657022301  
seer bequame huijsmans wooninge soo huijs erff boomgaert ende alle andere plantagie omt voors erff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-02-1657           (wijlen Lourens Cornelis Jacopsz in sijn leven onsen buierman)    [Crijn Jacopsz onse buierman]
seer bequame huijsmans wooninge soo huijs erff boomgaert ende alle andere plantagie omt voors erff, gelegen tot eemskerck aende oostersijde

Crijn Jacopsz blijft koper na een openbare veiling in café de Star. De kooppeningen moeten afgedragen worden aan de executeur testamentair.

 

7. Transcriptie nr.: 1657031601  
het west ent van een crofte lants gelegen binnen onsen banne voors bijde kerckbuiert
(Ver-)koopakte -- 16-03-1657           (Jannitjen Jacobs dochter wonende binnen onse banne voors ront oostersijde geassisteert met haer broe- der Jan Jacopsz jegenwoordich schepen binnen onse banne voors sijn suster als vocht in desen, hem vervangent ende starckmakende voor sijn suster vors de welcke bekende in qualite voor haar ende haeren erven)    [Jan Everhart ende Leendert Popta ende Goris Alberts de Voogel woonende tot amsterdam]
het west ent van een crofte lants gelegen binnen onsen banne voors bijde kerckbuiert,welcke voors crofte lants jegenwoordich Jannitje Jacops haer huijs opstaet ende dat west entje vande croft is gemeten bij Jacop Tijsz geswooren lantmeeter wonende binnen der stede van beverwijck, belent ten oosten Jannitje Jacops ten suijden de kerckebeeck met die maerlaen ten westen Anna Jans weduwe van zaliger Claes Jacopsz Krijnen
 

8. Transcriptie nr.: 1657032101  
een croft geestlants
(Ver-)koopakte -- 21-03-1657           (Sr Jacop Sije poorter binnen amsterdam)    [Jan Willemsz burger binnen der stede beverwijck]
een croft geestlants, belent ten oosten Cornelis Jansz Lamberden, ten suijden de kerckbeeck, ten westen die groten houtwech, ende ten noorden Lijsbet (Jan Jacobsz Heijnsman dach ende Stuijfsant?)
 

9. Transcriptie nr.: 1657032701  
twest ent van een crofte lants genaemt die lange ackers
(Ver-)koopakte -- 27-03-1657           (Tomas Claesz nuierman binnen onsen voors banne)    [Willem Bartelmiesz out burger- meester wonend inde beverwijck]
twest ent van een crofte lants genaemt die lange ackers, ende is onderdeel met Aris Cornelisz Cijnjuer die op het oost ent aencomt, belent ten
westen de groten houtwech, ten noorden derfgenamen van zaliger
Lambert Fredericksz ten oosten den voors Aris Cornelisz, ten
suijden Aef Floris ende Lambert Jacopsz

 

10. Transcriptie nr.: 1657041201  
een stucke weijtlants gelegen genaemt duijffven
(Ver-)koopakte -- 12-04-1657           (Cornelis Albertsz Lacher woonende tot egmont)    [Willem Sijmonsz Hoogebruch woonende tot castricum]
een stucke weijtlants gelegen binnen onse banne genaemt duijffven, belent aent oost de
dochteren van Pieter van Sonnevelt aent suijden de huijse van heemskerck aent west het tsuegevelt ende aent noorden die schouwateringe

 

11. Transcriptie nr.: 1657050101  
van seecker huijs, mette erve, staende ende leggende binnen den voors dorpe van Wormer over de westerveersloot / seecker huijs metten erve staende ende leggende binnen den voors dorpe van wormer opt weijver,
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1657           (erffgenaemen van wijlen de heer Hendrick vanden Hove, in sijn leeven scheepen, ende brouwer inde brouwerije vande eene star binnen deser stadt,)    [1) Gaeff Dircxsz 2) Jan Fransz 3) Cornelis Willemsz Gretou]
1) van seecker huijs, mette erve, staende ende leggende binnen den voors dorpe van Wormer over de westerveersloot,

2)seecker huijs metten erve staende ende leggende binnen den voors dorpe van wormer opt weijver,

3)seecker huijs mette erve staende ende leggende binnen die voors banne van wormer bewoont jegenwoordich bij Cent Jansz

4) seecker huijs metten erve, staende ende leggende inden banne van heemskerck,

 

12. Transcriptie nr.: 1657051201  
een perseel lants gelegen binnen onsen voors banne aende oostersij, genaemt Willemtje Heijderickx weijtie,
(Ver-)koopakte -- 12-05-1657           (Jan Claesz woonende tot castrichum)    [Crijn Jacopsz onse buierman]
een perseel lants gelegen binnen onsen voors banne aende oostersij, genaemt Willemtje Heijderickx weijtie, belent ten oosten de Wel Eedelle Heer van Aessendelft ten noorden Cornelis Willemsz ten westen Crijn Jacopsz selver, ten suijden Maerten Jacopsz
 

13. Transcriptie nr.: 1657051202  
eenen crofte geestlants gelegen binnen den banne van heemskerck tusschen de grooten ende de cleijnen houtwech
(Ver-)koopakte -- 12-05-1657           (Crijn Jacopsz onse buierman)    [Jacop Schoudt filius Petri wonende binnen der stadt haerlem]
eenen crofte geestlants gelegen binnen den banne van heemskerck tusschen de grooten ende de cleijnen houtwech, belent ten oosten die grooten houtwech ten suijden die cleijne kerckebeeck ten westen die cleijne houtwech, ten noorden de erfgenamen van Jonckheer Beeckesteijn
 

14. Transcriptie nr.: 1657061801  
drie koeije weijdens inde suijdt broeck
(Ver-)koopakte -- 18-06-1657           (Nicolaes de Roijyt als groot vader ende voocht vande naer gelaeten kinderen van zaliger Joncheer Francoijs van oude werven in sijn leeven, heerre van burch adrichem etc.)    [Jeronimus Koijmans heere van Meeresteijn]
drie koeije weijdens inde suijdt broeck,belent aent int geheel aent noorden ende westen Maertje Tijmons weduwe van za. Dirck Cornelisz aent oost ende suijden de heere cooper
 

15. Transcriptie nr.: 1657072601  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-07-1657           (Pieter Schatter ende heeft soo voor hem selfs als uijt crachte van sijne procuratie ...)    [Louris Jansz, onsen buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt, belent aent suijden
Marijtge Pieters, weduwe van zaliger Jan Pietersz ten noorden de weduwe van Sijbrant Jansz, ten westen Louris Dircxsz

 

16. Transcriptie nr.: 1657072602  
een huijs met sijn erff staende inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-07-1657           (kinderen ende erffgenaemen van zaliger Hendrick van den Hove in sijn leeven scheepen ende raet der stadt haerlem)    [Compareerde Louris Jansz buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe inde kerckbuijrt, belent te suijden Maerijtje Pieters weduwe van Jan Pietersz ten noorden Sijbrant Jansz weduwe
 

17. Transcriptie nr.: 1657081201  
die hoffstee
(Ver-)koopakte -- 12-08-1657              [Trijntje Cornelis]
die hoffstee, belent aent oost Jacob Cije, aent suijden Willem Lourisz aent west de voorwech aen noorden de bavenlaen
 

18. Transcriptie nr.: 1657090601  
een croft lants gelegen besuijden de kerck
(Ver-)koopakte -- 06-09-1657           (Cornelis Sneijer onse buijrman)    [Huijbert Huijbertsz Cramer ende Dirck IJsbrantsz Spanjer buijrluijden tot uijtgeest]
een croft lants gelegen besuijden de kerck, belent aent oost Lijsje Paerdecoopers, aent suijden
Willem Jansz Schouten, aent west Dirck Lourisz ende aent noorden de kerck beeck, de wal aende suijtsijde
gelegen

 

19. Transcriptie nr.: 1657101001  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne tot noordorp
(Ver-)koopakte -- 10-10-1657           (Jan Lourisz anders Jan Arisz ende Pieter Pietersz Verhamme armenvoochden binnen dese dorpe, als geordonneerde curateurs vanden desollaten boedel van zaliger Marijtje Allerts in haer leeven gewoont hebbende tot noordorp)    [Aerjan Cornelisz Nol duijnmaijer onsen buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne tot noordorp, belent aent oost
de wildernisse, aent west Aeltje Cornelis

 

20. Transcriptie nr.: 1657102701  
een parthij lants gelegen binnen onsen banne inde groote ende kleijne maet
(Ver-)koopakte -- 27-10-1657           (Gerrit Cornelisz Grasbos burger binnen der steede beverwijck)    [Jonckheer Cornelis van Teijlingen porter tot haerlem]
een parthij lants gelegen binnen onsen banne inde groote ende kleijne maet, belent inde kleijne maet aent suijden het kijf campje aent west het Gasthuijs binnen der steede beverwijck aent noorden de maet wech aent oost Maerten Aelbertsz, inde groote maet belent aent suijden de maetwech aent west Trijn Wouters aent noorden de castercommer wateringhe, ende aent oost tvoors Gasthuijs
 

21. Transcriptie nr.: 1657112201  
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt tdijckcampje
(Ver-)koopakte -- 22-11-1657           (Gerrit Cornelisz Grasbos burger binnen der steede beverwijck)    [Louris Dircxsz onse buijrman]
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt tdijckcampje, belent int geheel aent
oost Nan Coch (?) aent noorden Leenman aent suijden den St. Aechtendijck aent west Barent Claesz bruijckwaer

 

22. Transcriptie nr.: 1657112202  
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt tdijckcampje
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 22-11-1657           (Gerrit Cornelisz Grasbos, burger binnen der steede beverwijck)    [Louris Dircxsz Dircsxz onse buijrman]
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt tdijckcampje, belent aent oost Nan Willemsz Cos aent noorden Leenman aent west Barent Claesz bruijckwaer, aent suijden den St.
Aechtendijck

 

23. Transcriptie nr.: 1657120801  
14 landerijne rondom Marquette
(Ver-)koopakte -- 08-12-1657           (Adrijan van Thol notaris publicq woonende in 's Gravenhage, in qualite als demachtige van den Heere Maxmiliaen d'Hartingh heere van Marquette ende vrouwe Catharina van Lochorst, sijn wel Eed. huijsvrouwe)    [Jeronimus Coijmans heere van Meresteijn / Jeronimus ende Hendrick d'Willem]
Teveel om op te schrijven, zie akte
 

24. Transcriptie nr.: 1657130701  
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 07-13-1657           (Lijsbet Hendricx dr. weduwe van zaliger Michiel Croisijn in sijn leven schout tot Heemskerck geassisteert met dr. Martinus Bauwen rentmeester van de Wel Ed Heere van Assendelft haere voocht indese Jan Lourisz Hoogeduijn als voocht van Trijntje Michiels minderjaerige dochter vande voorn Muchiel Croisijn, Maertje Michiel geassisteert met Garbrant Jansz Plock haere voocht in dese Thonis Jansz Molenaer, als vader ende voocht van sijn minderjarige kinderen geprocreert bij Jannitge Michiels, ende Jan Cornelisz Namsloot als oom ende voocht van Dirck Mieusz Bosch, naer gelaeten soone van Trijntje Michiels, haer tesaemen starck maeckende ende derato careerende (?) voor Evert Mieusz Bosch)    [Leendert Popta, Goris Allertsz de Voogel ende Jan Everart burgers tot Amsterdam]
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt, belent aent oost Dirck Gerritsz aent suijden de kerckbeeck aent west Dirck Cornelisz Neel Allerts ende Cornelis Willemsz
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 november 2020