Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1658   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 5187)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1658012601  
seecker stuck lants tegenwoordich tot een bosch gemaect, gelegen inden voors banne van heemskerck, tot noordorp,
Volmacht (procuratie) -- 26-01-1658           (Heere Adrianus Boelensz woonend tot amsterdam, gemachtigd door Jacob Thijsz van Leijden geswooren lantmeter woonende binnen deser steede)    [Willem Bouwensz vande Maer schout van castricum ende heemskerck]
seecker stuck lants tegenwoordich tot een bosch gemaect, gelegen inden voors banne van heemskerck, tot noordorp,
 

2. Transcriptie nr.: 1658032001  
seeckere twee ackeren teellants gelegen inden banne van Heemskerck
Volmacht (procuratie) -- 20-03-1658           (Balthasar Coijmans heere tot struijfkerck en Leckerlant)    [vrouwe Dorothea Bickers vrouwe van Alblasserdam]
seeckere twee ackeren teellants mij toebehoorende gelegen inden banne van Heemskerck,

Balthasar Coijmans volmachtigt zijn broer Josefus Coijmans Heere van Bommel (?) ende
Nieuwael

 

3. Transcriptie nr.: 1658040301  
hoijlant gelegen in breetweer
(Ver-)koopakte -- 03-04-1658           (Claes Jansz Cleijbroeck burger binnen der steede beverwijck)    [Armen binnen dese dorpe heemskerck]
hoijlant gelegen in breetweer, belent aent oost de diesloot aent suijden Verhoogh tot haerlem
ten westen de schouwateringe ende ten noorden de Armen selffs

 

4. Transcriptie nr.: 1658040401  
een parceel hoijlant
(Ver-)koopakte -- 04-04-1658           (Josefus Coijmans, porter der stadt haerlem)    [Sr Daniel Colderman meede porter aldaer (in Haerlem)]
een parceel hoijlant, belent ten oosten Engel Commeling ten suijden Louris Jansz Waijntjes ten westen tGasthuijs van wijck op zee, de wateringe ten noorden
 

5. Transcriptie nr.: 1658040402  
twee ackeren theellants,
(Ver-)koopakte -- 04-04-1658           (Sr Josefus Coijmans porter binnen der stadt haerlem ende bekende bij dese (uijt crachte van seeckere op hem gepasseert) bij Balthassen Coijmans heere tot struijffkercke en Leckerlant)    [Dorothea Bickers vrouwe van Alblasserdam]
twee ackeren theellants,belent ten suijden Willem Bartholemeusz aent west de cleijne houtwech aent
noorden Cornelis Lourisz Stuijffsant ten oosten de groote houtwech

 

6. Transcriptie nr.: 1658040501  
de drie perceelen lants bijde heere constituant in publ. veijlinge jonghst
Volmacht (procuratie) -- 05-04-1658              [d'heere ende meester Gillis van Oudesteijn schepen deser steede, voor hem selve, item ten deesen vervangende hem starck maeckende, ende derato caverende voor d'heere Jacob van Oudesteijn, luijtenant cappiteijn, van een compagnie voetknechten, mitsgaders voorde heere Cornelis Coglinus schepen ende ontfanger tot īs-hartogenbossch, als getrout met joffrou Machtelt van Oudesteijn, alle kinderen ende erffgenaemen van saliger de heere burgermeester Sr Gillis van Oudesteijn, ende joffr Josina Calve, ende verclaerde indier qualite (mits deesen) te constitueeren den E: Jan Cornelis Velsen, secretaris vande beverwijck,]
De familie van Oudesteijn volmachtigt Jan Cornelis Vels, secretaris van Beverwijkck
 

7. Transcriptie nr.: 1658040701  
een huijs erff ende boomgaert ende lant gelegen binnen onsen banne aen heemskercker duijn
(Ver-)koopakte -- 07-04-1658           (ales erffgenaemen van zaliger de heere burgermr Gillis van Oudesteijn, ende Juffr Josina Calve (gevolmachtigd door Jn Cornleisz Velsen, secretaris te Beverwijck))    [Sijmon Cornelis Sijmonsz buijrman binnen der voors steede]
een huijs erff ende boomgaert ende lant gelegen binnen onsen banne aen heemskercker duijn streckende vande wildernisse aff oost aen tot aen de groote chie beeck
 

8. Transcriptie nr.: 1658040702  
een crofte lants gelegen aende oudendijck
(Ver-)koopakte -- 07-04-1658           (Jan Cornelis Velsen)    [Willem Bartholemisz burger binnen der voors steede beverwijck]
een crofte lants gelegen aende oudendijck, belent aent west mette luttick chie beeck ten noorden
de kinderen ende erfgenamen van wijlen de Hre Johan Bicker ten oosten het twentwegje
ten suijden de voors oudendijck

 

9. Transcriptie nr.: 1658052101  
een acker saetlants genaemt hillen acker
(Ver-)koopakte -- 21-05-1658           (Risje Jaspers weduwe van zaliger Louris Jansz Schouten onse buijrvrouwe geassisteert met Cornelis Lambertsz haere voocht in dese ende Willem Jansz Schouten als oom ende bloetvoocht vande kinderen vande voorn Risje Jaspers geprocreert bij de voorn Louris Jansz Schouten)    [Dirck Lourisz]
een acker saetlants genaemt hillen acker, belent aent oost de wijckwech, aent suijden Joncker Jacob
van Poelenburch aent west de bagijne croft ten noorden den Wel Eed. heere van Assendelft

 

10. Transcriptie nr.: 1658052102  
in een stucke lant gelegen binnen onsen banne aent veer gemeen metten Hoogh Eed. heer van Assendelft cumsocijs genaemt de heckmerven
(Ver-)koopakte -- 21-05-1658           (Cornelis Lourisz Schouten)    [Jan Jansz Schouten ende Willem Jansz Schouten]
stucke lant gelegen binnen onsen banne aent veer gemeen metten Hoogh Eed. heer van Assendelft cumsocijs
genaemt de heckmerven, belent aent oost het veer aent suijden de cooper selfs aent west de Hr. van Matenes,aent noorden de necksloot

 

11. Transcriptie nr.: 1658052801  
een croft geestlants in breetslach genaemt de ackers
(Ver-)koopakte -- 28-05-1658           (Aerjan Aerjansz Jonghmans Jan Aerjansz Jonghmans Corn. Aerjansz Jonghmansdr. voor haer selfs Cornelis Maertsz Smacker als man ende voocht van Marijtje Aerjans Cornelis Willems Timmerman meede voor hem selfs Neeltje Aerjans ende Aeffje Aerjans, geassisteert mette voorn Cornelis Willemsz haere voocht)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een croft geestlants gelegen binnen onsen banne in breetslach genaemt de ackers,
 

12. Transcriptie nr.: 1658060201  
een parceel lant soo tselve beplant ende bepot is gelegen binnen onse banne,
(Ver-)koopakte -- 02-06-1658           (Jacob Thijsen Leijden burger binnen der steede beverwijck ende bekende bij dese ( uijt crachte van seeckere procuratie op hem gepasseert bij den E: Adrianus Boelisz woonende tot amsterdam))    [Willem Bouwensz vande Maer onse schout]
een parceel lant soo tselve beplant ende bepot is gelegen binnen onse banne,belent aent oost de Hr van
Meresteijn aent suijden Aerjan Nol aent west de wildernis aent noorden de noordt maet wech

 

13. Transcriptie nr.: 1658060202  
een ackertje saetlants genaemt stuijffsants ackertje
(Ver-)koopakte -- 02-06-1658           (Lijsbet Louris onse buijrvrouwe geassisteert met Cornelis Lourisz Stuijffsant haer voocht in deese)    [Louris Dircxsz meede onse buijrman]
belent aent oost de kerckwech, aent suijden ende noorden de Hoogh Eed.heer van Assendelft aent west Lijsbet Bouwens
 

14. Transcriptie nr.: 1658060501  
een crofte geestlants genaemt het vlaenderhoff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1658           (Garbrant Louris Cornelis Louris ende Hendrick Lourisz voor hen selffs ende Cornelis Lourisz Stuijffsant als voocht indese Marijtje Louris weduwe van zaliger Bancris Cornelisz)    [Garbrant Louris Cornelis Louris ende Hendrick Lourisz voor hen selffs ende Cornelis Lourisz Stuijffsant als voocht indese Marijtje Louris weduwe van zaliger Bancris Cornelisz]
belent ten noorden Cornelis Lourisz ten oosten de oosterwech ten suijden Lijsbet Jans ten westen de
kerckwech

 

15. Transcriptie nr.: 1658090501  
een stucke lants gelegen binnen onse banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 05-09-1658           (Willem Louwrisz onse buijrman)    [Sr. Jacob Schouten filius Petri burger binnen der stadt haerlem]
een stucke lants gelegen binnen onse banne aen duijn, belent aent oost de luttick cij aent suijden Cornelis Jaspersz aent west de groote cij beeck aent noorden de ouden dijc
 

16. Transcriptie nr.: 1658111901  
ontrent vijftich roeden lants gelegen aende kerckbeeck
(Ver-)koopakte -- 19-11-1658           (Cornelis Jansz onse buijrman)    [Lijsbet Dircxs weduwe van zaliger Gerrit Arisz onse buijrvrou]
ontrent vijftich roeden lants gelegen aende kerckbeeck, belent aent oost ende noorden de coopster elffs, aent west de vercooper ende aent suijden de kerckbeeck
 

17. Transcriptie nr.: 1658121101  
een stuckje lants gelegen aen de noordt maedt wech
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 11-12-1658           (Cornelis Lourisz onse buijrman)    [Jan Jacobsz Heijnstman meede onse buijrman]
een stuckje lants gelegen aen de noordt maedt wech, belent aent oost de noordt maet wech aent suijden Lijsbet Dircxs aent west Cornelis Jansz ende Jan Claesz aent noorden de corte campe
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 november 2020