Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1659   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1659021701  
een croft lants gelegen in breetslach
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Louris Jacobsz onse buijrman)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een croft lants groot vijff hondert sesentwintich roeden gelegen in breetslach belent aent west de cooper selffs aent suijden de stadt haerlem aent oost wijckwech ende aent noorden Jan Willemsz
 

2. Transcriptie nr.: 1659021702  
een croftje lants gelegen binnen onse banne in breetslach
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Jan Claesz buijrman tot castricum)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een croftje lants gelegen binnen onse banne in breetslach, belent aent suijden de stadt haerlem aent west Jan Willemsz Timmerman ende aent oost de cooper selffs
 

3. Transcriptie nr.: 1659021703  
de helft van een crofte lants voorde Cornelis Lourisz deur
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 17-02-1659           (Bouwen Louris buijrman inden banne van wijck aen duijn)    [Cornelis Lourisz onse buijrman]
de helft van een crofte lants voorde Cornelis Lourisz deur, belent aent oost de hoijsloot aent west de oosterwech ende aent suijden Egbert Jansz
 

4. Transcriptie nr.: 1659021704  
een partijtje lants gemeen met de stadt haerlem ende de voors Armen genaemt smalweer
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Sijmon Willemsz buijrman tot wtgeest)    [Armen binnen onse dorpe]
een partijtje lants gemeen met de stadt haerlem ende de voors Armen genaemt smalweer, belent te samen aent oost Pieter Jansz Lamberden aent suijden die Heer van Assendelft aent west Jacob L.....dricsz bruijckwaer ten noorden de stadt haerlem ende Hillegont Cornelis
 

5. Transcriptie nr.: 1659021705  
een ackertje lants gelegen op stuijffsant genaemt stuijffsant
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Cornelis Lourisz onsen buijrman)    [Louris Dircxsz medde onse buijrman]
een ackertje lants gelegen binnen onse banne op stuijffsant genaemt stuijffsant, belent aent oost de cooper selfs aent suijden ende noorden de Hoogh Eed. heere van Assendelft aent west de schoubeeck
 

6. Transcriptie nr.: 1659021706  
een crofte lants gelegen in breetslach
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Cornelis Lourisz Stuijffsant onse buijrman)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een crofte lants gelegen in breetslach, belent ten oosten ende suijdende cooper selffs, ten westen de schoubeeck ende ten noorden Cornelis Engelsz Smacker
 

7. Transcriptie nr.: 1659021707  
een croftje lants gelegen inde cleijne water acker genaemt de ruijn ackers
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Lijsbet Willemsdr weduwe van zaliger Maerten Jacobsz in sijn leven onse buijrman)    [Cornelis Lourisz Stuijfsant]
een croftje lants gelegen inde cleijne water acker genaemt de ruijn ackers, belent aent oost de kerckwech ten suijden Claes Jacobsz Crijnen erffgenaemen ten westen de schoubeeck, ten noorden de
erffgenaemen van Jan Heijndricxsz ende is de wal gelegen aende suijt sijde vandese croft

 

8. Transcriptie nr.: 1659021708  
een stuckje lants genaemt Neel Aelwerts camp int noorderpolder
(Ver-)koopakte -- 17-02-1659           (Lambert Jacobsz buijrman aen duijn ende Louris Jacobsz buijrman inden banne van wijck aen duijn als oomen ende bloetvoochden vande naergelaten kinderen van zaliger Maerten Jacobsz)    [Thrijntje Cornelis steencoopster inde wijck]
een stuckje lants genaemt Neel Aelwertscamp gelegen binnen onse banne int noorderpolder, belent aent oost coeven, aent west leeghlant aent suijden sartogenven aent noorden cleijn maet
 

9. Transcriptie nr.: 1659051301  
de gerechte helft van een stuck lants genaemt sartogenven
(Ver-)koopakte -- 13-05-1659           (Louris Maertensz buijrman tot castricum)    [Louris Lourisz alias Jonge Louris onsen buijrman]
de gerechte helft van een stuck lants genaemt sartogenven, belent aent west den Hoogh Eed. heere van Assendelft, aent suijden Louris Hoogewerff ende aent noorden laeghcamp
 

10. Transcriptie nr.: 1659051401  
een stucke lants genaemt Maerten Ollebrants mitsgaders Aelberden ende Pieters croft
(Ver-)koopakte -- 14-05-1659           (Cornelis Jansz alias Kees Joor voor hem selffs, Neeltje Jans ende Alijt Jans drn geassisteert met Jan Lourisz alias Jan Arensz haere voocht in dese, alle buijrluijden binnen onse banne, broeder ende susters mitsgaders kinderen ende erffgenaemen van Jan Aerjansz Jonghmans ende Hillegont Jans haerluijder vader ende moeder in haer leeven meede onse buijrluijden op noordorp)    [Jacob Schout filius Petri woonende tot haerlem]
een stucke lants genaemt Maerten Ollebrants mitsgaders Aelberden ende Pieters croft, gelegen is aen oordorp voors in onsen banne daer tegenwoordich lenden van sijn, ten suijden de stadt haerlem ene ten noorden de schoubeeck streckende vande houtwech die int oosten leijt tot achter int west tot aende schoubeeck
 

11. Transcriptie nr.: 1659052001  
de gerechte derde paert van een huijs met sijn erff daer sij jegenwoordich in woonen
(Ver-)koopakte -- 20-05-1659           (Cornelis Jansz alis Cees Joor)    [Neeltje ende Alijt Jans (sijne susters)]
de gerechte derde paert van een huijs met sijn erff daer sij jegenwoordich in woonen, belent aent suijden ende west Jacob Schoudt filius Petrij aent noorden ende oost een schouw beeck
 

12. Transcriptie nr.: 1659052501  
de gerechte seste paert van een parceel lants genaemt de campjens
(Ver-)koopakte -- 25-05-1659           (Cornelis Cornelisz Leeman buijrman inden banne van wijck aen duijn)    [Arent Gerritsz Wildeman burger binnen der steede beverwijck]
de gerechte seste paert van een parceel lants genaemt de campjens gelegen binnen onse banne belent aent oost Benningh Meijt aent suijden quach (?) ende de stadt haerlem, aent west de Heer van Assendelft aent noorden de banscheijdinge van uijtgeest
 

13. Transcriptie nr.: 1659060501  
een perceel lants genaemt het pot lant
(Ver-)koopakte -- 05-06-1659           (Pieter Pietersz en Sijmon Pietersz buijrluijden inde Rijp mitsgaders Aeris Pietersz woonende binnen der steede purmereijnde haer starckmaeckende ende derato caveerende voor Jan Pietersz, alle erffgenaemen van Jan Claesz ende Neeltje Bancris in haerlem buijrluijden tot castricum)    [Jacob Schout filius Petri woonende binnen der stadt haerlem]
een perceel lants gelegen binnen onsen banne genaemt het pot lant, belent aent oost Jan Bancris aent suijden de Hoogh Eed heere van Assendelft aent west Aerjan Cornelis Nol, ende aent noorden de maerdijck
 

14. Transcriptie nr.: 1659062401  
achtveertichste paerten vande helft van meelmolen
(Ver-)koopakte -- 24-06-1659           (Gerrit Gerritsz onse buijrman)    [Dirck Aerjansz geweesen molenaer binnen der steede beverwijck]
achtveertichste paerten vande helft van meelmolen, aent oost Cornelis Aelbertsz aent suijden Cornelis Dircxsz Gijsen aent west de kerckwech
 

15. Transcriptie nr.: 1659062801  
twee stuckjens lants
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 28-06-1659           (De Ridderschap Eedelen ende steeden van hollandt ende west- vrieslant representeerende de staten vande selven lande)    [Cornelis Jansz]
twee stuckjens lants.

Perceel 1: gelegen inden banne van heemskerck belent int suijden ende int noorden de stadt van
haerlem, aent west de groote houtwech aent oost de kerckwech

Percel 2: belent ten suijden de erffgenaemen van Neel Gerrits, ten westen luttick ciebeeck, ten noorden Marijtje Lamberts ende ten oosten de selve gecoomen vande Pastorie tot Velsen

 

16. Transcriptie nr.: 1659062802  
een stuckelants
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 28-06-1659           (Pastorije)    [Machtel Floris]
een stuckelants, gelegen inden banne van heemskerck, belent int suijden Neeltje Jaspers ten westen de Pastoor tot heemskerck nu Cornelis Jansz ten noorden Jan Dieloffsz ende ten oosten houtwech
 

17. Transcriptie nr.: 1659071401  
Een erff aan duijn
(Ver-)koopakte -- 14-07-1659           (Jan Thijsz Colthoff meede burger binnen der vors steede)    [Sijmon Cornelis Sijmonsz buijrger binnen der steede beverwijck]
Perceel 1: een erff gelegen binnen onse banne aen duijn inde wildernisse streckende uijt het westen oostwaerts tot aende hoeck vande wal van het oost endt vande thuijn van Sijmon Lourisz ende streckende ten suijden tot aende wal vande selve

Perceel 2: een thuijntje gelegen inde banne van
wijck

 

18. Transcriptie nr.: 1659082601  
een perceeltje lants gelegen bij thuijs te Merquet genaemt goodts bos
(Ver-)koopakte -- 26-08-1659           (Louris Jansz Hoogewerff onse buijrman)    [Willem Bartholomiesz outburgermester der steede beverwijck]
een perceeltje lants gelegen bij thuijs te Merquet genaemt goodts bos, belent aent aent oost de wateringh aent suijden kuijpersven, aent west de Hoogh Eed. Heer van Merquet ende comparant selffe, ende aent noorden de stadt haerlem
 

19. Transcriptie nr.: 1659082602  
twee percelen lants gelegen binnen onse banne genaemt de appelackers ende de blockjes
(Ver-)koopakte -- 26-08-1659           (Een heel grote groep eigenaren)    [Reijnert Claesz burger der steede beverwijck]
Perceel 1: perceel genaemt de appelackers, ten oosten de Heer van Calslager, ende de erffgenaemen van Ocker Cornelisz ten suijden de kuijckerswecht ten westen de stadt haerlem ende ten noorden
de hollebeeck

Percel 2: perceel genaemt de blockjes, belent ten oosten ende noorden de cooper selffs, ten suijden de stadt alcmaer ten westen de schoubeeck

 

20. Transcriptie nr.: 1659082603  
een perceel lants gelegen binnen onse banne genaemt de hoeff
(Ver-)koopakte -- 26-08-1659           (Dezelfde groep mensen uit transcriptie 1659082602)    [Wouter Arentsz burger der steede beverwijck]
een perceel lants gelegen binnen onse banne genaemt de hoeff, belent ten oosten Cornelis Aerjansz Blom
ten suijden de kuijckerswech ten westen Pieter Willemsz Schuijt ten noorden de breetslachter beeck

 

21. Transcriptie nr.: 1659100101  
gerechte helft van een perceel lants genaemt hartcamp
(Ver-)koopakte -- 01-10-1659           (Hendrick de Renesse vrij heer van Assendelft heere van heemskerck castricum etc.)    [Claes Jacobsz Laekenman burgermeester binnen der steede beverwijck]
gerechte helft van een perceel lants genaemt hartcamp, belent aent oost de groote meet aent suijden de noordt maer wech aent west Dirck Woutersz
ende aent noorden Claes Willemsz

 

22. Transcriptie nr.: 1659100201  
een stucke lants gelegen binnen onse banne bij hartlaen genaemt smalweer
(Ver-)koopakte -- 02-10-1659           (Louris Jansz Hoogewerff onsen buijrman)    [Jan Jacobsz Heijnstman meede onse buijrman]
een stucke lants gelegen binnen onse banne bij hartlaen genaemt smalweer, belent aent oost ende noort Louris Lourisz de Jonghe aent west ende suijt west de vercooper aent suijden hartlaen
 

23. Transcriptie nr.: 1659102301  
die percelen land: Hogecroft, twollenaerscrofje, in de meedt
(Ver-)koopakte -- 23-10-1659           (Cornelis Dircxsz Hoogevelt poorter binnen de stadt haerlem geprocureerd bij sijne moeder Maghdalena Cornelis weduwe van zaliger Dirck Adriaensz)    [het naegelaten kint van zaliger Maerten Pietersz uijt crachte vande constitutie de welcke Magdalena Cornelis weduwe van zaliger Dirck Adriaensz ter wescamere der stadt haerlem sal coomen]
1: een perceel lants gelegen gelegen binnen onse banne bijde wolnaers beeck genaemt de hoogecroft, belent aent oost de wollenaersbeeck aent suijden de stadt haerlem aent west de luttick cij aent noorden
de erffgenaemen van Trijn Wilborts

2: een perceeltje gelegen bijt voorgaende genaemt twollenaerscroftje, belent aent oost de cleijne houtwech aent suijden de stadt haerlem aent west de wollenaers beeck ende aent noorden Pieter Sijmonsz

3: een perceel gelegen inde meedt, belent aent west Claes Jacobsz Laeckeman aent noorden de castricummer wateringh ten suijden de maedtwech ten oosten tleen toebehoorende Cornelis Dircxsz Hooghevelt

 

24. Transcriptie nr.: 1659102302  
een percel lants gelegen inde banne van heemskerck bijde wolnaersbeeck genaemt de hooge croft
Volmacht (procuratie) -- 23-10-1659           (Cornelis Dircxsz Hoogevelt)    [Magdalena Cornelis weduwe van zaliger Dirck Adriaensz woonende binnen deser stadt]
 

25. Transcriptie nr.: 1659102303  
Lening met als onderpand een perceel lants genaemt cleijn louwe croft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-10-1659           (het kint van Jan Lambertsz ende het kint van Jan Thijsz Laeckenmeeter beijde woonende binnen der stadt alcmaer)    [Arent Sijmonsz Jonghmans onsen buijrman]
Vergoeding: tegen den penninck twintich int jaer

Onderpand: een perceel lants genaemt cleijn louwe croft groot ontrent 833 roeden belent aent oost Poulis Pietersz aent suijden Gijsbert Maertsz weduws (?) bruijckwaer aent west de kerckwech aent (noort)
Louris Jansz Hoogewerff

 

26. Transcriptie nr.: 1659102304  
Lening van twee weeskinderen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-10-1659           (1) tkint van Aerjan Maertsz kaesdrager 2) tkint van Jan Alfertsz Spaerpot (beide weeskinderen))    [Arent Sijmonsz Jonghmans onsen buijrman]
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 februari 2020