Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1660   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1660022901  
lants in een stucke lants genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 29-02-1660           (Claes Maertsz Boer buijrman tot wijck op zee)    [Constantijn Sohuer vrij bander heere des Hijlge Rijckxs Ridder Heere van Warmenhuijsen Crabbendam Outpoelgeest etc ende de Heere Josep Coijmans Heere van Bruchum ende Nieuwalt, als testamen- tarie voochden van de eed heere Jeronimus Sohuer heere van Meresteijn meede minder jaerige erffgenaem van wijlen de Heere Jeronimus Coijmans in sijn leeven Heere van Meresteijn]
lants in een stucke lants genaemt het paerdelant, belent aent oost de erffgenaemen van Jan Lambertsz aent suijden Aerjan Cornelisz Nol aent west de voorn erffgenaemen van de Heere Jeronimus Coijmans in sijn leeven Heere van Meresteijn ende aent noorden de maet wech
 

2. Transcriptie nr.: 1660032601  
een crofte lants gelegen binnen onse banne voorde laen vande huijse van Merquette
(Ver-)koopakte -- 26-03-1660           (Cornelis Lourisz Rijckeman jegenwoordich meede scheepen van onse dorpe)    [Gerrit Dircxsz burger binnen der steede beverwijck]
een crofte lants gelegen binnen onse banne voorde laen vande huijse van Merquette, belent aent oost de
oosterwech, aent suijden Louris Jansz Hoogewerff aent west de kerckwech

 

3. Transcriptie nr.: 1660043001  
een stucke hoij ofte waijt lants, gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 30-04-1660           (Cornelis Jansz Starck buijrman inde heer huijgen waert in huwelijck gehadt hebbende Marijtje Theuwisdr ....)    [Jacob Schout filius Petri wonende tot haerlem]
een stucke hoij ofte waijt lants, gelegen binnen onse banne, belent aent oost de gemeene watercamp aent suijden de heer van Matenesse aent west de erffgenaem Johan Bicker ende de stadt haerlem aent noorden de maedt wech
 

4. Transcriptie nr.: 1660043002  
een perceel lants genaemt de pepers thuijnen
(Ver-)koopakte -- 30-04-1660           (Dirck Woutersz, onse buijrman aen duijn)    [Jacob Schout filius Petri woonende tot haerlem]
een perceel lants genaemt de pepers thuijnen, belent aent oost de schoubeeck, aent west de wildernisse aent suijden Cornelis Reijersz aent noorden Pieter Dircxsz Duijnmaijer
 

5. Transcriptie nr.: 1660051101  
een perceel lants gelegen binnen onse banne genaemt het paerde lant
(Ver-)koopakte -- 11-05-1660           (Sijmon Gerritsz buijrman tot Wtgeest)    [Cornelis Cornelisz onse buijrman aen duijn]
een perceel lants gelegen binnen onse banne genaemt het paerdelant, belent aent oost droncken camp aent suijden de Armen van Heemskerck, aent west de Heer van Assendelft aent noorden Dirck
Jacobsz ende Pieter Bancrisz

 

6. Transcriptie nr.: 1660051102  
een stucke lants groot
(Ver-)koopakte -- 11-05-1660           (Cornelis Willemsz Timmerman onse buijrman voor hem selffs ende hem starck maeckende ende derato caverende voor de vordere erffgenaemen van Janneke Everts in haer leeven gewoont hebbende tot castricum)    [Joncker Andries vander Hoogh]
een stucke lants groot, belent aent oost Jonge Louris aent suijden de erffgenaemen van Griet Aris, aent west Jacob Lourisz, aent noorden de banscheijding van castricum
 

7. Transcriptie nr.: 1660051201  
een perceel lants gelegen bewesten haer coopluijden thuijn inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 12-05-1660           (Cornelis Claesz voor hem selfs Anna Jans weduwe van zaliger Claes Jacobsz Crijnen meede voor haer selfs, geassisteert sijnde met de voorn Cornelis Claesz haere soon ende voocht in dese, ende haer te samen starckmaeckende ende derato caveerende voor de voordere kinderen ende erffgenaemen van zaliger Claes Jacobsz Crijnen)    [Leendert Popta, Jan Everart, ende Goris Allertsz de Vogel coopluijden tot amsterdam]
een perceel lants gelegen bewesten haer coopluijden thuijn inde kerckbuijrt, belent aent oost ende noorden de comparanten selfs aent west Jan Aerjans ende Jan Jansz huijer, aent suijden de voornoemde coopers
 

8. Transcriptie nr.: 1660051202  
een erffje geest lants gelegen binnen onse banne aen den houtwech
(Ver-)koopakte -- 12-05-1660           (Phillips Garbrantsz als getrout hebbende Marijtje Maertens Sijmon Willemsz als getrout hebbende Jannitje Maertens beide woonende tot Wtgeest ende Seger Segersz als getrout hebbende Baelichje Maertens voor haer selffs ende haer starck maeckende ende derato caverende voor de voorde erffgenaemen van zaliger Cornelis Maertensz in sijn leeven onse buijrman)    [Louris Engelsz Smacker jegenwoordich meede scheepene van onse dorpe]
een erffje geest lants gelegen binnen onse banne aen den houtwech, belent aent oost Dirck
Fredricxsz aent noorden Willem Schouten aent west de houtwech

 

9. Transcriptie nr.: 1660051203  
een acker lants gelegen binnen onse banne genaemt Claes Corse acker
(Ver-)koopakte -- 12-05-1660           (Jasper Poulusz Griete Poulus geassisteert met Louris Janse Lamberden haere voocht indese Jacob Jaspersz ende Cornelis Jaspersz, als voochden vande naergelaten kinderen van Anna Poulus alle onse buijrluijden Gerrit Dircxsz Monden buijrman tot saerdam als getrout hebbende Maerijtge Poulus, erffgenaemenvan Trijn Wilborts)    [Cornelis Cornelisz onse buijrman aen van duijn]
een acker lants gelegen binnen onse banne genaemt Claes Corse acker, belent aent oost de wolnaers beeck, aent suijden Machdalena tot haerlem, aent west de luttick cij ende aent noorden
Louris Jansz Pieten en Cornelis Lambertsz

 

10. Transcriptie nr.: 1660051204  
een perceel lants genaemt Cees Pieter Jaepen ackers
(Ver-)koopakte -- 12-05-1660           (Jasper Poulusz, Griete Poulus, geassisteert met Louris Janse Lamberden haere voocht indese Jacob Jaspersz ende Cornelis Jaspersz, als voochden vande naergelaten kinderen van Anna Poulus, alle onse buijrluijden ende Gerrit Dircxsz Monden buijrman op saerdam, als getrout hebbende Marijtge Poulus, indier qualite alle erffgenaemen van Trijn Wilborts)    [de weduwe ende kinderen van zaliger Cornelis Jansz in sijn leeven onse buijrman aen duijn]
een perceel lants genaemt
Cees Pieter Jaepen ackers, belent aent oost
de groote cijbeeck, aent suijden de
gijer, aent Cornelis Jansz aent
noorden de nauwendijck

 

11. Transcriptie nr.: 1660051205  
stucke lants genaemt Cees Pieter Jaepen ackers
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1660           (erffgenaemen van Trijn Wilborts, in haer leven onse buijrvrouwe)    [Jasper Jacobsz als broeder ende voocht van sijne suster Neeltje Jacobs weduwe van zaliger Cornelis Jansz ende Louris Jansz als oom ende bloet- voocht vande naergelaten kinderen vande voorn Cornelis Jansz, geprocreert bij de voorn Neeltje Jacob]
stucke lants genaemt Cees Pieter Jaepen ackers, belent aent oost de groote cij beeck aent suijden
de Goijer aent west Cornelis Jansz

 

12. Transcriptie nr.: 1660051206  
een acker lants genaemt Claes Corsen acker
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1660           (de erffgenaemen van zaliger Trijn Wilborts in haer leeven onse buijrvrou)    [Cornelis Jaspersz als lasthebbende van sijne soon Cornelis Cornelisz onse buijrman aen duijn]
een acker lant genaemt Claes Corsen acker, belent aent oost de wolnaers beeck aent suijden
Maghdalena tot haerlem aent west de luttick cij, aent noorden Louris Jansz Pieten en Cornelis Lambertsz

 

13. Transcriptie nr.: 1660052301  
twee ackeren teellants genaemt de hoeven
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1660           (Risje Jaspers, weduwe van Louris Jansz onse buijrvrouwe geassisteert met Cornelis Lambertsz haere gecooren voocht indese voor haer selffs ende haer starck maeckende ende derato caveerende voor haere kinderen)    [Willem ende Jan Jansz Schouten meede onse buijrluijden]
twee ackeren teellants, genaemt de hoeven, belent aent suijt oost de kuijckerswech aent noordt west
de stadt alcmaer, aent suijdt west Cornelis Blom, ende aent noordt oost Dirck Claesz

 

14. Transcriptie nr.: 1660052302  
een crofte lants genaemt Dirck Bruijne ackers
(Ver-)koopakte -- 23-05-1660           (Jan Willemsz buijrman tot velsen)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een crofte lants genaemt Dirck Bruijne ackers, belent aent oost de wijckwech aent suijden ende west
de cooper ende aent noorden Jan Florisz

 

15. Transcriptie nr.: 1660052303  
partije lants, gelegen inde meedt op hart maet
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1660           (Pieter Willemsz Schuijt buijrman inden banne van wijckaenduijn als lasthebber van Acht Willemsdr sijn suster woonende tot schooten)    [Louris Jansz Lamberden / Cornelis Jansz Lamberden / Jan Lourisz cumsocijs]
partije lants, gelegen inde meedt op hart maet, belent aent oost de stadt haerlem aent suijden de maedt wech aent west Louris Jansz Pieten aent noorden de castricummer wateringhe

De kopers kopen resp. 2/5, 1/5 en 2/5 deel.

 

16. Transcriptie nr.: 1660052304  
een partije lants gelegen inde meedt op hartmaedt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1660           (Acht Willems)    [Louris Jansz Lamberden, Cornelis Jansz Lamberden ende Jan Lourisz onse buijrluijden]
een partije lants gelegen inde meedt op hartmaedt,belent aent oost de stadt haerlem
aent suijden de maedt wech aent west Louris Jansz Pieten aent noorden de castricummer wateringhe,

 

17. Transcriptie nr.: 1660111001  
een crofte teellants genaemt Jonghe Dircken
(Ver-)koopakte -- 10-11-1660           (Willem Lourisz in sijn leeven onse buijrman aen duijn)    [Trijntje Cornelis Steen- coopster, inde beverwijck]
een crofte teellants genaemt Jonghe Dircken,belent aent oost de claijne houtwech, aent suijden
jancewaij aent west de schouwbeeck aent noorden Louris Jansz Lamberden

 

18. Transcriptie nr.: 1660111601  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen op noordorp
(Ver-)koopakte -- 16-11-1660           (Phillips Adriaensz (gecondemneerde ende geexcuteerde))    [Anthoni van Halewijn brouwer inde twee ruijten tot haerlem]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen op noordorp, belent aent oost de houtwech
aent suijden de voorn Anthoni van Halewijn aent west de beeck, aent noorden Anna
Claes

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 november 2020