Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1661   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1661020501  
een huijs, met sijn erff ende landt daer voor gelegen staende ende gelegen aende oostersij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-02-1661           (Egbert Jansz buijrman tot sparwou)    [Jan Jacobsz Heijnstman onse buijrman]
een huijs met sijn erff ende landt daer voor gelegen staende ende gelegen aende oostersij,belent aent suijden de weduwe ende kinderen van Claes Jacobsz Crijnen ende Cornelis ende Marijtje Jans
ten oosten de voorn Cornelis ende Marijtje Jans ende Claes Jacobsz Crijnen weduwe ende kinderen
ende de voorn Cornelis ende Marijtje Jans ten noorden Cornelis Lourisz Rijckeman
ten westen Seger Segersz Smit ende Egbert Jansz

 

2. Transcriptie nr.: 1661020502  
een huijs met sijn erff ende lant aende ooster sij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-02-1661           (Egbert Jansz buijrman tot sparwou)    [Jan Jacobsz Heijnstman onse buijrman]
een huijs met sijn erff ende lant aende ooster sij, belent aent de weduwe ende kinderen van
Claes Jacobsz Crijnen en Cornelis ende Marijtje Jans ende de hooijsloot aent noorden Cornelis
Lourisz Rijckeman aent west Seger Seger Smit ende Egbert Jansz

 

3. Transcriptie nr.: 1661032201  
een perceel lant gelegen aende wildernisse
(Ver-)koopakte -- 22-03-1661           (Willem Bouwensz vande Maer onse schout)    [Jr Jeronimus Sohier]
een perceel lant gelegen binnen onse banne aende wildernisse, belent aent oost
Jr Jeronimus Sohier voorn aent suijdt Aerjan Nol aent west de wildernisse aent noorden de noordt maetwech

 

4. Transcriptie nr.: 1661043001  
een camp hooij lants gelegen inden noordt broeck genaemt het paerde lant
(Ver-)koopakte -- 30-04-1661           (Dirck Willemsz ende Louris Willemsz voor haer selfs Jan Louris Hoogeduijn als vader ende voocht van sijne onmondighe kinderen geprocreert bij Griet Willemsdr Gerrit Gijsbertsz als getrouwt hebbende Lijsbet Willemsdr Aerjan Gerritsz als getrouwt hebbende Aerjantje Willemsdr ende Louris Jansz Lamberden als voocht overde twee ongetrouwde dochters van zaliger Willem Lourisz indier qualite alle erffgenaemen van de selve Willem Lourisz in sijn leeven onse buijrman)    [Floris Cornelisz]
een camp hooij lants gelegen inden noordt broeck genaemt het paerde lant, belent aent suijden de maer wech aent west Theunis Jansz Ruijters ten noorden de Armen van heemskerck ten oosten de stadt haerlem
 

5. Transcriptie nr.: 1661051301  
voors brouwersboedel ende goederen (een huijs met sijn erff met alle tgunt daer aen dependeert staende ende gelegen binnen onsen banne tot noordorp genaemt de Roomolen)
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-05-1661           (Floris Jacobsz waert tot noordorp)    [Anthoni van Halewijn, gewesen brouwer inde brouwerij vande twee ruijten tot haerlem]
voors brouwersboedel ende goederen (een huijs met sijn erff met alle tgunt daer aen dependeert staende ende gelegen binnen onsen banne tot noordorp genaemt de Roomolen), belent ten suijden de kinderen van Jan Arende aent west de schoubeeck ten noorden den cooper ten oosten de houtwech.

(verkocht op een openbare verkoop)

 

6. Transcriptie nr.: 1661051302  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen tot noordorp binnen onse banne genaemt de roomolen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-05-1661           (Anthonij van Halewijn geweesende brouwer inde brouwerije vande twee ruijten binnen de voors stadt haerlem)    [Floris Jacobsz waert tot noordorp, onse buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen tot noordorp binnen onse banne genaemt de roomolen,

belooffde te betaelen met groot groff gehalveert silver gelt ter woonstede ende inhanden vande
voorn heer Francoijs Woutersz ende Sr.Cornelis van Camp, ofte de gerechte houder deses ( Francoijs Woutersz raet ende regerende scheepen der stadt haerlem ende Sr Cornelis van Kampen meede woonende tot haerlem als bijde E. heeren scheepenen de voors stadt gestelt tot curateurs)

 

7. Transcriptie nr.: 1661051601  
een croft teellants gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 16-05-1661           (Cornelis Aelbertsz buijrman tot egmont)    [Marijtje Willemsdr onse buijrvrijster]
een croft teellants gelegen binnen onse banne, belent aent oost den ooster/wech aent suijden de kinderen van Maertje Jacobs aent west de korenmolens werff ende aent noorden Cornelis Aelbertsz kinderen
 

8. Transcriptie nr.: 1661051602  
een huijsje met sijn erff soo tselve bepoot ende beplant gelegen op noordorp
(Ver-)koopakte -- 16-05-1661           (Anthonij van Halewijn)    [Floris Jacobsz]
een huijsje met sijn erff soo tselve bepoot ende beplant is staende ende gelegen op noordorp, belent aent oost de houtwech aent suijden de roomolen aent west de beeck ende aent noorden Anna Claes

(koop vloeit voort uit openbare verkoop onder leiding van curatoren)

 

9. Transcriptie nr.: 1661051603  
een stuck buijtendijckxs lantgelegen binnen onse banne buijten St Aechtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1661           (Sijmon IJsbrantsz verwer woonende tot amsterdam)    [Dieuwertje Cornelis bejaerde dochter woonende binnen der stede beverwijck]
een stuck buijtendijckxs lantgelegen binnen onse banne buijten St Aechtendijck, belent aent westen
de St Aechtendijck ten noorden de banscheijdeinge van Wtgeest ten oosten Arent Wildeman ten suijden de steede haerlem ende beverwijck

 

10. Transcriptie nr.: 1661051604  
een stuck buijtendijcxs lant gelegen binnen onse banne buijten de St. Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 16-05-1661           (Sijmon IJsbrantsz Verwer)    [Dieuwertje Cornelisdr meede woonende binnen der voors steede]
een stuck buijtendijcxs lant gelegen binnen onse banne buijten de St. Aechtendijck, belent ten westen etc.
 

11. Transcriptie nr.: 1661053101  
een croft lants gelegen binnen onse banne groot belent aent oost de kuijckerswech
(Ver-)koopakte -- 31-05-1661           (Pieter Willemsz woonende inde starremeer)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een croft lants gelegen binnen onse banne groot belent aent oost de kuijckerswech, aent suijden de kinderen ende erffgenaemen van Ocker Cornelisz ten westen de heemskerckerwech ten noorden Cornelis Engelsz Smacker
 

12. Transcriptie nr.: 1661053102  
een perceel lants genaemt de hooge croft
(Ver-)koopakte -- 31-05-1661           (Cornelis Engelsz Smacker inden banne van Wijck aen duijn)    [Reijnert Claesz burger binnen der steede beverwijck]
een perceel lants genaemt de hooge croft, belent aent oost de kuijckerswech aent suijden Reijnert Claesz aent west de wijckerwech aent noorden Stuijffsant
 

13. Transcriptie nr.: 1661080801  
een stucke lants, genaemt thijssen croft gelegen binnen onse banne in duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-08-1661           (Jan Engelsz Moerel, duijnmaijer woonende tot wijck op zee)    [de heren Guldewagen en Cooijmans]
een stucke lants, genaemt thijssen croft gelegen binnen onse banne in duijn, belent aent oost Jan Engelsz selffs, aent suijden de wildernisse aent west de colthuijn aent noorden Claer Jans
 

14. Transcriptie nr.: 1661102901  
twee partijen van landen gelegen inde ambachte, van heemskerck, genaemt de pastoors waijt ende croft
(Ver-)koopakte -- 29-10-1661           (heere ende vrouwe van Merquette)    [Dijaconije brieven van beverwijck]
twee partijen van landen gelegen inde ambachte, van heemskerck, genaemt de pastoors waijt ende croft, opde carte geteckent mette letter P en Q
 

15. Transcriptie nr.: 1661112601  
N.v.t
Volmacht (procuratie) -- 26-11-1661           (Baert Jansz Heerencarspel openbaer notaris bijden hove van hollant geadmitteert, residerende binnen der stadt alckmaer ende den getuijgen naer genoemt den E. Pieter Bal brouwer vande fortuijn binnen deser steede)    [Mr. Jacob Ruijter chirurgijn binnen deser stede]
N.v.t.
 

16. Transcriptie nr.: 1661121001  
een stuck geestlants, gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 10-12-1661           (Sijmon Cornelis Sijmonsz burger binnen der stede beverwijck)    [Jan Cornelisz Velsen secretaris der voors stede]
een stuck geestlants, gelegen binnen onse banne, belent aent suijden de weduwe ende kinderen van Dirck Woutersz, ten westen de selve Sijmon Louris Jan Thijsz ende de wildernisse ten noorden ende ten oosten
hebbende dit lant een notwech west op, over het erff van Jan Thijsz tot inde wildernis toe

 

17. Transcriptie nr.: 1661121301  
hoffste van pastorien gedemolieert mette landen voor en achter
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-12-1661           (De Ridderschap Eedelen en stede van hollant ende westvrieslant)    [Joncheer Heijndrick heer van Merquet,]
hoffste van pastorien gedemolieert mette landen voor en achter, belent te suijden de erffgenaemen van Jacob Cornelisz ende Jan Aertsz ten westen oosterwech ten noorden de heer van Jnchoorn met de erffgenaemen van Maerten Claesz ende Pieter Rieuwertsz comsocijs ende aent oost de heecksloot gecoomen
vande Cure tot heemskerck

 

18. Transcriptie nr.: 1661121302  
seeckere twee parthijen van landen, gelegen inde ambachte van heemskerck, genaemt de pastoors waijdt
(Ver-)koopakte -- 13-12-1661           (heeren ende vrouwen van Merquette)    [Diaconie der steede beverwijck (vertegenwoordigd door Eduwart Auxbrebies)]
seeckere twee parthijen van landen, gelegen inde ambachte van heemskerck,
genaemt de pastoors waijdt, opde carte daervan sijnde geteeckent mette letter P en Q gebruijckt wardende bij Crijn Jacobsz tot heemskerck,

 

19. Transcriptie nr.: 1661121701  
twee parthijen van landen gelegen binnen onsen banne genaemt de Pastorswaijt een croft
(Ver-)koopakte -- 17-12-1661           (de heere ende vrouwe van Merquette (procuratiehouder Dirck Cornelisz Schaep burger binnen der stede beverwijck))    [Diaconije armen der steede beverwijck]
twee parthijen van landen gelegen binnen onsen banne genaemt de Pastorswaijt een croft, opde carte geteeckent mette letter P en Q
 

20. Transcriptie nr.: 1661121702  
de helft van een stuck lants gelegen buijten de Sint Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 17-12-1661           (Willem Sijmonsz onse buijrman)    [Reijnder Claesz burger binnen der stede beverwijck]
de helft van een stuck lants gelegen buijten de Sint Aechtendijck, belent aent oost Jan Dircxsz aent suijden Trijn Sinjeuren aent west de Sint Aechtendijck aent noorden de Vrouwe van Assendelft
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 februari 2020