Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1662   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1662010301  
twee parthijtjes lant gelegen onder heemskerck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-01-1662           (Crijn Jansz ende Maertje Reijers sijne huijsvrouwe / Sijmon Lourensz)    [Jacob Schouten woonende inde beverwijck]
twee parthijtjes lant gelegen onder heemskerck:

perceel 1:
d'eene groot negenhondert roeden paerdelant bijden Ed. heere Johan Bicker zaliger gedachtenisse

Perceel 2:
de ander genaemt Jonge Louwe croft sijnde een stuck teellants

 

2. Transcriptie nr.: 1662021001  
een huijs met sijn erff met een tuijntje staende ende gelegen binnen onse banne op noordorp
(Ver-)koopakte -- 10-02-1662           (Pieter Bal brouwer inde fortuijn binnen der voors stadt)    [Lucia Bal jongedochter woonende binnen der stadt haerlem]
een huijs met sijn erff met een tuijntje ofte boogaertje daer bijsuijden aen staende ende gelegen binnen onse banne op noordorp, belent aent oost de heerewech aent suijden Maerten Lourensz aent west
de houtenheijningh aent noorden de weduwe ende kinderen van Gerrit Lourensz Foppen

 

3. Transcriptie nr.: 1662022201  
twee perthijtjens lants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 22-02-1662           (Johan de With raet- pensionaris vanden landen van hollant ende westvrieslant, als getrout hebbende Vrouwe Wendela Bickers)    [Sr Jacob Schouten filius Petri woonende binnen der stede beverwijck]
twee perthijtjens lants gelegen binnen onse banne

Perceel 1:
het eene wesende een stuckje paerdelant

Perceel 2:
een stuck teellants genaemt jonge louwen croft groot

 

4. Transcriptie nr.: 1662022202  
twee parthijtjens van landen gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 22-02-1662           (Johan de With pensionaris overden lande van hollant ende westvrieslant)    [Jacob Schout felius Petri woonende binnen der stede beverwijck]
twee parthijtjens van landen gelegen binnen onse banne

Perceel 1:
teene wesende een stuckje paerdelant, belent ten noorden Jacob Lourensz ten oosten Frans Cornelis Poelenburchs erffgenamen ten suijden Sr. Hossepi ten westen de schouwbeeck

Perceel 2:
tander een stuck teellants genaemt jonge louwe croft, belent ten suijden Willem Bartelmiesz ten westen
de schouwbeeck ten noorden Cornelis Lambertsz ten oosten het twentwechje

 

5. Transcriptie nr.: 1662041801  
acht roeden lants vande west cant van sijn (= Corn. Snijer) thuijn /
(Ver-)koopakte -- 18-04-1662           (Cornelis Jacobsz Snijer onse buijrman)    [Joncker Jacob van Poelenburch]
acht roeden lants vande west cant van sijn thuijn gelegen voor sijn comparants huijs belent de selve acht roeden aent suijden den voornoemde heere van Poelenburch aent west de weduwe van Kees Blom
aent noorden de maerlaen aent oost de voorn thuijn vanden comparant

 

6. Transcriptie nr.: 1662051201  
drie achte paerte ende de andere comparanten vier achte paerten van een stucke lants
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1662           (twee naegelaten kinderen, van Claes Claes Claesz Baij ende Stijentje Claesdr (door voogden vertegenwoordigd))    [Jan Jansz Schouten onse buijrman]
drie achte paerte ende de andere comparanten vier achte paerten van een stucke lants gelegen
binnen onse banne ende tocht genaemt de hulstenaer, belent aent suijden Louris Dircksz aent
oost de tocht aent west de Hrs van Meresteijn
aent noorden, heer van Meresteijn

 

7. Transcriptie nr.: 1662052301  
seeckere stucke lants genaemt de kruijscamp, leggende inde banne van eemskerck voors,
Volmacht (procuratie) -- 23-05-1662           (Gerit Egge, woonende tot wessanen)    [Arent Cornelis Pie woonachtich tot wessanen Willem Sijmonsz Ris woonende opde marcken, Jan Dircxsz Jan Barentsz Sijmon Dircxsz ende Willem Claesz Kaen, woonende tot wessanen]
seeckere stucke lants genaemt de kruijscamp, leggende inde banne van eemskerck
voors,

 

8. Transcriptie nr.: 1662052901  
een stucke lants genaemt de cruijscamp, gelegen binnen onse banne aent veer,
(Ver-)koopakte -- 29-05-1662           (Gerrit Egge woonende tot Crommenie ende Willem Dircxsz woonende tot wessanen voor haer selfs, ende als last ..)    [Reijndert Claesz burger binnen der stede beverwijck]
een stucke lants genaemt de cruijscamp, gelegen binnen onse banne aent veer,belent aent oost de heer van
Meresteijn aent suijden het veer aent west den hecksloot aent noorden Willem Mieusz

 

9. Transcriptie nr.: 1662061301  
een croft geestlants genaemt de wester croft
(Ver-)koopakte -- 13-06-1662           (Louris Jacobsz buijrman opt hofflant ende Joris Wagemaecker binnen der stede beverwijck)    [Reijndert Claesz burger binnen der stede beverwijck]
een croft geestlants genaemt de wester croft, belent aent oost de stadt haerlem aent suijden
ende west Reijndert Claesz selfs ende aent noorden de kerckbeeck

 

10. Transcriptie nr.: 1662071101  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de ruijnackers
Erfpacht -- 11-07-1662           (Cornelis Jansz ende Dirck Lourisz Kuijper, armenvoochden)    [Reijndert Claesz burger der stede beverwijck]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de ruijnackers, belent ten oosten
de wijcker wech, ten westen
Reijnert Claesz selfs,

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 februari 2020