Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1663   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1663010101  
100 roeden lants, gelegen bijde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 01-01-1663           (Sijvert Jansz buijrman in sparwouwer lije)    [Jan Evertsz onse buijrman inde kerckbuijrt]
100 roeden lants, gelegen bijde kerckbuijrt, belent aent oost Jan Jacobsz Heijnstman ende
aent suijden Segger Seggers Smit aent west de oosterwech, aent noorden Cornelis Lourisz Rijckeman
met de halve wallen aent noorden ende suijden, ende aent oost ende \west de halve wallen

 

2. Transcriptie nr.: 1663020501  
een huijs met sijn erff met het lant daer voor
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-02-1663           (Maertje Aerjansdr weduwe van Gerrit Sijmonsz Hoogeduijn ende naergelaeten onmondige kinderen)    [Willem Lourisz meede onse buijrman]
een huijs met sijn erff met het lant daer voor, belent te saemen aent suijden Cornelis
Sijmonsz Hoogeduijn en Dirck Nannen aent west de Wildernisse aent noorden
Pieter Jansz Lamberden

 

3. Transcriptie nr.: 1663020502  
een huijs met sijn erff met het lant daer voor staende ende gelegen binnen onsen banne aen duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-02-1663           (voochden van de naergelaeten weduwe ende kinderen van zaliger Gerrit Sijmonsz Hoogeduijn in sijn leeven onse buijrman aen heemskerckerduijn)    [Willem Lourisz onse buijrman aen duijn]
een huijs met sijn erff met het lant daer voor staende ende gelegen binnen onsen banne aen duijn, belent te saemen aent suijden Cornelis Sijmonsz Hoogheduijn ende Dirck Nanne aent west de wildernisse aent noorden Pieter Jansz Lamberden aent oost de voorwech
 

4. Transcriptie nr.: 1663020503  
de helft van een stucke lants waervan d'ander helft toebehoort Wildeman, gelegen binnen onsen banne over de maer
(Ver-)koopakte -- 05-02-1663           (Belijtje Martens woonende binnen der stede beverwijck, en naer gelaeten onmondighe kinderen van zaliger Baert Willemsz)    [Heijndrick Lourisz Schouten onse buijrman aende oosterzij]
de helft van een stucke lants waervan d'ander helft toebehoort Wildeman, gelegen binnen onsen banne over de maer, belent aent oost de diesloot aent suijden Heijndrick Borst aent west Marijtje Jansd aent noorden Cornelis Jansz
 

5. Transcriptie nr.: 1663021001  
een crofte lants genaemt de suijder croft
(Ver-)koopakte -- 10-02-1663           (Dirck Nanninghsz Backer burger der stede beverwijck)    [mr. Cornelis Boelkens, meede burger binnen der voors stede]
een crofte lants genaemt de suijder croft, , belent aent oost de voorwech ten suijden Lambert Jacobsz, cumsocijs ten westen de wildernisse, ten noorden Otger Sijmonsz Hoogheduijn
 

6. Transcriptie nr.: 1663021201  
een hoeckje lants gelegen aende maerlaen
(Ver-)koopakte -- 12-02-1663           (Jannitje Jacobsdr onse buijrvrijster)    [Cornelis Cornelisz Stuijfsant jegenwoordich mede scheepen in onsen dorpe]
een hoeckje lants gelegen voor haer comparantes huijs aende maerlaen binnen onsen banne ende
dat soo groot ende kleijn als tselve aldaer binnen sijne naervolgende belendens gelegen
ia, belent aent oost ende west de comparant selfs aent suijden de kerckbeeck ende aent noorden Anna Janse met haer kinderen

 

7. Transcriptie nr.: 1663042801  
seeckere stucke lants, gelegen inde jurisdictie van heemskerck voors
(Ver-)koopakte -- 28-04-1663             
seeckere stucke lants, gelegen inde jurisdictie van heemskerck voors, belent ten suijden schaepsven ten westen Garbrant Lourisz ten noorden de laen vande Eed: heere van Merquette

Aankondiging van executieverkoop

 

8. Transcriptie nr.: 1663050501  
een huijs staende aende maedt wech, opde gront vande comparante, daer Dirck Gerritsz jegenwoordich in woont
(Ver-)koopakte -- 05-05-1663           (juffrouw Anna de Renesse vrij vrouwe van Assendelft baron- nesse van haerlem vrouwe van der Aa: Heemskerck Castricum)    [Dirck Gerritsz Bergen onse buijrman]
een huijs staende binnen onsen banne aende maedt wech, opde gront vande Eedele vrouwe comparante, daer de voornoemde Dirck Gerritsz jegenwoordich in woont,
 

9. Transcriptie nr.: 1663051001  
een parthije lants gelegen binnen onsen banne bijde kerckbuijrt aende kerckbeeck
(Ver-)koopakte -- 10-05-1663           (Jannitje Jacobs onse buijrvrijster aende oostersij)    [Marijtje Pietersz onse buijrvrouwe, weduwe van zaliger Jan Pietersz]
een parthije lants gelegen
binnen onsen banne bijde kerckbuijrt
aende kerckbeeck, belent aent oost Jannitje Jacobs selfs
aent suijden de kerckbeeck aent
west de amsterdammers aent
noorden Anna Jans met haer kinderen

 

10. Transcriptie nr.: 1663051901  
de helft van een croftje geest lants gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 19-05-1663           (Aerjan Jansz buijrman tot Limmen)    [aen ende ten behoeve van Cornelis Willemsz woonende inde waert]
de helft van een croftje geest lants gelegen binnen onse banne, belent aent oost de kuijckers
wech aent suijden - - aent west de wijck wech aent noorden ??

 

11. Transcriptie nr.: 1663051902  
een stuckelants, gelegen binnen onsen banne benoorden de suijdt maet wech, genaemt de weelcamp
(Ver-)koopakte -- 19-05-1663           (Sijmon Gerritsz buijrman tot wtgeest)    [Aerjan Cornelisz Blom onse buijrman]
belent aent oost de St Aechtendijck aent suijden de maet wech aent west de stadt haerlem ten noorden de kinderen van Dirck Cornelisz
 

12. Transcriptie nr.: 1663052301  
de helft van een croft lants, gelegen binnen onsen banne besuijden de kerck waer van dandere helft de voornoemde Dirck IJsbrantsz toebehoort,
(Ver-)koopakte -- 23-05-1663           (Huijbert Huijbertsz buijrman tot wtgeest)    [Dirck IJsbrantsz Spanjaert buijrman tot wtgeest]
de helft van een croft lants, gelegen binnen onsen banne besuijden de kerck waer van dandere helft de voornoemde Dirck IJsbrantsz toebehoort, nu beplant sijnde tot een thuijn belent aent oost Lijsje Paerde-
coopers kinderen aent suijden Willem Schouten aent west Dirck Lourisz aent noorden de
kerckbeeck de wal aende suijdtsijde leijt alleen op dese croft sonder dat Willem Schouten daer ijets aen heeft

 

13. Transcriptie nr.: 1663052302  
het huijs daer hij comparant jegenwoordich in woont staende opde gront vande Eedele Vrouwe van Assendelft aende suijt maet wech
(Ver-)koopakte -- 23-05-1663           (Jasper Poulusz onse buijrman aende maetwech)    [Sijmon Dircxsz Oudendijck meede jegenwoordich scheepen binnen onse dorpe]
het huijs daer hij comparant jegenwoordich in woont staende opde gront vande Eedele Vrouwe van Assendelft aende suijt maet wech,
 

14. Transcriptie nr.: 1663112001  
een crofje lants gelegen binnen onsen banne genaemt Pieter Voochten croft
(Ver-)koopakte -- 20-11-1663           (Baert Sijmonsz Gerit Sijmonsz ende Jan Sijmonsz ende Willem Sijmonsz alle onse buijrluijden voor haer selfs ende haer te saemen starckmaeckende ende derato caverende voor Jacob Sijmonsz ende Dirck Sijmonsz)    [Trijntje Cornelisdr Steencoop- ster in de beverwijck]
een crofje lants gelegen binnen onsen banne genaemt Pieter Voochten croft, belent ten westen de groote houtwech ten noorden ende oosten de stadt alcmaer ten suijden Jan van Schooten
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 november 2020