Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1664   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1664011701  
stucke lants gelegen ontrent heemskerck int breetweer
Volmacht (procuratie) -- 17-01-1664           (Jacob Gerritsz Caffa Pieter Jansz Overwater ende Dirck IJsbrantsz Melis weesmeesteren der steede purmer eijnde als oppervoochden Item Claes Pietersz Pauw ende Floris Cornelis Backer)    [Cornelis Jansz Wormer woonende inde beverwijck de voorn kinderen oom en voocht specialijck omme de voors kinderen]
stucke lants gelegen
ontrent heemskerck int breetweer

 

2. Transcriptie nr.: 1664021901  
een stuckjen lants genaemt het gorsje of campje gelegen binnen onsen banne
(Ver-)koopakte -- 19-02-1664           (Reijer Ronghsz buijrvrijer tot wtgeest voor hem selfs ende Guijrte Ronghs sijne suster)    [Rochus van Veen burger binnen der stede beverwijck]
een stuckjen lants genaemt het gorsje of campje gelegen binnen onsen banne, belent aent oost het meertje
aent suijden hartlaensloot aent west ende noorden breedtweer met een eijgen sloot benoorden ende
bewesten en een vrije not wech over breet weer tot opde noort maet wech toe

 

3. Transcriptie nr.: 1664021902  
een stucke lants gelegen in breetweer binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 19-02-1664           (twee nae gelaeten weeskinderen van Claes Claesen Baen ende Stijntje Claes aldaer ter weescamers verticht)    [Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen binnen onse dorpe]
een stucke lants gelegen in breetweer binnen onse banne, belent aent oost de Die aent suijden de
Vrouwe van Assendelft aent west de schouwateringh aent noorden Frans Arentsz comsocijs

 

4. Transcriptie nr.: 1664021903  
een stuckje lants gelegen binnen binnen onsen banne in breetweer waelt tegen Jacob Jaspersz lant
(Ver-)koopakte -- 19-02-1664           (Trijntje Heijndricxs- dr weduwe van Cornelis Arisz Sinjeur in sijn leven mede onse buijrman (gemachtigd door ...))    [Armen binnen onse dorpe]
een stuckje lants gelegen binnen binnen onsen banne in breetweer waelt tegen Jacob Jaspersz lant, belent aent oost de Die aent suijden de stadt haerlem ten westen de schouw wateringh ten noorden Vander Hoogh cumsocijs ende Lijsbet Jans comsocijs
 

5. Transcriptie nr.: 1664022801  
teellants, gelegen binnen onsen banne opde hoeves genaemt de padtackers
(Ver-)koopakte -- 28-02-1664           (Willem Sijmonsz Heulbeeck ende Jacob Sijmonsz beijde onse buijrluijden)    [Poulus Pietersz Schuijt jegenwoordich meede scheepen binnen onse dorpe]
teellants, gelegen binnen onsen banne opde hoeves genaemt de padtackers, belent ten westen de Vrouwe van Assendelft en Willem Mieusz ten suijden de kuijckerswech ten noorden de cruijscroft ten oosten de stadt haerlem ende de heere van Calslager cumsocijs
 

6. Transcriptie nr.: 1664022802  
een croft geestlants, gelegen binnen onsen banne genaemt in bollant
(Ver-)koopakte -- 28-02-1664           (Louris Jansz Hooghewerff onse buijrman)    [Louris Lourisz de Jonge meede onse buijrman]
een croft geestlants, gelegen binnen onsen banne genaemt in bollant, belent aent oost ende noorden de cooper selfs aent suijden Anna Claes, aent west de grooten houtwech
 

7. Transcriptie nr.: 1664032501  
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt laeghlant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-03-1664           (Gerrit Thunisz Plemp glaesenmaecker ende inwoonder der stede beverwijck als man ende voocht van Willempje Willemsdr en meede erffgenaem van zaliger Grietje Arisdr haer moeder die in haer tijt weduwe was van wijlen Willem Thijsz Wiele- macker binnen der voors steede)    [Jan Jacobsz Heijnstman onse buijrman]
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt laeghlant, belent aent suijden Jan Heijndr. erffgenaemen aent west Jacob Schouten aent noorden dat horntje croeselaers camp ende de cleijne maet aent oost Trijntje Cornelis steencoopster inde
beverwijck voors comsocijs

 

8. Transcriptie nr.: 1664032502  
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt laeghlant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-03-1664           (Gerrit Thunisz Plemp glase- maecker ende inwoonder der stede beverwijck)    [Jan Jacobsz Heijnstman onse onse buijrman]
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt laeghlant, belent aent suijden Jan Heijndr. erffgenaemen aent west Jacob Schouten aent noorden dat horntje croeselaers camp ende de cleijne maet, aent oost Trijntje Cornelis steencoopster inde beverwijck
 

9. Transcriptie nr.: 1664042201  
een stucke lants, genaemt het bieslant gelegen binnen onsen banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 22-04-1664           (Claes Maertsz Broer buijrman tot wijck op zee)    [Dirck Jacobsz buijrman aen heemskerck duijn]
een stucke lants, genaemt het bieslant gelegen binnen onsen banne, belent (M11.762 gedk; G06: 05)
aent oost de luttick cij aent suijdens Claes Maertsz Broer selfs aent west
de groote cij aent noorden de stadt haerlem

 

10. Transcriptie nr.: 1664042202  
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt het bieslant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 22-04-1664           (Claes Maertsz Broer buijrman tot wijck op zee)    [Dirck Jacobsz onse buijrman aen duijn]
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt het bieslant, belent aent oost
de luttick cij aent suijden Claes Maertsz Broer selfs aent west de groote cij
aent noorden de stadt haerlem

 

11. Transcriptie nr.: 1664042901  
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt staetscamp
(Ver-)koopakte -- 29-04-1664           (Aerjan Jansz de Boer buijrman tot aeckersloot)    [Claes Cornelisz uijt plattehuijs buijrman tot Castricum]
belent aent oost hartcamp aent suijden broerscamp aent west de cooper selfs aent noorden --
 

12. Transcriptie nr.: 1664042902  
een croftje geestlants gelegen binnen onsen banne
(Ver-)koopakte -- 29-04-1664           (Jannitje Jansdr weduwe van zaliger Willem Maertsz, ende Seeger Segersz als oom ende voocht vande kinderen van de voornoemde Jannitje Jansdr)    [Trijntje Cornelis Steencoopster inde beverwijck]
een croftje geestlants gelegen binnen onsen banne, belent aent oost Louris Engelsz aent suijden Cornelis Willemsz aent west Aerjan Blom, aent noorden de vercoopers
 

13. Transcriptie nr.: 1664050101  
N.v.t
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1664           (Jan Cornelisz Velsen secretaris der stede beverwijck)    [minderjaerighe erffgenaemen van wijlen den Eed. heere Jeronimus Coijmans heere van Meresteijn / erffgenaemen van wijlen den E. Paulo de Wilhem,]
 

14. Transcriptie nr.: 1664051301  
een acker lants gelegen binnen onse banne aende kuijckerswech,
(Ver-)koopakte -- 13-05-1664           (Cornelis Aerjans Blom burger binnen der steede beverwijck)    [Aerjan Cornelisz out burgermr de voors stede]
een acker lants gelegen binnen onse banne aende kuijckerswech, belent aent suijdt oost de
kuijckerswech, aent suijdt west Wouter Aerjansz aent noordt west de schouwbeeck
aent noordt oost Willem Schouten

 

15. Transcriptie nr.: 1664052801  
een croft teel lant, genaemt lamberden croft gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 28-05-1664           (Jan Engelsz buijrman tot schoten)    [Cornelis Reijersz onsen buijrman]
een croft teel lant genaemt
lamberden croft gelegen binnen onse banne, belent aent oost Jan Lourisz Hoogeduijn
ende Lauris Willemsz aent suijden de erffgenamen
van de Wael aent west Engel Cornelisz aent
noorden Sijmon Lourisz

 

16. Transcriptie nr.: 1664061001  
een stucke lants genaemt de cruijscamp
(Ver-)koopakte -- 10-06-1664           (Neeltje Jacobs Slommers weduwe van zaliger Reijnder Claesz woonende binnen de stede beverwijck)    [Anna de Renesse Vrij vrouwe van Assendelft Vrouwe van Heemskerck Castricum Ter Aa etc]
een stucke lants genaemt de cruijscamp, gelegen binnen onse banne langhs het Assumer veer heenen ende bijde Wel Eedele Vrouwe tot een wage wech gebruijckt, ende vant voors cruijscamp afgedolven
 

17. Transcriptie nr.: 1664061301  
lants van een stuckelants genaemt beatricxsven gelegen in onse banne
(Ver-)koopakte -- 13-06-1664           (de minderjarighe erffgenaemen van wijlen de Ed. heere Jeronimus Coijmans heere van Meresteijn / erffgenaemen van wijlen den E. Paulo de Wilhem te saemen)    [juffrou Anna de Renesse Vrij vrouwe van Assendelft etc. alsulcke]
lants van een stuckelants genaemt beatricxsven gelegen in onse banne langhs het Assummerveer heenen
ende bijde Wel Eedele Vrouwe tot een wagen wech gebruijckt

 

18. Transcriptie nr.: 1664062201  
de helft van een stuckje lants, genaemt het paerdelant, gelegen binnen onse banne,
(Ver-)koopakte -- 22-06-1664           (zaliger Aerjan Lourisz van castricum (gemachtigd door Hees Jansz Bonckenburch))    [Sr Jacob Schout filius Petri woonende binnen der steede beverwijck]
de helft van een stuckje lants, genaemt het paerdelant, gelegen binnen onse banne,
 

19. Transcriptie nr.: 1664070901  
de gerechte helft in een stucke hoijlant genaemt becke ven gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 09-07-1664           (commissarissen vande desolaten boedels aldaer, ende ten laesten van Sr Garson van Cappelle coopman ende Pieter Geraers vanThielt meede notaris publ. des vercoopers)    [Sr Jacob Schouten filius Petri woonende binnen der steede beverwijck]
de gerechte helft in een stucke hoijlant genaemt becke ven gelegen binnen onse banne, belenders gelegen is ten oosten naet beliencamp ten suijden godts bos ten westen den E. Jacob Schout ende ten noorden de cleijne breemade daer dit lant sijn notwech over de westsijde heeft tot opde maet wech toe sijnde
 

20. Transcriptie nr.: 1664072701  
N.v.t.
Volmacht (procuratie) -- 27-07-1664           (Carel Outerman notaris publ. tot leijden)    [Hillegont Pieter Jonasdr weduwe ende geinstitueerde erffgenaem van zaliger Arent Mathijsz Beeckeven in sijn leven coopman binnen de stadt leijde]
 

21. Transcriptie nr.: 1664092501  
een elsbosch leggende binnen onse banne aen heemskerckerduijn
(Ver-)koopakte -- 25-09-1664           (Jan Tijssen Colthoff)    [Jacob van Nierop, Bailliu der steede beverwijck ende landen van blois]
een elsbosch leggende binnen onse banne aen heemskerckerduijn, belent aent oost de secretaris
der voors stede aent suijden Sijmon Lourisz aent noorden ende westen de wildernis

 

22. Transcriptie nr.: 1664102801  
een crofte saedtlants genaemt het crofje van Claes Cornelis Jacobsz / tegen een stucke hoijlant gelegen tot binnewijsen aende wijmbers genaemt de hooghe werff
(Ver-)koopakte -- 28-10-1664           (erffgenaemen van zaliger Reijndert Claesz)    [Neeltjen Jacob Slommers woonende inde beverwijck weduwe van de voornoemde Reijndert Claesz]
Ruil van uit nalatenschap Reijndert Claesz komend crofte saedtlants genaemt het crofje van Claes Cornelis Jacobsz gelegen binnen onse banne (groot 992 roeden) aent breetslachter laentje belent ten noorden ten oosten ende ten westen, de voornoemde Neeltjen Jacob Slommers ende ten suijden de hollebeeck
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 november 2020