Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1665   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1665050302  
Aankoop van een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt smalweer
(Ver-)koopakte -- 03-05-1665           (Jan Jacob Heijnstman voor hem selfs ende Claes Pietersz als lasthebber van sijn vader)    [Aerjan Bouwesdr ende Aerjan Cornelisz Blom]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt smalweer groot 2012 roeden belent aent oost de mantels aent suijden de twaelf maet aent west de armen van heemskerck aent noorden Cornelis Claesz
 

2. Transcriptie nr.: 1665050303  
Lening wegens aankoop van een stuckelants genaemt de weelcamp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-05-1665           (Jan Jacob Maeij als lasthebber)    [Johan van Thielt burgermeester der stadt haerlem]
Lening wegens aankoop van een stuckelants genaemt de weelcamp voor de somme van elff hondert carolus guldens van 40 grooten vlaems tstuck,
op drie termijnen te weeten de eerste gereet, de tweede op Lucas marckt 1666 ende de darde ende laeste op Lucas marckt 1667

 

3. Transcriptie nr.: 1665051201  
Aankoop van de gerechte helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne achter de Coij
(Ver-)koopakte -- 12-05-1665           (Garbrant Lourisz Backer ende Cornelis Jansz Lamberden)    [Claes Garbrantsz vant Kalf minder jaerighe soon van Garbrant Claesz vant Kalf]
de gerechte helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne achter de Coij waervan de wederhelft de voornoemde Claes Garbrantsz vant Kalf toebehoort groot het lant int geheel 1572 roeden volgende het margen boeck, aent suijden de erffgenaemen Heijndrick Lourisz, de Wildeman aent west Maert Jansz ende aent noorden Hillegont Cornelis ende Joncker Jacob van Poelenburch
 

4. Transcriptie nr.: 1665051701  
Betaling van aankoop in 3 termijnen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 17-05-1665           (Jacob Cornelisz)    [Claes Sijmensz Morscks]
betaling van aankoop van een crofte geestlants, genaemt de hoevens groot 1552 roeden in drie termijn de eerste gereet de tweede maij 1666 ende de derde ende laeste op maij 1667
 

5. Transcriptie nr.: 1665061701  
een crofte geestlant genaemt de hoeves
(Ver-)koopakte -- 17-06-1665           (Jacob Cornelisz outvrijer van heemskerck jegenwoordich woonende tot hasersouw)    [Claes Sijmonsz Morsck]
een crofte geestlant genaemt de hoeves, belent ten suijden de kuijckers wech ten westen de stadt haerlem ten noorden de stadt alcmaer ende ten oosten de weduwe van Pieter Schuijt
 

6. Transcriptie nr.: 1665070801  
aankoop van achte paert van een stuck lants, genaemt Jan Baenen campje
(Ver-)koopakte -- 08-07-1665           (Pieter Jacobsz Haecken)    [Pieter Jansz Back tbv minderjarige zoon Jan Cornelisz Back]
ten suijden de erffgenaemen van Aerjan van Veen, aent west Marijtje Claes weduwe aent
noorden Louris Corneliusz aent oost de erffgenaemen van Jan Claesz

 

7. Transcriptie nr.: 1665072101  
aankoop het langhe smalle strengetje groot ontrent hondert roeden hontsbosscher maet
(Ver-)koopakte -- 21-07-1665           (Tijman Oostdorp als raet ende rentmeester generael vande Domijnen)    [Johan van Thilt raedt ende burgermeester dar stadt haerlem]
ten oosten de oosterwech ten suijden het wechje ten westen de kerckwech ende ten noorden de heere cooper
 

8. Transcriptie nr.: 1665081101  
Jannitje Lourisdr koopt parceel hoijlants
(Ver-)koopakte -- 11-08-1665           (Pieter Cornelisz gebroeders woonende inde heerhuijgenwaert vervangende ende haer starck maeckende voor haer overleeden broeders kint ende haere susters kinderen)    [Jannitje Lourisdr onse buijrvrijster aen duijn]
een parceel hoijlants groot 655 roeden volgens tmargenboeck altoos sonder begrip van maet met de voet gestoten ende is belast met thijns voort vrij als buijren ende lendens gelegen
binnen onse banne inde groote breemaede belent aent suijden de maet wech, aent west neeltje
Bancris, aent noorden de maerdijck, aent oost de stadt haerlem

 

9. Transcriptie nr.: 1665111301  
Verkoop van een crofte lants
(Ver-)koopakte -- 13-11-1665           (Dirck IJsbrantsz Spanjaert buijrman tot Wtgeest)    [Jan Jansz vander Velde onse buijrman]
inde kerckbuijrt een crofte lants gelegen binnen onse banne besuijden de kerck, groot qualijck een half morgen doch bijden hoop nu beplant sijnde tot een thuijn, belent aent oost Lijsbet Dircks kinderen, aent west Dirck Lourisz, aent noorden de kerckbeeck ende hoort de geheele suijtwal aen dese croft voort vrij als buijren ende lendens
 

10. Transcriptie nr.: 1665111302  
Verkoop crofte saedtlants de strengcroft
(Ver-)koopakte -- 13-11-1665           (Pieter Sijmonsz onse buijrman aen duijn)    [E. Jan Cornelisz Velsen secretaris der steede beverwijck]
belent aent oosten de groote houtwech, aent suijden Aecht Jacobsz, aent west de cleijne houtwech ende aent noorden Jasper Cornelis vrij lant sonder eenighe opstal ofte belastinge als
buijren ende lendens

 

11. Transcriptie nr.: 1665111901  
croft lants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 19-11-1665           (Dirck IJsbrantsz Spanjaert buijrman tot Wtgeest)    [Cornelis Pietersz Pronck Lijsbet Huijberts ende Neeltje Gerrits minderjaerighe dochter van wijlen Gerrit Jansz alle erfgenaemn van zaliger Huijbert Huijbertsz Cramer]
breder in gemelte custinghbrief verhaelt
 

12. Transcriptie nr.: 1665120101  
1000 roeden in een crofte geestlants genaemt de kete
(Ver-)koopakte -- 01-12-1665           (Cornelis Lourisz Rijckeman outscheepen binnen onse dorpe / Dirck Lourisz Kuijper ende Jan Claesz Prinsz kerckmeesteren binnen onse dorpe)    [Cornelis Willemsz buijrman inde heerhuijgen waert]
1000 roeden in een crofte geestlants genaemt de kete, gelegen binnen onse banne besuijden de meelmolen,
groot int geheel elf hondert vijff en dartich roeden waervan de resteerende 135 roeden de
kerck tot heemskerck toebehoort, belent aent oost de kerckwech, aent suijden de Heer van Poelenburch, aent west waterackerhooftbeeck, aentaent noorden Heijndrick Borst

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 november 2020