Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1666   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 29   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1666011801  
Verkoop huijsje op erfpacht van de stad Alkmaar
(Ver-)koopakte -- 18-01-1666           (Neeltje Lourisdr onse buijrvrijster op noordorp)    [Neeltje Arentsdr meede onse buijrvrijster]
huijsje met sijn erff ende dat soo als alst selve bij haer tot dato deser beseten
ende noch staende gelegen es binnen de naer volgende belendens belastert, aent oost
de kerck wech,aent suijden Jan Kuijper, aent west houtwech

 

2. Transcriptie nr.: 1666021601  
coopt de helft in een huijs en erff en een p. lant
(Ver-)koopakte -- 16-02-1666           (Walburchje Verbeeck weduwe ende eenige erffgenaem van zaliger Jacob Thijssen van leijden woonende tot amsterdam)    [fideicommissarie erffgenaem van Adrjaen Jacobsz van Wijck daervan jegenwoordich de naeste is Neeltje Thijsen huijsvrouwe vanden E. Hendrick Cloeck woonende binnen der stadt amsterdam]
de gerechte helft van een huijsmans wooninghe daer op staende groot int geheel seeven morgen vijff
hondert vierentseeventich roeden hontsbosser maet soot bekent is, werdende bewoont ende
gebruijckt bij Louris Gerritsz Neelen leggende binnen onse banne aen duijn streckende vande
heerewech west aen tot aende wildernisse toe belent ten noorden met Baert Sijmonsz
ende ten suijden Pieter Jansz ende Anna Janse

 

3. Transcriptie nr.: 1666040101  
een stuck waijt lant ende teel lant gelegen aenden anderen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 01-04-1666           (Bouwen Lourisz buijrman ende outscheepen opt hofflant)    [Petronella van Wassenaer]
aen de laen van
merquette groot tesaemen ontrent ..er (?)
tien hondert roeden belent aent
oost Steijn aent suijden Garbrant Lourisz
Backer aent west de oosterwech aent noorden
de laen van merquet

 

4. Transcriptie nr.: 1666040102  
een croft lants gelegen binnen onse banne aende oostersij
(Ver-)koopakte -- 01-04-1666           (Louris Garbrantsz Backer outscheepen binnen onse dorpe)    [Petronella van Wassenaer]
belent aent oost ende suijden de comparant, met de voors croft aent west den oosterwech ende aent
noorden de voornoemde Hoogh Eedele Vrouwe met de croft van Bouwen Lourisz

 

5. Transcriptie nr.: 1666040401  
een huijs met sijn erff
(Ver-)koopakte -- 04-04-1666           (Gerrit Jansz Backer buijrman tot castricum Louris Jansz Hoogewerff Louris Jacobsz Backer ende Jan Jansz alle onse buijrluijden in qualite als oomen ende bloetvoochden over de onmondige kinderen van Louris Jansz ende Claer Cornelis)    [Marijtje Pietersdr]
staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuijrt belent aent oost de gemeene wech aent suijden de voornoemde Marijtje Pieters aent west Louris Dircksz aent noorden de weduwe van Sijbrant Jansz
 

6. Transcriptie nr.: 1666041101  
LEEG
11-04-1666             
 

7. Transcriptie nr.: 1666041102  
crofte lants, gelegen binnen onsen banne genaemt keesen kroft ofte het vrij lants croffje
(Ver-)koopakte -- 11-04-1666           (Quirijn Jacobsz onse mede scheepen)    [Dieloff Cornelisz Immerzeel onsen buijrknecht]
belent aent oost de kerckwech, aent suijden St. Elisabets Gasthuijs tot haerlem, aent west den hout
wech, aent noorden de stadt haerlem

 

8. Transcriptie nr.: 1666041201  
crofte lants gelegen inden selven banne bijde houtwech
(Ver-)koopakte -- 12-04-1666           (gemeene crediteuren van Dirck Fredricxs buijrman tot heemskerck)    [E. Jacob Schout burger der stede beverwijck]
crofte lants gelegen inden selven banne bijde houtwech, belent aent oost de houtwech aent west Willem Mieusz aent noorden Jacob Willemsz
 

9. Transcriptie nr.: 1666041202  
een huijs met sijn erff ende aencleven
(Ver-)koopakte -- 12-04-1666           (gemeene crediteuren van Dirck Fredricxsz buijrman tot heemskerck)    [Louris Sijmonsz onsen buijrman]
een huijs met sijn erff ende aencleven staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuijrt, belent aent oost de kerckwech aent suijden Cornelis Lambertsz ende Willem Sijmonsz aent west het afterwechje
 

10. Transcriptie nr.: 1666043001  
Woekeven
(Ver-)koopakte -- 30-04-1666           (Louris Jansz Hoogewerff)    [Cornelis Cornelisz Stuijfsant outscheepen]
belent aent oost de gorscamp aent suijden de de maersloot aent west Verhoogh aent noorden de Vrouwe van
Assendelft ende Jacob Sij

 

11. Transcriptie nr.: 1666050401  
koop van een huijs met sijn erff
(Ver-)koopakte -- 04-05-1666           (voochden van de kinderen ende erffgenamen van zaliger Louris Jansz ende Klaer Cornelise)    [Marijtje Pietersdr biersteeckster (in de kerckbuijrt)]
inde kerck buijrt belent aent oost de gemeene wech aent suijden Marijtje Pieters selfs aent
west Louris Dircksz ende aent noorden de weduwe van Sijbrant Jansz

 

12. Transcriptie nr.: 1666051101  
de westerste van een croft genaemt de hooghe croft
(Ver-)koopakte -- 11-05-1666           (Cornelis Dircxsz van Hoogevelt porter binnen der stadt haerlem soo voor hem selfs ende als testamentarie voocht van Madalena Cornelis tot haerlem)    [Jasper Jacobsz]
 

13. Transcriptie nr.: 1666051102  
de oosterste helft van een croft lants, genaemt de hooghe croft
(Ver-)koopakte -- 11-05-1666           (Cornelis Dircxsz van Hooghevelt porter binnen der stadt haerlem soo voor hem selfs als testamentarie voocht van Madalena Cornelis)    [Cornelis Cornelisz onse buijrman aen duijn]
 

14. Transcriptie nr.: 1666051103  
de westerste helft van de hooge croft (Jasper Jacobsz) / oosterste helft (Cornelis Czn)
(Ver-)koopakte -- 11-05-1666           (Cornelis Dircksz van Hooghevelt porter binnen der stadt haerlem)    [Jasper Jacobsz ende Cornelis Cornelisz onse buijrluijden aen heemskerckerduijn]
belent aent suijden de stadt haerlem aent west de luttick cij ten noorden Cornelis Cornelisz ende
ten oosten de Wollenaer

 

15. Transcriptie nr.: 1666051104  
een stuckje teel lant genaemt het gekarde kroffje
(Ver-)koopakte -- 11-05-1666           (Cornelis Dircksz van Hooghevelt burger binnen der stadt haerlem voor hem selfs ende als testamentarie voocht van Madalena Cornelis tot haerlem)    [Cornelis Lourisz buijrman inde schermer]
belent aent oost de cleijne houtwech aent suijden de stadt haerlem aent west de wollenaer
aent noorden Pieter Sijmonsz

 

16. Transcriptie nr.: 1666051105  
een stuckje teellant genaemt het gekarde croffje
(Ver-)koopakte -- 11-05-1666           (Cornelis Dircksz van Hooghevelt porter binnen der stadt haerlem soo voor hem selfs, als testamen- tarie voocht van Madalena Cornelis tot haerlem)    [Cornelis Lourisz buijrman inde schermer]
gelegen binnen onse banne belent aent oost de cleijne houtwech aent suijden de stadt haerlem
 

17. Transcriptie nr.: 1666051106  
crofje lants bij noordorp
(Ver-)koopakte -- 11-05-1666           (Dirck Lourisz van Rosse, ende Jan Claesz Prins kerck- meesteren binnen onse dorpe ende)    [Johan van Thielt burgermeester der stadt haerlem]
belent aent oost de oosterwech aent suijden het nieuwe strenghje aent west de kerckwech ende aent noorden de Heere van Thielt
 

18. Transcriptie nr.: 1666051401  
een stucke lants gelegen opt hooghdorp
(Ver-)koopakte -- 14-05-1666           (Jannitje Jansdochter naegelaeten weduwe van zaliger Willem Maertsz geassisteert met Dirck Jacobsz buijrman aen heemskerckerduijn haere gecooren voocht in dese saecke mitsgaders Seger Segersz Smit ende Dirck Gijsbertsz beijde woonende tot heemskerck inden naem,n ende vanwegen de drie onmondighe kinderen vande voors Willem Maertsz aende voors Jannitje Janse verweckt voor welcke sij luijden haer in hun prive naeme starck- maeckten ende ten allen tijden belooffden te caveeren bij desen ende bekende bij desen indier qualiteijt)    [Sr. Jacob Schout filius Petri woonende binnen der stede beverwijck]
is belent aent noorden Adrjaen Cornelisz Blom aent oost de Vrouwe van Assendelft aent suijden de vercooperse selfs ende aent west de kinderen van Riewert Cornelisz ende Lourens Engelsz
 

19. Transcriptie nr.: 1666051801  
voorstwee vierde paerten van 1753 roeden lants anede noort maet wech
(Ver-)koopakte -- 18-05-1666           (Jan Cornelisz Velsen secretaris der stede beverwijck)    [Jr. Jeronimus Sohier van Vermandois van Warmenhuijsen heere van Meeresteijn]
belent aent oost Lijsbet Jans aent suijden Nol (?) aent west den heere van Meresteijn
selfs ende aent noorden de maetwech

 

20. Transcriptie nr.: 1666051802  
parceel hooij lant genaemt jaep rawerts campje
(Ver-)koopakte -- 18-05-1666           (Griete Gerritsdr huijsvrouwe van Claes Dircxsz Roijer)    [Jan Claesz buijrman tot castricum]
belent aent oost Jasper Jacobsz aent suijden de meet wech, aent west de stadt haerlem
aent noorden de maerdijck waelende tegen het lant van Louris Gerritsz Neelen

 

21. Transcriptie nr.: 1666051803  
lant gelegen aen de Noort maet wech
(Ver-)koopakte -- 18-05-1666           (Jan Cornelisz Velsen secretaris der stede beverwijck)    [Constantin Sohier van Vermandois vrij heere van Warmenhuijsen Crabbendam etc. ende den Ed. Joseph Coijmans heere van Nieuwael Bouchem, als voochden van Jr. Jero- nimus Sohier van Vermandois van Warmenhuijsen heere van Meeresteijn,]
aende noorder maet- wech, benoorden de wateringhe naer duijn daer van de stadt Haerlem
 

22. Transcriptie nr.: 1666060101  
parceel hooij lant genaemt jaep rawerts campje
(Ver-)koopakte -- 01-06-1666           (Jan Claesz buijrman tot castricum)    [Griete Gerritsdr huijsvrouwe van Claes Dircxsz Roijer]
belent aent oost Jasper Jacobsz aent suijden de meet wech, aent west de stadt haerlem
aent noorden de maerdijck waelende tegen het lant van Louris Gerritsz Neelen

 

23. Transcriptie nr.: 1666060102  
parceel hoijlant genaemt jaep rawerts campje
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-06-1666           (Onbekend)    [Claes Dircxsz Roijer als man ende voocht van sijne huijsvrou Griete Gerrits woonende inde beverwijck]
belent aent oost Jasper Jacobsz aent suijden de meetwech, aent west
de stadt haerlem aent noorden het maerdijckje

 

24. Transcriptie nr.: 1666060103  
een stroockje lants gelegen benoorden aen haer erff
(Ver-)koopakte -- 01-06-1666           (Johan van Thilt burgermeester der stadt haerlem)    [Neeltje Arentsdr onse buijrvrijster]
belent ten westen de heerewech ten noorden Martje Cornelis ende ten oosten de kerckwech
 

25. Transcriptie nr.: 1666070101  
croftje lants genaemt Pieter Voochten croft
(Ver-)koopakte -- 01-07-1666           (Cornelis Lambertsz burger der steede beverwijck)    [Marijtje Cornelis sijn comparants halve suster]
belent ten westen de groote houtwech ten noorden ende oosten de stadt Alcmaer, ten suijden Jan van Schoten
 

26. Transcriptie nr.: 1666072301  
een huijsje met sijn erff
(Ver-)koopakte -- 23-07-1666           (Floris Jacobsz Waert op noordorp)    [Neeltje Lourisdr al tans woonende binnen der stede beverwijck]
belent aent oost de houtwech aent suijden het gedeelte van het erff dat den comparant aen hem hout aent west de beeck aent noorden Anna Claesdr
 

27. Transcriptie nr.: 1666083101  
een ouwt achterhuijs aan de oostersij
(Ver-)koopakte -- 31-08-1666           (Marijtje Lourensdochter onse buijrvrijster)    [weduwe ende kinderen van zaliger Cornelis Jansz Lamberden meede onse buijrluijden]
belent ten oosten mette halve muuragie staende tuschen het voors achterhuijs ende die huijsinge vande voors weduwe ende kinderen coomende tot lasten van haer beijden te onderhouden ten suijden met een vrije uijtganck ende in ganck tot gerijf vant voors achterhuijs en een vrije nosinghdrop aent west de halve muratie staende tusschen tvoors achterhuijs ende die keuckinghewoningh
 

28. Transcriptie nr.: 1666101401  
een stuckelants genaemt de Heckmerven
(Ver-)koopakte -- 14-10-1666           (Gerart Willemsz buijrman inde schermer)    [Cornelis Willemsz buijrman inde schermer]
daervan het voordere de Vrouw van Assendelft ende Jan Jansz Schouten toebehoort belent aent suijden de wech aent oost de hecksloot ende aent west Jan Jansz schouten ende Cornelis Willemsz etc.
 

29. Transcriptie nr.: 1666101402  
stuckelants
(Ver-)koopakte -- 14-10-1666           (Gerart Willemsz buijrman inde schermer)    [Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen in onse dorpe]
belent ten oosten Cornelis Stuijfsant ten suijden Cornelis Lourisz ten westen Sr. Jacob Sij,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 februari 2020