Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1667   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1667031101  
parceel lants gelegen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 11-03-1667           (Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen in onse dorpe)    [Gerrit Willemsz inde schermer]
belent als boven
 

2. Transcriptie nr.: 1667031102  
stuckelants genaemt de Rietcamp
(Ver-)koopakte -- 11-03-1667           (Willem Jacobsz Kuijper burger binnen der steede beverwijck)    [Harmen Evertsz Klaver als voocht van Anthoni Dorregeest mede woonende binnen der voors stede]
Niet gespecificeerd
 

3. Transcriptie nr.: 1667031103  
stuckje lants bijde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 11-03-1667           (Willem Jacobsz Kuijper, Harmen Evertsz Claver als voocht van Anthoni Dorregeest, Rochens van Veen, Barent Wildeman)    [Cornelis Cornelisz Wagemaecker tot heemskerck]
 

4. Transcriptie nr.: 1667041001  
een stuckje lant gelegen bij noorddorp genaemt Jan Coewaijts botsjen
(Ver-)koopakte -- 10-04-1667           (Jan Lourisz Hogheduijn buijrman binnen onse dorpe (rentmeester Merquet))    [Hessel Jansz Bonckenburch onse secretaris]
 

5. Transcriptie nr.: 1667041401  
helft van een stucke hoijlant gemeen gemeen met de stadt haerlem
(Ver-)koopakte -- 14-04-1667           (Cornelis Gerritsz Wijck burger binnen der stadt alcmaer)    [Anna Jacobs weduwe wijlen Jeroen Willemsz ende haere kinderen]
aende suijdt maet wech belent met de selve wech ten westen de Vrouwe van Assendelft ten noorden ende ten
suijden Adrjaentije Bouwens met haer kinderen ende de kinderen Dirck Jan Pietersz

 

6. Transcriptie nr.: 1667041402  
de helft van een stuck hoijlants gemeen met de stadt haerlem
(Ver-)koopakte -- 14-04-1667           (Cornelis Gerritsz Wijck, burger binnen der stadt alcmaer)    [Anna Jacobs weduwe van zaliger Jeroen Willemsz woonende inde Beverwijck]
aende suijdt maet wech belent met de selve wech ten westen de Vrouwe van Assendelft ten noorden ende ten
suijden Adrjaentije Bouwens met haer kinderen, ende de kinderen Dirck Jan Pietersz

 

7. Transcriptie nr.: 1667051201  
een parceel lants genaemt de waterackers
(Ver-)koopakte -- 12-05-1667           (Louris Engelsz soo voor hem selfs als oom ende voocht van de kinderen van zaliger Cornelis Engelsz, Aerjan Cornelisz Blom als man ende voocht van Jannitje Engelsz, Marijtje Engels Claes Jacobsz, Louw Jacobsz, Cornelis Jacobsz ende Guijrtje Jacobs ende erffgenaemen van zaliger Teetje Floris)    [Sr. Jacob Schout woonenden binnen der stede beverwijck]
belent ten noorden Willem Mieusz ten westen Lambert Jacobsz ten suijden Jan Jacobsz Heijnstman ende ten oosten de erffgenaemen van Stuijfsant met een vrije notwech die de voors croft heeft over de croft
toebehoorende de erffgenaemen van Stuijfsant tot op het zeelaentje toe, ende daer en boven
noch een waterganck door de selve croft met soodanighe vrijheijt om de waterganck op te maecken

 

8. Transcriptie nr.: 1667051202  
parceel lants genaemt de waterackers
(Ver-)koopakte -- 12-05-1667           (erffgenaemen van zaliger Teetjen Florisdr buijrvrijster binnen onse dorpe)    [Sr. Jacob Schout woonende binnen der stede beverwijck]
belent ten noorden Willem Mieusz ten westen Lambert Jacobsz ten suijden Jan Jacobsz Heijnstman ende ten oosten de erffgenaemen van Stuijfsant
 

9. Transcriptie nr.: 1667051203  
een stucke lants gelegen aen de noordt maedt wech
(Ver-)koopakte -- 12-05-1667           (Jan Jacobsz Heijnstman out- schepen binnen onse dorpe)    [Jan Cornelis Velsen secretaris der stede beverwijck]
belent aent oost de noordt maet wech aent suijden Lijsbet Dircxs aent west Cornelis Jansz ende Jan Claesz ende aent noorden de Corte Campen, de sloot bewesten aen dit voors lant hoort daer int geheel aen
 

10. Transcriptie nr.: 1667051204  
een stucke lants aen de noordt maedt wech
(Ver-)koopakte -- 12-05-1667           (Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen binnen onse dorpe)    [Jan Cornelisz Velsen secretaris der stede beverwijck]
belent aent oost de noort maedt wech aent suijden Lijsbet Dircxs aent west Cornelis Jansz ende Jan Claesz ende aent noorden, de corte campen
 

11. Transcriptie nr.: 1667051205  
een crofje lants aende kerckwech genaemt JanBanen crofje
(Ver-)koopakte -- 12-05-1667           (Cornelis Lambertsz ende Claes Lambertsz onse buijrluijden mitsgaders Sijmon Lambertsz buijrman tot uijtgeest)    [Jan Jacobsz Heijnstman ende Seger Segersz Smit armen voochden]
belent aent oost de kerckwech aent suijden Marijtje Cornelis Oofjes, aent west mede Jan Banen crofje ende noorden de Heer van Meeresteijn cumsocis
 

12. Transcriptie nr.: 1667060701  
een stucke lants buijten de St Aechtendijck neffens de maet wech
(Ver-)koopakte -- 07-06-1667           (Heijndrick Jansz Louris Jansz, Willem Ponsen voor haer sels ende Theunis Claesz als oom ende bloetvoocht van Cornelis Thomasz alle onse buijrluijden, Jan Jansz woonende tot alckmaer, ende IJsbrant Claesz woonende tot limmen)    [Willem Bartolo- mieusz outburgermeester der steede beverwijck]
gecoomen uijt de boedelvan zaliger Trijntje Heijndricxsdr in haer leven weduwe van zaliger Cornelis Arisz Sinjeur

belent aent oost Dirck Stuijfsande kinderen ten suijden de erffgenaemen van de Vrouwe van Assendelft
aent west de ST. Aechtendijck, ende aent noorden Jan Dircxsz Hooghdorp

 

13. Transcriptie nr.: 1667060702  
een crofte lants genaemt de strenghcroft
(Ver-)koopakte -- 07-06-1667           (Cornelis Thomasz voor hem selfs als hem starckmaeckende voor Cornelis Sijmonsz buijrman tot aeckersloot Trijn Willemsdr weduwe van zaliger Aris Cornelisz Sinjeur geassisteert met Cornelis Arisz Sinjeur meede voor haer selfs, ende haer starckmaeckende voor alle haer kinderen Heijndrick Jansz, Louris Jansz ende Willem Ponsen onse buijrluijden Jan Jansz woonende tot alckmaer ende ende IJsbrant Claesz woonende tot limmen)    [Louris Engelsz ende Jan Jansz Verhammen kerckmeesteren ende dat ten behoeve van onse kerck]
belent aent oost de kerckwech
aent suijden Heijndrick Borsten erffgenaemen, aent
west Anna Jans dr ende noorden de strengh

 

14. Transcriptie nr.: 1667062101  
een crofje lants met het tuijntje daer gelegen genaemt het molen crofje
(Ver-)koopakte -- 21-06-1667           (Willem Sijmonsz Heulbeeck onse buijrman)    [Rocheus van Veen burger binnen der stede beverwijck]
belent ten oosten Aef Floris kinderen, ten suijden de kerckbeeck, ten westen de ouwde molen werff ende ten noorden Stuijfsanden erffgenaemen ende het huijs vanden comparant
 

15. Transcriptie nr.: 1667083101  
een stucke saedtlant gelegen binnen onse banne inde wildernisse
(Ver-)koopakte -- 31-08-1667           (Reijer Mieusz voor hem selfs ende Cornelisje Cornelisdr Schol voor haer selfs ende haer starckmaeckende voor haer susters alle woonende tot alckmaer)    [Mieus Gerritsz ende Aechjen Harmensdr beijde woonende tot wijck op Zee]
belent ten suijden de graeffelijckheijt, aent west Jan Engelsz Moerel, aent noorden de wildernisse, aent oost de duijnheeren
 

16. Transcriptie nr.: 1667090301  
darde paert van het huijs erff ende thuijn genaemt overbeeck bij noordorp
(Ver-)koopakte -- 03-09-1667           (Abraham Demerius als getrouwt hebbende Trijntjen Alberts de Vogel, weduwe wijlen Jan Everart woonende tot amsterdam)    [eendert Popta ende Goris Albertsz de Vogel]
belent ten oosten de kinderen van Marijtje Pieters ende Anna Jans met haer kinderen ten suijden de beeck ten westen thuijs daer Jannitje Claes in woont, Pieter Bouwensz ende Jan Aerjansz, ende ten noorden
de voornoemde Anna Jans met haer kinderen, met noch de darde paert van een tuijntje gelegen
op noordorp, belent ten oosten ende noorden Aerjan Nol ten suijden de wildernisse ende ten
westen Duijfje Sijmonsdr met haer kinderen

 

17. Transcriptie nr.: 1667102001  
een huijs met sijn erff staende inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 20-10-1667           (Willem Sijmonsz Heulbeeck altans Ruijter)    [Aerjan Cornelisz Blom outscheepen binnen onse dorpe]
belent ten oosten Cornelis Lambertsz, ten suijden ende westen de molenwech, ende ten noorden Louris Sijmonsz met een vrij padt over het west endt van het erff van Aeff Floris erffgenaemen
tot opde kerckbeeck toe met de vrijheijt om aldaer een stoep tot gereijf van de bewoonders van het voors huijs ende erff te mogen maecken

 

18. Transcriptie nr.: 1667112001  
een stucke waijt lants gelegen aen de oostersij genaemt
(Ver-)koopakte -- 20-11-1667           (Jan Cornelisz Poelenburch burger binnen der stede beverwijck)    [Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen binnen onse dorpe]
belent aent oost de necksloot aent (suijden?) Marijtje Jans ende Neeltje Louris met haer kinderen
ten westen de hoijsloot die nae Neeltje Louris huijs gaet ende aent noorden de hooijsloot die nae de
necksloot loopt, met een vrije notwech over het lant ende erff van Neeltje Lourens voornoemt

 

19. Transcriptie nr.: 1667112002  
een stucke waijt lants gelegen binnen onsen banne aende oostersij genaemt -------
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 20-11-1667           (Jan Cornelisz Poelen- burch, burger binnen der stede van beverwijck)    [Jan Jan Jacobsz Heijnstman outscheepen binnen onse dorpe]
belent aent oost de necksloot aent suijden Marijtje Jans ende Neeltje Louris met haer kinderen ten westen de hoijsloot die nae Neeltje Louris gaet ende ten noorden de hoijsloot die nae de necksloot toe
loopt

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 januari 2020