Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1669   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 71   (uit: 3729)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1669011401  
de helft van een waijt ende crofje lants
(Ver-)koopakte -- 14-01-1669           (Cornelis Gerritsz Schorel en erfgenamen van Claes Gerritsz)    [Joseph Coijmans, heere van Nieuwael ende Bruchem]
de helft van een waijt ende crofje lants, waer van de wederhelft de voornoemde heere van Meeresteijn toebehoort, belent ten oosten Dieuwer Cornelis, Lourens Engelsz ende heere Loreijn ten suijden de vlietsloot off wateringh, ten westen Neeltje
Aeffje ende Grietje Dircxs ten noorden Cornelis Hoogheduijn

 

2. Transcriptie nr.: 1669012401  
Een nog niet beschreven record 1669
Adellijke leenbrief -- 24-01-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen, vrij heere van Assendelft)    [Justus Bake coopman tot amsterdam]
 

3. Transcriptie nr.: 1669021801  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen op noordorp
(Ver-)koopakte -- 18-02-1669           (Floris Jacobsz waert op Noordorp, in huwelijck hebbende Alijt Jans)    [Cornelis Jacobsz Cleermaecker onse buijrman bijde maerlaen aen de oostersij]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen op noordorp, belent aent oost ende noorden
de schouwbeecke aent suijden ende west Jacob Schouten belast met sheeren thijns ende een notwech
bijde noortcant vant erff langhs tot opde houtwech die Duijfje Sijmons

 

4. Transcriptie nr.: 1669021802  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen op noordorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 18-02-1669           (Floris Jacobsz waert tot Noordorp, binnen onse banne,)    [Cornelis Jacobsz Cleermaecker onse buijrman aen de oostersij bijde maerlaen]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen op noordorp, belent aent oost ende noorden de beecke aent suijden ende west Jacob Schouten
 

5. Transcriptie nr.: 1669030201  
een erffjen ofte hof steedtje gelegen binnen onse banne op noordorp
(Ver-)koopakte -- 02-03-1669           (Cornelis Jacobsz Cleermaecker onse buijrman aende oostersij bij de maerlaen)    [Jacob Schout filius Petri woonende binnen der stede beverwijck]
een erffjen ofte hof steedtje gelegen binnen onse banne op noordorp, belent aent oost ende noorden
de schouwbeecke, aent suijden ende west Jacob Schout

 

6. Transcriptie nr.: 1669030701  
de helft van een stuckje lants gelegen binnen onse banne genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 07-03-1669           (Jacob Lourisz buijrman tot castricum)    [Jacob Schout filius Petri woonende binnen der stede beverwijck]
de helft van een stuckje lants gelegen binnen onse banne genaemt het paerdelant, belent aent oost
de brameede (bremaade) aent suijden de maet wech aent west burgermeester van Thilt aent noorden
een paerdecamp

 

7. Transcriptie nr.: 1669040701  
een perceel lants gelegen binnen onse banne genaemt de nierbaan
(Ver-)koopakte -- 07-04-1669           (Willem Sijmonsz Heulbeeck woonende tot alckmaer)    [Cornelis Aerjensz over de Beeck onse buijrman inde kerckbuijrt]
belent aent oost Risje Jaspers kinderen, ten suijden de Heer van Assumburch ten westen de comparant ten noorden beeck de gehele wal aende suijdt cant hoort aen dit lant
 

8. Transcriptie nr.: 1669041601  
een croft teellants gelegen binnen onse banne in wateracker genaemt de langhe ackers
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-04-1669           (Heijndrick Arisz Cornelis Arisz de oude Cornelis Arisz de jonge Jan Cornelis in huwelijck hebbende Marijtje Aris, ende Jannitje Aris (alle kinderen ende erffgenaemen van Aris Cornelisz Sinjeur))    [Bartholomieus Willemsz woonende binnen der stede beverwijck]
een croft teellants gelegen binnen onse banne in wateracker genaemt de langhe ackers, belent ten oosten 't seelaentje ten suijden Cornelis Stuijfsanden erffgenaemen, ten westen den cooper selfs, ten noorden Pieter Jansz Verhammen ende Fredrick Lambertsz,
 

9. Transcriptie nr.: 1669050101  
N.v.t.
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1669           (Martinus Berben onse rentmeester)    [George Fredrick de Renesse Baron van Elderen ende mas vrijheere van Assendelft]
Aanstelling als procuratiehouder/rentmeester
 

10. Transcriptie nr.: 1669050102  
seeckere stuck hoi ofte waijt lants, genaemt loudoeven camp
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1669           (Jan Allertsz Bonckenburch)    [Petronella Baronnesse van Wassenaer vrouwe douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet etc]
Volmacht gegeven aan Bonckenburch voor overdracht van seeckere stuck hoi ofte waijt lants, genaemt loudoeven camp
 

11. Transcriptie nr.: 1669050201  
een stuckelants gelegen binnen den banne van heemskerck
Adellijke leenbrief -- 02-05-1669           (George Fredrick van Renesse baron de Elderen)    [Louris Cornelisz woonende tot heemskerck, aen duijn]
een stuckelants gelegen binnen den banne van heemskerck,
 

12. Transcriptie nr.: 1669050202  
een stuckelants gelegen binnen den banne van heemskerck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-05-1669           (George Fredrick de Renesse Baron de Elderen)    [Lourens Cornelisz woonende tot heemskerck]
een stuckelants gelegen binnen den banne van heemskerck
 

13. Transcriptie nr.: 1669050203  
3 stukken lants gelegen in den hemme / 1 stuck lants inde noortbroeck
Adellijke leenbrief -- 02-05-1669           (George Fredrick van Renesse baron van Elderen)    [Sijmon Dircxsz Oudendijck, out --- jaeren woonende tot heemskerck]
1) een madt lants gelegen in den hemme,hier voortijts gecoomen van Aelbrecht de Weent
belent aent west de Commandeur van Haerlem, aent suijden seecker kappelrij landen toebehoorende eenighe tot amsterdam aent oost het Die water,

2) een mat lants oock gelegen in den hemme, gecoomen vande voors Aelbrecht,
belent aent west ende aent oost als de voorgaende,

3) twee stucken lants gelegen inde noortbroeck, dat eene gelegen inde kleijne made

4) een half madt, en een vierendel gelegen inden hemme, ende is gecoomen van Jelis Govertsoone belent aent noorden de castricummer wateringe, aent oost de maetwech,
aent suijden die pastorie landen van castricum,

 

14. Transcriptie nr.: 1669050204  
4 percelen land
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-05-1669           (George Fredrick van Renesse baron van Elderen,)    [Sijmon Dircxsz Oudendijck woonende tot heemskerck]
4 percelen land
 

15. Transcriptie nr.: 1669050205  
Een nog niet beschreven record 1669
02-05-1669             
 

16. Transcriptie nr.: 1669050206  
Een nog niet beschreven record 1669
02-05-1669             
 

17. Transcriptie nr.: 1669050207  
Een nog niet beschreven record 1669
02-05-1669             
 

18. Transcriptie nr.: 1669050208  
Een nog niet beschreven record 1669
02-05-1669             
 

19. Transcriptie nr.: 1669051001  
een bruijckweer lants gelegen aen sint aechtendijck in een waijt genaemt oloffs camp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen vrijheer van Assendelft etc)    [Bartholomieus Willemsz woonende binnen der stede beverwijck]
een bruijckweer lants gelegen aen sint aechtendijck in een waijt genaemt oloffs camp,gelegen binnens dijcxs groot met het wael 4103 roeden, belent aent oost de voors dijck aent suijden Neeltje
Dircxs aent west de wijckerban dijck aent noorden de heer van Meeresteijn

Item de werff daer Jan Claesz Neelen huijs op staet belent ten oosten de dijck, aent suijden westen ende noorden Neeltje Dircxs voornoemt met noch buijtens dijcxs hoij ende rietlant 3516 roeden,
belent ten oosten Arent Gerrits Wildeman aent suijden Jan Dircxsz Hooghdorp, aent west den Sint Aechtendijck aent noorden Joncker Rochus van Veen cumsocijs

 

20. Transcriptie nr.: 1669051002  
een parthije lants gelegen binnen onse banne aenden Sint Achtendijck en waijt genaemt oloffs camp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (Georghe Fredrick de Renesse baron van Elderen vrijheer van Assendelft)    [Bartholomieus Willemsz woonende binnen der stede beverwijck]
een parthije lants gelegen binnen onse banne aenden Sint Achtendijck, belent aent oosten den voors dijck aent suijden Neeltje Dircxs aent west de wijcker kadijck aent noorden de heer van Meeresteijn

de werff daer Jan Claesz Nielen huijs op staet, belent ten oosten den dijck, ten suijden west ende noorden Neeltje Dircxs voornoemt met noch buijtens dijcks hoij ende rietlant

belent ten oosten Arent Gerritsz Wildeman aent suijden Jan Dircxsz Hooghdorp aent west den sint Aechtendijck aent noorden
Joncker Rochus van Veen cumsocijs

 

21. Transcriptie nr.: 1669051003  
een stuckelant gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen ende Mal, vrijheer van Assendelft etc.)    [Pieter Aerjansz Schravema onse buijrknecht op noordorp]
een stuckelant gelegen binnen onse banne, belent ten oosten Engeltje Dircxs cumsocijs ten suijden ende westen Theunis Jans Ruijter ten noorden Jacob Schouten
 

22. Transcriptie nr.: 1669051004  
een stuckelants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen ende Mal, vrijheer van Assendelft etc.)    [Pieter Aerjansz Schravema onse buijrman op noordorp]
een stuckelants gelegen binnen onse banne,belent ten oosten Engeltje Dircxs cumsocijs ten suijden ende westen Theunis Jansz Ruijter ende ten noorden Jacob Schouten

(e.e.a. na het overlijden van de hoogh Eedele vrouwe Anna de Renesse in haer leeven vrijvrouwe van Assendelft)

 

23. Transcriptie nr.: 1669051005  
een acker teel lant gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen ende Mal vrijheere van Assendelft)    [Pieter Gerritsz onse buijrvrijer op noordorp]
een acker teel lant gelegen binnen onse banne, belent ten oosten de kerckwech ten suijden ende noorden de heer van Meeresteijn, ten westen Meijnert Jacobsz bruijckwaer
 

24. Transcriptie nr.: 1669051006  
een acker teel lants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen ende Mal, vrijheere van Assendelft)    [Pieter Gerritsz onse buijrvrijer op noordorp,]
een acker teel lants gelegen binnen onse banne, ten oosten de kerckwech, belent ten suijden ende noorden de heer van Meeresteijn ten westen Meijndert Jacobs bruijckwaer
 

25. Transcriptie nr.: 1669051007  
een acker in bollant leggende met haer gemeen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen ende Mal vrijheere van Assendelft etc.)    [Marijtje Jans weduwe van zaliger Louris Lourisz de jonge, onse buijrvrou aen de oostersij]
een acker in bollant leggende met haer gemeen, belent de geheele croft, ten oosten de
kerckwech, ten suijden de voornoemde Marijtje Jans ten westen de houtwech ende ten noorden den E.
Molerus

 

26. Transcriptie nr.: 1669051008  
acker gelegen binnen onse banne in bollant, leggende met haer gemeen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen ende Mal, vrijheere van Assendelft)    [Claes Lourisz woonende binnen onse banne aende oostersij als soon ende voocht van Marijtje Jans sijne moeder]
acker gelegen binnen onse banne in bollant, leggende met haer gemeen, belent de geheele croft ten oosten de kerckwech, ten suijden de voornoemde Marijtje Jans ten westen de houtwech ende ten noorden d'E Molerus,
 

27. Transcriptie nr.: 1669051009  
een stuck hoij ofte waijt lant genaemt Lou Doeven camp gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen ende Mal, vrijheere van Assendelft)    [vrouwe Petronella baronnesse van Wassenaer vrouwe douagiere vander Mijle, vrouwe van Merquet etc.]
belent ten oosten de hr. Johan de Goijer ten suijden de maet wech ten westen de de gemeene water campe ten noorden Willem Cornelis bruijcklant
 

28. Transcriptie nr.: 1669051010  
een stucke hoij ofte waijt genaemt loudoeven camp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen ende Mal, vrijheere van Assendelft etc.)    [Petronella Baronnesse van Wassenaer vrouwe douagiere vander Mijl, vrouwe van Merquet etc]
een stucke hoij ofte waijt genaemt loudoeven camp, gelegen binnen onse banne belent ten oosten de heer Johan de Goijer ten suijden de maet wech ten westen de gemeene watercampen ten noorden Willem Cornelisz bruijck lant
 

29. Transcriptie nr.: 1669051011  
een crofte lants gelegen binnen onse banne bijde water ackers hooft beeck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen ende Mal vrijheere van Assendelft etc.)    [Pieter Jansz Verhammen waert in het tholhuijs binnen onse dorpe]
een crofte lants gelegen binnen onse banne bijde water ackers hooft beeck, belent aent oost de schouwbeeck aent suijden de Bartholomieus Willems aent west Dirck Jacobsz aent noorden de weduwe van Claes Jacobsz Crijnen,
 

30. Transcriptie nr.: 1669051012  
een crofte lants gelegen binnen onse banne bijde water ackers hooft beeck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-05-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen ende Mal, vrijheer van Assendelft etc.)    [Pieter Jansz Verhammen harbergier woonende binnen onse banne int tolhuijs]
een crofte lants gelegen binnen onse banne bijde water ackers hooft beeck, belent aent oost de schouwbeeck aent suijden Bartholomieus Willems aent west Dirck Jacobsz aent noorden de weduwe van Claes Jacobsz Krijnen
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021