Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1670   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1670011601  
helfte, inde hoffstede huijsinge ende schuijr
Volmacht (procuratie) -- 16-01-1670           (Sr. Leenert Popta, coopmanbinnen dese stadt (Amsterdam??))    [Sr. Goris Albertsz de Vogel]
helfte, inde hoffstede huijsinge ende schuijr ende wat meer daer aen ende toebehoort,
gelegen nae bij heemskerck

Leenart Popta machtigt Goris Albertsz de Vogel

 

2. Transcriptie nr.: 1670020201  
de wooningheoft hoffstede genaemt overbeeck,
(Ver-)koopakte -- 02-02-1670           (Sr Goris Albertsz de Vogel coopman tot amsterdam en Sr. Leenert Popta coopman tot amsterdam)    [Joan Snoeck, meede woonende binnen der stadt amsterdam]
de wooningheoft hoffstede genaemt overbeeck,bestaende in een huijs erff ende thuijn,belent ten oosten Anna Jans weduwe van Claes Jacobsz Krijnen ende de kinderen van Marijtje Pieters, ten suijden de voornoemde kinderen van Marijtje Pieters, ende de kerckbeeck, ten westen het erff van het huijs daer Jannitje Claes in woont Pieter Bouwensz Jan Aerjansz ende Jan Jansz ten noorden de voornoemde Anna Jans met haer kinderen,
 

3. Transcriptie nr.: 1670022501  
een huijs staende binnen op de gront van Bartholomieus Willemsz welcke gront gelegen is aen den Sint Aechtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-02-1670           (Jan Claesz Outhoij, onse buijrman aende Sint Aechtendijck)    [Poulus Pietersz Schuijt onse meede scheepen woonende op tveer]
1) een huijs staende binnen onsen banne opde gront van Bartholomieus Willemsz woonende inde beverwijck
welcke gront gelegen is aen den Sint Aechtendijck binnen onse voors banne,

2) de bruijckwaer van ontrent negen mergen lants, die hij in huere heeft vanden voornoemde Bartholomieus Willemsz Jan Dircxsz Hooghdorp ende andere

 

4. Transcriptie nr.: 1670022502  
een huijs staende (opde gront van Bartholomieus Willemsz woonende inde beverwijck) binnen onsen banne aende Sint Aechtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-02-1670           (Jan Claesz Outhoij onse buijrman aende Sint Aechtendijck)    [Poulus Pietersz Schuijt scheepen binnen onse dorpe woondende aent veer]
een huijs staende (opde gront van Bartholomieus Willemsz woonende inde beverwijck) binnen onsen
banne aende Sint Aechtendijck,

 

5. Transcriptie nr.: 1670032101  
een perceel lants genaemt het kaeckjen, gelegen binnen onsen banne
(Ver-)koopakte -- 21-03-1670           (Jacob Maertsz en twee minderjaerighe kinderen naer gelaeten bij Maerten Jacobsz in sijn leeven onse buijrman aende oostersij)    [Louris Jacobs onse buijrman aen duijn]
een perceel lants genaemt het kaeckjen, gelegen binnen onsen banne,belent
ten oosten Cornelis Lambertsz kinderen ten suijden Louris Jansz Pieten, ten westen
de luttick cijbeeck, ende ten noorden Dirck Jacobsz erffgenaemen,

 

6. Transcriptie nr.: 1670032102  
een acker geestlant genaemt beslooten acker gelegen binnen onsen banne
(Ver-)koopakte -- 21-03-1670           (Lambert Dircxsz woonende binnen der stede beverwijck)    [Marijtje Cornelis steencoopster binnen der voorsstede]
een acker geestlant genaemt beslooten acker gelegen binnen onsen banne, belent ten oosten de kuijckerwech, ten suijden Claes Simons Morsch, ten westen tholle beeckjen, ende ten noorden de hollebeecks
 

7. Transcriptie nr.: 1670041901  
seeckere twee campen lants genaemt het mesje ende opde caerte het figuer van een mes
Adellijke leenbrief -- 19-04-1670           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen etc)    [Joncker Rochens van Veen woonende inde beverwijck]
seeckere twee campen lants genaemt het mesje ende opde caerte het figuer van een mes,hebbende gelegen onder heemskerck achter de oude ridderhoffstadt ende baronie van haerlem ten noordoosten van de maetwech , streckende vande maet wech voors aff tot achter aent lant vande heere van Meeresteijn, ende ten noorden Jan Dircxsz Hooghdorp, ende Cornelis Tamissen
 

8. Transcriptie nr.: 1670051201  
een perceel lants genaemt sijbranden ackers
(Ver-)koopakte -- 12-05-1670           (rffgenaemen van zaliger Jan Cornelisz Sonnevelt inde wandelinge genaemt Jan Koeweij, ende Willempje Cornelis in haer leeven gewoont hebbende binnen onse dorpe op noordorp)    [Cornelis Lourisz woonende inde schermer]
een perceel lants genaemt sijbranden ackers,
 

9. Transcriptie nr.: 1670052001  
een croft lants, gelegen binnen onsen banne aen duijn, genaemt de noorder croft
(Ver-)koopakte -- 20-05-1670           (Jan Theunisz, Willem Theunisz, Wilbort Claesz, Dirckje Theunisdr, alle buijrluijden tot castricum ende Dirck Woutersz buijrman tot uijtgeest,)    [Jacobus Trip woonende tot amsterdam]
een croft lants, gelegen binnen onsen banne aen duijn, genaemt de noorder croft, belent ten oosten Dirck Woutersz, ten suijden de noortmaet wech, ten westen de wildernisse ten noorden de kinderen van Cornelis Lambertsz
 

10. Transcriptie nr.: 1670052002  
custingh rente brief van drie en veertich gulden vijftien stuijvers sjaers,
Schenking -- 20-05-1670           (Joncker Aedelbertus vander Hoogh (erffgenaeminde van wijlen mr. Fredrick Brunt))    [Anna Lucas bejaerde ongetrouwde dochter woonende tot amsterdam]
custingh rente brief van drie en veertich gulden vijftien stuijvers sjaers,
doch nu gereduceert tot achtentwintich gulden, losbaar met seven hondert gulden capitael, originelijck geconstitueert ten laste van Sijmon Albrechts Blom, ende specialijck gehijpotecqeert opden helft van een haringh cooperije, genaemt de Abdije van Eghmont staende ende gelegen tot amsterdam, aen het IJe daer dese op door gesteecken ende besegelt is ende voorder alle recht den voornoemde Joncker Adelbertus van der Hoogh

 

11. Transcriptie nr.: 1670052003  
gerechtelijcke portie lant inde derde paert
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 20-05-1670           (erffgenaemen ab intestato van Claes Gerrits, overleeden inde sijpe aende schagerbruch)    [Cornelis Gerritsz Schoorel. haere oom woondende tot heemskerck]
gerechtelijcke portie inde derde paertin een stuck van ontrent vier morgen inden bedrijve van heemskerck, belent met Dirck Jan Pieters kinderen ten suijden Lourens Engelsz ten noorden aen gemelte heer Coijman
 

12. Transcriptie nr.: 1670053001  
een erffje gelegen op noordorp voors
(Ver-)koopakte -- 30-05-1670           (Jan Aerjansz onsen buijrman op noordorp)    [Johan van Thilt burgermeester der stadt haerlem]
een erffje gelegen op noordorp voors, belent ten oosten de kerckwech ten suijden een wechje ende ten westen den grooten houtwech
 

13. Transcriptie nr.: 1670053002  
lants gelegen binnen onsen banne in water acker
(Ver-)koopakte -- 30-05-1670           (Fredrick Lambertsen, onsen buijrvrijer inde kerckbuijrt)    [Pieter Jansz Verhamme waert in tholhuijs]
lants gelegen binnen onsen banne in water acker, belent ten oosten de schouwbeeck ten suijden de lange ackers, ten westen de weduwe van Dirck Jacobsz ten noorden de voornoemde
Pieter Jansz Verhamme

 

14. Transcriptie nr.: 1670060301  
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt de strengh croffjes
(Ver-)koopakte -- 03-06-1670           (Cornelisje Cornelis, weduwe van zaliger Eghbert Jansz, woonende inde banne van Sparwouwde)    [Cornelis Cornelisz Stuijfsant ende Claes Cornelisz Blom armenvoochden van huijs armen]
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt de strengh croffjes, belent ten oosten de kerck ten suijden de gemeene strengh, ten westen de grooten houtwech, ende ten noorden de stadt
haerlem

 

15. Transcriptie nr.: 1670060601  
Volmacht
Volmacht (procuratie) -- 06-06-1670           (Grietje Jans, Geertje Jans ende Jannitje Jans, alle drie bejaerde dochters (naegelaeten dochteren ende meede erffgenaemen van wijlen Jan Gerrits in sijn leven lichterman ende corendragher))    [Willem Cornelisz Nieuman sleper haere swager]
 

16. Transcriptie nr.: 1670061001  
de helft van een waijt ende crofje lants
(Ver-)koopakte -- 10-06-1670           (Cornelis Gerritsz Schorel, onsen buijrman opt hooghdorp en mede erfengemamen van Claes Gerritsz)    [Joseph Coijmans, heere van Nieuwael ende Bruchem]
de helft van een waijt ende crofje lants, waer van de wederhelft de voornoemde heere van Meeresteijn toebehoort, belent ten oosten Dieuwer Cornelis, Lourens Engelsz ende heere Loreijn ten suijden de vlietsloot off wateringh, ten westen Neeltje Aeffje ende Grietje Dircxs ten noorden Cornelis Hoogheduijn
 

17. Transcriptie nr.: 1670072201  
een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beiden geheeten de heckmervennen
Adellijke leenbrief -- 22-07-1670           (George Fredrick van Renesse baron de Elderen,)    [Martinus Barbens out LVIII jaeren,]
een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beiden geheeten de heckmervennen, gelegen aende noortwest sijde vande wech naer tholhuijs bijt veer, langhs, daer Gijsbert van Swieten
ende die erffgenaemen vande weduwe van Gerrit Schouten sijn suster een gerechte vierendeel
on placht en te hebben, ende die erffgenaemen van Gijsbert van Brouckhorst een vieren
deel, in die andere deelen mede placht en te hebben,

 

18. Transcriptie nr.: 1670072202  
drie percelen land: hontsbosch, cleijne aeck en groote aeck
Adellijke leenbrief -- 22-07-1670           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen)    [Johannes Wuijtiers out jaeren]
1) een stuckelants geheeten dat hontsbosch, gelegen suijdt oost waerts vant veer, streckende int noordoost aende nieuwe wateringh nu de tochtsloot, belent aent suijden de kleijne aeck, aent west dat veercampje

2) een stucke lants genaemt de cleijne aeck, belent ten suijden de groote aeck aent west die overmaet aent noorden thonsbosch voors aent oost de tochtsloot

3) een stuckelants geheeten de groote aeck, belent aent suijden lange camp aent die van Ruijven aent noorden de cleijne aeck, oost die tochtsloot

 

19. Transcriptie nr.: 1670083001  
een stucke paerdelants genaemt glauwdis weijtje, aen oostersij
(Ver-)koopakte -- 30-08-1670           (Louris Jansz Hooghewerf)    [Cornelis Cornelisz Stuijfsant outscheepen binnen onse dorpe inde kerckbuijrt]
een stucke paerdelants genaemt glauwdis weijtje, gelegen binnen onse banne aen oostersij, belent ten oosten de vrouwe vander Mijl ten suijden ende westen Cornelis Willems Timmerman ende noorden Marijtje Jans
 

20. Transcriptie nr.: 1670123101  
seeckere croft lants gelegen ten noorden vande hooghdorperwech, tot aen de kuijckerswech toe, en twee erfpachten
(Ver-)koopakte -- 31-12-1670           (dr. Lucas Occo advocaet woonende tot amsterdam)    [mr. Jacob van Ringh advocaet]
seeckere croft lants gelegen ten noorden vande hooghdorperwech, tot aen de kuijckerswech toe, belent ten oosten Dr. Petrus Perius ende ten suijden de hoogh eedele heere baron van Elderen, vrijheer van Assendelft
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 februari 2020