Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1671   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1671020301  
een huijs erff thuijntje ende bomgaert met een schuijr op noordorp
(Ver-)koopakte -- 03-02-1671           (Maerten Heck woonende binnen der stadt alckmaer en Willem Keijser woonende binnen der stadt haerlem)    [Garbrant Lourisz Backer outscheepen binnen onse dorpe inde kerckbuijrt]
een huijs erff thuijntje ende bomgaert met een schuijr tesaemen staende ende gelegen binnen onse dorpe op noordorp belent ten oosten de heere wech, te suijden Maerten Lourisz weduwe ende kinderen aent west de harten heijningh, ende ten noorden de weduwe ende kinderen van Gerrit Lourisz Foppen
 

2. Transcriptie nr.: 1671020302  
de vierde paert van een parceel hoijlants gelegen in onse banne opten hem
(Ver-)koopakte -- 03-02-1671           (Cornelisje Cornelis buijrvrouw tot Sparwouw ende weduwe van zaliger Egebert Jansz)    [Aechje Cornelis dochter woonende binnen der stadt haerlem]
de vierde paert van een parceel hoijlants gelegen in onse banne opten hem, belent ten oosten de Die ten suijden Sijmon Dircxsz Ouwden dijck ten westen Cornelis Lourisz Rijckeman ende ten
noorden Engel Duijnmaijer

 

3. Transcriptie nr.: 1671031501  
een croft teellants gelegen binnen onse banne genaemt jonge dircken croffje
(Ver-)koopakte -- 15-03-1671           (Engel Dircxsz Broer, woonende binnen der stede beverwijck)    [Joncker Jacob van Mijerop Balljuw van Balloijs ende schout der stede beverwijck]
een croft teellants gelegen binnen onse banne genaemt jonge dircken croffje, belent aent oost de Cleijne houtwech, aent suijden Jan Kewaijs erffgenamen aent west de schouwbeeck aent n oorden Louris Jansz
Lamberden

 

4. Transcriptie nr.: 1671040701  
de wooninge ofte hoffstede, genaemt overbeeck inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 07-04-1671           (Joan Snoeck woonende binnen der stadt amsterdam)    [Martinus Barben rentmeester]
de wooninge ofte hoffstede, genaemt overbeeck,inde kerckbuijrt, belent ten oosten Anna Jans weduwe van Claes Jacobsz Krijnen ende de kinderen van Marijtje Pieters, ten suijden de voornoemde kinderen van Marijtje Pieters ende de kerckbeeck, ten westen het erff van het huijs daer Jannitje Claes in woont Pieter Bouwensz, Jan Aerjansz ende Jan Jansz kinderen, ten noorden de voornoemde Anna Jans
met haer kinderen

 

5. Transcriptie nr.: 1671051201  
een stucke geestlants gelegen binnen onse banne aen duijn tusschen cijen,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1671           (kinderen ende erffgenaemen van Gerrit Cornelisz Grasbos)    [Joost Aerjansz Haecken woonende tot wijck op zee]
een stucke geestlants gelegen binnen onse banne aen duijn tusschen cijen,belent aent oost de luttick cij beeck aent suijden Lijsbet Jans kinderen ten westen de groote cijbeeck ende ten noorden Sijmon Lourisz
 

6. Transcriptie nr.: 1671051202  
een stucke geest lants, gelegen binnen onse banne aen duijn tusschen cijen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1671           (erffgenaemen van Gerrit Cornelisz Grasbos)    [Joost Aerjansz Haecken buijrman tot wijck op zee]
een stucke geest lants, gelegen binnen onse banne aen duijn tusschen cijen, belent aent oost de luttick cij beeck ten suijden Lijsbet Jans kinderen ten westen de groote cijbeeck ende ten noorden Sijmon Louris
 

7. Transcriptie nr.: 1671051203  
een crofte lants gelegen binnen onse banne genaemt de hoevens
(Ver-)koopakte -- 12-05-1671           (Poulus Pietersz Schuijt Jan Sijmonsz Baerten ende Gerrrit Sijmons Smit alle onse buijrluijden)    [Cornelis Pietersz ende Gerrit Pietersz Schuijt broeders te saemen woonende op hofflant]
een crofte lants gelegen binnen onse banne genaemt de hoevens, belent aent west FoockelJooris, aent noorden de schouwbeeck aent oost Aerjan Cornelisz ende Wouter Aerjans aent suijden de kuijckerswech
 

8. Transcriptie nr.: 1671061501  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 15-06-1671           (Aerjan Cornelisz Blom, onse buijrman)    [Cornelis Lourisz Rijckeman mede onse buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuijrt, belent ten oosten Cornelis Lambertsz ten suijden ende westen het wechje, ende ten noorden Louris Sijmonsz
 

9. Transcriptie nr.: 1671062501  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-06-1671           (Aerjan Cornelisz Blom meede onse buijrman,)    [Cornelis Lourisz Rijckeman, onse buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen
binnen onse banne inde kerckbuijrt

 

10. Transcriptie nr.: 1671062502  
Lening met als onderpand een parthije lants gelegen inde maet
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-06-1671           (Johan Coelenbier woonende binnen der voors stadt haerlem)    [Cornelis Dircxsz Hooghevelt woonende binnen der stadt haerlem]
Rente: vier gulden vande hondert int jaer

Onderpand: een parthije lants gelegen binnen onse (M03.111 en 112; G25: 12)
banne inde maet groot 2229 roeden belent ten oosten Gerrit Gijsbertsz bruijcklant aent suijden de noordt
maetwech, aent west Louris Jansz ende ten noorden de maerdijck

 

11. Transcriptie nr.: 1671101201  
de helft van crofte geest lants genaemt het oosterlant,
(Ver-)koopakte -- 12-10-1671           (Cornelis Cornelisz woonende tot heijloo,)    [Cornelis Reijersz meede scheepen binnen onse dorpe (sijn swager)]
de helft van crofte geest lants genaemt het oosterlant, belent ten noorden ende oosten duijfje Sijmons ten suijden de cooper selfs, ende ten westen de luttick sije
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 februari 2020