Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1672   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1672012601  
een perceel lants gelegen bij de kerck genaemt de langhe ackers
(Ver-)koopakte -- 26-01-1672           (Cornelis Lambert outscheepen Claes Lambertsz ende Lambert Sijmonsz, alle buijrluijden binnen onse dorpe inde kerckbuijrt)    [Pieter Jansz Verhammen]
een perceel lants gelegen binnen onse banne bij de kerck genaemt de langhe ackers,belent ten oosten de schouw beeck ten suijden Bartholomieus Willemsz. aent west de voornoemde Claes Lambertsz ende ten noorden de voornoemde Verhammen
 

2. Transcriptie nr.: 1672022101  
een stuckelants genaemt de corte campe, off Meijnderts camp, gelegen in noordbroeck
Volmacht (procuratie) -- 21-02-1672           (Joncker Albertus vande Hoogh)    [Bregitta de Goijer]
een stuckelants genaemt de corte campe, off Meijnderts camp, gelegen in noordbroeck,
 

3. Transcriptie nr.: 1672022301  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen opt hooghdorp
(Ver-)koopakte -- 23-02-1672           (Jannitje Jans weduwe van Willem Maertsz en drie minderjaerige naer gelaeten kinderen van zaliger de voornoemde Willem Maertsz,)    [Jacob Aerjansz onse buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen opt hooghdorp, belent ten oosten den hooghdorper wech, ten suijden Louris Engelsz ten westen Jacob Schouten erffgenaemen ende ten noorden Cornelis Willemsz Dieuwers cumsocijs
 

4. Transcriptie nr.: 1672022302  
een huijs met sijn erff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-02-1672           (Jannitje Jans weduwe van Willem Maertsz / haar drie minderjaerighe naer gelaeten kinderen / Claes Gerrits Grasbos woonende inde beverwijck)    [Jacob Aerjansz onse buijrman]
een huijs met sijn erff, belent aent oost den hooghdorper wech, aent suijden Louris Engelsz aent west Jacob Schouten erffgenaemen
ende ten noorden Cornelis Willemsz cumsocijs

 

5. Transcriptie nr.: 1672031501  
een stuckelant gelegen binnen onse banne aen duijn tusschen cien
(Ver-)koopakte -- 15-03-1672           (Sijmon Lourisz outscheepen binnen onse dorpe woonende aen duijn)    [Grietje Maertens, weduwe van zaliger Jan Willemsz Haerencarspel ende haere kinderen]
een stuckelant gelegen binnen onse banne aen duijn tusschen cien, belent ten oosten de luttick cie, aent suijden Joost Haecken ten westen de groote ci beeck ende ten noorden Maerijtje ende Neeltje Jans
 

6. Transcriptie nr.: 1672031901  
de derde paert van een stuck lants, buijten Sint Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 19-03-1672           (Cornelis Thomas outscheepen opt hofflant)    [Gerrit Dircksz burgermeester der stede beverwijck ende Neeltje Jacobsz weduwe van Reindert Claesz woonende binnen der voorsstede]
de derde paert van een stuck lants, gelegen binnen onse banne buijtenSint Aechtendijck, gemeen met Dirck
Claesz ende Trijn Willems, belent aent noorden den Sint Aechtendijck aent oost Neeltje Jacobs de kinderen van Risje Jaspers, ende Jan Dircsz Hooghdorp
ten suijden de kinderen van Dirck Cornelisz Stuijfsant, ten westen de baron van Elderen

 

7. Transcriptie nr.: 1672031902  
een stucke lants, gelegen binnen onse banne buijten Sint Aechtendijck, genaemt het after stuck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 19-03-1672           (Cornelis Thomasz outscheepen opt hofflant)    [Fredricus Molerus bedienaer des goddelijcke woorts binnen der steede beverwijck]
een stucke lants, gelegen binnen onse banne buijten Sint Aechtendijck, genaemt het after stuck, belent aent oost de kil, aent suijden ende noorden de baron van Elderen ten westen de kinderen van Dirck Stuijfsant,
 

8. Transcriptie nr.: 1672050201  
een croft geest lants, gelegen binnen onse banne genaemt de Cruijscroft
(Ver-)koopakte -- 02-05-1672           (Heijndrick Arisz Sinjeur Cornelis Arisz Sinjeur onse buijrluijden ende Jan Cornelisz woonende aende Sint Aechtendijck inden banne van uijtgeest)    [Petronella gebooren baronnesse van wassenaer vrouwe douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet etc]
een croft geest lants, gelegen binnen onse banne genaemt de Cruijscroft, belent aent oost de wech, aent suijden de stadt haerlem ende de kerck alhier, ten westen de wijck wech, ende ten noorden Joncker
Jacob van Poelenburch, Marijtje Ponse ende Heijndrick Jansz Keijser cumsocijs

 

9. Transcriptie nr.: 1672050202  
een croft lants genaemt de Cruijscroft
(Ver-)koopakte -- 02-05-1672           (Heijndrick Jansz Keijser Kourtis(?) Jansz Beumemans, onse buijrluijden)    [Petronella gebooren baronnesse van wassenaer vrouwe douagiere vander Mijl vrouwe van Merquet etc]
een croft lants genaemt de Cruijscroft, belent aent oost de ooster wech, aent suijden de hoogheedele vrouwe voornoemt ten westen Maerijtje Ponse ende ten noorden, de heer van Poelenburch
 

10. Transcriptie nr.: 1672050203  
een thuijntje gelegen op noordorp,
(Ver-)koopakte -- 02-05-1672           (naar gelaeten minderjaerige kinderen van Aefje Cornelis (sijne suster van Claes Cornelisz Schee onsen buijrman))    [Leendert Popta ende Goris Aelberts de Vogel]
een thuijntje gelegen op noordorp, belent ten oosten de wildernisse ten suijden ende westen de voornoemde Popta , ende de Vogel, ende ten noorden kinderen Aerjan Cornelisz Schravema
 

11. Transcriptie nr.: 1672052001  
een stucke hoijlants genaemt broersven, gelegen binnen onse banne over de necksloot
(Ver-)koopakte -- 20-05-1672           (de kinderen van zaliger Louris Jansz Hooghewerff)    [Jan Pietersz Lamberden onse buijrman aende oostersij]
een stucke hoijlants genaemt broersven, gelegen binnen onse banne over de necksloot, belent aent suijden hartlaen aent west ende noorden de weduwe van Louris Lourisz de Jonge, aent oost Louris Dircxsz
 

12. Transcriptie nr.: 1672052002  
een stuckelants gelegen binnen onse banne over de necksloot genaemt broersven
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 20-05-1672           (kinderen van zaliger Louris Jansz Hooghewerff, in sijn leeven onse buijrman aende oostersij)    [Jan Pietersz Lamberden onse buijrman aende oostersij]
een stuckelants gelegen binnen onse banne over de necksloot genaemt broersven,belent aent suijden hartlaen aent west ende noorden de weduwe van Louris Lourisz de Jonge, aent oosten Louris Dircxsz
 

13. Transcriptie nr.: 1672071101  
een croft lants genaemt de cruijscroft
(Ver-)koopakte -- 11-07-1672           (Jan Cornelisz Breet onse buijrman ende IJsbrant Claesz buijrman tot limmen en IJsbrant Claesz)    [Marijtje Ponse onse buijrvrijster]
een croft lants genaemt de cruijscroft, gelegen binnen onse banne belent ten oosten suijden ende westen
de vrouwe vander Mijl ende ten noorden de heere van Poelenburch

 

14. Transcriptie nr.: 1672071601  
een stucke hoijlants gelegen binnen onse banne genaemt het campje over de hem
(Ver-)koopakte -- 16-07-1672           (Cornelisje Cornelis woonende inde sparwouwer eije)    [baronnesse van wassenaer vrouwe douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet etc]
een stucke hoijlants gelegen binnen onse banne genaemt het campje over de hem,belent ten oosten Sijmon Jansz ten suijden den hem ten westen de maet ende ten noorden de Armen van castricum
 

15. Transcriptie nr.: 1672082201  
Volmacht
Volmacht (procuratie) -- 22-08-1672           (mr. Martinus Berben woonende tot heemskerck)    [mr. Jacob de Goijer advocaet woonende alhier]
 

16. Transcriptie nr.: 1672090901  
een erff gelegen binnen onse banne aende oostersij met een acker daer voor
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 09-09-1672           (Pieter Willemsz onse buijerman aende oostersij)    [Jan Cornelis soon van zaliger Cornelis Sijmonsz woonende inde bergermeer]
een erff gelegen binnen onse banne aende oostersij met een acker daer voor, belent ten oosten de hoijsloot ten westen de oosterwech ten suijden de erffgenaemen van Louris Jansz Hoogewerff ende aent
noorden Jan Heijndricxs erffgenamen

 

17. Transcriptie nr.: 1672091001  
een erff gelegen binnen onse banne aende oostersij met met een acker daer voor,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-09-1672           (Pieter Willemsz onse buijrman)    [Jan Cornelisz soon van zaliger Cornelis Sijmonsz woonende inde bergermeer]
een erff gelegen binnen onse banne aende oostersij met met een acker daer voor,belent ten oosten de hoijsloot ten westen de oosterwech, ten suijden de erffgenaemen van Hoogewerff, ende aentnoorden Jan Heijndricxs erffgenamen
 

18. Transcriptie nr.: 1672091801  
een stucke lants genaemt de corte campe ofte meijnderts camp, gelegen binnen onse banne, inde noordbroeck,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 18-09-1672           (joncker Adelbertus vander Hoogh)    [Aerjan Gerritsz Grasbos]
een stucke lants genaemt de corte campe ofte meijnderts camp, gelegen binnen onse banne, inde noordbroeck,
 

19. Transcriptie nr.: 1672091802  
cooppenningen van een stucke lants
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 18-09-1672           (mejuffrouwe Bregitta de Goijer huijsvrouwe van Joncker Adelbertus vander Hoogh, als speciale gemachtich- de van de selve haere man)    [Aerjan Gerritsz Grasbos, onse buijerman aen duijn]
cooppenningen van een stucke lants
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 februari 2020