Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1675   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1675051301  
de helft van een thuijntje ofte boomgaert leggende op noordorp inde wildernisse
(Ver-)koopakte -- 13-05-1675           (Goris Aelberts de Vogel, coopman tot amsterdam)    [Leendert Jacobsz Popta meede coopman aldaer]
de helft van een thuijntje ofte boomgaert leggende op noordorp inde wildernisse, belent aent oosten de wildernisse, aent suijden ende westen de voornoemde Sr. Popta ende De Vogel aent noorden de kinderen van
Aerjan Cornelis Schravema

 

2. Transcriptie nr.: 1675053001  
een huijs met sijn erff ende getimmerte met alle geene daer aen dependeert
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1675           (Aerjan Jansz onse buervrijer aen duijn)    [Neeltje Jacobs weduwe vrouwe binnen onse banne aen duijn voors]
een huijs met sijn erff ende getimmerte met alle geene daer aen dependeert, belent ten (oosten) Evert Cornelisz ten suijden Louris Jansz Lammerden ten westen die schouw heijningh, ende ten noorden die mientelaen
 

3. Transcriptie nr.: 1675062301  
de gerechte sevendepaert van een stucke lants gelegen binnen onse banne voor heemstee genaemt de camp
(Ver-)koopakte -- 23-06-1675           (Gerrit Jansz Knechten smit woonende op Saerdam aende westsijde)    [Cornelis Jansz Knechten (sijne broeder van verkoper)]
de gerechte sevendepaert van een stucke lants gelegen binnen onse banne voor heemstee genaemt de camp, aent oost caets (staets)? camp, aent suijden de gier aent west de backerscamp, ende aent noorden de gemeene wateringhe ofte banscheijdinge van castricum
 

4. Transcriptie nr.: 1675080701  
alle dehuijsinge ende hoffsteden daer Barthouwt van Assendelft op ende in te woonen placht mette heen werven binnen der uijtterste graften
Adellijke leenbrief -- 07-08-1675              [vrouwe Debora Baecke vrouwe van Assumburgh ende heemskerck]
alle dehuijsinge ende hoffsteden daer Barthouwt van Assendelft op ende in te woonen placht mette heen werven binnen der uijtterste graften
 

5. Transcriptie nr.: 1675090801  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuijrt genaemt de star
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-09-1675           (Juff Johanna vanden Hove weduwe vande heere Pieter Schatter zaliger, in sijn leven lantdrost van kennemerlant)    [Gerrit Gerritsz waert inde star ende Arjantje Jans sijne behout dochter]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuijrt genaemt de star, belent ten oosten Marijtje Willems ten suijden Lijsbet Dircxs kinderen ten westen de wech ende ten noorden Willem Sijbrants
 

6. Transcriptie nr.: 1675090802  
een huijs met sijn erff staendeende gelegen binnen onse dorpe, inde kerckbuijrt genaemt de star,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-09-1675           (Juff Johanna vanden Hove weduwe vande heere Pieter Schatter zaliger, in sijn leven lantdrost van kennemerlant woonende binnen der stadt Haerlem)    [Gerrit Gerritsz waert inde star ende Arjantje Jans sijne behout dochte]
een huijs met sijn erff staendeende gelegen binnen onse dorpe, inde kerckbuijrt genaemt de star, belent ten oosten Marijtje Willems ten suijden Lijsbet Dircxs kinderen ten westen de wech ende ten noorden Willem Sijbrants
 

7. Transcriptie nr.: 1675091601  
een huijs met sijn erff
(Ver-)koopakte -- 16-09-1675           (Thomas Cornelisz buerman opt hofflant)    [Dirck Gijsbert Jansz buerman]
een huijs met sijn erff, belent ten suijden de hooghdorperwech, ten westen Louris Engels ten noorden juffr Schouten ende ten oosten de Baron van Elderen,
 

8. Transcriptie nr.: 1675121001  
inde kerckbuert een perceel lants genaemt evertscamp
(Ver-)koopakte -- 10-12-1675           (1) bij Cornelis Cornelisz Smack uit Uijtgeest (1/3), 2) Cornelis Amkers in huwelijck hebbende Aechte Cornelis Smacker (1/3) en 3) ende Gerrit Sijmonsz Groen woonende tot alckmaer in huwelijck hebbende Annitje Cornelis Smacker 3) ende Gerrit Sijmonsz Groen woonende tot alckmaer in huwelijck hebbende Annitje Cornelis Smacker)    [Pieter Jansz Verhammen outscheepen binnen onse dorpe]
inde kerckbuert een perceel lants genaemt evertscamp gelegen binnen onse banne belent ten oosten de banscheijdinge van uijtgeest ten suijden de tocht ende ten westen Pieter Tamisz
 

9. Transcriptie nr.: 1675121002  
een stuckelants gelegen binnen onse banne aent assumer veer nu aen de tholwech. genaemt de heckerven
(Ver-)koopakte -- 10-12-1675           (Zie Opmerking Gerard Castricum:)    [Martinus Berbens rentmeester woonende binnen onse dorpe inde kerckbuert]
een stuckelants gelegen binnen onse banne aent assumer veer nu aen de tholwech. genaemt de heckerven, belent aent oost de tolwech aent suijden de comparant comsocijs ten westen de heere van Mathenesse ende ten noorden de necksloot,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 februari 2020