Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1676   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1676010101  
een ackertje lants gelegen binnen onse banne op noordorp,
(Ver-)koopakte -- 01-01-1676           (1) Willem Cornelisz Schilder (schermer) 2)Marijtje Gerrits (sijne moeder) wooonende inde schermer, 3) Gerrit Claesz woonende in de beemster)    [Garbrant Lourens Backer, onse buerman]
een ackertje lants gelegen binnen onse banne op noordorp, belent ten oosten de oosterwech, aent suijden de beeck, aent westen de houtwech, ende aent noorden Hooghewerven kinderen
ende Jan Cornelisz Franses kinderen

 

2. Transcriptie nr.: 1676010102  
een croft lants gelegen binnen onse banne bij noordorp
(Ver-)koopakte -- 01-01-1676           (Claes Pietersz Lammerden ende Willem Sijbrants (Armenvoorgden))    [Marijtje ende Willemptje Gerritse (Schermer)]
een croft lants gelegen binnen onse banne bij noordorp gemeen met de coopsters, belent ten oosten de oosterwech, ten suijden de Commandeur, ten westen de kerckwech, ende ten noorden de heer van Incourt
 

3. Transcriptie nr.: 1676010701  
seeckere perceelen lants (genaemt duijffven en rietbosje)
(Ver-)koopakte -- 07-01-1676           (Joncheer Rgeodorus Leonardus Cuijck van Mierop)    [Petronella gebooren Baronnesse van Wassenaer douariere vander Mijle vrouwe van Marquette etc]
seeckere perceelen lants gelegen binnen onse banne genaemt duijffven, aer onder een perceeltje genaemt het rietbosje inde necksloot leenroerich is vande huijse van Binckhorst, belent te samen
ten oosten ende noorden de wateringh ten suijden de hoogh eedele vrouwe cooperse met de hooijsloot ten westen de boomgaerden van merquette ende Willem Sijmonsz Hogebregh

 

4. Transcriptie nr.: 1676011001  
een huijsje met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe inde kerckbuert
Schenking -- 10-01-1676           (Marijtje Willemse weduwe van zaliger Pieter Gauwesz onse buervrouwe inde kerckbuert)    [Claes Pietersz ende Willem Sijbrantsz, armenvoochden binnen onse dorpe]
een huijsje met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe inde kerckbuert,
 

5. Transcriptie nr.: 1676011301  
seeckere perceele lants ( genaemt duijffven en het rietbosche leenroerich vanden huijse van Binckhorst)
(Ver-)koopakte -- 13-01-1676           (Jonckheer Theodoris Leonardus Cuijck van Mierop)    [etronella gebooren Baronesse van Wassenaer douagiere vander Mijle vrouwe van merquet etc.]
seeckere perceele lants
1) genaemt duijffven gelegen inde banne van heemskerck
2) onder welcke perceele van landen sijnde een stuckje lants genaemt het rietbosche leenroerich vanden huijse van Binckhorst,

 

6. Transcriptie nr.: 1676020401  
een huijs met sijn erffstaende ende gelegen binnen onse voors dorpe inde voornoemde kerckbuert, met noch de helft van het erffje over de wech
(Ver-)koopakte -- 04-02-1676           (Dieuwer Franse weduwe van zaliger Jan Aerjans Jonghmans, en hun minderjaerighe naergelaeten kinderen)    [Neeltje ende Aeffjen Aerjans, bejaerde dochters onse buerluijden inde kerckbuert]
1) een huijs met sijn erffstaende ende gelegen binnen onse voors dorpe inde voornoemde kerckbuert,belent ten oosten, de wech ten noorden de armen alhier, ten west voor soo veel als het erff als vooren gemeen leijt tussen coopers kinderen, ten suijden de coopers,

2) de helft van het erffje over de wech, belent ten oosten Martinus Berbens, ten suijden Pieter Bouwens ten westen de wech, ende ten noorden Jan Snijers kinderen

 

7. Transcriptie nr.: 1676031001  
een croft teellants gelegen binnen onse banne, genaemt jonghe dircken crofje
(Ver-)koopakte -- 10-03-1676           (Joncheer Jacob van Mierop bailliuw van Bloijs ende schout der stede beverwijck)    [Floris Jacobsz Limmen onse buerman op noordorp]
een croft teellants gelegen binnen onse banne, genaemt jonghe dircken crofje, belent aent oost de cleijne houtwech, aent suijden Jan Koewaijs erff genaemt, aent west de schouwbeeck, ende aent noorden
Louris Jans Lammerden

 

8. Transcriptie nr.: 1676031101  
een stuck hoijlant gelegen binnen onse banne, over de maer,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 11-03-1676           (Joncheer Jacob F. van Alckemade)    [Pieter Sijmonsz scheepen binnen onse dorpe woonende aen duijn]
een stuck hoijlant gelegen binnen onse banne, over de maer, belent ten oosten de maersloot ten suijden Krijn Jacobsz weduwe ende kinderen ten westen de wel eedele vrouwe van Assumburgh ten noorden de stadt haerlem,
 

9. Transcriptie nr.: 1676031102  
een stuckhoijlants gelegen binnen onse banne over de maer,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 11-03-1676           (Joncheer Jacob F. van Alckemade,)    [Pieter Sijmonsz scheepen binnen onse dorpe woonende aen duijn,]
een stuckhoijlants gelegen binnen onse banne over de maer, belent ten oosten de maersloot ten suijden Krijn Jacobsz weduwe ende kinderen, ten westen, de wel eedele vrouwe van Assumburgh
ten noorden de stadt haerlem,

 

10. Transcriptie nr.: 1676061501  
een partije lants gelegen binnen onse banne op den hem,
(Ver-)koopakte -- 15-06-1676           (Aechjen Cornelis van Sperwouw altans woonende binnen der stadt haerlem)    [Claes Cornelisz Schee onse buijervrijer op nordorp]
een partije lants gelegen binnen onse banne op den hem, belent ten oosten de diesloot ten suijden Engeltje Dircxs, ten westen Cornelis Lourisz Rijckeman ende ten noorden Jasper Jacobsz
 

11. Transcriptie nr.: 1676061601  
een huijsje met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-06-1676           (Cornelis Aerjans Jonghmans, ende Willem Sijbrantsz armenvoochden binnen onsen dorpe)    [Gerrit Gerritsz waert inde star ende Adrjaentje Jans sijne behout dochter]
een huijsje met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne inde kerckbuert, belent ten oosten de wech, ten suijden Neeltje ende Aeffje Aerjans ten westen de coopers ende ten noorden Willem Sijbrants
 

12. Transcriptie nr.: 1676061602  
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-06-1676           (Armen binnen onsen dorpe (Cornelis Aerjansz Jonghmans ende Willem Sijbrantsz armenvoochden))    [Gerrit Gerritsz waert inde star ende Arjaentje Jans sijne behout dochter]
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert, belent ten oosten
de wech, ten suijden Neeltje ende Aeffje Aerjans ten westen de coopers ende ten noorden Willem Sijbrants,

 

13. Transcriptie nr.: 1676062501  
twee croften lants, gelegen binnen onse banne aende andere
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-06-1676           (Trijn Jans bejaerde dochter woonende binnen der stadt haerlem)    [Louris Jacobsz scheepen inden banne van wijck aen duijn haere swager (zwager van verkoopster)]
twee croften lants, gelegen binnen onse banne aende andere, genaemt de campen, belent ten oosten Evert Cornelisz, ten suijden Arent Gerritsz Wildeman, ten westen Marijtje Jans, erffgenaemen, ende ten noorden de schouwbeeck
 

14. Transcriptie nr.: 1676062502  
een crofte lants genaemt de thuijn gelegen binnen onse banne aen duijn voors
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-06-1676           (Trijn Jans bejaerde dochter woonende binnen der stadt haerlem)    [Louris Jacobsz haere swager onsen buerman ende outscheepen aen duijn]
een crofte lants genaemt de thuijn gelegen binnen onse banne aen duijn voors, belent ten oosten Pieter Sijmonsz erff, ten suijden Pieter Sijmonsz voornoemt, ende Aerjan Lourisz erff ten westen de wildernisse, ende ten noorden de cooper ende Lammert Jacobsz
 

15. Transcriptie nr.: 1676062601  
twee croften lants, gelegen binnen onse banne, genaemt de campen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-06-1676           (Trijn Jans bejaerde dochter sijne snoer woonende binnen der stadt haerlem)    [Louris Jacobs scheepen in wijck aen duijn]
twee croften lants, gelegen binnen onse banne, genaemt de campen belent ten oosten Evert Cornelisz ten suijden Arent Gerritsz Wildeman ten westen Marijtje Jans erffgenaemen ende ten noorden de schouwbeeck, ende strengh
 

16. Transcriptie nr.: 1676062602  
een croft lants gelegen binnen onse banne aen duijn voors
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-06-1676           (Trijn Jans bejaerde dochter woonende tot haerlem, sijn vrouwe suster)    [Louris Jacobsz, outscheepen woonende binnen onse dorpe aen duijn]
een croft lants gelegen binnen onse banne aen duijn voors, belent ten oosten ende suijden Pieter Sijmonsz ten westen de wildernisse ende ten noorden de comparant ende
Lammert Jacobsz, genaemt de thuijn

 

17. Transcriptie nr.: 1676063001  
een huijs met sijn erff ende thuijntje
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-06-1676           (erffgenaemen van zaliger Marijtje Jans gewoont hebbende binnen onse dorpe aen de oosterzij)    [Louris Dircxsz scheepen Pieter Dircxsz ende Jan Dircxsz alle onse buervrijers aen duijn]
een huijs met sijn erff ende thuijntje, belent ten oosten de wech ten suijden Beertje Claesz ten westen Lammert Jacobsz ende ten noorden Louris Jansz Lammerden
 

18. Transcriptie nr.: 1676063002  
een huijs erff ende thuijntje, staende ende gelegen binnen onse banne aen duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-06-1676           (erffgenae- men Marijtje Jans in haer leeven gewoont hebbende binnen onse dorpe aende oostersij)    [Louris Dircxsz scheepen Pieter Dircxsz ende Jan Dircxsz onse buervrijers duijn,]
een huijs erff ende thuijntje, staende ende gelegen binnen onse banne aen duijn voornoemt belent ten oosten de wech ten suijden Beertje Claesz ten westen Lammert Jacobsz ende ten noorden Louris Jansz Lammerden
 

19. Transcriptie nr.: 1676080701  
Een nog niet beschreven record 1676
07-08-1676           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen vrij heere van Assendelft etc. / vande hoogh Eedele heere, Baron van Warmondt onse schoonsoone ende den heere Gerard Beckers rentmeester des graefschaps loen,)   
vier en vijftich morgen lants, off daer ontrent, gelegen onder de voors gerechte van heemskercke
 

20. Transcriptie nr.: 1676081601  
drie deelen van een stuckelants geheten die rietcamp belent aent noordoost die maetwech
Adellijke leenbrief -- 16-08-1676              [Georghe de Renesse Baron van Elderen]
drie deelen van een stuckelants geheten die rietcamp belent aent noordoost die maetwech, aent suijdtwest ackermade, aent noordoost de papecamp daer dat andere bueren deel af toebehoort de erffgenaemen van Gijsbert van Bronckhorst
 

21. Transcriptie nr.: 1676081801  
allen soodanige perthijen van bouw, gras ende hooijlanden (teveel om over te nemen)
(Ver-)koopakte -- 18-08-1676           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen vrij heere van Assendelft)    [mr. Jacob van Trigt advocaet mede woonende tot amsterdam]
allen soodanige perthijen van bouw, gras ende hooijlanden (teveel om over te nemen)
 

22. Transcriptie nr.: 1676101701  
een stuckelants genaemt de stroock
(Ver-)koopakte -- 17-10-1676           (Sijmons Jansz buerman inde cooch tot Wtgeest)    [Bruijn Claesz Backer tot uijtgeest]
een stuckelants genaemt de stroock, gelegen binnen onse banne, belent ten oosten de Diesloot ten suijden den Hem ten westen de vrouwe vander Mijle ende ten noorden Jan Tamis ende Jacob Maertsz
 

23. Transcriptie nr.: 1676101801  
alle sodanige bouw, gras, hoijlanden (nombres 14, 16, 33,36, 65 ende 67)
(Ver-)koopakte -- 18-10-1676           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen vrij heere van Assendelft)    [Abraham Loreijn raet der stadt haerlem]
alle sodanige bouw, gras, hoijlanden (nombres 14, 16, 33,36, 65 ende 67)
 

24. Transcriptie nr.: 1676101802  
Heel veel landerijen, teveel om over te nemen
(Ver-)koopakte -- 18-10-1676           (wijlen Jonckvrouwe Anna de Renesse van Elderen oock vrouwe van Assendelft indertijt)    [heere regenten van het Sinte Elijsabets ofte groote gasthuijs staende binnen der stadt haerlem]
Heel veel landerijen, teveel om over te nemen
 

25. Transcriptie nr.: 1676101803  
campe weijlant (caerte nomber 47 ende letter O)
(Ver-)koopakte -- 18-10-1676           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen vrijheer van Assendelft)    [Catharina van Sijpesteijn vrouwe van haerlem]
campe weijlant (caerte nomber 47 ende letter O), belent ten noorden no 49 en 50 ende de hofflaen ten suijden no 34 ende 35 ten oosten no 48, endeten westen no 33
 

26. Transcriptie nr.: 1676101804  
een campe hoijlants aen het tholheck
(Ver-)koopakte -- 18-10-1676           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen vrijheere van Assendelft)    [Louris Dircxsz Kruijswecg outscheepen binnen onse dorpe]
een campe hoijlants aen het tholheck (no 70 op de kaart van Andries vander Walle),
 

27. Transcriptie nr.: 1676101805  
een campe hoijlants aen het tolheck
(Ver-)koopakte -- 18-10-1676           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen vrij heere van Assendelft)    [Jan Dircxsz Hooghdorp outscheepen ende Claes Sijmonsz Morsch regerende scheepen binnen onse dorpe]
een campe hoijlants aen het tolheck (op kaart no 71 ende de letter F int roode), streckende vande Sint Aechtendijck, tot aen no 70 sijnde belent ten oosten de stadt haerlem ende ten westen, Neeltje Jacobs ende Risjes kinderen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021