Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1677   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1677052601  
een crofte saet lants gelegen binnen onse banne genaemt bolthuijn
(Ver-)koopakte -- 26-05-1677           (Anna Louris (weduwe van zaliger Krijn Jacobsz), Jan Krijnsz ende Marijtje Krijnen)    [Dirck Claesz vande Hoef, woonende binnen der stede beverwijck]
een crofte saet lants gelegen binnen onse banne genaemt bolthuijn, belent aent oost de heere vander Keeren, ten suijden de heere van Incourt ten westen de oosterwech, ende aent noorden
de schouwbeeck

 

2. Transcriptie nr.: 1677052801  
een stuckelants gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 28-05-1677           (Cornelis Jansz Knechten woonende tot aeckersloot)    [Pieter Aerjansz Schravema buervrijer op noordorp]
een stuckelants gelegen binnen onse banne, belent ten oosten Claes Cornelisz int platte huijs, aent suijden Lammert Jacobsz aent west Aerjan Aelbertsz ende noorden de castricummer wateringhe
 

3. Transcriptie nr.: 1677052802  
een perceel lants genaemt het mad gelegen binnen onse banne over de hecksloot
(Ver-)koopakte -- 28-05-1677           (Cornelis Lourisz Rijckeman outscheepen binnen onse dorpe)    [Lourens Dircxsz Kruijswech meede outscheepen binnen onse dorpe]
een perceel lants genaemt het mad gelegen binnen onse banne over de hecksloot, belent ten oosten Louris Dircxsz ten suijden de hoijsloot ten westen de hecksloot ten noorden Jan Pietersz Lammerden
 

4. Transcriptie nr.: 1677052803  
het erff daer sijn huijs op staet, gelegen binnen onse banne aende maet wech,
(Ver-)koopakte -- 28-05-1677           (Catharina van Sijpesteijn vrouwe van Outhaerlem, woonende in 's-Gravenhaghe)    [Claes Cornelisz Blom onsen buerman opde maetwech,]
het erff daer sijn huijs, dat hij vande weduwe ende de kinderen van Jacob Limmen gecoft heeft,
op staet gelegen binnen onse banne aende maet wech,

 

5. Transcriptie nr.: 1677060301  
de gerechte vierde paert eerst in een stucke lants genaemt Dirck van Thooris croft / de vierde paert inde molencroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-06-1677           (Willem Jacobsz Stouwtenburgh buerman tot Limmen)    [Jasper Lourisz, Griet Louris ende Marijtje Louris kinderen van zaliger Louris Jansz ende Risje Jaspers alle woonende binnen onse dorpe]
1) de gerechte vierde paert eerst in een stucke lants genaemt Dirck van Thooris croft, belent ten oosten de stadt alckmaer ten suijden Louris Engelsz ten westen de houtwech ten noorden de stadt haerlem

2) de vierde paert inde molencroft,
3) vierde paert in een stucke lants gelegen buijten Sint Aechtendijck gemeen met Neeltje Jacobs
4) ende ten laeste noch de vierde paert vande halve bomgaert

 

6. Transcriptie nr.: 1677060302  
een croft lants genaemt het vrijlant gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-06-1677           (Reijer Claesz Peperthuijn woonende op Assum inden banne van uijtgeest)    [Niesje Wouters weduwe van zaliger Jacob Reijers Reijer Jacobsz ende Claes Jacobsz]
een croft lants genaemt het vrijlant gelegen binnen onse banne, belent ten oosten ende suijden Jacob Reijers weduwe ende kinderen voornoemt ten westen Marijtje Reijers ende ten noorden Cornelis Reijersz
 

7. Transcriptie nr.: 1677060303  
een croft lants genaemt het vrijlant gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-06-1677           (Reijer Claesz Pepertuijn, buerman op Assum inden banne van uijtgeest)    [Reijer Jacobsz onse buerman op noordorp / Niesje Wouters sijne moeder / Claes Jacobsz sijne broede]
een croft lants genaemt het vrijlant gelegen binnen onse banne, belent ten oosten ende suijden de comparant sijn voornoemde moeder ende broeder ten westen Marijtje Reijers ende ten noorden
Cornelis Reijersz

 

8. Transcriptie nr.: 1677060304  
een stuckelants gelegen binnen onsen banne genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 03-06-1677           (Dirck Woutersz woonende tot Wtgeest)    [Ds Fredrickus Molerus bedienaer des godelijcke woorts tot beverwijck]
een stuckelants gelegen binnen onsen banne genaemt het paerdelant, aende maetwech, belent ten oosten Marijtje Jans, inde wijck, ten suijden de noordt maet wech, ten westen ende noorden Aerjan Cornelisz sGravemas kinderen
 

9. Transcriptie nr.: 1677060401  
een huijs staende binnen onsen banne aen de maetwech
(Ver-)koopakte -- 04-06-1677           (Lijsbeth Willems weduwe van zaliger Jacob Jacobsz Limmen in sijn leven onse buerman)    [Claes Cornelisz Blom onse buerman]
een huijs staende binnen onsen banne aen de maetwech, op het erff ofte gront voordese toebehoort hebbende de vrouwe van out haerlem ende nu den voornoemde Blom,
 

10. Transcriptie nr.: 1677061401  
de derde paert van een croft lants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-06-1677           (Claes Jansz Boom woonende binnen der stede beverwijck, ende noch als bijde testamente van Marijtje Jans van Wien(?))    [Lammert Jacobs outscheepen binnen onsen dorpe, woonende aen duijn ende Aerjan Maertsz woonende inde beverwijck]
de derde paert van een croft lants gelegen binnen onse banne, belent ten oosten Anna Jans ende Pieter Jansz Verhammen ten suijden Claes Lammertsz tenwesten de grooten houtwech ende ten
noorden de strengh

 

11. Transcriptie nr.: 1677061402  
een stucke teellants gelegen binnen onse banne genaemt de winckel croft
(Ver-)koopakte -- 14-06-1677           (erffgenaemen, van zaliger Cornelis Jansz ende Neeltje Louris (Jan, Grietje, Aechtje, Marijtje, Trijntje en Annitje) aen Oostersij)    [Cornelis Cornelisz Keesoom, onse buerman aen duijn]
een stucke teellants gelegen binnen onse banne genaemt de winckel croft, belent ten oosten de grooten houtwech, ten suijden Gerrit Cornelisz bruijcklant, aent west Anna Jans aent noorden de kinderen van Jan Aerjan
Claesz

 

12. Transcriptie nr.: 1677061501  
een stucke lants genaemt hartmaet
(Ver-)koopakte -- 15-06-1677           (erffgenaemen van zaliger Cornelis Jansz ende Neeltje Louris in haer leeven onse buerluijden aende oostersij)    [Wilbort Cornelisz woonende aen wijckerduijn]
een stucke lants genaemt hartmaet, leggende binnen onse banne ende waelende met Lourens Jacob Pieten ende Lourens Jansz Lammerden belent int geheel ten oosten de watering ten
suijden Louris Aerjansz Doeven ten westen de maetwech, ende ten noorden de kinderen van Aerjan Cornelisz Schravema, ende Jan Banckrisz

 

13. Transcriptie nr.: 1677061502  
lants gelegen binnen den banne vande selve dorpe, inde cleijne maet
(Ver-)koopakte -- 15-06-1677           (erffgenaemen van Cornelis Jansz ende Neeltje Louris in haer leeven onse buerluijden aende oostersij)    [Jacob Willemsz outscheepen binnen onse dorpe aen duijn]
lants gelegen binnen den banne vande selve dorpe, inde cleijne maet, belent aent oost de maetwech aent suijden Lijsbet Jans ten westen Gerrit Gijsbertsz, ende aent noorden Wouter Gerritsz Verlaen,
 

14. Transcriptie nr.: 1677061503  
een ackertje gelegen binnen onsen banne buijten de kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 15-06-1677           (Neeltje Pieters weduwe van Jan Cornelis Knechten woonende binnen onse dorpe inde kerckbuert)    [Aerjan Segersz Broer outscheepen binnen onse dorpe inde kerckbuert,]
een ackertje gelegen binnen onsen banne buijten de kerckbuert, belent ten oosten Aerjan Segersz voornoemt ten suijden de stadt haerlem ten westen Dirck Lourisz van Rossen ende ten noorden
Jan van der Velden

 

15. Transcriptie nr.: 1677072701  
een huis met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 27-07-1677           (Sijmon Louris onsen buerman aen duijn,)    [Cornelis Sijmonsz sijne soon,]
een huis met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne aen duijn, belent ten oosten ende suijden Aerjan Dircxsz Oudendijck, ten westen de wildernisse, ende ten noorden Jonckheer Jacob van Mierop Baillui van Blois
 

16. Transcriptie nr.: 1677091301  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de stroock
(Ver-)koopakte -- 13-09-1677           (Bruijn Claesz Backer tot wtgeest)    [Sijmon Jansz buerman inde uijtgeest coogh]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de stroock
 

17. Transcriptie nr.: 1677091302  
een stucke lants gelegen in onse banne genaemt de stroock
Taxatieverslag -- 13-09-1677           (Sijmon Jansz met noch een persoon)    [Bruijn Claesz Backer]
een stucke lants gelegen in onse banne genaemt de stroock, belent ten oosten de Diesloot ten suijden den hem ten westen de wel eedele vrouwe vander Mijle, ende ten noorden Jacob Maertsz ende Jan Tamisz op huijden bij Bruijn Claesz Backer
 

18. Transcriptie nr.: 1677091303  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de stroock
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-09-1677           (heeren weesmeesteren tot wtgeest)    [Sijmon Jansz woonende tot wtgeest inde coogh]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de stroock, belent ten oosten de Die ten suijden den hem ten westen de vrouwe vander Mijle, ende ten noorden Jacob Maertsz ende Jan Tamisz
 

19. Transcriptie nr.: 1677091304  
een stucke lants gelegen binnen onse banne voor heemstee
(Ver-)koopakte -- 13-09-1677           (erffgenaemen van zaliger Jan Cornelisz Knecht in sijn keven gewoont hebbende tot castricum op heemstee)    [Pieter Aerjansz Schravema, onse buervrijer op noordorp]
een stucke lants gelegen binnen onse banne voor heemstee, belent ten oosten Claes Cornelisz int platte huijs ten suijden Lammert Jacobsz aent west Aerjan Aelbertsz ende aent noorden de castricummer wateringh
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 februari 2020