Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1678   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1678010801  
perceel land is inden banne van heemskerck, buijtens dijcxs / een stroockje rietlants bij oste achter,
(Ver-)koopakte -- 08-01-1678           (wel Eedele Juffrouwen Lucia ende Dorothea Wilhelmina Ruijsch / Joncker Hugho Johan Ruijsch)    [Fredricus Molerus bedienaer des goddelijcken woorts, inden beverwijck]
1) perceel land is inden banne van heemskerck, buijtens dijcxs, tegenwoordigh in huere gebruijckt wordende, bij Cornelis Pietersz Schuijt

2) een stroockje rietlants bij oste achter,

 

2. Transcriptie nr.: 1678012401  
een perceel lants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck / met noch een stroockje rietlants, daer beoosten
(Ver-)koopakte -- 24-01-1678           (Lucia ende Dorothea Wilhelmina Ruijsch woonende binnen der stadt Uijtrecht / Joncker Hugo Johan Ruijsch)    [Fredricus Molerus bedienaer des goddelijcken woorts binnen der voornoemde stede beverwijck]
1) een perceel lants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck

2) een stroockje rietlants, daer beoosten aen gelegen streckende tot aende kil, belent tesaemen ten
oosten de kil, ten suijden Joncker Rocho van Veen cumsocijs ten westen ende noorden de vercoopers,

 

3. Transcriptie nr.: 1678012402  
de helft van een stucke hoijlants gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 24-01-1678           (Johan van Marcken in huwelijck hebbende Marija Leenmaus / Claertje Leenmaus)    [Dieloff Cornelisz Emmersel woonende binnen der stede beverwijck]
de helft van een stucke hoijlants gelegen binnen onse banne, belent ten suijden Louris Dircxsz Kruijswech ende Thijsen ven, ten westen de erffgenaemen van Wildeman ten noorden de campen ende ten oosten de ban van uijtgeest
 

4. Transcriptie nr.: 1678030901  
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de stroock
(Ver-)koopakte -- 09-03-1678           (Trijn Pieters weduwe van zaliger Sijmon Jansz inde uijtgeester coogh overleeden, woonende binnen onsen dorpe op noordorp)    [Cornelis Pietersz woonende binnen der stede beverwijck, haere broeder]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de stroock,belent ten ten oosten de Diesloot ten suijden den hem ten westen de vrouwe vander Mijle ende ten noorden Jacob Maertsz ende Jan Tamisz
 

5. Transcriptie nr.: 1678041601  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne aende oostersij aen de maerlaen
(Ver-)koopakte -- 16-04-1678           (Cornelis Cornelisz Stuijfsant outscheepen onse buerman inde kerckbuert)    [Claes Sijmonsz Morsch outscheepen buerman binnen onse dorpe aende oostersij sijn swagher]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne aende oostersij aen de maerlaen,belent ten oosten Jannitje Jacobs ten suijden de maerlaen ten westen de voornoemde Jannitje Jannitje Jacobs ende ten noorden Anna Jans ende haere kinderen
 

6. Transcriptie nr.: 1678051201  
de gerechte helft voor haere portie in het huijsje met sijn erff
(Ver-)koopakte -- 12-05-1678           (Marijtje Jacobs bejaerde vrijster woonende op crommenierdijck)    [Aelbert Maertsz Schoenmaecker buerman binnen onse dorpe inde kerckbuert]
de gerechte helft voor haere portie in het huijsje met sijn erff, daer den voornoemde Aelbert Maertsz nu woont ende daer van hem de vordere rest is toe behoorende staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert belent ten oosten ende suijden de kinderen van Lijsbet Dircxs ten westen de wech
 

7. Transcriptie nr.: 1678091501  
een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beijden geheeten de heckmervennen,
Adellijke leenbrief -- 15-09-1678              [Nicolaes Rogiers coopman tot amsterdam woonende tot heemskerck als getrouwt hebbende juff Maria Berben, als haer aen gecoomen ende bestorven bij doode ende overlijden van Martinus Berben haer vader]
1) een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beijden geheeten de heckmervennen, gelegen aende noort west sijde de wech naer het tholhuijs, bijt veer langhs daer Gijsbert van Swieten ende de
erffgenaemen vande weduwe van Gerrit Schooten sijn suster

2) groot een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beijden geheeten de heckmervennen,
belent aende suijdt oost sijde de voors wech, ende het tholhuijs aende noord west sijde de heer van Calslaghen, ende aende suijdt
west sijde de tarv acker met de hoffstede van Jan Schouten

 

8. Transcriptie nr.: 1678092401  
lants in een stucke lants gelegen bij het tholhuijs aen het Assumer veer, genaemt de heckmerven
(Ver-)koopakte -- 24-09-1678           (Nicolaes Rogiers Ronchde woonende altans binnen onsen dorpe)    [Hessel Jansz Bonckenburgh onse schout ende secretaris]
lants in een stucke lants gelegen binnen onse banne bij het tholhuijs aen het Assumer veer, genaemt de heckmerven,belent int geheel ten suijdoosten het tholhuijs ende wech gaende naer het tholhuijs, ten suijdtwesten Sijmon Dirxsz Oudendijck cumsocijs ten noordwesten de kinderen van Theodorus Cuijck van Mierop ende ten noordoosten de necksloot ende tvoornoemde tholhuijs,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 februari 2020