Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1680   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1680012901  
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt de croft van Lammerdt Janse
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 29-01-1680           (vrouwe Maria Trip / erffgenaemen van vrouwe Sophia Trip)    [mr. Claes de Groot chirurgijn woonende binnen der stede beverwijck]
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt de croft van Lammerdt Janse, belent ten oosten de houtwech ten suijden de erffgenaemen van Willem Lourisz ten westen de heere secretaris Guldewagen ende ten noorden Sijmon Lourisz
 

2. Transcriptie nr.: 1680012902  
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt de croft van Lammert Jansz.
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 29-01-1680           (Josep Coijmans ende Jacoba Trip)    [mr. Claes de Groot cirurgijn woonende binnen der stede beverwijck]
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt de croft van Lammert Jansz., belent ten oosten de houtwech ten suijden de erffgenaemen van Willem Lourisz ten westen de heere secretaris Guldewagen
ende ten noorden Sijmon Lourisz.

 

3. Transcriptie nr.: 1680012903  
een stuckelants gelegen binnen onse banne op noordorp
(Ver-)koopakte -- 29-01-1680           (Maria Trip / erffgenaemen van vrouwe Sophia Trip zaliger)    [Reijnier Serjouw woonende binnen der stadt amsterdam]
een stuckelants gelegen binnen onse banne op noordorp, belent ten suijden de erffgenaemen vande heere Raetpensionaris de Wit ten noorden de cooper ten westen de duijnheeren
ende ten oosten het kinderhuijs tot haerle

 

4. Transcriptie nr.: 1680020101  
lants int hoff offte hoffsteede daer thuijs Poelenburgh opstaet met de tuijn boomgaerden plantagie cingels ende laen / molenweijt / bochtweijt/ maerweijt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-02-1680           (Joncker Pieter Ramp heere van Roelandt Steenhuijsen etc Joncker Diderick Ramp, ende Joncker Eghbertus Ramp)    [heere Daniel vande Tempel coopman tot amsterdam]
lants int hoff offte hoffsteede daer thuijs Poelenburgh opstaet met de tuijn boomgaerden plantagie cingels ende laen, en diverse landerijen / molenweijt / bochtweijt/ maerweijt / weijt van Mes / gors / schoenmaeckers camp / achter de vogelkoij / hoijlant voorde vogelkoij
 

5. Transcriptie nr.: 1680021601  
hoffsteede daer het huijs poelenburgh op staet, met de thuijn boomgaert plantagie cingels ende laen etc,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-02-1680           (Jonkers Ramp, als executeurs van zaliger de heere Joncker Jacob Spiaert van Poelenburgh)    [Daniel vande Tempel coopman woonende binnen der stadt amsterdam]
hoffsteede daer het huijs poelenburgh op staet, met de thuijn boomgaert plantagie cingels ende laen etc,
 

6. Transcriptie nr.: 1680030801  
een huijs staende opde gront van Bartholomieus Willemsz binnen onse banne aen Sint Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 08-03-1680           (Poulus Pietersz Schuijt outscheepen binnen onse dorpe)    [Jan Aerjansz Kil woonende inde schermer]
een huijs staende opde gront van Bartholomieus Willemsz binnen onse banne aen Sint Aechtendijck, met over doeninghe van sijn bruijcklant in bruijckwaer daerbij
 

7. Transcriptie nr.: 1680031902  
de helft van een huijs erff met het thuijntje daer achter inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 19-03-1680           (Aechte Cornelis weduwe van zaliger Dirck Lourisz van Rossen in sijn leven onse buerman inde kerckbuert)    [Sijmon Cornelisz Coedijck onse buerman inde voornoemde kerckbuert]
de helft van een huijs erff met het thuijntje daer achter inde kerckbuert, belent ten oosten Marijtje Dircxs Jan Jansz Verhammen Pieter Jooste Verhammen ende Willem Sijbrants ten westen de kerckwech
ten noorden Garbrant Lourisz ten suijden de Aelmismeesters

 

8. Transcriptie nr.: 1680032901  
een croft geestlants genaemt de padtackers,
29-03-1680           (Poulus Pietersz Schuijt outscheepen binnen onse dorpe aen Sint Aechtendijck)    [Grietje Krijnen weduwe van Cornelis Pietersz Schuijt]
een croft geestlants genaemt de padtackers,belent ten oosten de stadt haerlem ende Calslagers erffgenaemen ten suijden de kuijckerswech, ten westen de Eedele heere van Assumburgh ende ten noorden vrouwe vander Mijle
 

9. Transcriptie nr.: 1680040201  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt Duijfven
(Ver-)koopakte -- 02-04-1680           (Willem Sijmonsz Hooghebrech, ende Sijmon Willemsz Hooghebregh scheepen bijde woonende tot castricum)    [etronella gebooren Baronesse van Wassenaer, vrouwe Douariere vander Mijle, vrouwe van Merquette etc.]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt Duijfven, belent ten oosten ende suijdende hoogh eedel gebooren vrouwe vander Mijle met de duijffven van Joncker Mierop gecoomen
yen westen haer haer hoogh eedelts plantagie ofte bomgaerde vande huijse van Merquet ende ten noorden de wateringh

 

10. Transcriptie nr.: 1680040301  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt duijfven
Taxatieverslag -- 03-04-1680           (Willem Sijmonsz Hooghebregh ende Sijmon Willemsz Hooghebregh)   
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt duijfven, belent ten suijden ende oosten de hoogh eedel gebooren vrouwe vander Mijle met duijfven van Joncker Mierop ende haer bomgaerden
van Merquet ende ten noorden de wateringe bijde hoogh eedel gebooren vrouwe Petronella baonesse van Wassenaer douariere vander Mijle
vrouwe van Merquet

 

11. Transcriptie nr.: 1680040901  
een croft lants gelegen binnen onsen banne aen de cleijne houtwech genaemt van lammerden croft van Claes Sijtjes ende hontshel
(Ver-)koopakte -- 09-04-1680           (Jan Lourisz Hoogheduijn onse buerman opt hooghdorp + zoon en dochter)    [Hessel Jansz Bonckenburgh onse schout ende secretaris]
een croft lants gelegen binnen onsen banne aen de cleijne houtwech genaemt van lammerden croft van Claes Sijtjes ende hontshel, belent ten oosten de kleijne houtwech ten suijden de erffgenaemen vande heere van Thielt ten westen Cornelis Reijers ende ten noorden mr. Claes de Groot
 

12. Transcriptie nr.: 1680052801  
een huijs met sijn erff ende crofje daer achter
(Ver-)koopakte -- 28-05-1680           (Sijmonsz Dircxsz buerman tot velsen)    [Gerrit Gerritsz Waert ende Adrjantje Jans beijde woonende binnen onse dorpe inde star]
een huijs met sijn erff ende crofje daer achter, belent aent oost de kerckwech, aent suijden Gerrit Jans aent west den houtwech ende ten noorden de heer van Thielt
 

13. Transcriptie nr.: 1680052802  
een erfje om een huijsje op te setten gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 28-05-1680           (Neeltje Aerjans ende Aeffje Aerjans Sijmonsz onse buervrijsters inde kerckbuert)    [Heijndrick Jansz Velthuijs kuijper woonende binnen onse dorpe]
een erfje om een huijsje op te setten gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert, belent te oosten de heere Nicolaes Rogiers Ramsden ten suijden Pieter Bouwense erffgenaemen ten westen de wech, ende ten noorden de vercoopsters selfs,
 

14. Transcriptie nr.: 1680061001  
eerst een stuckelants genaemt de gieren /parthije lants genaemt de wollenaer
10-06-1680           (erffgenaemen van Gerrit Cornelisz Grasbos, ende Marijtje Jans gewoont hebbende inde beverwijck voornoemt)    [Aerjan Gerritsz Grasbos outscheepen woonende binnen onse dorpe aen duijn]
1) eerst een stuckelants genaemt de gieren groot acht hondert elf roeden volgens het morgenboeck
belent ten suijden Neeltje Jacobs ten westen de cleijne houtwech ten noorden Louris Aerjansz ende ten
oosten de groote houtwech,

2) drie hondert vijftich roeden (M11.765 gedk en M11.766; G07: 10) volghens het morgenboeck
meede gelegen binnen onse banne, in een parthije lants genaemt de wollenaer leggende gemeen
met de stadt haerlem in twee stucken lants teene belent ten oosten Marijtje
Willems ten suijden ende noorden de voornoemde stadt ende ten westen de luttick cij ende het ander
belent ten oost ende noorden de stadt haerlem voornoemt ten suijden Louris Jacobsz
ten westen Marijtje Willems

 

15. Transcriptie nr.: 1680061002  
drie stuckes lants: genaemt de gieren en genaemt de wollenaer (2x)
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-06-1680           (erffgenaemen van Gerrit Cornelisz Grasbos ende Marijtje Jans gewoont hebbende binnen der stede beverwijck)    [Aerjan Gerritsz Grasbos outscheepen woonende binnen onse dorpe aen duijn]
1) twee stucke lants: genaemt de gieren, belent ten suijden Neeltje Jacobs ten westen de cleijne houtwech ten noorden Louris Aerjansz ende ten oosten de groote houtwech

2)

 

16. Transcriptie nr.: 1680061003  
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de ven
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-06-1680           (erffgenaemen van Gerrit Cornelisz Grasbos, ende Marijtje Jans gewoont hebbende inde beverwijck)    [Neeltje Jacobs weduwe van zaliger Cornelis Jansz woonende binnen onse banne aen duijn]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de ven, belent ten oosten de groote cij ten suijden Wilbort Poulus cumsocijs, ten westen Louris Jansz Pieten ende ten noorden Aerjan Gerritsz Grasbos, met de wal int geheel aent west endt
 

17. Transcriptie nr.: 1680061004  
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de ven
(Ver-)koopakte -- 10-06-1680           (erffgenaemen van Gerrit Cornelisz Grasbos ende Marijtje Jans gewoont hebbende inde beverwijck)    [Neeltje Jacobs weduwe van zaliger Cornelis Jansz woonende binnen onse dorpe aen duijn]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de ven, belent ten oosten de groote cij ten suijden Wilbort Poulus ten westen Louris Jansz Pieten ende ten noorden Aerjan Gerritsz Grasbos
 

18. Transcriptie nr.: 1680062201  
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt twent
(Ver-)koopakte -- 22-06-1680           (Krijntje Jans weduwe van zaliger Sijmon Lourensz woonende binnen onse dorpe)    [Jodocus Cousebant woonende binnen der stadt haerlem]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt twent, belent ten oosten de groote houtwech ten suijden meester Claes de Groot ten westen de weduwe van Jan Cornelis Fransers, ende Engeltje Dircxs ende ten noorden de nauwe dijck
 

19. Transcriptie nr.: 1680090401  
Bruijn IJsbrantsz vande Horn leent 1000 gulden
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-09-1680           (Eustatius baron van Bronckhorst heere van Assumburgh heemskerck etc.)    [Bruijn IJsbrantsz vande Horn waart in het tholhuijs binnen onse dorpe]
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 februari 2020