Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1681   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1681021201  
een stuckelants gelegen binnen onse banne achter de vogelkoij
(Ver-)koopakte -- 12-02-1681           (erffgenaemen van Marijtje Louris inde wandelinge genaemt Marijtje Jans)    [Bartholomieus Willemsz Heemskerck woonende inde beverwijck]
1) een stuckelants gelegen binnen onse banne achter de vogelkoij, belent ten oosten het boomjes lant, ten suijden vernellen acker ten westen de vrouwe van Poelenburgh ende Wendalina vander Laen ten noorden de weduwe van Jan Cornelis Fransz,

2) Item noch de vierde paert van een weijt lants, gelegen achter thuijs daer de voornoemde Marijtje Louris aen de oostersij is overleeden, belent ten oosten de necksloot en suijden Cornelis Claesz tenwesten ende noorden Jacob Jansz Heijnstman

 

2. Transcriptie nr.: 1681040401  
de helft van een stuckelants genaemt Rauwertscamp
(Ver-)koopakte -- 04-04-1681           (Cornelis Lourisz Neelen)    [Petronella Cuijsius weduwe van Johan Coelembuer]
de helft van een stuckelants genaemt Rauwertscamp, belent ten oosten Jan Aerjans erffgenaemen ten suijden de maetwech ten westen tkinderhuijs tot haerlem ende ten noorden de maerdijck
 

3. Transcriptie nr.: 1681060101  
een perceel hoijlant gelegen binnen onse banne inde groote ende cleijne maet
(Ver-)koopakte -- 01-06-1681           (Kniertje Joppen weduwe van zaliger Heijndrick Harmensz vander Vlught woonende tot wijck op zee)    [Claes Aerjansz Kooper ende Cornelisje Aerjans (minderjaerighe kinderen van zaliger Aerjan Cooper)]
een perceel hoijlant gelegen binnen onse banne inde groote ende cleijne maet, belent inde kleijne maet aent suijden ende westen Maerten Jacobsz cumsocijs inde groote maet Lammert Jacobsz cumsocijs aent noorden de castricummer wateringh ende aent oost Alijt Damme erffgenaemen
 

4. Transcriptie nr.: 1681060301  
een crofte lants gelegen binnen onse banne genaemt Maerijtje Valckencroft
(Ver-)koopakte -- 03-06-1681           (Willem Jansz, Evert Cornelisz, Cornelis Jansz onse buerluijden ende Gerrit Gijsbertsz woonende opt hofflant)    [Lammert Jacobsz outscheepen en woonende binnen banne aen duijn, ende Aerjan Maertsz woonende inde beverwijck]
een crofte lants gelegen binnen onse banne genaemt Maerijtje Valckencroft,belent ten oosten de luttick cij ten suijden de stadt haerlem ten westen de groote cij ten noorden de heer Abram Loreijn
 

5. Transcriptie nr.: 1681082601  
een huijsmans woninge gelegen binnen onse banne aen duijn incl. 2 stukken land
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-08-1681           (mr. Johan de Goijer / Geertruijt de Goijer / Didrick de Goijer)    [Abraham Loreijn burgemeester ende raet der stadt haerlem]
1) een huijsmans woninge gelegen binnen onse banne aen duijn, belent ten noorden Neeltje Jacobs ten suijden Louris Jansz Henneman streckende voor van duijn tot achter aende beeck

2) een stuck teelant, gelegen suijtwaerts vant eijnde vande voors landerijen over de voors groote cijbeeck

3) een morgen vier hondert en thien roeden
leggende gemeen in watercamp sijnde hooijlant alle gebruict werdende bij de weduwe van Gerrit Evertsz

 

6. Transcriptie nr.: 1681082602  
huijsmanswoninge gelegen binnen onse banne aen duijn met 3 percelen land
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-08-1681           (mr. Johan de Goijer)    [Abraham Loreijn burgemeester ende raet der stadt haerlem]
huijsmanswoninge gelegen binnen onse banne aen duijn met 3 percelen land
 

7. Transcriptie nr.: 1681082603  
Een nog niet beschreven record 1681
26-08-1681             
 

8. Transcriptie nr.: 1681091401  
de helft van een huijs met sijn erff staende ende gelegen inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 14-09-1681           (Jan Cornelisz Goeman, in huwelijck gehadt hebbende Aerjantje Segers)    [Aerjan Segers Broer sijne swager onse buerman in de kerckbuert]
de helft van een huijs met sijn erff staende ende gelegen inde kerckbuert, belent ten oosten Neeltje ende Aefje Aerjans, ten suijden de wech, ten westen ende noorden de kinderen van Lijsbet Dircxs
 

9. Transcriptie nr.: 1681111401  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 14-11-1681           (Griet Sijmons, weduwe ende boedelhouster van Aerjan Lourisz Neelen (buerman aan duijn))    [Pieter Sijmonsz haere swager]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne aen duijn, belent ten oosten Pieter Sijmonsz voornoemt ten suijden de wildernisse ten westen Cornelis Jansz ende ten noorden
Louris Jacobsz

 

10. Transcriptie nr.: 1681122301  
een crofje lants gelegen aende houtwech, genaemt de halve lange acker
(Ver-)koopakte -- 23-12-1681           (zaliger Claes Lambertsz)    [Veiling?]
een crofje lants gelegen aende houtwech, genaemt de halve lange acker, belent ten oosten Pieter Jansz Verhammen ten suijden Bartholomieus Willemsz ten westen den houtwech ten noorden Lambert Jacobsz
 

11. Transcriptie nr.: 1681122302  
een stuckelants genaemt de sevenhoeven aen de Die
(Ver-)koopakte -- 23-12-1681           (zaliger Claes Lammertsz binnen onse dorpe inde kerckbuert insolvent overleeden)   
een stuckelants genaemt de sevenhoeven gelegen binnen onse banne aen de Die, ten westen de heer vander Keeren ten noorden de breetweersloot

Openbare verkoop

 

12. Transcriptie nr.: 1681122801  
huijsen ende landerijen bijde voornoemde Dieloff Cornelisz Immerseel
Volmacht (procuratie) -- 28-12-1681           (erffgenaemen vande voornoemde Dieloff Cornelisz Emmerseel)    [Jan Davitsz Knockaert woonende inde beverwijck]
huijsen ende landerijen bijde voornoemde Dieloff Cornelisz Immerseel
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021