Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1682   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 36   (uit: 3729)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1682013101  
alle soo danighe porsies lant ....
Volmacht (procuratie) -- 31-01-1682           (Jannitje Cornelise moie ende Neeltje Jacobs beijde woonende tot durgerdam)    [mr. Dirck Vischer]
 

2. Transcriptie nr.: 1682050201  
Een nog niet beschreven record 1682
02-05-1682             
 

3. Transcriptie nr.: 1682050901  
vercofte goederen van Dieuwertje ende Neeltje Jacob Slommers sijn gecoomen
Volmacht (procuratie) -- 09-05-1682           (Jan Pietersz Kist)    [Claes Jansz Kist, Jan Jansz Beers, Neeltje Jans ende Lijsje Jans]
 

4. Transcriptie nr.: 1682051001  
een croft teellants gelegen binnen onse banne
(Ver-)koopakte -- 10-05-1682           (erffgenaemen van wijlen de Neeltje ende Guertje Pieterse)    [Jan Willemsz Heemskerck, binnen der stede beverwijck]
een croft teellants gelegen binnen onse banne, ghelegen is ten suijden de heere van Assendelft ten noorden de heere van Swieten ten oosten de heere Loreijn, ende ten westen de hooghdorper wech
 

5. Transcriptie nr.: 1682051002  
een stucke hoijlants gelegen binnen onse banne genaemt het diepe laegh
(Ver-)koopakte -- 10-05-1682           (erfgenamen van Neeltje ende Guertje Pieterse)    [Bartholomieus Willemsz Heemskerck woonende inde beverwijck]
een stucke hoijlants gelegen binnen onse banne genaemt het diepe laegh, belent ten suijden de ban van wijck aen duijn ten oosten ende westen --- ende ten noorden de molen sloot
 

6. Transcriptie nr.: 1682051901  
drie dieversche parceelen landts publijcquelijck tot heemskerck vercocht opden 27e januarij deses jaers 1682
Volmacht (procuratie) -- 19-05-1682           (Michiel du Mortjer woonende alhier (= 's-Gravenhage))    [Allert Bonckenburgh woonende tot Uijtgeest]
Afhandeling van publieke verkoop
 

7. Transcriptie nr.: 1682052601  
Een nog niet beschreven record 1682
26-05-1682             
 

8. Transcriptie nr.: 1682052602  
een croft lants genaemt keesencroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-05-1682           (erffgenaemen van zaliger Dieloff Cornelisz Emmerseel binnen der stede beverwijck overleeden)    [Marijtje Dircxs weduwe van zaliger Jan Aerjans Claesz onse buervrouwe op noordorp]
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt keesencroft, belent ten oosten de kerckwech ten suijden het Sint Elijsabets Gasthuijs binnen haerlem aent westen de houtwech, ende aent noorden de stadt haerlem
 

9. Transcriptie nr.: 1682052603  
de helft van een stucke hoij lants benoorden de suijdt maet wech
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-05-1682           (Jan Davitsz Knockaert / kinderen van Sijmon Dircxsz Castricum / minderjaerige kinderen van Joost Jansz ende Marijtje Jans)    [Pieter Wildeman woonende binnen der stede beverwijck]
de helft van een stucke hoij lants gelegen binnen onse banne benoorden de suijdt maet wech, belent ten suijden Louris Dircxsz Kruijswech ende thijsenven ten westen de erffgenaemen van Wildeman, ten noorden de campen ende ten
oosten de ban van uijtgeest

 

10. Transcriptie nr.: 1682052604  
de helft van een stuck hoijlants benoorden suijdt maet wech
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-05-1682           (erffgenaemen van zaliger Dielof Cornelisz Emmerseel inde beverwijck overleeden)    [Pieter Wildeman woonende binnen der stede beverwijck]
de helft van een stuck hoijlants gelegen binnen onse banne benoorden suijdt maet wech, belent ten suijden Louris Dircxsz Kruijswech ende thijsenven ten westen de erffgenaemen van Wildeman,
ten noorden de campen ende ten oosten de ban van uijtgeest

 

11. Transcriptie nr.: 1682052605  
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt broersven
(Ver-)koopakte -- 26-05-1682           (Trijn Dircxs laest weduwe van zaliger Lourens Heijndricxsz Veen (in sijn leven onse buerman aende oostersij) / - minderjaerigh kint vande voornoemde Lourens Heijndricxsz Ven /minderjaerige soon van Jan Pieters Lammerden verweckt bij Trijn Dircxs voornoemt)    [Jan Davitsz Knockaert ende Grietje Mieus beijde woonende binnen der stede beverwijck]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt broersven, belent ten oosten Jacob Jansz Heijnstman ten suijden hart laen ten westen de erffgenaemen van Louris Lourisz de
Jonghe ende ten noorden Jacob Maertsz

 

12. Transcriptie nr.: 1682052606  
een stuckelants gelegen genaemt de schrijvers campjes
(Ver-)koopakte -- 26-05-1682           (Trijn Dircxs / minderjaerigh kint vande voornoemde Lourens Heijndricxsz Veen verweckt bij Marijtje Louris / Jan Pieters Lammerden verweckt bijde voornoemde Trijn Dircxs)    [Willem van Toorn woonende binnen der stede beverwijck]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de schrijvers campjes, belent ten oosten Vander Keeren ten suijden Jacob Jansz Heijnstman aent west de necksloot ende aent noorden hartlaen
 

13. Transcriptie nr.: 1682052607  
de vierde paert van een stuckelants genaemt het boompjes lant
(Ver-)koopakte -- 26-05-1682           (Trijn Dircxs weduwe van zaliger Lourens Heijndricxsz Veen / minderjaerigh kint vande voornoemde Lourens Heijndricxsz Veen/minderjaerige soon van Jan Pietersz Lammerden)    [Pieter Wildeman woonende binnen der stede beverwijck]
de vierde paert van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt het boompjes lant, belent int geheel ten oosten de Die ten suijden Jan van Slooten camp aent west Bartholomieus Willemsz Heemskerck ende aent noorden kalve camp
 

14. Transcriptie nr.: 1682052608  
een stucke weijt lant aende oostersij genaemt de weijt
(Ver-)koopakte -- 26-05-1682           (Bouwen Lourisz outscheepen woonende inde banne van wijck aen duijn en zijn dochter Claertje Bouwens)    [Nicolaes Rogiers Romsden woonende binnen onse banne]
een stucke weijt lant gelegen binnen onse banne aende oostersij genaemt de weijt, belent ten oosten Jan Willemsz Heemskerck ten suijden de notsloot ten westen meede een notsloot ende Lijsbet
Jans ende ten noorden Jacob Pieters

 

15. Transcriptie nr.: 1682052609  
een huijs ofte harberge genaemt de star met sijn erff ende werf
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-05-1682           (Gerrit Gerritsz geweesene waert binnen onse dorpe inde star)    [Adam Florisz vander Valck jegenwoordigh waert inde star]
een huijs ofte harberge genaemt de star met sijn erff ende werf, een huijs ofte harberge genaemt de star met sijn erff ende werf met een padt van thien voeten breet streckende vant erff of
werf vandit huijs tusschen Cornelis Aerjans Beecke erff ende het huijsje daer Gerrit Gerritsz
jegenwoordigh in woont,
belent tesamen aent oost Gerrit Gerritsz voornoemt
ende de wech ten suijden Cornelis Aerjans Beeck
Lijsbet Coopers kinderen ende Aelbert Maertsz ten westen meede een wech ,
ende ten noorden Willem Sijbrantsz ende Gerrit Gerritsz voornoemt

 

16. Transcriptie nr.: 1682052610  
een huijs ofte harberge genaemt de star met sijn erff ende werf
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-05-1682           (Gerrit Gerritsz geweesene waert inde star)    [Adam Floris vander Valck jegenwoordigh waert inde star]
een huijs ofte harberge genaemt de star met sijn erff ende werf, met een padt van thien voet breet streckende van dit erff ofte werff tusschen Cornelis Aerjans Beecke erf ende het huijsje daer Gerrit Gerritsz voornoemt jegenwoordigh in woont oost aentot op de wech toe belent tesamen ten oosten Gerrit Gerritsz voornoemt ende het voors wechje ten suijden Cornelis Aerjans Beeck Lijsbet Coopers kinderen ende Aelbert Maertsz ten westen de wech , ende ten noorden Willem Sijbrantsz ende Gerrit Gerrits voornoemt
 

17. Transcriptie nr.: 1682052611  
een croft lants genaemt alijde ackers gelegen aen duijn voornoemt tusschen cieen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-05-1682           (Willem Aerjansz Grasbos (minderjaerige soon van Aerjan Gerritsz Grasbos))    [Jan Pieters Lammerden, Jacob Pieters, Anna Pieters ende Aechje Pieters]
een croft lants genaemt alijde ackers gelegen binnen onse banne aen duijn voornoemt tusschen cieen, belent ten oosten de cij beeck ten suijden Jacob Willemsz twesten de groote cij beeck ende ten noorden
Joost Aerjansz Haecken

 

18. Transcriptie nr.: 1682052612  
een croft lants gelegen binnen onse banne aen aen duijn voornoemt tusschen cieen
(Ver-)koopakte -- 26-05-1682           (Jan Pietersz Lammerden Jacob Pietersz Anna Pieters ende Aechje Pieters alle onse buerluijden)    [Willen Aerjans Grasbos (minderjaerighe soon van Aerjan Gerritsz Grasbos)]
een croft lants gelegen binnen onse banne aen aen duijn voornoemt tusschen cieen, belent ten oosten de cij beeck ten suijden Jacob Willemsz ten westen de groote cij beeck ende ten noorden Joost Aerjansz
Haecken

 

19. Transcriptie nr.: 1682060501  
stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt Hesselscamp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1682           (Claertje Jans weduwe van Theunis Jansz / Anna Jans / Dieuwer Jans)    [Jacob IJsbrantsz alle woonende inde dorpe van uijtgeest]
stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt Hesselscamp, belent int geheel ten oosten de Die ten suijden de stroock aent west ende aent noorden Jacob Phillipsz
 

20. Transcriptie nr.: 1682060502  
lants in een stuckelants genaemt de Hesselscamp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1682           (Gerrit Jansz Hen / Anna Jans ende Dieuwer Jans)    [Jacob IJsbrantsz woonende tot uijtgeest op Assum]
lants in een stuckelants genaemt de Hesselscamp, belent int geheel ten oosten de Die ten suijden de stroock ten westen ende ten noorden Jacob Phillipsz
 

21. Transcriptie nr.: 1682060503  
een stuckelants genaemt de hoevens
(Ver-)koopakte -- 05-06-1682           (Trijn Cornelis weduwe van Baert Sijmonsz en haar drie onmondige kinderen)    [Jacob Willemsz outscheepen binnen onse dorpe]
een stuckelants gelegen binnen onse banne aen duijn genaemt de hoevens, belent ten oosten de luttick cijbeeck ten suijden ende noorden Jacob Willemsz voornoemt ende ten westen de groote houtwech (moet zijn groote cijbeeck)
 

22. Transcriptie nr.: 1682060504  
een stuckelants gelegen binnen onse banne aen duijn, genaemt de hoevens
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1682           (Evert Cornelisz woonende inde banne van wijck aen duijn, ende Gerrit Gijsbertsz Witsenburgh onse buerman)    [Jacob Willems outscheepen woonende binnen onse banne aen duijn,]
een stuckelants gelegen binnen onse banne aen duijn, genaemt de hoevens
 

23. Transcriptie nr.: 1682061501  
een huijs met sijn erff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 15-06-1682           (Marijtje Aerjans weduwe van zaliger Louris Engelsz onse buervrouwe)    [Gerrit Gijsbertsz Witsenburgh meede onsen buerman]
een huijs met sijn erff, belent ten suijdtoosten de wech ten suijdtwesten Anna Willems ten noordwesten de vercoopster ende ten noordoosten
Dirck Gijsbertsz

 

24. Transcriptie nr.: 1682061502  
een huijs met sijn sijn erff opt hooghdorp
(Ver-)koopakte -- 15-06-1682           (Marijtje Aerjans weduwe van zaliger Louris Engelsz meede onse buervrouw)    [Gerrit Gijsnertsz Witsenburgh onse buerman]
een huijs met sijn sijn erff opt hooghdorp, belent ten suijdtoosten de wech ten suijdtwesten Anna Willems ten noordwesten de vercoopster
 

25. Transcriptie nr.: 1682062001  
een stuckelants bij noordorp voornoemt genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 20-06-1682           (Michiel du Mortiere woonende in 's-Gravenhaghe)    [Dirck Pietersz onse buerman op noordorp]
een stuckelants gelegen binnen onse banne bij noordorp voornoemt genaemt het paerdelant van Vander Hoogh, belent ten oosten de leprosen tot haerlem ten suijden ende westen Sorjouw ende ten noorden luchten acker
 

26. Transcriptie nr.: 1682072001  
lants gelegen inde quatient binnen onse banne in de maet ende waelt
(Ver-)koopakte -- 20-07-1682           (Michiel du Mortiere woonende in 's-Gravenhaghe)    [Sijmon Dircxsz Oudendijck outscheepen binnen onse dorpe]
lants gelegen inde quatient binnen onse banne in de maet ende waelt
 

27. Transcriptie nr.: 1682072002  
verschijden parthijen lants gelegen inde made ende breetweer
(Ver-)koopakte -- 20-07-1682           (Michiel du Mortiere woonende in 's-Gravenhaghe)    [mr. Claes de Groot chirurgijn woonende binnen der stede beverwijck]
verschijden parthijen lants gelegen inde made ende breetweer, waelende tegen verscheijden andere parthijen soo die gebruijckt sijn tot den verleeden jaere bij Marijtje Cornelis kinderen
 

28. Transcriptie nr.: 1682091401  
vier vijfde paerten een huijs met sijn erff met de bierscheur met sijn erff staende inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 14-09-1682           (Jacob Jansz Verhammen biersteecker ende Cornelis Jansz Verhammen waert beijde woonende tot Wtgeest ende Pieter Verhammen ende Willem Jansz Verhammen beijde oude scheepenen binnen onse dorpe)    [Pieter Jansz Verhammen inde wandelinge genaemt Pieter Joosten haere broeder]
vier vijfde paerten een huijs met sijn erff met de bierscheur met sijn erff staende inde kerckbuert, belent te samen te oosten ende suijden de wegh ten westen Pieter Pietersz Verhammen ende ten noorden Pieter Joosten selfs
 

29. Transcriptie nr.: 1682101301  
een crofte lants voor de laen van merquette
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-10-1682           (Anna Louris weduwe van Krijn Jacobsz Jan Krijnsen Marijtje Krijne ende Grietje Krijne alle onse buerluijden woonende aende oostersij)    [Louris Pietersz onse buerman woonende op noordorp]
een crofte lants gelegen binnen onse banne voor de laen van merquette, belent ten oosten den oosterwech ten suijden Jacob Maertsz ten westen de kerckwech ende ten noorden de vrouwe vander Mijle
 

30. Transcriptie nr.: 1682101302  
een crofte lants gelegen binnen onse banne voorde laen van merquet
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-10-1682           (Anna Louris weduwe van Krijn Jacobsz Jan Krijnsen Marijtje Krijne ende Grietje Krijne ende Louris Krijnsen)    [Louris Pietersz onse buerman woonende op noordorp]
een crofte lants gelegen binnen onse banne voorde laen van merquet, belent ten oosten den oosterwech, ten suijden Jacob ten westen de kerckwech ende ten noorden de vrouwe vander Mijle
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021