Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1683   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 23   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1683030101  
een stucke lants genaemt het vlaenderhoff
(Ver-)koopakte -- 01-03-1683           (Jan Egbertsz vanden Bos in huwelijck hebbende Claesje Cornelise woonende tot berghen)    [erffgenaemen van Dirck Gerritsz Bergen]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt het vlaenderhoff, belent ten oosten de oosterwech ten suijden Lijsbet ende ten westen de kerckwech ende ten noorden Aechte Louris
 

2. Transcriptie nr.: 1683030102  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt het vlaenderhoff
Taxatieverslag -- 01-03-1683             
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt het vlaenderhoff
 

3. Transcriptie nr.: 1683030103  
twee stuckelants genaemt de velst ende de rietbos
(Ver-)koopakte -- 01-03-1683           (CornelisEngels Hildermis woondende binnen der stadt Alckmaer)    [Reijnier de Swaen, heere van Poelenburgh]
twee stuckelants genaemt de velst ende de rietbos,
 

4. Transcriptie nr.: 1683030201  
een stucke lants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-03-1683           (regenten van het weeshuijs binnen der stadt alckmaer)    [Cornelis Cornelis Keijns onse schoolmeester]
een stucke lants gelegen binnen onse banne, belent ten oosten de nierbaan ten westen de erffgenaemen van Neeltje Jacobs ten suijden de molencroft ende ten noorden de kerckbeeck,
 

5. Transcriptie nr.: 1683030202  
een stuckelants gelegen binnen onse banne bijde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-03-1683           (regenten van het weeshuijs binnen der stadt alckmaer)    [Cornelis Cornelisz Keijns onse schoolmeester]
een stuckelants gelegen binnen onse banne bijde kerckbuert, belent ten oosten de nierbaan ten suijden de molencroft ten westen de erffgenaemen van Neeltje Jacobs ende ten noorden de kerckbeeck
 

6. Transcriptie nr.: 1683030401  
een croft lants opt hooghdorp
(Ver-)koopakte -- 04-03-1683           (Petrus Pierius burger,eerster der stede beverwijck)    [Marijtje Cornelis weduwe van Cornelis Willemsz Dieuwers]
een croft lants gelegen binnen onse banne daer de voornoemde weduws huijs op staet, opt hooghdorp, belent ten suidtoosten tafter wechje ten suijdt westen de weduwe van Jacob Ringh ten noordtwesten de beeck aende kuijckerswech ende ten noordoosten Louris Dircxsz erffgenaemen
 

7. Transcriptie nr.: 1683031201  
1) croft teel lants gelegen binnen onse banne genaemt Dirck van Toorns croft 2) een crofje teel lants genaemt in breetslaght ofte de blockjes
12-03-1683           (Fredericus Molerus bedienaer des goddelijcken woorts woonende binnen der stede beverwijck)    [Cornelis Arisz Sinjeur cessionant woonende binnen onse dorpe]
1) croft teel lants gelegen binnen onse banne genaemt Dirck van Toorns croft, belent ten oosten de butter acker ten suijden Louris Engelsz ten westen de hout wech ende ten noorden Risje Jaspers
kinderen

2)een crofje teel lants genaemt in breetslaght ofte de blockjes, belent ten oosten ende ende ten noorden Neeltje Jacobs erffgenaemen ten suijden ende westen de stadt alckmaer

 

8. Transcriptie nr.: 1683031202  
hoijlants buijten de Sint Aechtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-03-1683           (Cornelis Arisz Sinjeur woonende binnen onse dorpe)    [Phillips Jansz wijn maecker woonende binnen der stede beverwijck]
hoijlants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck gemeen met Dirck Claesz uijt de
Wijck, ende Neeltje Jacobs erffgenaemen, belent int geheel ten westen de heere burgermeester Abraham Loreijn, ten noorden Sint Aechtendijck, ende ten oosten Neeltje Jacobs erffgenaemen ende Risje Jaspers kinderen

 

9. Transcriptie nr.: 1683031203  
1) een croft teel lants genaemt Dirck van Toorns croft 2) en crofje teel lants genaemt in breetslaght ofte de blockjes
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-03-1683           (Cornelis Arisz Sinjeur woonende binnen onse dorpe)    [Fredericus Molerus bedienaer des goddelijcken woorts woonende binnen der stede beverwijck]
1) een croft teel lants genaemt Dirck van Toorns croft, belent ten oosten de butter acker ten suijden Louris Engelsz weduwe ende ten westen de hout wech

2) en crofje teel lants genaemt in breetslaght ofte de blockjes, belent ten oosten ende noorden Neeltje Jacobs erffgenaemen ten suijden ende westen de stadt alckmaer

 

10. Transcriptie nr.: 1683031204  
de derde paert van een croft lants bij de kerckbuert genaemt de maercroft
(Ver-)koopakte -- 12-03-1683           (Griet Jans weduwe van Claes Cornelisz Blom)    [Nicolaes Rogiers Ramsden woonende binnen onse dorpe]
de derde paert van een croft lants gelegen binnen onse banne bij de kerckbuert genaemt de maercroft, belent ten noord ende suijdtoosten de heere van Poelenburgh ten suijdwesten de oosterwech ende
ten noordwesten de maerlaen

 

11. Transcriptie nr.: 1683031205  
de opstal ofte het huijs bijt vervallen huijs Rewijck
(Ver-)koopakte -- 12-03-1683           (Cornelis Arisz Sinjeur cessionant woonende binnen onse dorpe)    [Nicolaes Rogiers Ramsden woonende binnen onsen dorpe]
de opstal ofte het huijs staende opde gront vande voornoemde heere Nicolaes Rogiers Ramsden
binnen onse dorpe bijt vervallen huijs Rewijck,

 

12. Transcriptie nr.: 1683053001  
de suijderste helft van drie ackeren lants
(Ver-)koopakte -- 30-05-1683           (erffgenaemen van zaliger Cornelis Jacobsz Floor tot heijloo)    [Cornelis Reijersz ouwt scheepen woonende binnen onse dorpe aen duijn]
de suijderste helft van drie ackeren lants, belent ten oosten de luttick cijbeeck, ten suijden de poelbeeck, ten westen de geijlcamp ende ten noorden Cornelis Reijersz
 

13. Transcriptie nr.: 1683060501  
lants in een stuckelants genaemt het schapelant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1683           (Erfgenamen Krijnen/Krijnsen)    [Cornelis Reijerszout scheepen binnen onse dorpe]
lants in een stuckelants genaemt het schapelant, belent int geheel ten westen de wildernis ten oosten de luttick cij ten suijden Reijer Jacobsz ende ten noorden juffrouw Schouten
 

14. Transcriptie nr.: 1683060502  
een stuckelants genaemt het schapelant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1683           (Reijer Claesz Peperthuijn, woonende tot uijtgeest + 4x Krijnsen + Reijer Jacobxz + Claesje Jacobs)    [Cornelis Reijersz outscheepen binnen onse dorpe op noordorp aen duijn]
een stuckelants genaemt het schapelant, belent int geheel ten westen de wildernisse ten suijden Reijer Jacobsz ten oosten de luttick cij, ende ten noorden juffrouw Schouten
 

15. Transcriptie nr.: 1683060601  
de derde paert in een stuckelants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 06-06-1683           (alle erffgenaemen van Claes Claesz opden nieuwendam in assendelft)    [Roghus van Veen woonende inde beverwijck]
de derde paert in een stuckelants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck, belenders gelegen is gemeen met de voornoemde Van Veen ende de erfgenaemen van Nanningh Nanninghsen van Lis belent
ten suijden Bartholomieus Willemsz Heemskerck, ten noorden de erffgenaemen van Joncker Ruijs ten suijdt westen de Sint Aechtendijck ende ten oosten de kil

 

16. Transcriptie nr.: 1683060602  
derde paert in een stucke lants, buijten de Sint Aechtendijck
(Ver-)koopakte -- 06-06-1683           (erffgenaemen van Claes Claesz opden nieuwendam)    [Roghus van Veen, woonende binnen der stede beverwijck]
derde paert in een stucke lants, gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck, belent ten suijden Bartholomieus Willemsz Heemskerck, ten noorden de erffgenaemen van Joncker Ruijs ten suijdt westen de Sint Aechtendijck, ende ten oosten de kil
 

17. Transcriptie nr.: 1683062001  
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onse dorp inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 20-06-1683           (Pieter Cornelisz Lamberden (curator Hesse Jansz Bonckenburgh))    [Jan Cornelisz Moij meede woonende binnen onse dorpe inde kerckbuert]
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onse dorp inde kerckbuert, belent ten oosten Pieter Heijndricxsz ende Louris Jacobsz Backer, ten suijden een wechje ten westen Cornelis Lourisz Rijckeman ende Louris Sijmonsz ende ten noorden de kerckwech
 

18. Transcriptie nr.: 1683091301  
een parthije lants gelegen binnen onse banne op noordorp
(Ver-)koopakte -- 13-09-1683           (Cornelis Lourisz Hooghwerff, onse buervrijer en Trijn Claese weduwe van Jan Cornelisz van Poelenburgh)    [Dirck Pietersz onse buerman op noordorp]
een parthije lants gelegen binnen onse banne op noordorp, sijnde met elst beplant
belent ten oosten het laghe wechje ten suijden de cooper ten westen de houtwech ende ten noorden de weduwe ende
kinderen van Jan Adrjaens Claesz

 

19. Transcriptie nr.: 1683091302  
een huijs met sijn erff ende crofje
(Ver-)koopakte -- 13-09-1683           (Gerrit Gerritsz timmerman onse buerman)    [Gerrit Jansz schoenmaecker onse buerman inde kerckbuert]
een huijs met sijn erff ende crofje daer achter, belent ten oosten de keckwech aent west de houtwech ten suijden de cooper ende ten noorden de heere Van Thielt
 

20. Transcriptie nr.: 1683092001  
een crofte lants aen duijn, genaemt de croft van Theunis Jansz / een crofje lants genaemt het crofje van Jannitje Everts
(Ver-)koopakte -- 20-09-1683           (Louis Trip in huwelijck hebbende vrouwe Christina Trip uit Amsterdam)    [Pieter de Graef vrijheere van suijdt polsbroeck]
1) een crofte lants gelegen binnen onse banne aen duijn, genaemt de croft van Theunis Jansz, belent ten oosten Jacob Schoutens weduwe ten suijden Cornelis Lammertsz kinderen ten westen de duijnen ende ten noorden de maerdijck

2) een crofje lants genaemt het crofje van Jannitje Everts, belent ten oosten de Sorjouw, ten suijden de heer hooft ten westen de duijnen ende ten noorden kalve bos met noch eenighe nollen buijten de onderwal

 

21. Transcriptie nr.: 1683120701  
landerijen gelegen in de banne van heemskerck
Volmacht (procuratie) -- 07-12-1683           (Gijsbertus van Pallas sijn swagher)    [Joncheer Hugo Johan Ruijsch van Meeresteijn]
 

22. Transcriptie nr.: 1683121101  
seeckere perthije waijtlants gelegen buijtensdijcxs inden banne van heemskerck
Volmacht (procuratie) -- 11-12-1683           (Gijsbertus van Pallaes)    [Juffroue Lucia Ruijsch, meerderjaerighe ongehuwde persoone woonende tot alphen]
 

23. Transcriptie nr.: 1683123001  
de helft van een stuckelants benoorden de suijdt maetwech
(Ver-)koopakte -- 30-12-1683           (Engel Cornelisz Leenman, woonende tot haerlem, ende Cornelis Cornelis Leenman, woonende binnen der stede beverwijck)    [de erffgenaemen van Arent Gerritsz Wildeman, woonende binnen der stede beverwijck]
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne benoorden de suijdt maetwech, belent ten suijden Louris Dircksz Kruijswegge erfgenaemen en Thijsen ven ten westen de voornoemde erffgenaemen van
Bredeman ten noorden de campen ende ten oosten de banscheijdinghe van wtgeest

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 maart 2020