Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1684   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1684020301  
1) lants gelegen binnen onse banne buijten den Sint Aechtendijck 2) lants gelegen bij de voors parthije
(Ver-)koopakte -- 03-02-1684           (Gijsbertus van Pallas en Joncker Hugo Johan Ruijsch van Meeresteijn)    [Cornelis Jansz Velsen secretaris der stede beverwijck]
1) lants gelegen binnen onse banne buijten den Sint Aechtendijck, streckende vande selve dijck tot aende kil belent ten noorden Joncker Rogho van Veen ten suijden de molentocht,

2) lants gelegen bij de voors parthije belent ten noorden de molentocht ende ten oosten de parthije bij Steven
Jansz Barrevelt

 

2. Transcriptie nr.: 1684020302  
1) lants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck 2) lants ten noorden de voorgaende parthije
(Ver-)koopakte -- 03-02-1684           (Gijsbertus van Pallas en Joncker Hugo Johan Ruijsch)    [Steven Jansz Barrevelt scheepen der stede beverwijck]
1) lants gelegen binnen onse banne buijten de Sint Aechtendijck, belent ten noorden de molentocht ten suijden de naervolgende parthije lants ten westen ende ten oosten dominee Fredricus Molerus

2) lant belent ten noorden de voorgaende parthije ten suijden Joncker Rogho van Veen ten oosten dominee Fredricus Molerus ende ten westen tlant bijde heere secretaris Velsen vande comparant

 

3. Transcriptie nr.: 1684022801  
lants gelegen binnen onse banne buijten den Sint Aechtendijck genaemt het groote stuck
(Ver-)koopakte -- 28-02-1684           (Jan Dircxsz Half swagh(?) woonende binnen der stede beverwijck)    [Dirck Claesz vanden Hoeff ende Phillips Jansz acijnmaecker beijde in stede beverwijck]
lants gelegen binnen onse banne buijten den Sint Aechtendijck genaemt het groote stuck, belent int geheel ten oosten Marijtje Janse ten suijden de heere Loreijn ten westen de Sint Aechtendijck ende ten
noorden Claes Elbertsz ende Risje Jaspers kinderen

 

4. Transcriptie nr.: 1684051201  
drie stucken lants gelegen binnen onse banne aende Maerdijck, het eene genaemt Janckenhem het ander Hesselsblock, ende het derde Block
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1684           (Jacob Phillipsz woonende tot Wtgeest in westegeest)    [Steven Jansz Berrevelt scheepen binnen der stede beverwijck]
drie stucken lants gelegen binnen onse banne aende Maerdijck, het eene genaemt Janckenhem het ander Hesselsblock, ende het derde Block, belent ten oosten Cornelis Mieusz Blauw ten suijden Jacob Maertsz, ten westen de groote maet ende ten noorden het
maerdijckjen ofte het dijckje

 

5. Transcriptie nr.: 1684051202  
drie stucken lants gelegen binnen onse banne bijde Maerdijck, het eene genaemt Janckenhem, het ander Hesselsblock, ende het derde het Block
(Ver-)koopakte -- 12-05-1684           (Jacob Phillipsz, woonende tot Wtgeest in westegeest)    [Steven Jansz Berrevelt, scheepen der stede beverwijck]
drie stucken lants gelegen binnen onse banne bijde Maerdijck, het eene genaemt Janckenhem, het ander Hesselsblock, ende het derde het Block, belent ten oosten Cornelis Mieusz Blauw ten suijden Jacob Maertsz ten westen de groote maet ende ten noorden de maerdijck ofte het dijckje dat men vande uijtgeester coogh naer heemstee gaet
 

6. Transcriptie nr.: 1684051203  
een stuckelants gelegen binnen (onse) banne opden hem
12-05-1684           (Cornelis Willemsz Heemskerck, woonende binnen der stede beverwijck)    [dominee Fredricus Molerus]
een stuckelants gelegen binnen (onse) banne opden hem, belent ten suijden de weduwe van zaliger Hendrick Cloeck, ende haer kinderen ten oosten de Die, ten noorden Sijmon Dircxsz Oudendijck ende ten westen Jacob Willemsz
 

7. Transcriptie nr.: 1684051204  
Lammerden croft
(Ver-)koopakte -- 12-05-1684           (Lijsbet Jans weduwe van Pieter Jacobsz Rijckeman Jan Pietersz Rijckeman Annitje Pieters ende Aechje Pieters alle onse buer- luijden aende oostersij)    [Seger Segersz Smit outscheepen in de kerckbuert]
een croft lants gelegen binnen onse banne genaemt Lammerden croft, belent ten oosten de oosterwech ten suijden het middel laentje ten westen de kerckwech ende ten noorden Cornelis Jans erffgenaemen

Ruilakte

 

8. Transcriptie nr.: 1684051205  
de helft van een croft lant
(Ver-)koopakte -- 12-05-1684           (Seger Segersz Smit outscheepen in de kerckbuert)    [ijsbet Jans weduwe van Pieter Jacobsz Rijckeman Jan Pietersz Rijckeman Annitje Pieters ende Aechje Pieters alle onse buerluijden aende oostersij]
lants in een croft lants, gelegen binnen onse banne, belent ten oosten Claes Morsch ten suijden Marijtje Stuijfsande, ten westen de stadt haerlem ende ten noorden Jacob Heijnstman
 

9. Transcriptie nr.: 1684051206  
1) croft lants genaemt lammerden croft 2) crofte lants in wateracker
Taxatieverslag -- 12-05-1684             
 

10. Transcriptie nr.: 1684060201  
een stuckelants genaemt tsuijder lant
(Ver-)koopakte -- 02-06-1684           (erfgenaemen van Trijn Cornelis ende Jan Jansz)    [Jan Davits Knockaert woonende binnen der stede beverwijck]
een stuckelants genaemt tsuijder lant, belent ten oosten de schouwbeeck ten suijden de erffgenaemen van Cloeck ten westen de wildernisse ende ten noorden Lammert Jacobsz cumsocijs
 

11. Transcriptie nr.: 1684062001  
een boomgaertje van Jasper Gerritsz
(Ver-)koopakte -- 20-06-1684           (Marijtje Claese / Louris Cornelisz / Trijn Claes weduwe van Jasper Louris woonende tot Blommendael)    [Cornelis Aerjansz Beeck scheepen woonende binnen onse dorpe inde kerckbuert]
een boomgaertje van Jasper Gerritsz, belent ten oosten, ende westen den cooper ten noorden de kerckbeeck ende ten suijden de heere van Assenburgh
 

12. Transcriptie nr.: 1684070401  
een huijs sijnde de harberghe genaemt de star met sijn erff ende werff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-07-1684           (Adam Florisz vander Valck waert woonende binnen onse dorpe inde star)    [Dirck Jansz Paes meede waert woonende binnen onse dorpe inde gouden leuw]
een huijs sijnde de harberghe genaemt de star met sijn erff ende werff met een padt van thien voeten breet streckende vant erff ende werff van dit huijs aff tusschen de erven daer de huijsen van Cornelis
Aerjansz Beeck, ende Gerrit Gerritsz op staen oost aen tot op de wech toe staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert

 

13. Transcriptie nr.: 1684070402  
coop penningen bij hem uijtgelooft voort huijs genaemt de harberge de star
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-07-1684           (Adam Florisz vander Valck waert in de star binnen onse dorpe)    [Dirck Jansz Paes waert woonende binnen onse dorpe inde gouden leeuw]
coop penningen bij hem uijtgelooft voort huijs genaemt de harberge de star
 

14. Transcriptie nr.: 1684102801  
1) lants gelegen inde bree meede 2) lants gelegen genaemt het croeselaersblock
28-10-1684           (Evert Cornelisz woonende inde banne van wijck aen duijn)    [Hessel Jansz Bonckenburgh onse schout]
1) een hondert ses en tseventich roeden lants gelegen binnen onse banne inde bree meede, gemeen met Gerrit Gijsbertsz belent ten noorden de maerdijck, ten oosten de stadt haerlem ten suijden bekeven ende ten westen Dirck Wilmencamp

2) een stucke lants gelegen binnen onsen als vooren genaemt het croeselaersblock,
belent int geheel ten oosten tGasthuijs tot wijck op zee, ten westen de maetwech ende ten noorden Wilbort Cornelis
cumsocijs

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 maart 2020