Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1685   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1685030601  
vijf saedt ackeren lants genaemt de cruijscroft
(Ver-)koopakte -- 06-03-1685           (Jan Willemsz Heemskerck woonende der steede beverwijck)    [Reijnier de Swaen heere van Poelenburgh]
vijf saedt ackeren lants gelegen binnen onse banne genaemt de cruijscroft, belent aent suijden de schouwbeeck aent west de hooghdorperwech aent noorden de heere van Assumburgh aent oost de erffgenaemen
van Wendalina vander Laen

 

2. Transcriptie nr.: 1685040701  
de huijsinghe ende hoffstede genaemt de Vlotter staende ende gelegen binnen onse banne op noordorp
(Ver-)koopakte -- 07-04-1685           (Familie van der Voort)    [Juffroue Constantia Hochpied, de wel eedele heere Nicolaes Witsen ende Juffroue Hester Hochpied ende Isaack Btaine]
de huijsinghe ende hoffstede genaemt de Vlotter staende ende gelegen binnen onse banne op noordorp
 

3. Transcriptie nr.: 1685051201  
een parthijtje lants daer een huijsje op gestaen heeft op noordorp
(Ver-)koopakte -- 12-05-1685           (Neeltje Louris weduwe van zaliger Sijmon Michielsz woonende binnen der stede beverwijck)    [Cornelis Claesz Spanjaersbergh onse buerman woonende op noordorp]
een parthijtje lants daer een huijsje op gestaen heeft gelegen binnen onse banne op noordorp.
belent ten oosten de houtwech, ten suijden de cooper ten westen de beeck ende ten noorden Gerrit Dircxsz Bosman

 

4. Transcriptie nr.: 1685051202  
lants genaemt cleijn smalweer
(Ver-)koopakte -- 12-05-1685           (Jan Aerjansz Kil woonende tot oudorp)    [Dirck Garbrantsz Vischer woonende binnen der stede beverwijck]
lants genaemt cleijn smalweer, belent ten oosten Dirck Sijmonsz smalweer, ten suijden Cornelis Gijsbertsz bruijcklant, ten westen de bailluws camp, ende ten noorden de groote mantelmetten notwech over Cornelis Gijsberts bruijcklant
 

5. Transcriptie nr.: 1685051203  
een huijs met sijn erff ende thuijn staende aen duijn
(Ver-)koopakte -- 12-05-1685           (Louris Jacobsz oudtscheepen woonende binnen onse dorpe aen duijn incl. minderjarige kinderen)    [Louris Cornelisz onse buerman aen duijn]
een huijs met sijn erff ende thuijn staende ende gelegen binnen onse dorpe aen duijn
 

6. Transcriptie nr.: 1685052701  
1) een huijs met sijn erff met een tuijntje staende op noordorp 2) stuckje lants opden hem
(Ver-)koopakte -- 27-05-1685           (Cornelis Lourisz Rijckeman (+minderjarige zoon) outscheepen binnen onse dorpe ende Pieter Cornelisz Rijckeman)    [Hessel Jansz Bonckenburgh onse schout]
1) een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse dorpe inde kerckbuert, belent ten oosten Jan Cornelisz Moij ten suijden ende westen ende ten noorden Louris Sijmonsz

2) stuckje lants gelegen binnen onse banne opden hem, belent ten oosten de halve het ten suijden ende noorden Sijmon Dircxsz Oudendijck ten
westen de groote maet

 

7. Transcriptie nr.: 1685061201  
lants gelegen inde bree meede
(Ver-)koopakte -- 12-06-1685           (Hessel Jansz Bonckenburgh onse schout ende Gerrit Gijsbertsz Witsenburgh onse buerman opt hooghdorp)    [Marijtje Cornelis onse buervrijster aen duijn]
lants gelegen binnen onse banne inde bree meede, belent ten oosten de stadt ten westen Dirck Willemscamp, ende ten noorden de maerdijck
 

8. Transcriptie nr.: 1685062201  
lants in een stuckelants genaemt het croeselaers block
(Ver-)koopakte -- 22-06-1685           (Hessel Jansz Bonckenburgh onse schout ende Gerrit Gijsbertsz Witsenburgh onse buerman opt hooghdorp)    [Pieter Sijmonsz outscheepen binnen onse dorpe aen duijn]
lants in een stuckelants genaemt het croeselaers block,belent ten oosten tGasthuijs tot wijck op zee ten suijden ten westen de maetwech ende ten noorden Wilbort Cornelisz cumsocijs
 

9. Transcriptie nr.: 1685062901  
lants vande crofte gelegen voorde poort vande huijse van Assumburgh
(Ver-)koopakte -- 29-06-1685           (Eustatius Baron van Bronckhorst, vrijheere van Asumburgh heere van Heemskerck Bercouwde den Achter- broeck etc)    [Gerard Bicker van Zwieten heere van Zwieten]
lants vande crofte gelegen voorde poort vande huijse van Assumburgh, streckende vande veerlaen tot
aen Dirck Gerritsz Bergers erff toe aen de maetwech heen omme daermeede aldaer de maetwech recht te
maecken

 

10. Transcriptie nr.: 1685062902  
lants van een stuckelant genaemt de weijt aen de maetwech
(Ver-)koopakte -- 29-06-1685           (Gerard Bicker van Zwieten heere van Zwieten)    [Eustatius Baron van Bronckhorst vrijheere van heemskerck]
lants van een stuckelant genaemt de weijt aen de maetwech, belent de voornoemde 421,5 roede lants ten suijdt oosten tvoornoemde lant ten suijdt westen de laen gaende vande maetwech naer outhaerlem, ende ten noordt westen de maetwech gaende ten suijdt oosten van Theunis Dircxs Bergers (?)huijs heen
 

11. Transcriptie nr.: 1685070201  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe opt hooghdorp
(Ver-)koopakte -- 02-07-1685           (Cornelis Ockersz woonende tot aeckersloot op startingh)    [Pieter Jansz Verhammen scheepen binnen onse dorpe]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe opt hooghdorp, belent ten oosten de wech ten suijden Marijtje Jans ten westen Dirck Vechters kinderen ende ten noorden de
beeck

 

12. Transcriptie nr.: 1685073101  
een stuckje geestlants gelegen in den banne van heemskerck aende groote houtwech
Volmacht (procuratie) -- 31-07-1685           (Steven Jansz Berrevelt woonende binnen der stede beverwijck)    [Jacob Vechter als in huwelijck hebbende Trijn Claesz]
 

13. Transcriptie nr.: 1685091001  
een stucke geestlants gelegen binnen onse banne aende groote houtwech
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 10-09-1685           (Jacob Vechter, in huwelijck hebbende Trijn Claesz)    [dominee Fredricus Molerus bedienaer des goddelijcke wordt]
een stucke geestlants gelegen binnen onse banne aende groote houtwech, streckende voor vande voors wech tot aent lant toebehoorende de stadt alckmaer, belent ten noorden de cooper ende ten suijden de weduwe van Louris Engelsz
 

14. Transcriptie nr.: 1685092801  
lants gelegen binnen onse banne bijde Kerckbuert genaemt het tuijtje bij Segers
(Ver-)koopakte -- 28-09-1685           (Gerrit Jansz Schoenmaecker Reijnier Jansz ende Harmen Harmensz in huwelijck hebbende Griet Jansz)    [Hessel Jansz Bonckenburgh onsen schout ende secretaris,]
lants gelegen binnen onse banne bijde Kerckbuert genaemt het tuijtje bij Segers,belent ten oost Jacob Heijnstman ten suijden Seger Segers ten westen de wech ende ten noorden Jacob Maertsz
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 maart 2020