Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1690   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1690012501  
een dubbelde damschuijt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-01-1690           (Cornelis Allertsz Heertie coopman wonende op cnollendam)    [Jacob Fransz wonende opt eijlant van wieringen]
een dubbelde damschuijt
 

2. Transcriptie nr.: 1690012502  
een stuck teellant, genaemt boorten croft
(Ver-)koopakte -- 25-01-1690           (Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij)    [Teunis Michielsz wonende aen duijn]
een stuck teellant, genaemt boorten croft, met de acker daar aan leggende inde wollenaar, belent ten oosten de cleijne houtwech met de schoubeeck en de erffgenamen van Jan Aartsz,
ten suijden Louris Jansz Lammerden ten westen

 

3. Transcriptie nr.: 1690012503  
een stuck teellant, leggende in bollant
(Ver-)koopakte -- 25-01-1690           (Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij)    [Mattheus Coddijn medicine doctor binnen der stede beverwijck]
een stuck teellant, leggende in bollant, belent ten oosten de kerckwech, ten zuijden de schoubeeck met de stadt haarlem, ten westen en noorden de erffgenamen van Lijsbet Jans,
 

4. Transcriptie nr.: 1690012504  
een parceel lants vande landen die walen inde kleijne maat en int breetweer
(Ver-)koopakte -- 25-01-1690           (Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij)    [mr.Claas de Groot wonende inde beverwijck]
een parceel lants vande landen die walen inde kleijne maat en int breetweer, tegen Vander Horst
 

5. Transcriptie nr.: 1690012505  
1) een stuck weijlant, genaemt de Hesselcamp 2) een stuck lant genaemt het ackerlant 3) de helft in een stuck weijlant genaemt ceelties camp 4) het weijtie van Dirck Egbertsz
(Ver-)koopakte -- 25-01-1690           (Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij)    [erffgenamen van saliger Hessel Jansz Bonckenburch]
1) een stuck weijlant, genaemt de Hesselcamp,belent ten oosten de erffgenamen van Jan Cornelisz Velsen, ten zuijden de vercoper, ten westen de necksloot, ten noorden de gemene wateringh vande Duckelmeer

2) een stuck lant genaemt het ackerlant, belent ten oosten Claes Lourisz de Jongh, ten zuijden de hartlaan sloot, ten westen de necksloot, ten noorden de verkoper

3) de helft in een stuck weijlant genaemt ceelties camp, belent ten oosten Claes Lourisz de Jongh, ten zuijden de hartlaan sloot, ten westen de necksloot, ten noorden de
verkoper,

4) het weijtie van Dirck Egbertsz met een acker daarvoor, streckende tot de oosterwech toe, belent ten (Marq. 1 en 2) oosten Jan Gerritsz Grutter, ten zuijden de ouwe hoijsloot
met Cornelis Cornelisz, ten westen de oosterwech, ten noorden Jan Arijensz, Hendrick Jansz Kuijper en
Jan Jan Louris,

 

6. Transcriptie nr.: 1690022401  
een stuckje saatlant gelegen binnen onsen banne inde wildernisse,
24-02-1690           (Aefjen Pieters)weduwe en boedelhoutster van Mieus Gerritsz voor de andere helft alle wonende tot wijck op zee) en Aechie Harmens)    [Pieter de Graaff vrijheer van suijtpolsbroeck wonende tot amsterdam]
een stuckje saatlant gelegen binnen onsen banne inde wildernisse, belent ten zuijden de graaffelijckheijt, ten westen Jan Engels Moerel ten noorden de wildernissen,
ten oosten de duijnheeren

 

7. Transcriptie nr.: 1690030201  
een crofte lants opde geest, genaemt grietencorft
(Ver-)koopakte -- 02-03-1690           (Cees Jan, 2) Sijmen Garbrantsz van Poelenburch 3) Aelbert Cornelisz 4) Aechie Cornelis (allen voor 1/6) en Hessel Aamkers vor 1/3)    [Bartholomieus Willemsz Heemskerck wonende inde beverwijck]
een crofte lants leggende binnen desen heerlijckheijt opde (M09.627; G09: 30) geest, genaemt grietencorft
 

8. Transcriptie nr.: 1690030202  
een huijs en erff staande en gelegen binnen desen banne aande oostersij
(Ver-)koopakte -- 02-03-1690           (Cornelis Jansz Bloem voorde eene helft, Cornelis Jansz)    [Pieter Cornelisz Wagemaacker wonende alhier tot eemskerck]
een huijs en erff staande en gelegen binnen desen banne aande oostersij, belent ten noorden Jacob Jansz Heijnstman, ten suijden de kinderen van Anne Jans
 

9. Transcriptie nr.: 1690030203  
de helft in een stuck weijlant leggende binnen desen banne aande oostersij, genaemt de weijt after 't huijs
(Ver-)koopakte -- 02-03-1690           (Cornelis Jansz Bloem voorde eene helft en Cornelis Jansz Cees Jan)    [Jacob Jansz Heijnstman wonende alhier]
de helft in een stuck weijlant leggende binnen desen banne aande oostersij, genaemt de weijt after 't huijs, belent ten oosten de necksloot, ten westen de coper
 

10. Transcriptie nr.: 1690030204  
een acker lants leggende opde geest, genaemt de besloten acker,
(Ver-)koopakte -- 02-03-1690           (Cornelis Jansz Bloem voorde eene helft, Cornelis Jansz Cees Jan)    [Gijsbert Segersz wonende binnen desen dorpe]
een acker lants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt de besloten acker, belent ten oosten de oosterwech ten westen de kerckwech
 

11. Transcriptie nr.: 1690030205  
een acker lants leggende binnen desen banne opde geest, genaamt de besloten acker
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-03-1690           (Cornelis Jansz Bloem voorde eene helft, en Cornelis Jansz Cees Jan)    [Gijsbert Segers wonende alhier]
een acker lants leggende binnen desen banne opde geest, genaamt de besloten acker, belent ten oosten de oosterwech ten westen de kerckwech
 

12. Transcriptie nr.: 1690031401  
een crofte lants leggende binnen desen banne tot noortdorp voors, genaamt Joppen croft
(Ver-)koopakte -- 14-03-1690           (Gerrit Dircxe Boschman voorde eene helft en het naargelaten weeskint van Maartie Cornelis)    [Dirck Pietersz wonende tot noortdorp]
een crofte lants leggende binnen desen banne tot noortdorp voors, genaamt Joppen croft, belent ten oosten en zuijden de beeck, ten westen Pieter Pietersz, ten noorden het Gasthuijs van wijck op zee
 

13. Transcriptie nr.: 1690032301  
een huijs staande en gelegen binnen desen banne aan de St. Aagtendijck
(Ver-)koopakte -- 23-03-1690           (Willem Jansz Kil wonende binnen desen banne)    [Batholomieus Willemsz Heemskerck wonende binnen der stede beverwijck]
een huijs staande en gelegen binnen desen banne aan de St. Aagtendijck, op de gront
vande coper, belent ten oosten de voors St. Aagtendijck ten noorden suijden en westen Neeltie Dircx tot alckmaar

 

14. Transcriptie nr.: 1690052101  
de vierdepaart in een stuckelants aende oostersij genaamt de weijt after haar huijs,
(Ver-)koopakte -- 21-05-1690           (Bartholomieus Willemsz Heemskerck wonende inde beverwijck)    [Annitie Leenderts wonende tot haarlem]
de vierdepaart in een stuckelants leggende binnen desen banne aende oostersij genaamt de weijt after haar huijs, belent ten noorden Jacob Heijnstman ten suijden de kinderen van Anne Jans ten westen Pieter Cornelis Wagemaecker, ten oosten de necksloot
 

15. Transcriptie nr.: 1690052301  
een huijs en erff waar aen behoort de suijder wal staande en gelegen binnen desen dorpe inde buijrt,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1690           (Cornelis Arijensz Beeck wonende alhier)    [Wilbort Cornelisz Cramer wonende mede alhier]
een huijs en erff waar aen behoort de suijder wal staande en gelegen binnen desen dorpe inde buijrt, belent ten oosten de wegh, ten westen de vercoper, ten suijden het hemelrijck ten noorden de kerckbeeck
 

16. Transcriptie nr.: 1690052302  
een huijs en erff waar aen behoort de suijder wal, staande en gelegen inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1690           (Cornelis Arijensz Beeck wonende beijde alhier)    [Wilbort Cornelisz Cramer]
een huijs en erff waar aen behoort de suijder wal, staande en gelegen inde kerckbuijrt, belent ten oosten de wegh, ten westen de vercoper
 

17. Transcriptie nr.: 1690062701  

Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 27-06-1690           (Jan Cornelisz Robol wonende tot hillegum)    [Casparus van Nes wijncoper wonende tot amsterdam]
Onderpand: een huijs erff en werff achter 't huijs, staande en gelegen op heemstee inden banne van castricum
 

18. Transcriptie nr.: 1690081801  
een croft lants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt de camp
(Ver-)koopakte -- 18-08-1690           (Trijn Louris wonende binnen desen dorpe aende oostersij)    [Pieter Cornelisz wonende aan duijn]
een croft lants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt de camp, belent ten oosten de weduwe en kinderen van Louris Jacobsz ten westen Cornelis Lourisz Pieten ten noorden de string, ten suijden de kinderen van Arent Wildeman
 

19. Transcriptie nr.: 1690081802  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt bollant,
(Ver-)koopakte -- 18-08-1690           (Jannitie Louris weduwe van saliger Jacob Maartsz / Jan Crijnen soo voor hem selven, als mede innestaande en derato caverende voor sijne moeder Anne Louris, item sijne broeders en susters voor de andere helft)    [Aecht, Maartien en Trijn Louris wonende binnen desen dorpe]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt bollant, belent ten oosten de kerckwech, ten noorden en westen de copersse ten suijden Pieter vant Heck
 

20. Transcriptie nr.: 1690082701  
het aloud adelijcke slot, te meresteijn, met alle sijne plantagien hoven, cingels, vijvers
(Ver-)koopakte -- 27-08-1690           (vrouwe Anna Cristina Pauw van Bennebroeck)    [mr. Jacob Boreel hooftofficier en Raad der stadt amsterdam]
1) het aloud adelijcke slot, te meresteijn, met alle sijne plantagien hoven, cingels, vijvers, belent ten westen de hooghdorperwegh ten noorden Maart Jans en de vrouwe verkopersse, ten suijden en oosten de selve vrouwe vercopersse

2) een hoeckje lants leggende mede binnen dese banne streckende vande wegh aff tot aende plantagien
en tusschen de ouwe laen en nieuwe laen, genaemt van Coijmans croft

 

21. Transcriptie nr.: 1690082702  
het huijs te meresteijn met alle sijne plantagien, hoven, cingels, vijvers
Volmacht (procuratie) -- 27-08-1690           (vrouwe Anna Cristina Pauw van Bennebroeck douariere van den hoogedele welgeboren heer Nicolaes Sohier de Vermandois heere van Warmenhuijsen)    [Sr. Cornelis Jansz Velsen secretaris vande beverwijck]
het huijs te meresteijn met alle sijne plantagien, hoven, cingels, vijvers
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 maart 2020