Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1697   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1697010301  
twee huijsen ende erven staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert,
(Ver-)koopakte -- 03-01-1697           (Maarten Gijbertsz woonende alhier)    [Cornelis Jacobs Prins regerent schepen deses dorps]
twee huijsen ende erven staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert, inclusief alle roerende en meubilaire goederen, wagen, kar, paert ende schapen
belent ten westen en noorden de gemene wegh, ten oosten Jan vander Velde

 

2. Transcriptie nr.: 1697021401  
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaemt Lijsbet Meuts croft
(Ver-)koopakte -- 14-02-1697           (Sr. Havick Jans Halfswaeg woonende tot schagen)    [Cornelis Lourisz Henneman woonende aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaemt Lijsbet Meuts croft, belent ten westen, suijden, en oosten Claes Pietersz Lammerden ten noorden Louris Jacobsz
 

3. Transcriptie nr.: 1697021402  
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaamt int breetslagt,
(Ver-)koopakte -- 14-02-1697           (Sr. Havick Jans Halfswaag woonende tot schagen)    [Dirck Sijmens Kuijper woonende binnen desen banne opt hoogdorp]
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaamt int breetslagt, belent ten oosten, en noorden Claes Elbertsz Blocker, ten suijden 'tbreetslager laantje ten westen Pieter Cornelis Wagemaacker,
 

4. Transcriptie nr.: 1697021601  
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaemt de croft bij de pastoors
(Ver-)koopakte -- 16-02-1697           (Jan, Aeghje en Antie Pieters Rijckeman broeder ende susters woonende alhier aende oosterzij)    [Foockeltie Sijtie ende Jannitje Pieters susters woonende mede alhier]
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaemt de croft bij de pastoors, belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh, ten noorden het kindt van Teunis Bergen, ten zuijden Gijsbert Zegerts,
 

5. Transcriptie nr.: 1697022701  
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaemt tusschen de houtwegen enz.
(Ver-)koopakte -- 27-02-1697           (Jan, Aeghje en Antie Pieters Rijckeman broeder ende susters woonende alhier aende oosterzij)    [Wouter van der Graef woonende tot haerlem]
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaemt tusschen de houtwegen,belent ten suijden de kinderen van Jan Claesz ten noorden Pieter Sijmensz, ten westen de cleijne houtwegh, ten oosten de groote houtwegh

2) een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaemt van Garbrant Lourisz,
belent ten suijden de heer Coodijn, ten westen Jan Pietersz, ten noorden Claes Jacobsz, ten oosten de kerckwegh,

3) een stuckelants leggende binnen desen banne genaamt het paardelant van haer vader,

 

6. Transcriptie nr.: 1697030501  
twee croftes teellant leggende binnen desen banne opde geest,
(Ver-)koopakte -- 05-03-1697           (Cornelis Willemsz Heemskerck, woonende inde beverwijck met drie kinderen)    [Jan Dircx woonende aen duijn]
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, belent ten noorden Juffroue Schouten, ten suijden en westen de coper, ten oosten de groote houtwegh

2) een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, belent ten noorden Jan Willemsz kinderen, ten suijden en oosten de coper, ten westen de cleijne houtwegh,

 

7. Transcriptie nr.: 1697030502  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde quatient, genaemt inde quatient
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-03-1697           (Cornelis Willemsz Heemskerck, woonende inde beverwijck en zijn kinderen)    [Sijmen en Arien Ootgertsz woonende aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde quatient, genaemt inde quatient, belent ten noorden Lammert Jacobsz kinderen, ten suijden ---
 

8. Transcriptie nr.: 1697030503  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde quatient genaemt inde quatient
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-03-1697           (Cornelis Willemsz Heemskerck ende desselfs kinderen)    [Sijmen en Arien Ootgertsz woonende binnen desen banne aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde quatient genaemt inde quatient, belent ten noorden Lammert Jacobsz kinderen, ten suijden ---
 

9. Transcriptie nr.: 1697052401  
1) een crofte teellant opde geest in wateracker, genaemt in wateracker 2) 2) een stuckelants leggende binnen desen banne aende oosterzij, genaemt het weijtie aftert huijs
(Ver-)koopakte -- 24-05-1697           (Jan, Antie ende Aeghie Pieters Rijckeman woonende binnen desen banne aende oostersij)    [Cornelis Braems brouwer tot haerlem]
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest in wateracker, genaemt in wateracker, belent ten oosten Cornelis Morsch, ten westen de stadt haerlem

2) een stuckelants leggende binnen desen banne aende oosterzij, genaemt
het weijtie aftert huijs

 

10. Transcriptie nr.: 1697052402  
twee stucken hoijlandt inde cleijne maet: grenzend aan vander Horst en de erffgenamen van Jacob Louris
(Ver-)koopakte -- 24-05-1697           (Jan, Antie ende Aeghje Pieters Rijckeman woonende binnen desen banne aende oosterzij)    [Jan Bastiaensz woonende tot assendelft]
1) een stuck hoijlandt leggende binnen desen banne inde cleijne maet, genaamt vande landen die walen tegens vander Horst

2) een stuck hoijlandt leggende binnen desen banne inde cleijne maet, genaemt vande landen die walen tegens de erffgenamen van Jacob Louris

 

11. Transcriptie nr.: 1697052403  
een croffte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaemt het after croffie
(Ver-)koopakte -- 24-05-1697           (Jan, Antie ende Aeghje Pieters Rijckeman woonende binnen desen banne aende oostersij)    [Maerten, en Louris Jacobsz woonende binnen desen banne aende oosterzij]
een croffte teellant leggende binnen desen banne opde geest genaemt het after croffie, belent ten westen Sijmen Dircxe Oudendijck, ten suijden de stadt haerlem
 

12. Transcriptie nr.: 1697052404  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert,
(Ver-)koopakte -- 24-05-1697           (Pieter Joosten Verhammen en zijn zuster)    [Jan Pietersz Verhammen]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert, belent ten oosten en noorden de coper
 

13. Transcriptie nr.: 1697052405  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijk
(Ver-)koopakte -- 24-05-1697           (Barber Jans weduwe van saliger Dirck Lourisz Cruijswegh, wonen- de tot egmondt)    [Siewert Sijmens woonende in de beverwijck]
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijk, belent ten noorden de stadt haerlem, ten suijden Juffrouwe van Mierop ten oosten Juffrouwe van Ringh ende ten westen Cornelis Claeze Morsch
 

14. Transcriptie nr.: 1697052406  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen deses dorps inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 24-05-1697           (IJsbrant Jans woonende opt calf / Neeltie Jans woonende tot uijtgeest / Maertie Jans woonende alhier)    [Jan Jaspertsz boode deses dorps]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen deses dorps inde kerckbuert, belent ten oosten, en noorden Claes Overveen ten westen de wegh, ten suijden Neeltie Louris erven
 

15. Transcriptie nr.: 1697062601  
rentebrief
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-06-1697           (Thomas Spoorwater woonende haerlem en sijne suster Cornelia Spoorwater)    [kinderen van Gijsbert Maertsz en Hillegont Cornelis]
Overdracht van een rentebrief ten laste vande kinderen van Gijsbert Maertsz en Hillegont Cornelis
 

16. Transcriptie nr.: 1697063001  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne aende Maarlaen,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-06-1697           (mr. Cornelis Ceijns woonende alhier)    [Anne Louris woonende binnen desen banne op noortdorp]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne aende Maarlaen, belent ten suijden, westen, en oosten de vrouwe van Poelenburgh, ten noorden de maerlaen
 

17. Transcriptie nr.: 1697081401  
Een nog niet beschreven record 1697
14-08-1697             
 

18. Transcriptie nr.: 1697111201  
Een nog niet beschreven record 1697
12-11-1697             
 

19. Transcriptie nr.: 1697122001  
een hoeckje erf, of hofstee lant, leggende binnen desen banne aende oostersij, daert huijs van de voornoemde Kuijper op gestaan heeft
(Ver-)koopakte -- 20-12-1697           (Hendrick Jans Kuijper woonende alhier)    [Jan Louris Backer woonende mede alhier]
een hoeckje erf, of hofstee lant, leggende binnen desen banne aende oostersij, daert huijs van
de voornoemde Kuijper op gestaan heeft, belent ten noorden de vrouwe vande Mijl, ten suijden ende oosten den coper, ten westen Jan Hogewerf

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021