Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1698   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1698010301  
Een nog niet beschreven record 1698
03-01-1698             
 

2. Transcriptie nr.: 1698010901  
een huijs ende erve met een cleijn huijsie en werf staande aende oostersij
(Ver-)koopakte -- 09-01-1698           (Jan, Antie Pieters en Aeghje Pieters Rijckeman, woonende alle alhier)    [Claes Jacobs Overveen woonende mede alhier]
een huijs ende erve met een cleijn huijsie en werf staande ende gelegen binnen desen banne aende oostersij
 

3. Transcriptie nr.: 1698011001  
de geregte helfte in omtrent ses mergen soo weij als hoijlandt gelegen inde banne van wijck aen duijn opt hoflant
Volmacht (procuratie) -- 10-01-1698           (erfgenamen vande hr. George Hattaller Doublet, nogh van vrouwe Maria Doublet / erffgenaemen vande heer Philips Doublet)    [mr. Poulus Durven advocaet]
1) de geregte helfte in omtrent ses mergen soo weij als hoijlandt gelegen inde banne van wijck aen duijn opt hoflant

2) seeckere ses agtendeel rogge sadinge geheten beecks (G12: 33) beecke
groot tien hondert twee en 't sestigh roeden lant
gelegen inden banne van heemskerck

 

4. Transcriptie nr.: 1698011701  
een stuckelants leggende binnen dese heerlijckheijt eemskerck voors, genaamt berts bercke
(Ver-)koopakte -- 17-01-1698           (Familie Doublet te Delft)    [Adriaen van Coevenhoven schout van eemskerck]
een stuckelants leggende binnen dese heerlijckheijt eemskerck voors, genaamt berts bercke, belent ten oosten de stad haarlem, ten suijden de abdije van alckmaar, ten westen de groote houtwegh,
ten zuijden Zijmen Ootgertsz

 

5. Transcriptie nr.: 1698011702  
Volmacht
17-01-1698           (Burgemeesters en regeerders des stadts hoorn in westvrieslant)    [Cornelis Velius]
ivm tranpost aan Pieter Rendorp
 

6. Transcriptie nr.: 1698041201  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaamt de lugten acker
(Ver-)koopakte -- 12-04-1698           (Willem Sijmens woonende tot santvoort)    [Pieter de Graef vrijheer van suijtpolbroeck, Purmerlant, Ilpendam etc]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaamt de lugten acker, belent ten suijden de heer Breijne, ten noorden de vrouw van Warmenhuijsen
 

7. Transcriptie nr.: 1698051401  
de opstal van een huijs, Item de boomen staende en- de gelegen op de maetwegh
(Ver-)koopakte -- 14-05-1698           (Jan Deuts vrijheer van asendelft, en asumburgh, heer van eemskerck hoogh en de noordorp rietwijck etc)    [Cornelis Jasperts woonende alhier]
de opstal van een huijs, Item de boomen staende ende gelegen op de maetwegh, opde gront vanden
heer verkoper, belent ten suijden en oosten de maetwegh, ten noorden, en westen de heer verkoper

ende een erfpaghtbrief van tien guldens 'sjaerlijcx ingaende metten eersten meij 1698

 

8. Transcriptie nr.: 1698051402  
100 roeden lants in een croft lants gelegen aande veerwegh, daer het huijs vanden coper jegenwoordigh op staat
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-05-1698           (Jean Deuts vrijheer van assendelft, en assumburgh, heer van heemskerck, hoogh ende noordorp rietwijck etc, alsmede oudt schepen en raadt der stadt amsterdam)    [mr. Pieter Grentsijn]
100 roeden lants in een croft lants gelegen aande veerwegh, daer het huijs vanden coper jegenwoordigh
op staat, belent ten oosten, noorden en suijden de heer verkoper, ten westen de veerwegh

 

9. Transcriptie nr.: 1698051403  
Een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt de croft in wateracker
(Ver-)koopakte -- 14-05-1698           (de kinderen van Sijtie Dircx Stuijfsant)    [Cornelis Claesz Spanjersbergh oudt schepen deses dorps]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt de croft in wateracker, belent ten noorden Bartholomieus Willems, ten suijden Jacob Heijntsman, ten oosten het selaantie, ten westen Pieter Cornelis als bruijcker
 

10. Transcriptie nr.: 1698051404  
een crofje teellant leggende op de geest genaemt het entie
(Ver-)koopakte -- 14-05-1698           (Pieter Jans woonende binnen desen banne aen duijn)    [Teunis Mighiels woonende mede aen duijn]
een crofje teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt het entie, belent ten oosten, ten suijden en ten noorden, den coper, ten westen de kanis croft
 

11. Transcriptie nr.: 1698053001  
huijs en erff staande ende gelegen binnen desen banne tot noordorp voors
(Ver-)koopakte -- 30-05-1698           (Jan Jasperts bode dese dorps als last hebbende van Guertie Ariens sijne schoonmoeder woonende alhier)    [Hendrick Garbrantsz woonende tot noordorp]
huijs en erff staande ende gelegen binnen desen banne tot noordorp voors, ent ten noorden de heer Breijne, ten suijden, en westen de wildernis ten oosten
de heerewegh

 

12. Transcriptie nr.: 1698053101  
twee stucken hoijlant leggende binnen desen banne in de cleijne maat, genaamt vande landen
(Ver-)koopakte -- 31-05-1698           (Jan Maartsz Poel, ende Jan Bastiaens woonende beijde tot assendelft)    [Adriaen van Coevenhoven onsen schout alhier]
1) een stuck hoijlant leggende binnen desen banne in de cleijne maat, genaamt vande landen die walen tegens Vander Horst

2) een stuck hoijlant leggende mede binnen desen banne in de cleijne maat, genaamt vande lande die walen tegens de erffgenamen van Jacob Lourisz

 

13. Transcriptie nr.: 1698061001  
Volmacht
Volmacht (procuratie) -- 10-06-1698           (mejuffrouw Elisabet de Bruijn (weduwe van saliger dominee Fredericus Mollerus in sijn leven predicant deser stede))    [Nicolaes Mollerus medicine docter desselfs meerderjarige soon]
 

14. Transcriptie nr.: 1698062001  
1) stuckelants leggende binnen desen banne op hartmaet 2) een stuckelants leggende binnen desen banne in breetweer (G28: 10) genaemt in breetwee
(Ver-)koopakte -- 20-06-1698           (Neeltie Wilborts (meerderjarig) en Cornelis Wilborts (minderjarige), beide woonende mede tot heijloo)    [hr. Johan de Kies van Wissen woonende tot haerlem]
1) stuckelants leggende binnen desen banne op hartmaet, belent ten westen Willem Sijmensz van Santvoort en Jan Banckris kinderen ten oosten de stadt haarlem

2) een stuckelants leggende binnen desen banne in breetweer genaemt in breetweer, belent ten suijden Louris Cornelis als bruijcker, ten wessten het oortie

 

15. Transcriptie nr.: 1698070501  
de opstal van een huijs staende opde gront van de heer verkoper
Erfpacht -- 05-07-1698           (Jean Deuts vrijheer van assendelft en assumburgh, heer van eemskerck, hoogh ende noordorp rietwijck etc., alsmede outschepen en raad der stadt amsterdam)    [Cornelis Jasperts woonende alhier]
de opstal van een huijs staende opde gront van de heer verkoper

Prijs huis onbekend
Erfpacht grond wel geregeld

 

16. Transcriptie nr.: 1698070502  
een croft lant gelegen aende veerwegh daer het huijs vanden koper jegenwoordigh op staat
Erfpacht -- 05-07-1698           (mr. Pieter Grentsijn woonende binnen desen dorpe)    [Jean Deuts vrijheer van assendelft en assumburgh, heer van eemskerck, hoogh ende noordorp rietwijck etc., alsmede raad ende outschepen der stadt amsterdam]
een croft lant gelegen aende veerwegh daer het huijs vanden koper jegenwoordigh op staat, belent ten noorden, oosten en suijden, den heer verkoper ten westen de veerwegh
 

17. Transcriptie nr.: 1698071401  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt louwencroft
(Ver-)koopakte -- 14-07-1698           (Neeltie Wilborts (meerderjarige) en Cornelis Wilborts (minderjarige) woonende mede tot heijloo)    [Pieter Jasperts woonende tot velsen]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt louwencroft, belent ten suijden Jan Dircxe, ten noorden, en ten oosten Neeltie Jacobs, ten westen de luttickci
 

18. Transcriptie nr.: 1698081901  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt celities camp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 19-08-1698           (Jacob Jans Heijntsman woonende alhier,)    [Teunis Mighielsz woonende mede binnen desen banne aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt celities camp, belent ten suijden de hartlaensloot, ten noorden Teunis Dircxe kindt
 

19. Transcriptie nr.: 1698081902  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt celities camp
(Ver-)koopakte -- 19-08-1698           (Jacob Jans Heijntsman woonende mede alhier)    [Teunis Mighielsz woonende mede binnen desen banne aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt celities camp, belent ten suijden de hartlaansloot, ten noorden Teunis Dircxe kindt
 

20. Transcriptie nr.: 1698082101  
de helft van seecker huijssinge ende erve genaemt overbeeck gelegen inde kerckbuert
Volmacht (procuratie) -- 21-08-1698           (de heerDirck Hola burgemeester deser stadt schoonhoven)    [Jeronimus Velters bewinthebber vande oostindische compagnie ter camere van amsterdam]
 

21. Transcriptie nr.: 1698082401  
een stuckje lants leggende binnen desen banne inde kerckbuert genaamt de maarcroft
(Ver-)koopakte -- 24-08-1698           (Jeronimus Velters bewinthebber van de oostindische compangie ter camere van amsterdam en Dirck Hola burgemeester der stadt schoonhoven)    [mr. Cornelis Ceijns woonende binnen desen dorpe]
een stuckje lants leggende binnen desen banne inde kerckbuert genaamt de maarcroft, belent ten oosten de heer van Poelenburgs weduwe, ten westen het huijs overbeeck, ten suijden de wegh
 

22. Transcriptie nr.: 1698100401  
een huijs wooninge genaemt overbeeck, met desselfs boomgaert, inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 04-10-1698           (Jeronimus Velters en Dirck Hola burgemeester der stadt schoonhoven)    [Cornelis Claesz Morsch regerent schepen deses dorps]
een huijs wooninge genaemt overbeeck, met desselfs boomgaert, en een verdere bepotinge en beplantinge,
staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert,

 

23. Transcriptie nr.: 1698100402  
twee ackers saetlant leggende binnen desen banne op de geest voor het huis van Gerrit Gijsen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-10-1698           (Jan Lourisz Hogewerf (kind) ende Antie Maertens)    [Willem Gerritsz woonende tot spaarwoude]
twee ackers saetlant leggende binnen desen banne op de geest voor het huis van Gerrit Gijsen,
daer de laen over gaet, belent ten oosten Gerrit Gijsen, ten westen de wegh, ten noorden Anne Louris, ten suijden de
luenacker

 

24. Transcriptie nr.: 1698101401  
een huijs en erf met het landt
(Ver-)koopakte -- 14-10-1698           (Pieter Jansz Pieten, Louris Jans Pieten ende Jan Jansz Pieten)    [Neeltie Jacobs woonende binnen desen banne aen duijn]
een huijs en erf met het landt, belent ten oosten de groote ci, ten westen en noorden Cniertie Engels tot wijck op zee, ten suijden bavenlaan,
 

25. Transcriptie nr.: 1698101701  
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 17-10-1698           (aelmoessenier-meesters deses dorps)    [Aris Jansz woonende alhier]
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert, belent ten noorden Hendrick de Kuijper, ten westen de wegh
 

26. Transcriptie nr.: 1698103101  
Een nog niet beschreven record 1698
31-10-1698             
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021