Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1700   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 34   (uit: 4845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1700010801  
een stuckelants inde noortbroeck, genaamt de campen van Wildeman
(Ver-)koopakte -- 08-01-1700           (mr. Cornelis Ceijns woonende alhier)    [Cornelis Claes Morsch oudt schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaamt de campen van Wildeman, belent ten noorden juffrou van Ring, ten suijden Dirck Louris weduwe, ten oosten de banscheijdinge, ten westen Pieter Breet, ende de stadt haarlem
 

2. Transcriptie nr.: 1700010802  
een besegelde losrentebrief
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-01-1700           (Joncker IJsenout van Veen woonende inde beverwijck / het minderjarige kint van Cornelis Melis van Sagtingen en Cornelia van Veen)    [Adriaen van Coevenhoven schout deses dorps]
een besegelde losrentebrief
 

3. Transcriptie nr.: 1700012901  
de 1/2 in een stuckelants genaamt de halve everscamp
(Ver-)koopakte -- 29-01-1700           (Pieter Jillisz woonende op Assem in huijwelijck hebbende Dieuwer Pieters)    [Claes Jacobs Overveen woonende alhier]
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne genaamt de halve everscamp, belent ten noorden de heer van Assendelft etc. ten zuijden de coper, ten oosten Dieuwertie Groots erven, ten westen de togt,
 

4. Transcriptie nr.: 1700020801  
Procuratie omme denheer mr. Mattheus Sladus van Halmael
Volmacht (procuratie) -- 08-02-1700           (Jacobus van Halmael woonende alhier (=Amsterdam))    [mr. Mattheus Sladus van Halmael]
Procuratie omme denheer mr. Mattheus Sladus van Halmael
 

5. Transcriptie nr.: 1700021601  
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 16-02-1700           (Dirck Cornelisz woonende alhier aen duijn)    [Jan Wilborts woonende mede aen duijn]
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen banne aen duijn, belent ten suijden de vercoper, ten noorden, westen, en oosten, de wildernisse
 

6. Transcriptie nr.: 1700021801  
1) een huijs ende erve staande inde kerckbuert 2) vier voeten erf vande bije stal af
(Ver-)koopakte -- 18-02-1700           (Cornelis Jacobs Prins woonende alhier)    [Gijsbert Sweserijn woonende mede alhier]
1) een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen banne inde kerckbuert
2) vier voeten erf vande bije stal af

belent ten noorden de wegh, ten westen het cleijne huijsje ende de wegh, ten oosten Jan vander Velde

 

7. Transcriptie nr.: 1700030701  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaamt boorten croft
(Ver-)koopakte -- 07-03-1700           (Cornelis Noortwijck jegenwoordigh inde hooftstadt Londen)    [Dirck Cornelisz woonende aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaamt boorten croft, belent ten oosten twens weghje, ten westen Arien Dircxe Oudendijck, ten noorden Arien Florisz, ten suijden Juffrouw Schouten
 

8. Transcriptie nr.: 1700050401  
een huijs, erf, en tuijn, staande ende gelegen binnen desen banne aen duijn genaemt daert huijs op staet
(Ver-)koopakte -- 04-05-1700           (Louris Dircxe woonende tot limmen, ende Pieter Dircxe woonende tot heijloo)    [Sijmen Ootgerts, ende Aeghte Poulus weduwe van saliger Arien Ootgerts woonende alhier]
een huijs, erf, en tuijn, staande ende gelegen binnen desen banne aen duijn genaemt daert huijs op staet, belent ten oosten de copers, ten westen de wildernis, ten noorden Cornelis Henneman, ten
suijden de mientelaen

 

9. Transcriptie nr.: 1700051201  
een crofte teellant op de geest, genaemt de croft van Laeckeman
(Ver-)koopakte -- 12-05-1700           (Mattias Codijn medicine doctor, en regerent burgemeester der stede beverwijck)    [Pieter Jaspersz woonende tot velsen]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de croft van Laeckeman, belent ten noorden Dirck Cornelis, ten suijden Willem Engelts en Jacob Cornelis, ten oosten de heer Cousebant, ten westen de luttick ci
 

10. Transcriptie nr.: 1700051202  
een huijs ende erve opt hoogdorp, genaemt de koeckuijt,
(Ver-)koopakte -- 12-05-1700           (Kanis (?) vanden Bosch, woonende tot amsterdam)    [Tijmen Crijnen woonende alhier]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne opt hoogdorp, genaemt de koeckuijt,
belent ten oosten Louris Backer, ten westen Gerrit Schuijt, ten suijden de gemene weg

 

11. Transcriptie nr.: 1700051203  
een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt van de backer, 2) een stuckelants leggende binnen desen banne inde groote maat,
(Ver-)koopakte -- 12-05-1700           (Sr. Gerrit Bodde en soon Leendert Bodde woonende tot rotterdam / de kinderen van Lammert Jacobs)    [Neeltie Jacobs woonende aen duijn]
1) een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt van de backer,
belent ten suijden Jan Davits weduwe, ten noorden Saartie Boelkens,

2) een stuckelants leggende binnen desen banne inde groote maat, belent ten oosten Sijmen Capiteijn, ten westen Teunis Mighiels,

 

12. Transcriptie nr.: 1700051204  
de helft van een crofte teellant op de geest genaemt van Aeght Louris
(Ver-)koopakte -- 12-05-1700           (Arien ende Beertie Claes Lammerden kinderen en erfgenamen van saliger Claes Pieters Lammerden)    [Antie Aelberts woonende aen duijn]
de helft van een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt van Aeght (G03: 12 of 13) Louris, belent ten oosten de schoubeeck, ten westen Neeltie Jacobs
 

13. Transcriptie nr.: 1700051205  
de 1/2 in een crofte teellant op de geest, genaemt de croft van Aegt Louris
(Ver-)koopakte -- 12-05-1700           (Arien ende Beertie Claes Lammerden kinderen van saliger Claes Pieters Lammerden)    [Neeltie Jacobs woonende aen duijn]
de 1/2 in een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de croft van Aegt Louris, belent ten oosten Antie Aelberts, ten westen de voorwegh
 

14. Transcriptie nr.: 1700051401  
een stuckelant op de geest, genaemt tusschen cien
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-05-1700           (Gerrit Reesz ende Jacob vander Keren coopluijden tot amsterdam)    [Pieter Sijmens woonende aen duijn]
een stuckelant (M11.779; G06: 10 en 11) leggende binnen desen banne op de geest, genaemt tusschen cien
 

15. Transcriptie nr.: 1700051402  
een stuckelants leggende op de geest, genaemt tusschen cien
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-05-1700           (Pieter Sijmens woonende binnen dese banne aen duijn)    [Gerrit Reesse ende Jacob vander Keren coopluijden tot amsterdam]
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt tusschen cien,belent ten noorden de menacker, ten suijden Juffrouw Schouten, ten oosten de luttick ci, ten westen de groote ci beeck
 

16. Transcriptie nr.: 1700061201  
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't croffie van Noortwijck 2) croft in watercamp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-06-1700           (Jacobus van Halmael woonende tot amsterdam)    [Pieter Cornelis woonende alhier, ende Cornelis Engelts Cuijper woonende tot wijck op zee]
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't croffie van Noortwijck, belent ten westen Louris Jacobs, ten oosten de wollenaersbeeck, ten noorden Jan Dircxe, ten suijden Cornelis Noortwijk

2) een stuckelants leggende binnen desen banne in watercamp, belent ten westen beliencamp, ten oosten de maerdijck, ten noorden Pieter Wagemaacker, ten suijden
de stadt haerlem

 

17. Transcriptie nr.: 1700061202  
twee stucken lants leggende binnen desen banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-06-1700           (Mattheus Sladus van Halmael in qualite als procuratie hebbende van sijne heer vader)    [Pieter Cornelis woonende alhier ende Cornelis Engelts Cuijper woonende tot wijck op see]
twee stucken lants leggende binnen desen banne
1) het eene genaemt het croffie van Noortwijck
2) het ander genaemt in watercamp

 

18. Transcriptie nr.: 1700061203  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt van Cornelis Lammerts kinderen
(Ver-)koopakte -- 12-06-1700           (mr. Mattheus Sladus van Halmael in qualite als last en procuratie hebbende van sijne heer vader)    [Pieter de Graef heer van Polsbroeck, Purmerlant Ilpendam etc]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt van Cornelis Lammerts kinderen met de boomen daer bij behorende, belent ten noorden en suijden den heer coper, ten oosten Louris Pieters, ten westen de wildernis
 

19. Transcriptie nr.: 1700061701  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't crofftie bij de hogewal
(Ver-)koopakte -- 17-06-1700           (erfgenamen van Cornelis Jansz Grasboer saliger (wonende in de Beemster))    [Louris Ariens Grasbosch woonende binnen desen banne aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't crofftie bij de hogewal, belent ten oosten de oosterweg ten westen de kerkwegh met de suijtwal van dese croft daer bij
 

20. Transcriptie nr.: 1700061702  
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 17-06-1700           (erfgenamen van Maertie Stuijfsanden saliger)    [Jacob Dircxe Snijer woonende alhier]
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert, belent ten noorden Claes Stuijfsant, ten suijden en oosten Cornelis Jacobs Prins, met conditie van de west wal voor de coper, en Claes Stuijfsant elcx de helft,
 

21. Transcriptie nr.: 1700061703  
een croffie teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaamt 't croffie agtert hoogdorp
(Ver-)koopakte -- 17-06-1700           (Cornelis Claes Morsch, out schepen deses dorps)    [Pieter Cornelis Breet mede out schepen deses dorps]
een croffie teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaamt 't croffie agtert hoogdorp, belent ten noorden Sus Harmens, ten suijden de coper, ten oosten Juffrou Schouten, ten westen Gerrit Schuijt
 

22. Transcriptie nr.: 1700061704  
een croffie teellant leggende binnen desen dorpe inde kerckbuert, genaamt de maercroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 17-06-1700           (mr. Cornelis Ceijns woonende alhier)    [Jan Dircxe woonende aen velserduijn]
een croffie teellant leggende binnen desen dorpe inde kerckbuert, genaamt de maercroft, belent ten oosten de vrouw van Poelenburg, ten westen Cornelis Claes Morsch, ten suijden de wegh
 

23. Transcriptie nr.: 1700061705  
een croffie teellant leggende binnen desen banne inde kerckbuert, genaemt de maercroft,
(Ver-)koopakte -- 17-06-1700           (mr. Cornelis Ceijns woonende alhier)    [Jan Dircxe woonende aen velserduijn]
een croffie teellant leggende binnen desen banne inde kerckbuert, genaemt de maercroft, belent ten oosten de vrouw van Poelenburg, ten westen Cornelis Morsch, ten suijden de wegh
 

24. Transcriptie nr.: 1700062001  
een crofte teel of weijlant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt tusschen cien en vande pastorij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 20-06-1700           (Johan Corver regerent burgemeester en raad der stadt amsterdam etc.)    [Cornelis Sijmens woonende binnen desen banne aen duijn]
een crofte teel of weijlant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt tusschen cien en vande pastorij, belent ten oosten joncker IJsenout van Veen, ten westen Arien Dircxe Oudendijck, ten suijden den oudendijck, ten noorden Arien Dircxe Oudendijck
 

25. Transcriptie nr.: 1700062002  
een crofte teel of weijlant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt tusschen cien en vande pastorij
(Ver-)koopakte -- 20-06-1700           (Cornelis Sijmens woonende binnen desen banne aen duijn)    [Johan Corver regerent burgemeester en raad der stadt amsterdam]
een crofte teel of weijlant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt tusschen cien en vande pastorij, belent ten oosten Joncker Isenout van Veen, ten westen Arien Dircxe Oudendijck, ten suijden den oudendijck, ten noorden Arien Dircxe Oudendijck
 

26. Transcriptie nr.: 1700062401  
hare gedeeltens in een crofte teellant leggende binnen desen banne, op de geest genaamt in wateracker
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 24-06-1700           (alle erfgenamen van Cornelis Jans tot aeckersloot overleden,)    [Dirck Jans Paesz woonende alhier]
hare gedeeltens in een crofte teellant leggende binnen desen banne, op de geest genaamt in wateracker, belent ten oosten de schout Coevenhoven, ten westen Claes Jacobs, ten noorden Claes Overveen, ten suijden Bartholomies Heemskerck, het slootie aende noortkant met Claes Overveen, en het slootie aende suijtcant met Bartholomies Heemskerck te samen te onderhouden,
 

27. Transcriptie nr.: 1700062402  
een gedeelte van een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaamt in wateracker
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 24-06-1700           (erfgenamen van saliger Cornelis Jans tot aeckersloot overleden)    [Dirck Jans Paesse, woonende alhier]
een gedeelte van een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaamt in wateracker, belent ten oosten de schout Coevenhoven, ten westen Claes Jacobs, ten noorden Claes Overveen ten suijden Bartholomies Heemskerck
 

28. Transcriptie nr.: 1700070201  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck van Risje Jasperts
(Ver-)koopakte -- 02-07-1700           (de heer Nicolaes Clock, ende Juffrrouw Catharina Cuijck van Mierop, eghte man en vrou woonende tot alckmaar)    [Adriaen van Coevenhoven schout deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck van Risje Jasperts, belent ten noorden Sieuwert Sijmens, te suijden Dirck Claesz vanden Hoef, ten westen de St. Aegtendijck, ten oosten de heer Mollerus
 

29. Transcriptie nr.: 1700070202  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck van Risje Jasperts
(Ver-)koopakte -- 02-07-1700           (Adriaen van Coevenhoven schout deses dorps)    [MaertieClaes, item Claes en Maertie Jacobs Overveen]
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck van Risje Jasperts, belent ten noorden Sieuwert Sijmens, te suijden Dirck Claesz vanden Hoef, ten westen de St. Aegtendijck,
ten oosten de heer Mollerus

 

30. Transcriptie nr.: 1700070203  
een crofte teellant leggende binnen desen banne aende kerckwegh, genaemt de keet
(Ver-)koopakte -- 02-07-1700           (Claes en Maartie Jacobs Overveen woonende alhier)    [Catharina Valckenburg]
een crofte teellant leggende binnen desen banne aende kerckwegh, genaemt de keet, belent ten suijden de vercoper, ten noorden de heer Braems
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2020