Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    (Ver-)koopakte   (in veld: Transactiesoort)     

Aantal gevonden publicaties : 789   (uit: 4845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 27 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1653021201  
een stucke hoijlandt gelegen inde groote maet ende quatiende
(Ver-)koopakte -- 12-02-1653           (Willem Joosten woonachtich tot Albersbregh)    [Lambert Jacobsz buierman tot eemskerck aen duijn]
belent ten oosten Jan Cornelisz, suijt den noortmadtwegh ten westen den cooper selver, ende aent noort de wateringh van Castricum
 

2. Transcriptie nr.: 1654011301  
een stucke geestlandt gemeen met dat kerckelandt tot eemskerck
(Ver-)koopakte -- 13-01-1654           (Maerten Jacobsz outscheepen ende buierman tot eemskerck)    [Lijsbet Bouwens weduwe wijlen Laurens Cornelis Laurensz in sijn leven buijr ende autscheepen tot eemskerck]
belent ten oosten de coopersse selver ten suijden Joncker Jacob van Poelenburgh, west de schouwbeeck, ende ten noorden dat kerckelandt tot eemskerck
 

3. Transcriptie nr.: 1654021001  
een stucke paerdelandts
(Ver-)koopakte -- 10-02-1654           (Cornelis Willemsz mede jegenwoordich regeerende scheepen vanden banne voors soon ende erfgenaem van Jannitien Everts, in haer leven buijrweduwe tot eemskerck aen duijn)    [Jan Arensz harbargier tot nordorp]
belent ten suijden ende westen de Graeflicheijts landen noort sr Hosiepie (?) ende ten oosten de stat haerlem
 

4. Transcriptie nr.: 1654022601  
een huijs met een erf
(Ver-)koopakte -- 26-02-1654           (Gerrit Sijmonsz van Tettero brouwer inden Engel tot haerlem)    [Jan Evertsz schoemaecker tot eemskerck]
ende alle tgeene daer aen dependeert Aert, spijcker ende nagelvast sijnde, staende ende gelegen inde kerckbuijrt tot eemskerck, belent ten oosten Claes Jacobsz ten suijden Cornelis Dircksz Decker, west de achterwegh ende ten noorden Egbert Jansz vrij huijs
 

5. Transcriptie nr.: 1654042901  
een crofte landts genaemt tuschen cien
(Ver-)koopakte -- 29-04-1654           (Cornelis Willemsz sijnde soon ende erfgenaem van Jannitien Everts, in haer leven buijrweduwe tot eemskerck aen duijn)    [Jan van Schooterbos residerende tot haerlem]
belent ten westen de groote cie, noort Jan Gerritsz Schooterbos ten oosten de luttick ciebeeck ende ten suijden den oudendijck
 

6. Transcriptie nr.: 1654060201  
een weijde landts genaemt langhcamp
(Ver-)koopakte -- 02-06-1654           (Jan Gerritsz jegenwoordich woonachtich inde purmer voor desen geweest buijrman tot eemskerck)    [heer van Meresteijn]
belent ten oosten de tochtsloot tensuijden den E. heer vander Nat, west Arent Gerritsz Wildeman, ende ten noorden den Ed. heer van Assendelft
 

7. Transcriptie nr.: 1654060202  
een dardepaert in een stucke landts genaemt de campiens
(Ver-)koopakte -- 02-06-1654           (Cornelis Cornelisz Leenman buijrman opt hoflandt inden banne van Wijck aen duijn)    [Arent Gerritsz Wildeman poorter binnen der stede beverwijck]
belent ten suijden de stat haerlem west de erfgenamen van Gerrit Ootgersz Quack noort de banscheijdingh van uijtgeest ende ten oosten beninngh ende schouten campiens
 

8. Transcriptie nr.: 1654101301  
een huijs met een erve, staende gelegen tot eemskerck aen duijn
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cornelis Willemsz outschepen alhier, en erfgenaem van Jannitien Evertsdr sijne comperants overleden moeder en jeneraele procuratie hebbende van alle meerder erfgenamen vande voorn Jannitien Everts staende geregistreert)    [Cornelis Jansz buijrman tot eemskerck aen duijn]
velent ten suijden Lot Schouten tot haerlem ten westen Paulis Jaspersz, noort den oudendijck en ten oosten Paulis Jaspersz voors
 

9. Transcriptie nr.: 1654101302  
twee ackers landt genaemt de noorder ackers
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cornelis Willemsz outschepen alhier, procuratie hebbende van Lambert Willemsz sijn comperants broeder ende Wouter Woutersz sijn swaeger)    [Jacob Reijersz buijrman tot eemskerck aen duijn]
belent ten suijden Engel Cornelisz ten westen de luttick ciebeeck noort Reijer Claesz, ende ten oosten het bruijcklandt van Pieter ende Cornelis Dircksz
 

10. Transcriptie nr.: 1654101303  
een crofte geestlandts
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Tames Claesz onsen buijrman)    [Jan Dircksz outscheepen vanden banne]
belent ten oosten Sijmon Baertsz bruijcklandt ten suijden ende westen Dirck Cornelisz ende ten noorden en
kuijckerswegh

 

11. Transcriptie nr.: 1654101304  
1) perceel geestlandts genaemt de hoeken 2) een perceel landts sijnde de gerechte vierde paert van een stucke landts genaemt croeselaers block
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cleijbroeck poorter binnen der stede beverwijck en de eersamen Willem Laurensz jegenwoordiche scheepen alhier procuratie hebbende van Meijns Dircksz woonende tot alcmaer)    [Jan Jansz anders genaemt Jonge Jan, buijrman tot eemskerck aen duijn]
belent ten oosten de luttickcie, ten suijden Jacob Willemsz, west de groote cie ende tennoorden Jacob Willemsz

belent ten oosten Jannities mat ten suijden den noortmatwegh west ende ten noorden Sijmon Laurensz

 

12. Transcriptie nr.: 1654101305  
crofge landts gelegen besuijen de kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Claes Jacobsz Qurijnen buijrman)    [Cornelis Jacobsz kleermaecker mede buijrman]
belent ten oosten Lijsbet Dircks ten suijden de erfgenamen van za. schout Jan, west dat kerckepat ende ten noorden de kerckebeec
 

13. Transcriptie nr.: 1654101306  
een perceeltie landts gelegen op den hem gemeen ende onverdeelt met den cooper
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Anne Jacobsdr geassisteert met Reijn Pietersz haer starckmaeckende voor Baefgen Jacobs (beide gebuijeren))    [Egbert Jansz jegenwoordich regeerende scheepen]
belent met den cooper
 

14. Transcriptie nr.: 1654101307  
een weijde landts genaemt schouts campiens gelegen bij kost verlooren
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Aris Cornelisz Sinjeur buijrman)    [Laurens Dircksz jegenwoordich scheepen alhier]
belent ten oosten den St Aegtendijc ten suijden den Wel Ed heer van Assendelft west Cornelis Cornelisz Leenman, ende ten noorden de banscheijdinge van uijtgeest
 

15. Transcriptie nr.: 1654101308  
een crofte landts gelegen tusschen cien
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Heijnderic Laurensz Schouten, buijrman)    [Lot Schouten binnen der stat haerlem]
belent ten suijden Jan Cornelisz ten westen de groote ciebeeck noort Jacob Sije ende ten oosten de luttick zien wegh
 

16. Transcriptie nr.: 1654101309  
een huijs met een erve
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Cornelis Albertsz Lagger jegenwoordich buijrman tot egmondt)    [Cornelis Ariaensz buijrman tot eemskerck]
belent ten oosten den wijckerwegh ten suijden den Ed heer van Assendelft west Laurens Jansz ende ten noorden de kerckbeeck
 

17. Transcriptie nr.: 1654101310  
een perceel landts ge- naemt de cleijne sevenhoeven
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Jan Dircksz outscheepen)    [Jacob Sije residerende tot Amsterdam]
belent ten oosten de wederhelft vant voors landt ten suijden garscamp west de groote sevenhoeven ende ten noorden de sevenhoeven van Lambert Fredricksz
 

18. Transcriptie nr.: 1654101311  
campien paerdelandts genaemt rauwers
(Ver-)koopakte -- 13-10-1654           (Bauwen Laurensz buijrman op het hoflandt inden banne van Wijck aen duijn)    [Jan Claesz tot castricum]
belent ten oosten de erfgenamen van Nel Gerrits ten suijden den noort mad wegh west t Leproos huijs tot haerlem ende ten noorden de maerdijck
 

19. Transcriptie nr.: 1655020401  
een crofte landts genaemt de suijder croft
(Ver-)koopakte -- 04-02-1655           (Jasper Paulsz Willebort Paulsz mitsgaders Gerrit Dircksz man ende vooght van Maertie Pauls Heijnderick Laurensz vader ende voogt vande onmondige kinderen bij hem geproccureert bij Anne Paulsdr ende Laurens Jan Lambertsz van Grietie Pauls alle respective erfgenamen van za. Pauls Jaspersz de gebuijren)    [Dirck Nancksz burger der stede beverwijck]
belent ten oosten de voorwegh ten suijden Lambert Jacobsz comsocius west de wildernisse ende ten noorden de weduwe van Sijmon Cornelisz Hoogeduijn
 

20. Transcriptie nr.: 1655021601  
een weijde landts gelegen in breetweer
(Ver-)koopakte -- 16-02-1655           (Cornelis Ariaensz buijrman tot eemskerck)    [Dirck Nanningsz burger binnen der stede beverwijck]
belent ten oosten de Die, ten suijden de weduwe van Cornelis van Tooren, west de schouw wateringh ende ten noorden Jan de Wael
 

21. Transcriptie nr.: 1655030201  
een crofte landts genaemt splinterscroft
(Ver-)koopakte -- 02-03-1655           (Hillegont Jans dr. geassisteert met Jan Cornelisz al haer gecoren voogt in desen Jan Jansz anders genaemt Jonge Jan, voogt voor Neeltie ende Aeltie Jans, Cornelis Jansz voor hem selven)    [Lambert Jacobsz mede buijrman]
belent ten oosten Teetie Floris, ten suijden de stat haerlem, west den grooten houtwegh ende ten noorden Tomes Claesz met een vrije waeterloosinge ten oosten door het landt van Teetie Flooris
 

22. Transcriptie nr.: 1655041101  
een acker geestlant genaemt de beslooten acker
(Ver-)koopakte -- 11-04-1655           (cornelis Laurensz Hoogeduijn ende Jan Laurens Hoogeduijn gebroeders, ende buijrluijden)    [Trijntie Cornelis Stiencoopster inde beverwijck]
een acker geestlant genaemt de beslooten acker belent ten oosten de kuijkerswegh ten suijden Cornelis Laurensz Stuijfsant west dat holle beeckie ende ten noorden de
hollebeecks croft

 

23. Transcriptie nr.: 1655051101  
een weijde landts gelegen buijten den St. Aegtendijck
(Ver-)koopakte -- 11-05-1655           (Jacob Jacobsz Slommer out burgermr. binnen der stede beverwijck)    [Arent Gerritsz Wildeman poorter binnen der stede beverwijck]
een weijde landts gelegen buijten den St. Aegtendijck in onsen banne voors groot omtrent vier madt doch sonder begrip van maet ende voor soo groot ende cleijn als tselve binnen sijn lendens bekent wordt mette voet te stooten belent ten suijden den coper selver, ten westen hobweer noort Cornelia vander Horst ende ten oosten den banscheijdinge van uijtgeest
 

24. Transcriptie nr.: 1655051102  
een weijde landts genaemt de beeckeven gelegen int noorderpolder
(Ver-)koopakte -- 11-05-1655           (Jasper Paulsz en Wille- bort Paulsz mitsgader Gerrit Dircksz man ende voogt van Maertie Pauls, Cornelis Jaspersz ende Jacob Jaspersz omen ende bloetvoogden vande onmondige kinderen van za. Anne Pauls, Laurens Jan Lambertsz voogt van Griete Pauls alle kinderen ende erfgenamen van za. Pauls Jaspersz)    [Jacob Schouten Filius Petrij wonende binnen haerlem]
een weijde landts genaemt de beeckeven gelegen int noorderpolder inden banne voors belent ten oosten Laurens Jansz Pieten ten suijden de Goodtsboschen, west Cornelis Laurensz Stuijfsant ende ten noorden Dirck Willems campen
 

25. Transcriptie nr.: 1655051103  
een crofte geestlandts genaemt kees saijen croft
(Ver-)koopakte -- 11-05-1655           (Jasper Paulsz en Willebort Paulsz mitsgaders Gerrit Dircksz man ende voogt van Maertie Pauls, Cornelis Jaspersz ende Jacob Jaspersz omen ende bloetvogden vande onmondige kinderen van za. Anne Pauls, Laurens Jan Lambertsz voogt van Griete Pauls, alle kinderen ende erfgenamen van za. Pauls Jaspersz)    [Jacob Schouten Filius Petrij wonende binnen haerlem]
een crofte geestlandts genaemt kees saijen croft groot 883 roeden belent ten oosten den cleijnen outwegh
ten suijden Pieter Sijmonsz west Cornelis Lambertsz ende ten noorden Ariaen Lauw Doeven

 

26. Transcriptie nr.: 1655060101  
mat hoijlandt gelegen in breetweer
(Ver-)koopakte -- 01-06-1655           (Ariaen Huijgen meerderjaeriche ende ongehuwde dochter Cornelis Willemsz outschepen ende Laurens Dircksz haer wettelijcke gecoren voogden)    [de jegenwoordige Armenvoogden ten behoeve vanden Armen tot eemskerck]
mat hoijlandt gelegen in breetweer inden banne voors belent ten oosten de Die ten suijden Claes Jansz, west de schouw wateringe ende ten noorden Jacob Sijen
 

27. Transcriptie nr.: 1655060102  
een perceel landts gelegen in smalweer
(Ver-)koopakte -- 01-06-1655           (Hillegont Cornelis weduwe van za. Gijsbert Maertsz woonende tot eemskerck voors geassisteert met Gerrit Gijsbertsz haer gecoren vooght)    [Aremen]
een perceel landts gelegen in smalweer groot 650 roeden belent ten oosten Pieter Jan Lambertsz ten suijden den E.heer van Assendelft, west de paepecamp ende ten noorden de stadt Haerlem
 

28. Transcriptie nr.: 1655060103  
een crofte landts gelegen achter 't hoogdorp
(Ver-)koopakte -- 01-06-1655           (Griet Heijndericks buijrweduwe aldaer geassisteert met Jan Claesz haer comperante soon ende voocht)    [Cornelis Willemsz woonende inde heere huijge weert]
een crofte landts gelegen inden banne voors achter 't hoogdorp, belent ten oosten Cornelis Geritsz Schoorl ende den coper selver ten suijden ende westen d'erfgenamen van za. Dirck Cornelisz ende ten noorden Cornelis Maertsz comsocius
 

29. Transcriptie nr.: 1655060501  
een crofte landts genaemt Piet Voogten
(Ver-)koopakte -- 05-06-1655           (Nicolaes van Dijck burger binnen haerlem uijt cracht van sijne procuratie d'welcke alhier geregistreert staet folio 31 voor een gerechte helf van ses sevende parten, mitsgaders Jacob Willemsz van alcmaer, Sijmon Arende van heijloo, Dirck Willemsz van heijloo Leendert Jansz van overveen voor hem selve ende hem starckmaeckende voor sijn suster N. Aecht Jans alle respective voor de andere helft vande voors ses sevende paerten)    [Sijmon Baertsz outschepen tot eemskeck]
een crofte landts genaemt Piet Voogten croft
groot ses hondert ses roeden belent ten westen den grooten
houtwegh ten noorden ende oosten de stat alcmaer ten suijden
Cornelis Engelsz bruijcklandt

 

30. Transcriptie nr.: 1655062201  
crofte landts gelegen aenden noort- madde wegh
(Ver-)koopakte -- 22-06-1655           (burgermesteren der stat haerlem ende beverwijck)    [heer van Meresteijn]
crofte landts gelegen aenden noortmadde wegh inden banne voors groot 1370 roeden doch sonder begrip van maet, belent ten suijden Adriaen Boelesz ende ten noorden den noort madde wegh, aent oost de stat
haerlem

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 27 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 november 2020