Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Adellijke leenbrief   (in veld: Transactiesoort)     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1546010701  
Leenbrief Slot Assumburg e.a.
Adellijke leenbrief -- 1546-01-07           (Gerrit van Assendelft)    [Willem, prins van Oranje]
Gerrit van Assendelft draagt het huis en slot van Assumburch, dat hij te leen houdt en dat hij met tal van eigen goederen, landen, tienden, erfpachten en visserijrechten uitgebreid heeft, op aan de leenkamer te Breda van de prins van Oranje (als heer van de Leck) en voorts de leengoederen onder zijn heerlijkheden onder Eemskerck (Heemskerk) , Castricom (Castricum) en Wijck opt Zee (Wijk aan Zee),
 

2. Transcriptie nr.: 1669012401  
Een nog niet beschreven record 1669
Adellijke leenbrief -- 24-01-1669           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen, vrij heere van Assendelft)    [Justus Bake coopman tot amsterdam]
 

3. Transcriptie nr.: 1669050201  
een stuckelants gelegen binnen den banne van heemskerck
Adellijke leenbrief -- 02-05-1669           (George Fredrick van Renesse baron de Elderen)    [Louris Cornelisz woonende tot heemskerck, aen duijn]
een stuckelants gelegen binnen den banne van heemskerck,
 

4. Transcriptie nr.: 1669050203  
3 stukken lants gelegen in den hemme / 1 stuck lants inde noortbroeck
Adellijke leenbrief -- 02-05-1669           (George Fredrick van Renesse baron van Elderen)    [Sijmon Dircxsz Oudendijck, out --- jaeren woonende tot heemskerck]
1) een madt lants gelegen in den hemme,hier voortijts gecoomen van Aelbrecht de Weent
belent aent west de Commandeur van Haerlem, aent suijden seecker kappelrij landen toebehoorende eenighe tot amsterdam aent oost het Die water,

2) een mat lants oock gelegen in den hemme, gecoomen vande voors Aelbrecht,
belent aent west ende aent oost als de voorgaende,

3) twee stucken lants gelegen inde noortbroeck, dat eene gelegen inde kleijne made

4) een half madt, en een vierendel gelegen inden hemme, ende is gecoomen van Jelis Govertsoone belent aent noorden de castricummer wateringe, aent oost de maetwech,
aent suijden die pastorie landen van castricum,

 

5. Transcriptie nr.: 1670041901  
seeckere twee campen lants genaemt het mesje ende opde caerte het figuer van een mes
Adellijke leenbrief -- 19-04-1670           (George Fredrick de Renesse Baron van Elderen etc)    [Joncker Rochens van Veen woonende inde beverwijck]
seeckere twee campen lants genaemt het mesje ende opde caerte het figuer van een mes,hebbende gelegen onder heemskerck achter de oude ridderhoffstadt ende baronie van haerlem ten noordoosten van de maetwech , streckende vande maet wech voors aff tot achter aent lant vande heere van Meeresteijn, ende ten noorden Jan Dircxsz Hooghdorp, ende Cornelis Tamissen
 

6. Transcriptie nr.: 1670072201  
een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beiden geheeten de heckmervennen
Adellijke leenbrief -- 22-07-1670           (George Fredrick van Renesse baron de Elderen,)    [Martinus Barbens out LVIII jaeren,]
een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beiden geheeten de heckmervennen, gelegen aende noortwest sijde vande wech naer tholhuijs bijt veer, langhs, daer Gijsbert van Swieten
ende die erffgenaemen vande weduwe van Gerrit Schouten sijn suster een gerechte vierendeel
on placht en te hebben, ende die erffgenaemen van Gijsbert van Brouckhorst een vieren
deel, in die andere deelen mede placht en te hebben,

 

7. Transcriptie nr.: 1670072202  
drie percelen land: hontsbosch, cleijne aeck en groote aeck
Adellijke leenbrief -- 22-07-1670           (George Fredrick de Renesse baron van Elderen)    [Johannes Wuijtiers out jaeren]
1) een stuckelants geheeten dat hontsbosch, gelegen suijdt oost waerts vant veer, streckende int noordoost aende nieuwe wateringh nu de tochtsloot, belent aent suijden de kleijne aeck, aent west dat veercampje

2) een stucke lants genaemt de cleijne aeck, belent ten suijden de groote aeck aent west die overmaet aent noorden thonsbosch voors aent oost de tochtsloot

3) een stuckelants geheeten de groote aeck, belent aent suijden lange camp aent die van Ruijven aent noorden de cleijne aeck, oost die tochtsloot

 

8. Transcriptie nr.: 1675080701  
alle dehuijsinge ende hoffsteden daer Barthouwt van Assendelft op ende in te woonen placht mette heen werven binnen der uijtterste graften
Adellijke leenbrief -- 07-08-1675              [vrouwe Debora Baecke vrouwe van Assumburgh ende heemskerck]
alle dehuijsinge ende hoffsteden daer Barthouwt van Assendelft op ende in te woonen placht mette heen werven binnen der uijtterste graften
 

9. Transcriptie nr.: 1676081601  
drie deelen van een stuckelants geheten die rietcamp belent aent noordoost die maetwech
Adellijke leenbrief -- 16-08-1676              [Georghe de Renesse Baron van Elderen]
drie deelen van een stuckelants geheten die rietcamp belent aent noordoost die maetwech, aent suijdtwest ackermade, aent noordoost de papecamp daer dat andere bueren deel af toebehoort de erffgenaemen van Gijsbert van Bronckhorst
 

10. Transcriptie nr.: 1678091501  
een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beijden geheeten de heckmervennen,
Adellijke leenbrief -- 15-09-1678              [Nicolaes Rogiers coopman tot amsterdam woonende tot heemskerck als getrouwt hebbende juff Maria Berben, als haer aen gecoomen ende bestorven bij doode ende overlijden van Martinus Berben haer vader]
1) een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beijden geheeten de heckmervennen, gelegen aende noort west sijde de wech naer het tholhuijs, bijt veer langhs daer Gijsbert van Swieten ende de
erffgenaemen vande weduwe van Gerrit Schooten sijn suster

2) groot een stuckelants van outs bestaende in twee stucken lants, beijden geheeten de heckmervennen,
belent aende suijdt oost sijde de voors wech, ende het tholhuijs aende noord west sijde de heer van Calslaghen, ende aende suijdt
west sijde de tarv acker met de hoffstede van Jan Schouten

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 oktober 2021