Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Custing- of termijnbrief (hypotheek)   (in veld: Transactiesoort)     

Aantal gevonden publicaties : 265   (uit: 3729)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1655050201  
seeckere halve huijs ende erf gelegen tot eemskerck aen duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-05-1655           (Aegte Gerrits weduwe van za. Ariaen Cornelisz Knechten geassisteert met Jan Cornelisz haer voogt in desen, ten overstaen van haer comperant ende haer overleden mans kinderen, met namen Laurens Gerritsz. man ende voogt van Maertie Pauls, Jacob Lau Doeven man ende voogt van Guijrt Willems, Maerten Albertsz man ende voogt van Griet Willems, Jacob Laurensz ende Laurens Gerritsz haer starckmaeckende voorde onmondige kinderen van Pauls Willemsz Cornelis Ariaensz voor hem selven. Claes Cornelisz man ende voogt van Maertien Ariaens)    [Otgeer Sijmonsz haer comperants swager ende onsen mede buijrman]
belent ten suijden, ende bewesten, de wildernisse te noorden
Anne Jans ende ten oosten nu Dirck Willemsz

 

2. Transcriptie nr.: 1656041201  
seecker stucke lants leggende in onsen voors banne namentlick twest ent
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-04-1656           (Heeren Regenten vande kamer (?) genaemt Trijn Janse staende inde lange veerstraat tot haerlem)    [Thomas Claesz onsen inwonende (?) buijrman]
seecker stucke lants leggende in onsen voors banne namentlick twest ent van lange ackers groot, belent Dirckje Evers ten noorden, de grote hautwegh ten westen Lambert Jacob ende Aefge Floris ten zuijden, ende ten oosten, toost endt vande lange ackers
 

3. Transcriptie nr.: 1656041901  
een stucke lants leggende in onsen banne van heemskerck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 19-04-1656           (Claes van Campen als rentmr. ende speciale lasthebber van Joncheer Dirck vander Nath Heere van Gestel etc)    [Willem Jansz Schauten aut schepen der selver dorpe namens(?) sijnen broeder ende bekende voor hem ende sijnen]
een stucke lants leggende in onsen banne van heemskerck, belent Cornelis Stuijfsant ten oosten, ...
ten zuijden, Jaep Sije ten westen. Corn. Lauris ten noorden

 

4. Transcriptie nr.: 1656051501  
een stucke hoijlant leggende inde banne van heemskerck inde noortbroeck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 15-05-1656           (Ariaen Jansz Visscher poorter ter stede haerlem)    [Dirck Woutersz aut schepen des voors dorpe]
een stucke hoijlant leggende inde banne van heemskerck inde noortbroeck, belent de maetwech ten zuijden, broerscamp ten westen Jan Claesz van castricum aen tnoort, die hardtcamp aent oost
 

5. Transcriptie nr.: 1656051601  
Twee hypotheken
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1656           (Jelis van Cruijgenbuirch sijne swaeger)    [Cornelis Pietersz buijrman aen eemskerckerduijn / Jacob Pietersz meede buijrman aen eemskerckerduijn]
1)losrente ter somme van vijff entwintich gulden jaerlijcx, losbaer met vier hondert guldens capitael

2) losrente van achtien gulden vijftien stuijvers jaerlijcx losbaer met drie hondert gulen capitael

 

6. Transcriptie nr.: 1657022301  
seer bequame huijsmans wooninge soo huijs erff boomgaert ende alle andere plantagie omt voors erff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-02-1657           (wijlen Lourens Cornelis Jacopsz in sijn leven onsen buierman)    [Crijn Jacopsz onse buierman]
seer bequame huijsmans wooninge soo huijs erff boomgaert ende alle andere plantagie omt voors erff, gelegen tot eemskerck aende oostersijde

Crijn Jacopsz blijft koper na een openbare veiling in café de Star. De kooppeningen moeten afgedragen worden aan de executeur testamentair.

 

7. Transcriptie nr.: 1657072601  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-07-1657           (Pieter Schatter ende heeft soo voor hem selfs als uijt crachte van sijne procuratie ...)    [Louris Jansz, onsen buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt, belent aent suijden
Marijtge Pieters, weduwe van zaliger Jan Pietersz ten noorden de weduwe van Sijbrant Jansz, ten westen Louris Dircxsz

 

8. Transcriptie nr.: 1657072602  
een huijs met sijn erff staende inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 26-07-1657           (kinderen ende erffgenaemen van zaliger Hendrick van den Hove in sijn leeven scheepen ende raet der stadt haerlem)    [Compareerde Louris Jansz buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe inde kerckbuijrt, belent te suijden Maerijtje Pieters weduwe van Jan Pietersz ten noorden Sijbrant Jansz weduwe
 

9. Transcriptie nr.: 1657112202  
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt tdijckcampje
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 22-11-1657           (Gerrit Cornelisz Grasbos, burger binnen der steede beverwijck)    [Louris Dircxsz Dircsxz onse buijrman]
de helft van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt tdijckcampje, belent aent oost Nan Willemsz Cos aent noorden Leenman aent west Barent Claesz bruijckwaer, aent suijden den St.
Aechtendijck

 

10. Transcriptie nr.: 1657130701  
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 07-13-1657           (Lijsbet Hendricx dr. weduwe van zaliger Michiel Croisijn in sijn leven schout tot Heemskerck geassisteert met dr. Martinus Bauwen rentmeester van de Wel Ed Heere van Assendelft haere voocht indese Jan Lourisz Hoogeduijn als voocht van Trijntje Michiels minderjaerige dochter vande voorn Muchiel Croisijn, Maertje Michiel geassisteert met Garbrant Jansz Plock haere voocht in dese Thonis Jansz Molenaer, als vader ende voocht van sijn minderjarige kinderen geprocreert bij Jannitge Michiels, ende Jan Cornelisz Namsloot als oom ende voocht van Dirck Mieusz Bosch, naer gelaeten soone van Trijntje Michiels, haer tesaemen starck maeckende ende derato careerende (?) voor Evert Mieusz Bosch)    [Leendert Popta, Goris Allertsz de Voogel ende Jan Everart burgers tot Amsterdam]
een huijs met sijn erff, staende ende gelegen binnen onsen banne inde kerckbuijrt, belent aent oost Dirck Gerritsz aent suijden de kerckbeeck aent west Dirck Cornelisz Neel Allerts ende Cornelis Willemsz
 

11. Transcriptie nr.: 1658060501  
een crofte geestlants genaemt het vlaenderhoff
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-06-1658           (Garbrant Louris Cornelis Louris ende Hendrick Lourisz voor hen selffs ende Cornelis Lourisz Stuijffsant als voocht indese Marijtje Louris weduwe van zaliger Bancris Cornelisz)    [Garbrant Louris Cornelis Louris ende Hendrick Lourisz voor hen selffs ende Cornelis Lourisz Stuijffsant als voocht indese Marijtje Louris weduwe van zaliger Bancris Cornelisz]
belent ten noorden Cornelis Lourisz ten oosten de oosterwech ten suijden Lijsbet Jans ten westen de
kerckwech

 

12. Transcriptie nr.: 1658121101  
een stuckje lants gelegen aen de noordt maedt wech
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 11-12-1658           (Cornelis Lourisz onse buijrman)    [Jan Jacobsz Heijnstman meede onse buijrman]
een stuckje lants gelegen aen de noordt maedt wech, belent aent oost de noordt maet wech aent suijden Lijsbet Dircxs aent west Cornelis Jansz ende Jan Claesz aent noorden de corte campe
 

13. Transcriptie nr.: 1659021703  
de helft van een crofte lants voorde Cornelis Lourisz deur
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 17-02-1659           (Bouwen Louris buijrman inden banne van wijck aen duijn)    [Cornelis Lourisz onse buijrman]
de helft van een crofte lants voorde Cornelis Lourisz deur, belent aent oost de hoijsloot aent west de oosterwech ende aent suijden Egbert Jansz
 

14. Transcriptie nr.: 1659062801  
twee stuckjens lants
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 28-06-1659           (De Ridderschap Eedelen ende steeden van hollandt ende west- vrieslant representeerende de staten vande selven lande)    [Cornelis Jansz]
twee stuckjens lants.

Perceel 1: gelegen inden banne van heemskerck belent int suijden ende int noorden de stadt van
haerlem, aent west de groote houtwech aent oost de kerckwech

Percel 2: belent ten suijden de erffgenaemen van Neel Gerrits, ten westen luttick ciebeeck, ten noorden Marijtje Lamberts ende ten oosten de selve gecoomen vande Pastorie tot Velsen

 

15. Transcriptie nr.: 1659062802  
een stuckelants
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 28-06-1659           (Pastorije)    [Machtel Floris]
een stuckelants, gelegen inden banne van heemskerck, belent int suijden Neeltje Jaspers ten westen de Pastoor tot heemskerck nu Cornelis Jansz ten noorden Jan Dieloffsz ende ten oosten houtwech
 

16. Transcriptie nr.: 1659102303  
Lening met als onderpand een perceel lants genaemt cleijn louwe croft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-10-1659           (het kint van Jan Lambertsz ende het kint van Jan Thijsz Laeckenmeeter beijde woonende binnen der stadt alcmaer)    [Arent Sijmonsz Jonghmans onsen buijrman]
Vergoeding: tegen den penninck twintich int jaer

Onderpand: een perceel lants genaemt cleijn louwe croft groot ontrent 833 roeden belent aent oost Poulis Pietersz aent suijden Gijsbert Maertsz weduws (?) bruijckwaer aent west de kerckwech aent (noort)
Louris Jansz Hoogewerff

 

17. Transcriptie nr.: 1659102304  
Lening van twee weeskinderen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-10-1659           (1) tkint van Aerjan Maertsz kaesdrager 2) tkint van Jan Alfertsz Spaerpot (beide weeskinderen))    [Arent Sijmonsz Jonghmans onsen buijrman]
 

18. Transcriptie nr.: 1660051205  
stucke lants genaemt Cees Pieter Jaepen ackers
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1660           (erffgenaemen van Trijn Wilborts, in haer leven onse buijrvrouwe)    [Jasper Jacobsz als broeder ende voocht van sijne suster Neeltje Jacobs weduwe van zaliger Cornelis Jansz ende Louris Jansz als oom ende bloet- voocht vande naergelaten kinderen vande voorn Cornelis Jansz, geprocreert bij de voorn Neeltje Jacob]
stucke lants genaemt Cees Pieter Jaepen ackers, belent aent oost de groote cij beeck aent suijden
de Goijer aent west Cornelis Jansz

 

19. Transcriptie nr.: 1660051206  
een acker lants genaemt Claes Corsen acker
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1660           (de erffgenaemen van zaliger Trijn Wilborts in haer leeven onse buijrvrou)    [Cornelis Jaspersz als lasthebbende van sijne soon Cornelis Cornelisz onse buijrman aen duijn]
een acker lant genaemt Claes Corsen acker, belent aent oost de wolnaers beeck aent suijden
Maghdalena tot haerlem aent west de luttick cij, aent noorden Louris Jansz Pieten en Cornelis Lambertsz

 

20. Transcriptie nr.: 1660052301  
twee ackeren teellants genaemt de hoeven
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1660           (Risje Jaspers, weduwe van Louris Jansz onse buijrvrouwe geassisteert met Cornelis Lambertsz haere gecooren voocht indese voor haer selffs ende haer starck maeckende ende derato caveerende voor haere kinderen)    [Willem ende Jan Jansz Schouten meede onse buijrluijden]
twee ackeren teellants, genaemt de hoeven, belent aent suijt oost de kuijckerswech aent noordt west
de stadt alcmaer, aent suijdt west Cornelis Blom, ende aent noordt oost Dirck Claesz

 

21. Transcriptie nr.: 1660052303  
partije lants, gelegen inde meedt op hart maet
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1660           (Pieter Willemsz Schuijt buijrman inden banne van wijckaenduijn als lasthebber van Acht Willemsdr sijn suster woonende tot schooten)    [Louris Jansz Lamberden / Cornelis Jansz Lamberden / Jan Lourisz cumsocijs]
partije lants, gelegen inde meedt op hart maet, belent aent oost de stadt haerlem aent suijden de maedt wech aent west Louris Jansz Pieten aent noorden de castricummer wateringhe

De kopers kopen resp. 2/5, 1/5 en 2/5 deel.

 

22. Transcriptie nr.: 1660052304  
een partije lants gelegen inde meedt op hartmaedt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 23-05-1660           (Acht Willems)    [Louris Jansz Lamberden, Cornelis Jansz Lamberden ende Jan Lourisz onse buijrluijden]
een partije lants gelegen inde meedt op hartmaedt,belent aent oost de stadt haerlem
aent suijden de maedt wech aent west Louris Jansz Pieten aent noorden de castricummer wateringhe,

 

23. Transcriptie nr.: 1661020501  
een huijs, met sijn erff ende landt daer voor gelegen staende ende gelegen aende oostersij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-02-1661           (Egbert Jansz buijrman tot sparwou)    [Jan Jacobsz Heijnstman onse buijrman]
een huijs met sijn erff ende landt daer voor gelegen staende ende gelegen aende oostersij,belent aent suijden de weduwe ende kinderen van Claes Jacobsz Crijnen ende Cornelis ende Marijtje Jans
ten oosten de voorn Cornelis ende Marijtje Jans ende Claes Jacobsz Crijnen weduwe ende kinderen
ende de voorn Cornelis ende Marijtje Jans ten noorden Cornelis Lourisz Rijckeman
ten westen Seger Segersz Smit ende Egbert Jansz

 

24. Transcriptie nr.: 1661020502  
een huijs met sijn erff ende lant aende ooster sij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-02-1661           (Egbert Jansz buijrman tot sparwou)    [Jan Jacobsz Heijnstman onse buijrman]
een huijs met sijn erff ende lant aende ooster sij, belent aent de weduwe ende kinderen van
Claes Jacobsz Crijnen en Cornelis ende Marijtje Jans ende de hooijsloot aent noorden Cornelis
Lourisz Rijckeman aent west Seger Seger Smit ende Egbert Jansz

 

25. Transcriptie nr.: 1661051301  
voors brouwersboedel ende goederen (een huijs met sijn erff met alle tgunt daer aen dependeert staende ende gelegen binnen onsen banne tot noordorp genaemt de Roomolen)
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-05-1661           (Floris Jacobsz waert tot noordorp)    [Anthoni van Halewijn, gewesen brouwer inde brouwerij vande twee ruijten tot haerlem]
voors brouwersboedel ende goederen (een huijs met sijn erff met alle tgunt daer aen dependeert staende ende gelegen binnen onsen banne tot noordorp genaemt de Roomolen), belent ten suijden de kinderen van Jan Arende aent west de schoubeeck ten noorden den cooper ten oosten de houtwech.

(verkocht op een openbare verkoop)

 

26. Transcriptie nr.: 1661051302  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen tot noordorp binnen onse banne genaemt de roomolen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-05-1661           (Anthonij van Halewijn geweesende brouwer inde brouwerije vande twee ruijten binnen de voors stadt haerlem)    [Floris Jacobsz waert tot noordorp, onse buijrman]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen tot noordorp binnen onse banne genaemt de roomolen,

belooffde te betaelen met groot groff gehalveert silver gelt ter woonstede ende inhanden vande
voorn heer Francoijs Woutersz ende Sr.Cornelis van Camp, ofte de gerechte houder deses ( Francoijs Woutersz raet ende regerende scheepen der stadt haerlem ende Sr Cornelis van Kampen meede woonende tot haerlem als bijde E. heeren scheepenen de voors stadt gestelt tot curateurs)

 

27. Transcriptie nr.: 1661051603  
een stuck buijtendijckxs lantgelegen binnen onse banne buijten St Aechtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1661           (Sijmon IJsbrantsz verwer woonende tot amsterdam)    [Dieuwertje Cornelis bejaerde dochter woonende binnen der stede beverwijck]
een stuck buijtendijckxs lantgelegen binnen onse banne buijten St Aechtendijck, belent aent westen
de St Aechtendijck ten noorden de banscheijdeinge van Wtgeest ten oosten Arent Wildeman ten suijden de steede haerlem ende beverwijck

 

28. Transcriptie nr.: 1661080801  
een stucke lants, genaemt thijssen croft gelegen binnen onse banne in duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-08-1661           (Jan Engelsz Moerel, duijnmaijer woonende tot wijck op zee)    [de heren Guldewagen en Cooijmans]
een stucke lants, genaemt thijssen croft gelegen binnen onse banne in duijn, belent aent oost Jan Engelsz selffs, aent suijden de wildernisse aent west de colthuijn aent noorden Claer Jans
 

29. Transcriptie nr.: 1661121301  
hoffste van pastorien gedemolieert mette landen voor en achter
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-12-1661           (De Ridderschap Eedelen en stede van hollant ende westvrieslant)    [Joncheer Heijndrick heer van Merquet,]
hoffste van pastorien gedemolieert mette landen voor en achter, belent te suijden de erffgenaemen van Jacob Cornelisz ende Jan Aertsz ten westen oosterwech ten noorden de heer van Jnchoorn met de erffgenaemen van Maerten Claesz ende Pieter Rieuwertsz comsocijs ende aent oost de heecksloot gecoomen
vande Cure tot heemskerck

 

30. Transcriptie nr.: 1662010301  
twee parthijtjes lant gelegen onder heemskerck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-01-1662           (Crijn Jansz ende Maertje Reijers sijne huijsvrouwe / Sijmon Lourensz)    [Jacob Schouten woonende inde beverwijck]
twee parthijtjes lant gelegen onder heemskerck:

perceel 1:
d'eene groot negenhondert roeden paerdelant bijden Ed. heere Johan Bicker zaliger gedachtenisse

Perceel 2:
de ander genaemt Jonge Louwe croft sijnde een stuck teellants

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 november 2020