Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Volmacht (procuratie)   (in veld: Transactiesoort)     

Aantal gevonden publicaties : 52   (uit: 3729)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1654011601  
alsulcke perceelen van landen ende huijsen
Volmacht (procuratie) -- 16-01-1654           (Wouter Woutersz woonende op saendam man ende voogt van Neel Willems, Lambert Willemsz, voor hem selven, Trijn Willems bij absentie van haer man geassisteert met den voorn Lambert Willemsz, Knier Willems geassisteert metten voorn Wouter Woutersz haer voogt in dese, Maertie Willems geassisteert met Lambert Willemsz haer gecoren vooght voogt)    [Cornelis Willem haere comperants broeder ende jegenwoordich regeerende scheepen vanden banne voors alle kinderen ender ouder erfgenamen van za. Jannitien Everts omme]
 

2. Transcriptie nr.: 1655050801  
dartich hondert twintich roeden landts
Volmacht (procuratie) -- 08-05-1655           (Sr. Jeronimus Kooijmans)    [burgermesteren ende regeerders der stede beverwijck]
dartich hondert twintich roeden landts, gelegen in eemkerck besuijden den noort-madwegh als de stat haerlem met de stede beverwijck aldaer gemeen leggende heeft
 

3. Transcriptie nr.: 1655053101  
in seeckere stucke lants gelegen tot Heemskerck
Volmacht (procuratie) -- 31-05-1655           (ijcolaes van Dijck burger binnen deser stadt executeur vande testamente ende uijterste wille vande voorn Annetge Daenniels za.)    [Mr Willem van Groenhoudt als administrerende de goederen vande Oudemannen ende vrouwen Gasthuijs tot sant- voort in welcke voors Gasthuijs is woonnende Willem Gerritsz buierman tot santvoort voornt dewelcke mede was erfgenaem ab intestate van wijlen Annetge Daniels]
 

4. Transcriptie nr.: 1656022201  
soo weij als hoijlandt gelegen inde banne van wijck aen duijn opt hoflant buijten de wijck / ses achtendeel roggensadinge gelegen inde voors banne tot heemskerck geheeten beelsbeek
Volmacht (procuratie) -- 22-02-1656           (gerechte van beverwijck ende heemskerck)    [erfgenamen van wijlen de heer Philips Doubleth in sijn leven ontfanger generael der Verenichde Nederlanden]
1) soo weij als hoijlandt gelegen inde banne van wijck aen duijn opt hoflant buijten de wijck,

2) ses achtendeel roggensadinge gelegen inde voors banne tot heemskerck geheeten beelsbeek, belent aende oostzijde de stadt haerlem, ten zuijde de abdije tot alckmaer, ten weste den grooten houtwech, ende ten noorde Jacob Slommer

 

5. Transcriptie nr.: 1656052001  
seeckere stuckelants genaemt Hase ackers
Volmacht (procuratie) -- 20-05-1656           (Sijmon Cornelisz Duijnmeijer tot egmont, ende Thomas Stevensz woonende tot baccum beijde haer swagers)    [J acob Gerritsz Appeldoorn ende Gerrit Cornelisz schepenen der heerlijckheijt van baccum Trijn Jans weduwe wijlen van Dirck Corne;isz Monde in sijn leven gewoont tot noordorp inden banne van heemskerck, ende d'selve Trijn Jans nu woonachtich tot baccum voors, geassisteert mette selve Gerrit Cornelisz haer voocht in deesen]
seeckere stuckelants genaemt Hase ackers,
 

6. Transcriptie nr.: 1657050101  
van seecker huijs, mette erve, staende ende leggende binnen den voors dorpe van Wormer over de westerveersloot / seecker huijs metten erve staende ende leggende binnen den voors dorpe van wormer opt weijver,
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1657           (erffgenaemen van wijlen de heer Hendrick vanden Hove, in sijn leeven scheepen, ende brouwer inde brouwerije vande eene star binnen deser stadt,)    [1) Gaeff Dircxsz 2) Jan Fransz 3) Cornelis Willemsz Gretou]
1) van seecker huijs, mette erve, staende ende leggende binnen den voors dorpe van Wormer over de westerveersloot,

2)seecker huijs metten erve staende ende leggende binnen den voors dorpe van wormer opt weijver,

3)seecker huijs mette erve staende ende leggende binnen die voors banne van wormer bewoont jegenwoordich bij Cent Jansz

4) seecker huijs metten erve, staende ende leggende inden banne van heemskerck,

 

7. Transcriptie nr.: 1658012601  
seecker stuck lants tegenwoordich tot een bosch gemaect, gelegen inden voors banne van heemskerck, tot noordorp,
Volmacht (procuratie) -- 26-01-1658           (Heere Adrianus Boelensz woonend tot amsterdam, gemachtigd door Jacob Thijsz van Leijden geswooren lantmeter woonende binnen deser steede)    [Willem Bouwensz vande Maer schout van castricum ende heemskerck]
seecker stuck lants tegenwoordich tot een bosch gemaect, gelegen inden voors banne van heemskerck, tot noordorp,
 

8. Transcriptie nr.: 1658032001  
seeckere twee ackeren teellants gelegen inden banne van Heemskerck
Volmacht (procuratie) -- 20-03-1658           (Balthasar Coijmans heere tot struijfkerck en Leckerlant)    [vrouwe Dorothea Bickers vrouwe van Alblasserdam]
seeckere twee ackeren teellants mij toebehoorende gelegen inden banne van Heemskerck,

Balthasar Coijmans volmachtigt zijn broer Josefus Coijmans Heere van Bommel (?) ende
Nieuwael

 

9. Transcriptie nr.: 1658040501  
de drie perceelen lants bijde heere constituant in publ. veijlinge jonghst
Volmacht (procuratie) -- 05-04-1658              [d'heere ende meester Gillis van Oudesteijn schepen deser steede, voor hem selve, item ten deesen vervangende hem starck maeckende, ende derato caverende voor d'heere Jacob van Oudesteijn, luijtenant cappiteijn, van een compagnie voetknechten, mitsgaders voorde heere Cornelis Coglinus schepen ende ontfanger tot īs-hartogenbossch, als getrout met joffrou Machtelt van Oudesteijn, alle kinderen ende erffgenaemen van saliger de heere burgermeester Sr Gillis van Oudesteijn, ende joffr Josina Calve, ende verclaerde indier qualite (mits deesen) te constitueeren den E: Jan Cornelis Velsen, secretaris vande beverwijck,]
De familie van Oudesteijn volmachtigt Jan Cornelis Vels, secretaris van Beverwijkck
 

10. Transcriptie nr.: 1659102302  
een percel lants gelegen inde banne van heemskerck bijde wolnaersbeeck genaemt de hooge croft
Volmacht (procuratie) -- 23-10-1659           (Cornelis Dircxsz Hoogevelt)    [Magdalena Cornelis weduwe van zaliger Dirck Adriaensz woonende binnen deser stadt]
 

11. Transcriptie nr.: 1661112601  
N.v.t
Volmacht (procuratie) -- 26-11-1661           (Baert Jansz Heerencarspel openbaer notaris bijden hove van hollant geadmitteert, residerende binnen der stadt alckmaer ende den getuijgen naer genoemt den E. Pieter Bal brouwer vande fortuijn binnen deser steede)    [Mr. Jacob Ruijter chirurgijn binnen deser stede]
N.v.t.
 

12. Transcriptie nr.: 1662052301  
seeckere stucke lants genaemt de kruijscamp, leggende inde banne van eemskerck voors,
Volmacht (procuratie) -- 23-05-1662           (Gerit Egge, woonende tot wessanen)    [Arent Cornelis Pie woonachtich tot wessanen Willem Sijmonsz Ris woonende opde marcken, Jan Dircxsz Jan Barentsz Sijmon Dircxsz ende Willem Claesz Kaen, woonende tot wessanen]
seeckere stucke lants genaemt de kruijscamp, leggende inde banne van eemskerck
voors,

 

13. Transcriptie nr.: 1664011701  
stucke lants gelegen ontrent heemskerck int breetweer
Volmacht (procuratie) -- 17-01-1664           (Jacob Gerritsz Caffa Pieter Jansz Overwater ende Dirck IJsbrantsz Melis weesmeesteren der steede purmer eijnde als oppervoochden Item Claes Pietersz Pauw ende Floris Cornelis Backer)    [Cornelis Jansz Wormer woonende inde beverwijck de voorn kinderen oom en voocht specialijck omme de voors kinderen]
stucke lants gelegen
ontrent heemskerck int breetweer

 

14. Transcriptie nr.: 1664050101  
N.v.t
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1664           (Jan Cornelisz Velsen secretaris der stede beverwijck)    [minderjaerighe erffgenaemen van wijlen den Eed. heere Jeronimus Coijmans heere van Meresteijn / erffgenaemen van wijlen den E. Paulo de Wilhem,]
 

15. Transcriptie nr.: 1664072701  
N.v.t.
Volmacht (procuratie) -- 27-07-1664           (Carel Outerman notaris publ. tot leijden)    [Hillegont Pieter Jonasdr weduwe ende geinstitueerde erffgenaem van zaliger Arent Mathijsz Beeckeven in sijn leven coopman binnen de stadt leijde]
 

16. Transcriptie nr.: 1665041801  
Kopie-akte verkoop stucke lants genaemt dronckencamp
Volmacht (procuratie) -- 18-04-1665           (erven wijlen Cornelis Cornelisz)    [Jan Jacobsz Maij]
seecker stucke lants genaemt dronckencamp leggende bij ofte ontrent noordorp
 

17. Transcriptie nr.: 1669050101  
N.v.t.
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1669           (Martinus Berben onse rentmeester)    [George Fredrick de Renesse Baron van Elderen ende mas vrijheere van Assendelft]
Aanstelling als procuratiehouder/rentmeester
 

18. Transcriptie nr.: 1669050102  
seeckere stuck hoi ofte waijt lants, genaemt loudoeven camp
Volmacht (procuratie) -- 01-05-1669           (Jan Allertsz Bonckenburch)    [Petronella Baronnesse van Wassenaer vrouwe douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet etc]
Volmacht gegeven aan Bonckenburch voor overdracht van seeckere stuck hoi ofte waijt lants, genaemt loudoeven camp
 

19. Transcriptie nr.: 1669052102  
een stuckelant gelegen onder heemskerck aen duijn benoorden Pieter Alen huijs
Volmacht (procuratie) -- 21-05-1669           (Burgermeesteren ende Regeerders der stadt alcmaer)    [E. Jan Cornelisz Velsen secretaris der stede beverwijck]
een stuckelant gelegen onder heemskerck aen duijn benoorden Pieter Alen huijs, belent met den Eed heer ende mr. Johan de Wit Raetpensionaris van hollant ende westvrieslant ten suijden de Armenkamer tot limmen ten noorden de duijn heeren ten westen ende het kinderenhuijs tot haerlem ten oosten
 

20. Transcriptie nr.: 1669101801  
Volmacht tijdens buitenlandse reis
Volmacht (procuratie) -- 18-10-1669           (juffrouwe Bregitta de Goijer sijn wettighe huijsvrouwe)    [Joncker Adelbertus vander Hoogh,]
Joncker van der Hoogh geeft zijn vrouw volmacht tijden zijn buitenlandse reisel
 

21. Transcriptie nr.: 1670011601  
helfte, inde hoffstede huijsinge ende schuijr
Volmacht (procuratie) -- 16-01-1670           (Sr. Leenert Popta, coopmanbinnen dese stadt (Amsterdam??))    [Sr. Goris Albertsz de Vogel]
helfte, inde hoffstede huijsinge ende schuijr ende wat meer daer aen ende toebehoort,
gelegen nae bij heemskerck

Leenart Popta machtigt Goris Albertsz de Vogel

 

22. Transcriptie nr.: 1670060601  
Volmacht
Volmacht (procuratie) -- 06-06-1670           (Grietje Jans, Geertje Jans ende Jannitje Jans, alle drie bejaerde dochters (naegelaeten dochteren ende meede erffgenaemen van wijlen Jan Gerrits in sijn leven lichterman ende corendragher))    [Willem Cornelisz Nieuman sleper haere swager]
 

23. Transcriptie nr.: 1672022101  
een stuckelants genaemt de corte campe, off Meijnderts camp, gelegen in noordbroeck
Volmacht (procuratie) -- 21-02-1672           (Joncker Albertus vande Hoogh)    [Bregitta de Goijer]
een stuckelants genaemt de corte campe, off Meijnderts camp, gelegen in noordbroeck,
 

24. Transcriptie nr.: 1672082201  
Volmacht
Volmacht (procuratie) -- 22-08-1672           (mr. Martinus Berben woonende tot heemskerck)    [mr. Jacob de Goijer advocaet woonende alhier]
 

25. Transcriptie nr.: 1674041001  
seecker stuckelants genaemt het kalvergras, gelegen achter onse huijse van Merquette
Volmacht (procuratie) -- 10-04-1674           (Baronnesse van Wassenaer douagiere vrouwe vander Mile, vrouwe van Merquet etc.)    [Hessel Jansz Bonckenburch schout tot heemskerck]
 

26. Transcriptie nr.: 1674053101  
een stuckelants genaemt het kalvergars, gelegen binnen onse banne achter ten noordtwesten vande huijse van merquet
Volmacht (procuratie) -- 31-05-1674           (joncker Theodorus Cuijck van Mierop altans sijnde binnen onse banne)    [Petronella gebooren Baronnesse van Wassenaer douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet]
een stuckelants genaemt het kalvergars, gelegen binnen onse banne achter ten noordtwesten vande huijse van merquet
 

27. Transcriptie nr.: 1681122801  
huijsen ende landerijen bijde voornoemde Dieloff Cornelisz Immerseel
Volmacht (procuratie) -- 28-12-1681           (erffgenaemen vande voornoemde Dieloff Cornelisz Emmerseel)    [Jan Davitsz Knockaert woonende inde beverwijck]
huijsen ende landerijen bijde voornoemde Dieloff Cornelisz Immerseel
 

28. Transcriptie nr.: 1682013101  
alle soo danighe porsies lant ....
Volmacht (procuratie) -- 31-01-1682           (Jannitje Cornelise moie ende Neeltje Jacobs beijde woonende tot durgerdam)    [mr. Dirck Vischer]
 

29. Transcriptie nr.: 1682050901  
vercofte goederen van Dieuwertje ende Neeltje Jacob Slommers sijn gecoomen
Volmacht (procuratie) -- 09-05-1682           (Jan Pietersz Kist)    [Claes Jansz Kist, Jan Jansz Beers, Neeltje Jans ende Lijsje Jans]
 

30. Transcriptie nr.: 1682051901  
drie dieversche parceelen landts publijcquelijck tot heemskerck vercocht opden 27e januarij deses jaers 1682
Volmacht (procuratie) -- 19-05-1682           (Michiel du Mortjer woonende alhier (= 's-Gravenhage))    [Allert Bonckenburgh woonende tot Uijtgeest]
Afhandeling van publieke verkoop
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 oktober 2020