Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de vereniging te kunnen voortzetten en om de vereniging ook in de toekomst bestaansrecht te geven is een MEERJARENBELEIDSPLAN nodig. Alleen door stil te staan bij de huidige situatie en na te denken over de toekomst kan tijdig worden ingespeeld op allerlei ontwikkelingen.

Het opstellen van dit beleidsplan past ook in het streven naar het instandhouden en verbeteren van onze organisatie en de vereniging levend en aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe leden.
Bovendien wordt door subsidieverstrekkers veelal meer informatie over het reilen en zeilen van de vereniging gevraagd.
Het bestuur van de Historische Kring Heemskerk heeft na evaluatie van het voorgaande beleidsplan een nieuw plan opgesteld voor de jaren 2020-2023.

Per 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die bepaalt hoe organisaties om dienen te gaan met de privacy van leden, donateurs en andere relaties. Om te voldoen aan de belangrijkste onderwerpen van deze wetgeving, heeft het bestuur van de Historische Kring Heemskerk een PRIVACYREGLEMENT vastgesteld dat per die datum van kracht is geworden.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Dat betekent dat ook de HKH aan deze wet moet voldoen. In het, door het bestuur aangenomen Plan van aanpak HKH WBTR wordt aangegeven dat ook een INTEGRITEITSREGELING vereist is. De HKH is een organisatie die midden in de samenleving staat. Het bestuur is zich er van bewust dat dat een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Daarom onderschrijft de HKH het belang van een deugdelijk en transparant bestuur. Hieronder valt het integer en transparant handelen van het bestuur en van de vrijwilligers.

Van de inhoud van het beleidsplan, het privacy-reglement en de integriteitsregeling kunt u kennis nemen door te klikken op de bovenstaande links.


Start typing and press Enter to search