In de loop der jaren zijn diverse onderzoeksrapporten uitgebracht en heeft de Historische Kring Heemskerk medewerking verleend aan de totstandkoming van diverse al of niet éénmalige brochures. Aan een aantal van deze publicaties wordt hierna aandacht besteed.

 

De contouren van wat eens Oudt Haerlem was, zijn vanuit de lucht goed zichtbaar.

De contouren van wat eens Oudt Haerlem was, zijn vanuit de lucht goed zichtbaar.

Notitie Oud-Haerlem (1990)

Notitie over het ontstaan en de toestand van het perceel waarop ooit Kasteel Oudt Haerlem heeft gestaan ivm de mogelijke vestiging van een golfbaan ter plaatse.

Beschreven worden de geschiedenis van Oud-Haarlem, het ontstaan van het Archeologisch Monument, de verrichte opgraving en de bestaande planologische regelingen. Verder wordt een overzicht gegeven van de plannen met het terrein en wordt ingegaan op gewenste ontwikkeling en bezwaren tegen het gebruik als golfterrein.

Vervolg: Het gewenste golfterrein is uiteindelijk aangelegd in een nieuwe omgeving op ca een km afstand. Het archeologische monument Oudt Haerlem is niet verder aangetast.

12 c Ant Verherentstraat Maria en Jozef-school

12 c Ant Verherentstraat Maria en Jozef-school

Rapport van het onderzoek naar de historische waarde van de voormalige Sint Josephschool en Sint Mariaschool te Heemskerk

Auteurs Drs. P.A. de Boer en Drs. E.J.A. Zevenhuizen.

Bijdrage van de Historische Kring Heemskerk aan de discussie over de invulling binnen het “Lauraplan”, het gebied tussen de Laurentiuskerk  en de Rabobank en de mogelijkheden van voortbestaan van één of beide gebouwen aan de A. Verherentstraat t.b.v. de besluitvorming in 1992 door de Gemeente.

Het rapport behandelt de cultuur-historische aspecten van zichtbare historie, het overgebleven dorpsgezicht, de historische locatie, de kunsthistorische aspecten van de scholen, de verzuiling en het onderwijs in Heemskerk en de nieuwe gebruikers van de scholen.

De conclusie luidt dat beide gebouwen voldoende historische waarden hebben voor Heemskerk en dat sloop van één of beide gebouwen onherstelbare schade zal aanrichten aan de gegroeide eenheid binnen het complex met de kerk en het klooster aan de overzijde van de straat.

Vervolg: Beide scholen zijn in stand gebleven. In de Sint Josephschool (voor jongens) is thans gevestigd de sociëteit “De Nozem en de Non” waarin ook ruimte is gereserveerd voor de Muziekschool. In de Sint Mariaschool (voor meisjes) zijn gevestigd de kunstuitleen, diverse kunstenaarsateliers, studio voor lokale radio en TV en het “Café Lokaal”.

woning en bollenschuur Pieter van der Ploeg; gebouwd 1901; bollenbedrijf gestopt 1957; huis verbouwd tot Volksmuziekschool; schuur werd opslag Gemeente; gesloopt 1981

woning en bollenschuur Pieter van der Ploeg; gebouwd 1901; bollenbedrijf gestopt 1957; huis verbouwd tot Volksmuziekschool; schuur werd opslag Gemeente; gesloopt 1981

Bloembollenkwekers’ Lustoord (1993)

Rapport van het onderzoek naar de historische waarde van het pand aan de Gerrit van Assendelftstraat 23

Auteurs Drs. P.A. de Boer en Drs. E.J.A. Zevenhuizen.

In verband met voorgenomen sloop heeft de Gemeente Heemskerk aan de Historische Kring Heemskerk naar haar standpunt gevraagd.

Het betreft een woonhuis met schuur gebouwd in 1910 en in slechte staat verkerend maar als enige overblijfsel van de bloembollencultuur in de kern van het dorp Heemskerk en in de nabijheid van nog enkele ander historische panden.

Het authentieke beeldbepalende uiterlijk en de waarde op economisch-historisch gebied leiden ondanks de slechte staat tot het advies tot behoud.

Vervolg: de panden zijn gesloopt en vervangen door een appartementengebouw.

Duinderwalletje

Duinderwalletje

Een pad van eeuwen (1993)

Rapport van het onderzoek naar de historische waarde van de Duinderloopwal

Auteurs Drs. P.A. de Boer en Drs. E.J.A. Zevenhuizen.

In verband met de bezwaren van de HKH in de procedure ter onttrekking van de zg. Duinderloopwal aan het openbaar verkeer, heeft de HKH aan de auteurs gevraagd hun onderzoek in rapportvorm vast te leggen.

Het rapport gaat in op de eerste vermelding van de “loopwal” in de eerste helft van de 18e eeuw en het bestaan op een kaart van rond 1614, het ontstaan als ontsluitingsweg, perceelscheiding en windkering ten tijde van de ontginning van het gebied. De wal is in de gemeentelijke wegenlegger van 1900 als enig openbaar voetpad genoemd tussen het duingebied en de kern van het dorp. Ten tijde van het samenstellen van het rapport was het nog het enig overgebleven ontsluitingsweg uit het in de middeleeuwen ontgonnen gebied dat sedert de aanleg doorlopend als weg in gebruik is geweest.

De conclusie luidt dat de Duinderloopwal gezien de cultuurhistorische en landschappelijke waarde in zijn huidige vorm en functie behouden dient te blijven en de oorspronkelijke windsingel van struikgewas aan de zuidzijde hersteld dient te worden.

Zuil 54K82016Zuil 54K82016

Schooltje naast kerk + kerkhof "De Burcht" gesloopt 1998

Schooltje naast kerk + kerkhof “De Burcht” gesloopt 1998

Een Burcht van katholieke opvoeding (1994)

Rapport van het onderzoek naar de historische waarde van het gebouw De Burcht te Heemskerk.

Auteurs Drs. P.A. de Boer en Drs. E.J.A. Zevenhuizen.

De Burcht was een tot katholieke school verbouwde boerderij achter het Mariaklooster en ten noordwesten van de pastorie van de Laurentiuskerk . Het was vanaf de straat weliswaar niet zichtbaar maar behoorde als voorloper van de rond 1920 gebouwde Sint Josephschool en Sint Mariaschool samen met genoemd klooster en Laurentiuskerk tot het katholieke gebouwencomplex, tevens één van de weinige dorpsgezichten van Heemskerk en dreigde te worden gesloopt.

Behandeld worden de geschiedenis van ontstaan en verbouwingen, de ontwikkelingen in het onderwijs en het gebruik van het gebouw.

In de conclusie wordt gewezen op de historische waarde van het gebouw op zich zelf en als onderdeel van het complex en dorpsgezicht. Erkend wordt evenwel dat behoud van het gebouw door de bouwkundige staat slechts met grote financiële offers mogelijk zal zijn.

Vervolg: de school waarin voor de eerste keer in Heemskerk katholiek onderwijs werd gegeven en waar de eerste Heemskerkse bewaarschool was gevestigd, is gesloopt.

Agnesplantsoen, hoek Kerklaan; woningen gebouwd 1952

Agnesplantsoen, hoek Kerklaan; woningen gebouwd 1952

Huisjes van Weldadigheid (1994)

Rapport van het onderzoek naar de historische waarde van het complex bejaardenhuisjes aan het Sint Agnesplantsoen te Heemskerk

Auteurs drs. P.A. de Boer, P.G.M. Gooijer en drs. E.J.A. Zevenhuizen

De in 1952 gebouwde 22 bejaardenwoningen in het Agnesplantsoen dreigen te worden gesloopt om een andere invulling te geven aan het zg. Lauragebied. (tussen Laurentiuskerk en Rabobank). Er wordt daarbij vanuit gegaan dat de bouwtechnische staat slecht is. De Sint Agnesstichting heeft de Historische Kring Heemskerk verzocht haar te adviseren omtrent de historische waarde en de bouwkundige staat van deze huisjes.

Het rapport schetst het ontstaan van het complex binnen de maatschappelijke omgeving en gaat in op de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en de plannen voor bejaardenwoningen in Heemskerk. Voorts worden aangehaald de katholieke achtergrond van Heemskerk en het nabij liggende complex van gebouwen als de kerk en de scholen.

De indeling van de huisjes wordt beschreven en de bouwkundige staat laat volgens een rapport door het Bouwcentrum te Rotterdam nauwelijks tot niets te wensen over.

Het advies luidt de historische waarde van het gebied en het karakteristieke dorpsgezicht door sloop niet aan te tasten maar wel aandacht te schenken aan de woontechnische aspecten.

Vervolg: Van de 22 woningen zijn er 4 gesloopt om plaats te maken voor winkelpanden en appartementen. De resterende woningen zijn gerenoveerd en vinden tot op de dag van vandaag gretige aftrek van huurders.

Gids voor Heemskerk 

gids voor Heemskerk

gids voor Heemskerk

In april 1994 verschenen facsimile-uitgave (ISBN 90-73880-02-05) van de in 1934

uitgegeven gids van de Vereeniging Voor Vreemdelingenverkeer Heemskerk. De vereniging heeft slechts bestaan van 1933 tot 1938 en was uit nood geboren in de hoop dat door de komst van toeristen de door de economische crisis verarmde tuinders en neringdoenden aan nieuwe bronnen van inkomsten zouden kunnen worden geholpen.

De gids is voor een belangrijk deel gevuld met een beschrijving van de historische bezienswaardigheden in Heemskerk van de hand van de toenmalige gemeentesecretaris Herman van Benthem. Daarnaast was een lijst opgenomen van pensions en gemeubileerde woningen.

Verder zijn aardig in de gids de foto’s uit die tijd, de advertenties van destijds bestaande middenstanders en een kaart van de gemeente waarop een geprojecteerde weg naar het Heemskerkse  strand is getekend.

Rechtspraak in HeemskerkRechtspraak in Heemskerk

Booklet uitgegeven in 2006 bij de start van het project “Rondje Cultuur” waarin een aantal medewerkers van de Historische Kring Heemskerk op lokatie in middeleeuwse kledij een rechtzaak behandelden. Het boekje gaat in op de locatie (kasteel Assumburg) en geeft uitleg over de bestaande rechtssystemen en de aard van de te behandelen zaken.

Open Monumentendagen

regionale brochure OMD 2013

regionale brochure OMD 2013

regionale brochure OMD 2011

regionale brochure OMD 2011

Jaarlijks wordt meegewerkt aan de totstandkoming van de regionale brochure ter gelegenheid van de Open Monumenten Dagen. Het gebied dat met de brochure wordt bestreken loopt grofweg van Schoorl tot Beverwijk en per plaats worden de bezienswaardig-heden besproken en veelal van foto’s voorzien. In de Heemskerkse sectie worden  bv genoemd het Huldtoneel, Chateau Marquette, de Dorpskerk met kerkhof en obelisk, Fort Veldhuis, de kwekerswoning aan de Kleine Houtweg, de stolpboerderij bij de Kruisberg, de Laurentiuskerk en Slot Assumburg met kasteeltuin.

Fiets- en wandelroutes

een wandeling van negen kilometer door een natuur- en cultuurrijke omgeving van Heemskerk en Castricum

een wandeling van negen kilometer door de  omgeving van Heemskerk en Castricum

Fietsroute langs de grenzen van de Gemeente met foto's en beschrijvingen, 18 pagina's

Fietsroute langs de grenzen van de Gemeente met foto’s en beschrijvingen, 18 pagina’s

een wandeling van 2,5 uur door het Heemskerkerduin

een wandeling van 2,5 uur door het Heemskerkerduin

Wandeling door Heemskerk met vermelding en uitleg over ruim 40 beienswaardigheden

 

Start typing and press Enter to search